Benelux logo
Greek logo

Διοίκησις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

 

Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου

Ἱδρύθη τῇ 12ῃ Αὐγούστου 1969, δι’ ἐκδοθέντος Ἱδρυτικοῦ Πατριαρχικοῦ καὶ Συνοδικοῦ Τόµου καὶ περιλαµβάνει τὰς χώρας τοῦ Βελγίου, Ὁλλανδίας καὶ Λουξεµβούργου.

Βέλγιον

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνεγνωρίσθη ὑπὸ τοῦ Βελγικοῦ Κράτους διὰ Νόµου (29.3.1985) δηµοσιευθέντος εἰς τὸ ὑπ’ ἀριθ. 91 τῆς 11ης Μαΐου 1985 φύλλον τῆς Ἐφηµερίδος τῆς Κυβερνήσεως. Τὸ Βασιλικὸν ∆ιάταγµα τῆς 15ης Μαρτίου 1988 τὸ σχετικὸν µὲ τὴν ὀργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἰς τὸ Α΄ κεφάλαιον, ἄρθρον 1, ἀναφέρει ἐπὶ λέξει: «Ὁ Μητροπολίτης-Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἤ ὁ ἀντικαταστάτης του, ἀναγνωρίζεται ὑφ’ Ἡµῶν ὡς τὸ ἀντιπροσωπευτικὸν ὄργανον ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Βελγίῳ».

Ὁλλανδίαν

Τὸ σύνολον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Μητροπολίτην Βελγίου καὶ Ἔξαρχον Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου ἀνήκοντος εἰς τὸ Οἰκουµενικὸν Πατριαρχεῖον, ὑπὸ τὴν ἰδιότητα αὐτοῦ ὡς Προέδρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ, ἢ ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπόν του.

Λουξεµβοῦργον

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὸ Λουξεµβούργον ἀνεγνωρίσθη ὑπό τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεµβούργου τὴν 26ην Ἰανουαρίου 2015 καὶ περιλαµβάνει τὰς Ὀρθοδόξους Ἐνορίας: Ἑλληνόφωνον, Ρωσσόφωνον, Σερβόφωνον καὶ Ρουµανόφωνον ἐν τῷ Μεγάλῳ ∆ουκάτῳ. Ἐκπρόσωπός της εἶναι ὁ ἑκάστοτε Μτροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Κωσταντινουπόλεως. Ἡ Συµφωνία αὐτὴ ἀνανέωσε τὰς παλαιοτέρας Συµφωνίας τοῦ 1997 καὶ τοῦ 2004 µεταξὺ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεµβούργου.

Ἕδρα: Βρυξέλλαι

Διεύθυνσις: Orthodox Metropolis of Belgium, Avenue Charbo 71 – 1030 Brussels, Belgium
Ἱστοσελίς: www.orthodoxia.be
E-mail: [email protected]
Τηλ.: +32.2/736.52.78

