NIEUWS


PERMANENTE DIALOOG TUSSEN EREDIENSTEN
EN VLAAMSE OVERHEID

02.06.2017

Brussel - Op vrijdag 2 juni 2017 ondertekenden vertegenwoordigers van de erkende erediensten en levensbeschouwingen een charter over gemeenschappelijke vrijheden, rechten en waarden.

 De Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) is vandaag uitgebreid tot een effectief overlegplatform tussen de erkende erediensten en levensbeschouwingen en de Vlaamse overheid. De uitwisseling en dialoog tussen de overheid en de levensbeschouwingen ging drie jaar geleden van start. In het nieuwe overlegplatform gaan de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de Vlaamse overheid op regelmatige basis met elkaar in gesprek over relevante maatschappelijke thema’s.

 Minister-President Geert Bourgeois verduidelijkte: “Ik ben trots dat we niet alleen de meerwaarde van dit forum kunnen onderschrijven, maar ook de uitbreiding kunnen aankondigen van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) tot een effectief overlegplatform tussen de levensbeschouwingen en de Vlaamse overheid. Dit laat ons toe om op een structurele manier met elkaar in dialoog te gaan, maatschappelijk relevante thema’s aan te kaarten, elkaar te consulteren en te werken aan een gedeeld engagement voor Vlaanderen”.

Gemeenschappelijke engagement

 De vertegenwoordigers van de erediensten - voor de Orthodoxe Kerk in België is dat Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat) - ondertekenden nog voor aanvang van de ministerraad een charter waarin zij, in aanwezigheid van de Vlaamse regering, gemeenschappelijke, fundamentele vrijheden, rechten en waarden onderschrijven. Ondanks de onderlinge verschillen, vinden de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en levensbeschouwingen elkaar in een gemeenschappelijk doel: een leefbare wereld, een samenleving met welzijn voor iedereen, vrijheid, vrede, verdraagzaamheid en het behoud van de democratische rechtsstaat.

Fundamentele vrijheden en rechten

 Het charter bevestigt de scheiding van Kerk en staat en de vrijheid van onderwijs. Het benadrukt dat de overheid geen inspraak heeft in de organisatie van de erediensten en de erkende erediensten en levensbeschouwingen gelijk moet behandelen. In deze samenleving is het respect voor een aantal fundamentele mensenrechten essentieel: de vrijheid van geloofsovertuiging, het recht om niet te geloven of om van geloof te veranderen, en de vrijheid van meningsuiting behoren tot haar kern. Maar naast die vrijheid is ook de gelijkwaardigheid tussen mensen, tussen man en vrouw in de samenleving fundamenteel. Deze rechten, vrijheden en waarden zijn noodzakelijke voorwaarden voor het leven en de ontplooiing van alle burgers.

Menselijke waardigheid

 Het charter benadrukt onder meer ook nog dat het recht op respect de plicht creëert om de menselijke waardigheid te eerbiedigen. Dat impliceert het respect voor de verschillen tussen mensen, onder meer inzake religie, levensbeschouwing en cultuur. Racisme, xenofobie en seksisme schenden de menselijke waardigheid en zijn bij wet verboden. Het respect voor andersdenkenden nodigt uit om de vrijheid van meningsuiting niet volledig te benutten en geen als heilig beschouwde personen of symbolen te beschimpen.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU