Benelux logo
Greek logo

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνὰ τὸν κόσμο

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνὰ τὸν κόσμο

 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελεῖ, μαζὶ μὲ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία καὶ τὶς ἐκκλησιαστικὲς κοινότητες ποὺ προῆλθαν ἀπὸ τὴν Μεταρρύθμιση, ἕνα ἀπὸ τὰ τρία ρεύματα τοῦ ἱστορικοῦ χριστιανισμοῦ. Παραμένοντας πιστὴ στὴν ἀποστολικὴ πίστη, ἡ Ὀρθοδοξία ὁμολογεῖ δογματικὴ καὶ μυστηριακὴ ἑνότητα, ἡ ὁποία ἐκφράζεται στὴ συνοδικὴ φύση τῆς ἐκκλησιαστικῆς της ὀργάνωσης. Οἱ τοπικὲς ἐκκλησίες εἶναι ἑνωμένες στὴν ὁμολογία τῆς κοινῆς πίστης. Εἰδικότερα ἡ ἑνότητα αὐτὴ εὑρίσκεται στὴν βυζαντινὴ Λειτουργία, ἡ ὁποία ἔχει ἐκ τῶν προτέρων καταστεῖ ἡ Λειτουργία μὲ τὴν ὁποία ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ μία εὐρεία σύνθεση τῆς Θεολογίας τῶν Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων, ἡ ἱστορικὴ καὶ πνευματικὴ συνέχεια τῆς Ὀρθοδοξίας. Τελεῖται δὲ σήμερα σ᾽ ὁλόκληρο τὸν κόσμο στὶς πλέον διαφορετικὲς γλῶσσες.

Μὲ τὰ μεγάλα μεταναστευτικὰ ρεύματα τοῦ 19ου ἀλλὰ κυρίως τοῦ 20ου αἰώνα, ὑπὸ τὴν πίεση τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης [ἔξοδος πρὸς τὸ Νέο Κόσμο καὶ τὴν Αὐστραλία καὶ στὴν συνέχεια πρὸς τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη] ἀλλὰ καὶ τοῦ πολέμου καὶ τῶν διώξεων [κομμουνιστικὲς ἐπαναστάσεις, κατάρρευση τῆς Ἑλλάδας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, δράματα τῆς Παλαιστίνης καὶ τοῦ Λιβάνου], ὁ ὀρθόδοξος χριστιανισμὸς ἔπαψε πλέον νὰ περιορίζεται γεωγραφικὰ στὴν Ἀνατολή. Ὄντως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι πλέον παρούσα σὲ ὅλες τὶς ἠπείρους, ἡ δὲ συνάντηση τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴ Δύση, χάρη στὶς διάφορες ὀρθόδοξες κοινότητες τῆς Διασπορᾶς, συνιστᾶ ἀναμφίβολα ἕνα ἀπὸ τὰ μείζονα πνευματικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς μας.
Ἡ θεμελιώδης πνευματικὴ ἀρχὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ἡ συγκρότηση τοπικῶν ἢ εὐρύτερα γεωγραφικῶν ἐκκλησιῶν.

Ἕνας μόνο ἐπίσκοπος σὲ μία περιοχή, μαζὶ μὲ τοὺς ἱερεῖς ποὺ αὐτὸς διορίζει ἀνὰ ἐνορία, ἀποτελοῦν τὸν λειτουργικὸ ὀργανωτικὸ ἱστὸ τῆς Ἐπισκοπῆς.

Οἱ Ἐπισκοπὲς βιώνουν τὴν ἑνότητά τους γύρω ἀπὸ κέντρα κοινωνίας.

Στοὺς Ἐπισκόπους δίδονται ὁρισμένα προνόμια “ἱδιαιτέρου σεβασμοῦ” προκειμένου νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ σωστὴ διαποίμανση καὶ λειτουργία τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν.

Τοιουτοτρόπως ἔχουμε ἀρχικὰ τὶς Μητροπόλεις, ἔπειτα τὶς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες [δηλαδὴ Ἐκκλησίες οἱ ὁποῖες ἐκλέγουν οἱ ἴδιες τὸν προκαθήμενό τους] ἢ τὶς Αὐτόνομες Ἐκκλησίες [στὶς ὁποῖες ἡ ἐκλογὴ τοῦ προκαθημένου ἐπικυρώνεται ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη].

Οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες εἶναι δυνατὸν νὰ συμπίπτουν μὲ πολιτισμικὲς κοινότητες, ποὺ ὑπῆρξαν κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ εἶναι Ἀποστολικές [ὅπως ἡ Ἀλεξάνδρεια γιὰ τὴν Ἀφρική, ἡ Ἀντιόχεια γιὰ τὸν σημιτικὸ κόσμο] ἢ καὶ μὲ ἐθνικὲς κοινότητες. Σὲ παγκόσμια κλίμακα μετὰ τὸ Σχίσμα τοῦ 11ου αἰώνα, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἔχει πρωτεῖο τιμῆς καὶ ἔχει ἕνα ρόλο πρωτοβουλίας καθὼς καὶ προεδρίας στὸ σύνολο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς θεμελιώδους ἀρχῆς τῆς ὀργάνωσης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ὕπαρξη τῶν τεσσάρων πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων, τὰ ὁποῖα πρὶν ἀπὸ τὸν χωρισμὸ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης, ἀποτελοῦσαν μαζὶ μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρώμης, τὴν Πενταρχία.

Ἀργότερα ἔχουμε τὶς πιὸ πρόσφατα συσταθεῖσες Ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖες γενικὰ βρίσκονται σὲ χῶρες παραδοσιακὰ ὀρθόδοξες. Δὲν συμβαίνει ὅμως τὸ ἴδιο παντοῦ στὸν κόσμο.

Στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, γιὰ παράδειγμα, καθὼς καὶ στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Αὐστραλία, δηλαδὴ ἠπείρους ὅπου οἱ ὀρθόδοξες κοινότητες δὲν ἐγκατεστάθηκαν σὲ κάποια σημαντικὴ κλίμακα, παρὰ μόνο κατὰ τὸν 20ό αἰώνα, οἱ ἐπισκοπὲς ἐξακολουθοῦν νὰ στηρίζονται σὲ ἐθνικὰ κριτήρια καὶ νὰ συνυπάρχουν στὴν ἴδια τὴν ἐδαφικὴ περιοχή, ὑπαγόμενες στὶς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες τῆς χῶρας καταγωγῆς τους.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία περιλαμβάνει σήμερα τὰ τέσσερα πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα δηλαδή:

– τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως,
– τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας,
– τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας [μὲ ἕδρα τὴν Δαμασκό] καὶ
– τὸ Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων,

καθὼς ἐπίσης καὶ τὰς λοιπὰς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας ἤτοι :

– τὸ Πατριαρχεῖο Ρωσσίας [1589],
– τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας [1920],
– τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρουμανίας [1925],
– τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Βουλγαρίας [1953],
– τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Γεωργίας [1990], τοῦ ὁποίου οἱ καταβολὲς εὑρίσκονται στὸν 4ο αἰώνα,

καθὼς καὶ τὶς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες :

Κύπρου, Ἑλλάδος, Πολωνίας, Ἀλβανίας, Τσεχίας καὶ Σλοβακίας, καὶ Οὐκρανίας, καθὼς καὶ τὶς Αὐτόνομες Ἐκκλησίες Φιλλανδίας καὶ Ἐσθονίας.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν Ὀρθοδόξων ἀνὰ τὸν κόσμο ἀνέρχεται περίπου στὰ 300 ἑκατομμύρια πιστῶν.

 

ΠΡΕΣΒΥΓΕΝΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος
Rum Patrikhanesi – Haliç Fener
34220 Istanbul – Turkiye
Tηλ.: +90.212/531.96.70-6
Fax: +90.212/534.90.37
E-mail: [email protected]
Site: http://www.ec-patr.org/

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ἡ Α.Θ. Μακαριότης, ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης τῆς Μεγάλης Πόλεως Ἀλεξανδρείας, Λιβύης, Πενταπόλεως, Αἰθιοπίας, πάσης γῆς Αἰγύπτου καὶ πάσης Ἀφρικῆς, Πατὴρ Πατέρων, Ποιμὴν Ποιμένων, Ἀρχιερεὺς Ἀρχιερέων, τρίτος καὶ δέκατος τῶν Ἀποστόλων καὶ Κριτὴς τῆς Οἰκουμένης κ. Θεόδωρος Β’
P.O. Box 2006
Alexandrie, Egypt
Τηλ.: +20.3/486.85.95, +20.3/486.17.44, +20.3/487.58.39
Fax: +20.3/487.56.84
E-mail: [email protected]
Site: http://www.patriarchateofalexandria.com

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Ἡ Α.Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης τῆς Μεγάλης Θεουπόλεως Ἀντιοχείας, Συρίας, Ἀραβίας, Κιλικίας, Ἰβηρίας τε καὶ πάσης Ἀνατολῆς κ. Ἰωάννης Ι’
B.P. No 9.
Damas, Syrie
Tηλ.: +963.11/542.44.00/1/2/3
Fax: +963.11/542.44.04
E-mail: [email protected]
Site: http://antiochpatriarchate.org