Μητροπολίτης

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου, ὑπέρτιµος καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου, κ. Ἀθηναγόρας (Peckstadt) ἐγεννήθη ἐν Γάνδῃ Βελγίου τὸ ἔτος 1962. Μετὰ τὰς λυκειακὰς σπουδὰς ἐφοίτησεν εἰς τὴν Νοµικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστηµίου Γάνδης καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰσήχθη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε µὲ βαθµὸν ἄριστα. Μετεξεπαιδεύθη ἐν τῷ Οἰκουµενικῷ Ἰνστιτούτῳ Βοssey Ἑλβετίας. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὴν 12ην Νοεµβρίου 1989, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας καὶ νῦν Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, µετονοµασθεὶς εἰς Ἀθηναγόραν. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιδιάκονος τῆς Μητροπόλεως Βελγίου ἕως τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του, τὴν 17ην Μαρτίου 1996, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήµονος. Μετὰ ἑξάµηνον ἔλαβε τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιµανδρίτου καὶ τῷ ἀνετέθησαν τὰ καθήκοντα τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου διὰ τὰς Γαλλοφώνους καὶ Φλαµανδοφώνους Ἐνορίας, καθόσον συνειργάσθη πάντοτε µετὰ τοῦ Μητροπολίτου. Ἐδίδαξεν, ἐπὶ µίαν πενταετίαν, τὸ Ὀρθόδοξον θρησκευτικὸν µάθηµα εἰς διάφορα Λύκεια τῆς Φλάνδρας. Τὸ ἔτος 1994 ἀνέλαβε τὴν παραγωγὴν ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν ἐκποµπῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Α´ Πρόγραµµα τῶν κρατικῶν σταθµῶν. Ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου ὡρίσθη κατὰ τὸ ἴδιον ἔτος συνεργάτης τοῦ νεοσυστάτου Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει (1994-2003), τοῦ ὁποίου εἶναι ἀπὸ τὸ 2014 μέχρι τὸ 2023 διετέλεσε ἐπόπτης, καὶ πρόεδρος αὐτοῦ ἀπὸ τὸ 2023. Τὸ ἔτος 1995, τῇ πρωτοβουλίᾳ του καὶ ἀδείᾳ καὶ εὐλογίᾳ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου, ἱδρύθη ἡ Ἐνορία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης εἰς Μπρύζ, τῆς ὁποίας καὶ διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάµενος. Τὸ ἔτος 2001 ἵδρυσε καὶ τὴν Ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου εἰς Ὀστάνδην καὶ τὸ 2004 τὴν Ἐνορίαν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς Hasselt. Ἀπὸ ἐτῶν ὑπηρετεῖ ὡς Ὀρθόδοξος ὑπεύθυνος ἐφηµέριος (Chaplain) τοῦ Διεθνοῦς Ἀεροδροµίου Βρυξελλῶν. Εἰς τὸ Βέλγιον τυγχάνει µέλος διαφόρων ἐπιτροπῶν οἰκουµενικοῦ χαρακτῆρος. Ἔλαβε δὲ µέρος εἰς Πατριαρχικὰς ἀντιπροσωπείας καὶ ἀποστολὰς καὶ εἰς Διορθόδοξα καὶ Διαχριστιανικὰ Συνέδρια. Δι᾽ ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι ἀπὸ τοῦ 2016 ὁ Συμπρόεδρος τοῦ διεθνοῦς Διαλόγου µεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας. Τὴν 13ην Μαΐου 2003 ἐξελέγη παµψηφεὶ βοηθός ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Βελγίου κ. Παντελεήµονι, ὑπὸ τὸν τίτλον Σινώπης, καὶ ἐχειροτονήθη τὴν 22αν Ἰουνίου. Κατὰ τὴν συνεδρίασίν της τῆς 27ης Νοεμβρίου 2013, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἀπεδέχθη τὴν παραίτησιν, διὰ λόγους ὑγείας τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος καὶ ἐξέλεξεν ὁμοφώνως νέον Μητροπολίτην Βελγίου καὶ Ἔξαρχον Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου τὸν τότε ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόρα. Ἡ Ἐνθρόνισίς του ἐγένετο τὴν 21ην Δεκεμβρίου 2013.

Διεύθυνσις: His Eminence Metropolitan Athenagoras of Belgium, Orthodox Metropolis of Belgium, Avenue Charbo 71 – 1030 Brussels, Βelgium
E-mail: [email protected]
Τηλ.: +32.2/736.52.78
Ὀνοµαστήρια: 24 Ἰουλίου

 

