Benelux logo
Greek logo

Διοίκησις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

 

Ἱερά Μητρόπολις Βελγίου

Ἱδρύθη τῇ 12ῃ Αὐγούστου 1969, δι’ ἐκδοθέντος Ἱδρυτικοῦ Πατριαρχικοῦ καὶ Συνοδικοῦ Τόµου καὶ περιλαµβάνει τὰς χώρας τοῦ Βελγίου, Ὁλλανδίας καὶ Λουξεµβούργου.

Βέλγιον

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνεγνωρίσθη ὑπὸ τοῦ Βελγικοῦ Κράτους διὰ Νόµου (29.3.1985) δηµοσιευθέντος εἰς τὸ ὑπ’ ἀριθ. 91 τῆς 11ης Μαΐου 1985 φύλλον τῆς Ἐφηµερίδος τῆς Κυβερνήσεως. Τὸ Βασιλικὸν ∆ιάταγµα τῆς 15ης Μαρτίου 1988 τὸ σχετικὸν µὲ τὴν ὀργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἰς τὸ Α΄ κεφάλαιον, ἄρθρον 1, ἀναφέρει ἐπὶ λέξει: «Ὁ Μητροπολίτης-Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἤ ὁ ἀντικαταστάτης του, ἀναγνωρίζεται ὑφ’ Ἡµῶν ὡς τὸ ἀντιπροσωπευτικὸν ὄργανον ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Βελγίῳ».

Ὁλλανδίαν

Τὸ σύνολον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Μητροπολίτην Βελγίου καὶ Ἔξαρχον Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου ἀνήκοντος εἰς τὸ Οἰκουµενικὸν Πατριαρχεῖον, ὑπὸ τὴν ἰδιότητα αὐτοῦ ὡς Προέδρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ, ἢ ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπόν του.

Λουξεµβοῦργον

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὸ Λουξεµβούργον ἀνεγνωρίσθη ὑπό τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεµβούργου τὴν 26ην Ἰανουαρίου 2015 καὶ περιλαµβάνει τὰς Ὀρθοδόξους Ἐνορίας: Ἑλληνόφωνον, Ρωσσόφωνον, Σερβόφωνον καὶ Ρουµανόφωνον ἐν τῷ Μεγάλῳ ∆ουκάτῳ. Ἐκπρόσωπός της εἶναι ὁ ἑκάστοτε Μτροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Κωσταντινουπόλεως. Ἡ Συµφωνία αὐτὴ ἀνανέωσε τὰς παλαιοτέρας Συµφωνίας τοῦ 1997 καὶ τοῦ 2004 µεταξὺ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεµβούργου.

Ἕδρα: Βρυξέλλαι.

Orthodox Metropolis of Belgium
Avenue Charbo 71 – 1030 Brussels, Belgium
Τηλ.: +32.2/736.52.78
Fax: +32.2/735.32.64
Ἱστοσελίδα: www.orthodoxia.be
E-mail: [email protected]

Μητροπολίτης:

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου, ὑπέρτιµος καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου, κ. Ἀθηναγόρας (Peckstadt) ἐγεννήθη ἐν Γάνδῃ Βελγίου τὸ ἔτος 1962. Μετὰ τὰς λυκειακὰς σπουδὰς ἐφοίτησεν εἰς τὴν Νοµικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστηµίου Γάνδης καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰσήχθη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε µὲ βαθµὸν ἄριστα. Μετεξεπαιδεύθη ἐν τῷ Οἰκουµενικῷ Ἰνστιτούτῳ Βοssey Ἑλβετίας. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὴν 12ην Νοεµβρίου 1989, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας καὶ νῦν Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, µετονοµασθεὶς εἰς Ἀθηναγόραν. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιδιάκονος τῆς Μητροπόλεως Βελγίου ἕως τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του, τὴν 17ην Μαρτίου 1996, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήµονος. Μετὰ ἑξάµηνον ἔλαβε τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιµανδρίτου καὶ τῷ ἀνετέθησαν τὰ καθήκοντα τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου διὰ τὰς Γαλλοφώνους καὶ Φλαµανδοφώνους Ἐνορίας, καθόσον συνειργάσθη πάντοτε µετὰ τοῦ Μητροπολίτου. Ἐδίδαξεν, ἐπὶ µίαν πενταετίαν, τὸ Ὀρθόδοξον θρησκευτικὸν µάθηµα εἰς διάφορα Λύκεια τῆς Φλάνδρας. Τὸ ἔτος 1994 ἀνέλαβε τὴν παραγωγὴν ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν ἐκποµπῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Α´ Πρόγραµµα τῶν κρατικῶν σταθµῶν. Ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου ὡρίσθη κατὰ τὸ ἴδιον ἔτος συνεργάτης τοῦ νεοσυστάτου Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει (1994-2003), τοῦ ὁποίου εἶναι ἀπὸ τὸ 2014 ὁ ἐπόπτης. Τὸ ἔτος 1995, τῇ πρωτοβουλίᾳ του καὶ ἀδείᾳ καὶ εὐλογίᾳ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου, ἱδρύθη ἡ Ἐνορία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης εἰς Μπρύζ, τῆς ὁποίας καὶ διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάµενος. Τὸ ἔτος 2001 ἵδρυσε καὶ τὴν Ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου εἰς Ὀστάνδην καὶ τὸ 2004 τὴν Ἐνορίαν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς Hasselt. Ἀπὸ ἐτῶν ὑπηρετεῖ ὡς Ὀρθόδοξος ὑπεύθυνος ἐφηµέριος (Chaplain) τοῦ Διεθνοῦς Ἀεροδροµίου Βρυξελλῶν. Εἰς τὸ Βέλγιον τυγχάνει µέλος διαφόρων ἐπιτροπῶν οἰκουµενικοῦ χαρακτῆρος. Ἔλαβε δὲ µέρος εἰς Πατριαρχικὰς ἀντιπροσωπείας καὶ ἀποστολὰς καὶ εἰς Διορθόδοξα καὶ Διαχριστιανικὰ Συνέδρια. Δι᾽ ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι ἀπὸ τοῦ 2016 ὁ Συμπρόεδρος τοῦ διεθνοῦς Διαλόγου µεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας. Τὴν 13ην Μαΐου 2003 ἐξελέγη παµψηφεὶ βοηθός ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Βελγίου κ. Παντελεήµονι, ὑπὸ τὸν τίτλον Σινώπης, καὶ ἐχειροτονήθη τὴν 22αν Ἰουνίου. Κατὰ τὴν συνεδρίασίν της τῆς 27ης Νοεμβρίου 2013, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἀπεδέχθη τὴν παραίτησιν, διὰ λόγους ὑγείας τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος καὶ ἐξέλεξεν ὁμοφώνως νέον Μητροπολίτην Βελγίου καὶ Ἔξαρχον Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου τὸν τότε ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόρα. Ἡ Ἐνθρόνισίς του ἐγένετο τὴν 21ην Δεκεμβρίου 2013.

Ταχυδροµικὴ διεύθυνσις:
His Eminence Metropolitan Athenagoras of Belgium
Orthodox Metropolis of Belgium
Avenue Charbo 71 – 1030 Brussels, Βelgium
Τηλ.: +32.2/736.52.78
Fax: +32.2/735.32.64
E-mail: [email protected]
Ὀνοµαστήρια: 24 Ἰουλίου

Ὁ πρώην Βελγίου:

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης πρώην Βελγίου κ. Παντελεήµων (Κοντογιάννης) (18.8.1974) ἐγεννήθη ἐν Χίῳ τὸ ἔτος 1935. Μετὰ τὰς γυµνασιακὰς σπουδὰς αὐτοῦ ἐνεγράφη εἰς τὴν Ἱερὰν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν τὸ ἔτος 1957. Κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῶν θεολογικῶν του σπουδῶν (1954) ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος τὸ ἔτος 1957. Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἔτους ὑπηρέτησεν ἐν Βελγίῳ ἀπὸ διαφόρων θέσεων, ἤτοι ὡς ἐφηµέριος, Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος καὶ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της, ἤτοι ἀπὸ τῆς 8ης Αὐγούστου 1969. Τὴν 5ην Αὐγούστου 1974 ἐξελέγη Βοηθὸς Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος. Τὴν 23ην Δεκεµβρίου 1982 ἐξελέγη Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου. Παρῃτήθη τῆς θέσεως αὐτοῦ τῇ 26ῃ Νοεµβρίου 2013.