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἡ Α.Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλὴμ καὶ πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Ἀραβίας, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἁγίας Σιών κ. Θεόφιλος Γ’
P.O. Box 19632
Jerusalem, Israël
Τηλ.: +972.2/627.49.41, +972-546112486
Fax: +972.2/628.20.48
E-mail: [email protected]
Site: http://www.jerusalem-patriarchate.info

ΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας καὶ πάσης Ρωσσίας κ.Κύριλλος
Tchisty Pereulok 5
119034 MOSCOU, Russia
Τηλ.: +7.495/637.23.40
Fax: +7.499/578.03.49
E-mail: [email protected]
Site: https://mospat.ru/en/

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πεκίου, Μητροπολίτης Βελιγραδίου καὶ Καρλοβικίου καὶ Πατριάρχης Σερβίας κ.Πορφύριος
5 Kralja Petra Str.
11000 Belgrade, Serbia
Τηλ.: +381-11-3025-101, +064/800-1821
Τηλ./Fax: +381-11-3283-997
E-mail: [email protected]
Site: http://www.spc.rs/eng/

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Βουκουρεστίου, Μητροπολίτης Οὑγγροβλαχίας καὶ Πατριάρχης Ρουμανίας καὶ Τοποτηρητὴς τοῦ Θρόνου Καισαρείας Καππαδοκίας κ. Δανιήλ
His Beatitude DANIEL
Patriarch of the Romanian Orthodox Church. Aleea Dealul Mitropoliei no. 2, RO – 040163, Bucharest IV, Roumanie
Τηλ.: +40.21/337.08.30
Fax: +40.21/337.08.22
E-mail: [email protected]
Site: http://www.patriarhia.ro/

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΓΑΡΙΑΣ

Ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σόφιας καὶ Πατριάρχης πάσης Βουλγαρίας κ. Νεόφυτος
His Beatitude Néophyte, Patriarch of Bulgaria,
Oboriste Str. 4, 1000 Sofia
Bulgaria
Τηλ.: +359.2/987.56.11
Fax: +359.2/989.76.00
E-mail: [email protected]
Site: http://www.bg-patriarshia.bg

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΙΒΗΡΙΑΣ)

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μετσχέτης καὶ Τιφλίδος καὶ Καθολικὸς Πατριάρχης πάσης Γεωργίας καὶ Μητροπολίτης Μπιτσβίνθας καὶ Σουχουμίου-Ἀμπχαζίας κ. Ἠλίας Β’
Erekle II’s sq.
380005 TBILISSI, Géorgie
Τηλ.: +995.22/99.03.78
Fax: +995.22/98.71.14
E-mail: [email protected]
Site: http://www.patriarchate.ge/

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β’
Ἕδρα. Λευκωσία Κύπρου Τ.Κ. 1130
1502 Λευκωσία
Τηλ.: +357.2/25.54.600
Fax: +357.2/23.45.235
E-mail: [email protected], [email protected]
Site: http://www.churchofcyprus.org.cy

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β’
Ἰωάννου Γενναδίου 14
115 21 Ἀθῆναι
Tηλ.: +30.210/72.72.204 Τηλ. Κέντρο: +30.210/72/72.202-210
Fax: +30.210/72.72.210
E-mail: [email protected]
Site: http://www.ecclesia.gr/

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας κ. Σάββας
Al. Solidarnosci 52
03-402 Warzawa
Τηλ.: +48.22/619-08-86
Fax: +48.22/619-29-96
E-mail: [email protected]
Site: http://www.orthodox.pl/

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου καὶ πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος
Rr. e Kavajës 151, TIRANE, Albanie
Τηλ.: +355.4/22.34.117
Fax: +355.4/22.32.109
E-mail: [email protected]
Site: http://www.orthodoxalbania.org/

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πρέσωβ καὶ πάσης Τσεχίας καὶ Σλοβακίας κ. Ρωστισλάβος
8001 PRESOV
Slovaquie
Site: http://www.pravoslav.gts.cz/

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιος
Ukraine, 01001, Kyiv
Trokhsviatytelska Str. 8
Site: https://www.pomisna.info/uk/

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΦΙΛΛΑΝΔΙΑΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἑλσιγκίου καὶ πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων
The Most Reverend Archbishop Leo of Helsinki and all Finland
Karjalankatu 1
70110 Kuopio, Finland
Tηλ.: + 358 206 100 230
Fax: + 358 206 100 211
E-mail: [email protected]
Site: http://www.ort.fi/

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ταλλίνης καὶ πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος
His Eminence Metropolitan Stephanos of Tallinn and all Estonia
E-mail: [email protected]
Site: http://www.orthodoxa.org/