Ὁ Βοηθὸς Ἐπίσκοπος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακεὶμ κατὰ κόσμον Δημήτριος Ἀρχοντός) ἐγεννήθη ἐν Ἀθήναις, ἐκ ψαριανῶν γονέων, τὴν 7ην Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1964. Μετὰ τὰς λυκειακὰς σπουδὰς εἰσήχθη εἰς τὴν Νοσηλευτικὴν Σχολὴν τοῦ Τεχνολογικοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πατρῶν καὶ μετὰ τὸ πέρας τῶν σπουδῶν του ἐφοίτησεν εἰς τὴν Ἰατρικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ ἧς τυγχάνει πτυχιοῦχος. Ἐν συνεχείᾳ ἐφοίτησεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἀκολούθως, ἐπραγματοποίησε μεταπτυχιακὰς σπουδὰς εἰς τὸ τμῆμα Ἱστορίας τοῦ ἐν Κερκύρᾳ Ἰονίου Πανεπιστημίου, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησεν μὲ βαθμὸν ἄριστα· ἡ δὲ διπλωματική του ἐργασία ἐξεδόθη, κατὰ τὸ ἔτος 2017, ὑπὸ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἱστορικῶν Μελετῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν. Σήμερον τυγχάνει ὑποψήφιος διδάκτωρ τῆς Νεωτέρας Ἑλληνικῆς καὶ Εὐρωπαϊκῆς Ἱστορίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου. Παρακολούθησε μαθήματα βυζαντινῆς ἁγιογραφίας εἰς τὴν Σχολὴν Ἁγιογραφίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καὶ εἰς ἁγιορειτικὰ ἁγιογραφικὰ ἐργαστήρια.Τὴν 11ην Νοεμβρίου 1990 ἐκάρη μοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Σκήτην τῆς Ἁγίας Ἄννης τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὴν 23ην Αὐγούστου 1991, ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χίου κυροῦ Διονυσίου ἐν τῇ παλαιφάτῳ Ἱερᾷ Νέᾳ Μονῇ Χίου, εἰς τὴν ὁποίαν ἐγκαταβίωνε. Τὴν 11ην Νοεμβρίου 1991 ἐχειροτονήθη πρεσβύτερος, ὑπὸ τοῦ ἰδίου ἱεράρχου εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Χίου, ἐνῶ τρία ἔτη ἀργότερον ἔλαβεν τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ὑπηρέτησεν, ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ ἐφημερίου, ἐκτὸς τὴν Ἱερὰν Νέαν Μονὴν καὶ ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, ἰδιαιτέρως δὲ τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Φραγκομαχαλᾶ πόλεως Χίου, τὸν ὁποῖον ἀνεκαίνισε ριζικῶς. Κατὰ τὸ ἔτος 1997 ἀπεσπάσθη εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Βελγίου, ὅπου τοῦ ἀνετέθησαν, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Βελγίου κ. Παντελεήμονος, τὰ καθήκοντα τοῦ ἱερατικῶς προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ (Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν) Βρυξελλῶν καὶ τοῦ ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.Τὸν μῆνα Μάρτιο τοῦ ἔτους 2004 ἐδιωρίσθη τακτικὸς Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, ἐνῶ παραλλήλως διηκόνει ἱερατικῶς καὶ τὴν ἱστορικὴν νῆσον τῶν Ψαρῶν προβαίνοντας, μεταξὺ ἄλλων, εἰς τὴν ὀργάνωσιν τῆς ἐνορίας καὶ τὴν ἀνάδειξιν τῆς πλουσίας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς νήσου, ἀφ’ ἑνὸς μὲν συγγράφοντας σχετικὰ ἱστορικὰ βιβλία καὶ ἄρθρα καὶ περισυλλέγοντας καὶ μελετώντας τὰ ἐναπομείναντα παλαίτυπα ἔντυπα, χειρόγραφα, κώδικας καὶ λυτὰ ἔγγραφα, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἀνακαινίζοντας ἐκ βάθρων τὸν Ἱστορικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου, τὸν καθεδρικὸν Ναὸν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος, τὴν ἱστορικὴν Ἱερὰν Μονὴν Κοιμήσεως Θεοτόκου καὶ τὰ λίαν ἀξιόλογα Μετόχια αὐτῆς.Τὸν μῆνα Μάρτιον τοῦ ἔτους 2015 μετετέθη εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὡρωποῦ, ὡς τακτικὸς Ἱεροκήρυξ αὐτῆς. Ὡρίσθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας κ. Κυρίλλου εἰς τὴν ποιμαντικὴν διακονίαν τῶν εὑρισκομένων εἰς τὴν μητροπολιτικὴν περιφέρειαν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων, ἐνῶ ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ἔτους 2016 ἀνέλαβε τὴν πνευματικὴν καὶ ψυχολογικὴν ὑποστήριξιν τῶν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ ΚΑΤ νοσηλευομένων ἀσθενῶν. Συμμετεῖχεν, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, εἰς ἱστορικά, ἱατρικὰ καὶ θεολογικὰ συνέδρια, ἡμερίδας καὶ ἐκδηλώσεις.Ἀπὸ τὸν Ἰανουάριον μῆνα τοῦ ἔτους 2018, ὅπου ὑπηρετεῖ εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Βελγίου, τοῦ ἀνετέθησαν, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, τὰ καθήκοντα τοῦ Ἱεροκήρυκος αὐτῆς.Τὴν 9ην Ἰανουαρίου 2020 ἐξελέγη παμψηφεὶ Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος, Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, καὶ ἐχειροτονήθη τὴν 26ην Ἰανουαρίου 2020.

Διεύθυνσις: His Grace Bishop Joachim of Apollonia, Rue de Stassart 92 – 1050 Bruxelles
E-mail: [email protected]
Κιν.:
 +32.470‭/70.29.65‬‬
Ὀνομαστήρια: 9 Σεπτεμβρίου
Χειροτονία εἰς Ἐπίσκοπον: 26 Ἰανουαρίου 2020

 

ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΙΑ

Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλῆς
E-mail: [email protected] καὶ  [email protected]
Τηλ.: +32.2/736.52.78   
Κιν.: +32.475/69.53.81

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: 
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Βελγίου: …
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Κάτω Χωρῶν: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Ἰωάννης Ψωμᾶς
E-mail: [email protected]
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Λουξεµβούργου: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Παναγιώτης Μοσχονᾶς
E-mail: [email protected]
Κιν.: +352/621.651.328

ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΙΑ

Ἀρχιδιάκονος Αἰμιλιανὸς Χατζηβασιλείου
E-mail: [email protected][email protected]
Κιν.: +32.474/04.60.96

ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

1. Διάκονος Ἀδαμάντιος Καρφῆς
E-mail: [email protected]
Κιν.: +32.456/31.70.74

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Γραµµατεία

Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ψάλλας
E-mail: [email protected]
Τηλ.: +32.2/736.42.86

Πρεσβύτερος Filip Boone
E-mail: [email protected]
Τηλ.:
 +32.472/01.41.97

Κωνσταντίνος Γαροφάλου
E-mail: [email protected]
Tηλ.: +32.493/81.48.24

Δημήτριος Χατζηπέμου
E-mail: [email protected]
Tηλ.: +32.472/40.78.57

Γραµµατεία διὰ τὰ Ἐκκλησιατικὰ Συµβούλια
Ariane Lahou
E-mail: [email protected]
Τηλ.: +32.2/732.22.61
Κιν.: +32.498/57.62.40

Γραφεῖον Τύπου

E-mail: [email protected]
Τηλ.+32.2/736.52.78

Ἀρχειοφυλάκιον

Ἀρχειοφύλαξ: Ἀρχιδιάκονος Αἰμιλιανὸς Χατζηβασιλείου
E-mail: [email protected]
Τηλ.: +32.2/736.52.78

Ὑπηρεσία Λογιστηρίου

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης
E-mail: [email protected]
Κιν.: 
+32.477/06.46.60

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Πρόεδρος: Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας
Ἀντιπρόεδρος: Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος Ἰωακείμ
Γραμματεύς: Ἀρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλῆς, Πρωτοσύγκελλος
Μέλη: Πρωτοπρεσβύτεροι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Σταῦρος Τριανταφύλλου, Παναγιώτης Μοσχονᾶς καὶ Ἰωάννης Ψωμᾶς, Πρωτοπρεσβύτεροι Κωνσταντῖνος Κενανίδης καὶ Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης, καὶ οἱ κ.κ. Γεώργιος Κάρταλης, Γεώργιος Πέτρου, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανός Κυμπαρίδης καὶ Μπόρις Γκούρωφ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ

Πρόεδρος: Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας
Γραμματεύς: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Παναγιώτης Μοσχονᾶς
Μέλη: 
Ἀρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλῆς καὶ Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννης Ψωμᾶς