Ταχυδροµικὴ διεύθυνσις:
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην πρ. Βελγίου κ. Παντελεήμονα
Ἐφέσου 12, Τ.Θ. 128 – 821 00  Χίος, Ἑλλάδα
Τηλ. καὶ Fax: +30.22710/23.696
E-mail: [email protected]
Ὀνοµαστήρια: 27 Ἰουλίου

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ:
Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος:
Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Σταῦρος Τριανταφύλλου
Διεύθυνσις: Avenue du Diamant 166 bte 5 – 1030 Bruxelles
Τηλ.:  +32.2/736.86.59, +32.2/736.52.78
Κιν.: +32.475/96.34.89
Email: [email protected]

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ:

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Βελγίου: …

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Κάτω Χωρῶν:
Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Ἰωάννης Ψωμᾶς
Διεύθυνσις: Jan Oudegeeststraat 29 – 3119 HH Schiedam, Ὁλλανδία
Κιν.: +31.640/28.39.13
E-mail: [email protected]

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Λουξεµβούργου:
Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Παναγιώτης Μοσχονᾶς
Διεύθυνσις: An Duelem 7, L-5838 Fentange, Grand-Duché de Luxembourg
Κιν.: +352/621.651.328, Kιν.: (B) +32.473/21.37.18
E-mail: [email protected]

ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΣ:

Ἀρχιδιάκονος Αἰμιλιανὸς Χατζηβασιλείου
Διεύθυνσις: Place de Jamblinne de Meux 40 – 1030 Bruxelles
Κιν.: +32.474/04.60.96
E-mail: [email protected][email protected]

ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ:

1. Διάκονος Βαρνάβας Genbrugge
Διεύθυνσις: Tuinwijk 14 – 2070 Burcht
Κιν.: +32.485/52.25.20
E-mail: [email protected]

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ:

Ἰδιαίτερον Γραφείου Μητροπολίτου:
Διευθυντής: Ἀρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλῆς
Τηλ.: +32.2/736.52.78
Κιν.: +32.475/69.53.81
E-mail: [email protected][email protected]

Γραµµατεία:

Γενικὸς Γραµµατεύς: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ψάλλας
Τηλ.: +32.2/736.42.86
Email: [email protected]

Γραµµατεῖς:
Διάκονος Filip Boone
Τηλ.: +32. 476/77.39.92
Email: [email protected]

Παρθένα-Ρεγγίνα Κωτέκη
Τηλ.: +32.478/05.90.60
Email: [email protected]

Γραµµατεία διὰ τὰ Ἐκκλησιατικὰ Συµβούλια:
Ariane Lahou
Τηλ.: +32.2/732.22.61, +32.498/57.62.40
Email: [email protected]

Γραφεῖον Τύπου:

Ἐκπρόσωπος Τύπου: …
Διεύθυνσις: Avenue Charbo 71 – 1030 Bruxelles
Τηλ.: +32.2/736.52.78
Fax: +32.2/735.32.64
E-mail: [email protected]

Ἀρχειοφυλάκιον:

Ἀρχειοφύλαξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως:
Ἀρχιδιάκονος Αἰμιλιανὸς Χατζηβασιλείου
Διεύθυνσις: Avenue Charbo 71 – 1030 Bruxelles
Τηλ.: +32.2/736.52.78
E-mail: [email protected]

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ:

Πρόεδρος: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης. Γραμματεύς: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης. Μέλη: Ἀρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλῆς, Πρωτοπρεσβύτεροι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Σταῦρος Τριανταφύλλου, Παναγιώτης Μοσχονᾶς καὶ Ἰωάννης Ψωμᾶς, Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος de Theux, καὶ οἱ κ.κ. Γεώργιος Κάρταλης, Γεώργιος Πέτρου, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Γεώργιος Ἀλεξανδρῆς, Στυλιανός Κυμπαρίδης, Μπόρις Γκούρωφ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ:

Πρόεδρος: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης. Ἀντιπρόεδρος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος Ἰωακείμ. Γραμματεύς: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Σταῦρος Τριανταφύλλου. Μέλη: Πρωτοπρεσβύτεροι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Παναγιώτης Μοσχονᾶς, Dominique Verbeke καὶ Ἰωάννης Ψωμᾶς, Πρωτοπρεσβύτεροι Θεολόγος Τσιρτσίδης, Ἄγγελος Καμαλίδης καὶ Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης.

Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας:

Γεώργιος Κάρταλης, Ἄρχων Μέγας Νοµοφύλαξ (ἐν Βελγίῳ). Γεώργιος Πέτρου, Ἄρχων Ἔκδικος (ἐν Βελγίῳ). Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Ἄρχων Νοτάριος (ἐν Βελγίῳ). Γεώργιος Ἀλεξανδρῆς, Ἄρχων Εὐταξίας (ἐν Βελγίῳ). Ἀβραάµ Ναλµπάντογλου, Ἄρχων Ὑποµνηµατογράφος (ἐν Βελγίῳ). Στυλιανός Κυµπαρίδης, Ἄρχων Ἱεροµνήµων (ἐν Βελγίῳ), Θεόδωρος Ρούσσης, Ἄρχων Δεπουτάτος (ἐν Βελγίῳ). Μπόρις Γκούρωφ, Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος (ἐν Βελγίῳ). Κωνσταντίνος Βαµβακᾶς, Ἄρχων Πρωτονοτάριος (ἐν Βελγίῳ). Θεοχάρης Γραμματικός, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους (ἐν Λουξεμβούργῳ).

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:

Νοµικὸν Συµβούλιον:

Πρόεδρος: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης. Γραµµατεύς: Διάκονος Filip Boone. Μέλη: Paul Remerie, Michel Van Gysel, Παναγιώτα Baloji, Μάρκος Τσουτσάνης, Maxim Hodak, Στέφανος Καρδαρᾶς καὶ Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.

Ἐπιτροπὴ Ἀξιοποιήσεως καὶ Διαχειρίσεως Ἀκινήτου Περιουσίας:

Πρόεδρος: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης. Γραµµατεύς: Διάκονος Filip Boone. Μέλη: Ἀρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλῆς, Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης, Διάκονος Βαρνάβας Genbrugge, Christophe Beyer, Κοσµᾶς Βασιλιάδης, Justine Peckstadt, Ἰωάννης Κόκλης καὶ Γεώργιος Μαγκλῆς.

Ἐπιτροπή ∆ιεκκλησιαστικῶν καὶ Διαθρησκειακῶν Σχέσεων:

Πρόεδρος: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης. Γραµµατεύς: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης. Μέλη: Ἀρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλῆς, Πρωτοπρεσβύτεροι τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Παναγιώτης Μοσχονᾶς, Εὐάγγελος Ψάλλας καὶ Ἰωάννης Ψωµᾶς, Πρωτοπρεσβύτεροι Νικόλαος Παλαµιανάκης καὶ Ciprian Popescu καὶ Διάκονος Βαρνάβας Genbrugge.

Παιδαγωγική Ἐπιτροπή Ὀρθοδόξου Θρησκευτικοῦ Μαθήµατος:

Πρόεδρος: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης. Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Σταῦρος Τριανταφύλλου. Γραµµατεῖς: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Ευάγγελος Ψάλλας καὶ Διάκονος Filip Boone. Μέλη: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Dominique Verbeke, Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Κενανίδης, Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος de Theux, κ. Patrick Stangé καὶ ἐπιθεωρητής κ. Philippe de Bruyn. Νοµικός Σύµβουλος: κ. Maurice Van Stiphout.
Διεύθυνσις: Pedagogische Commissie – Commission Pédagogique
Avenue Charbolaan 71 – 1030 Brussel/Bruxelles
Τηλ.: +32.2/736.52.78
Fax: +32.2/735.32.64
E-mail: [email protected]

Ὑπηρεσίες τῆς Θρησκευτικῆς Ἐκπαιδεύσεως

1. Φλαµανδικὴ Κοινότης:

Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs: Steenweg op Brussel, 112 – 1780 Wemmel
Τηλ.: +32.2/428.12.37
E-mail: [email protected]

2. Γαλλόφωνη καὶ Γερµανόφωνη Περιοχή:

Προσωρινῶς: Secrétariat de la Commission Pédagogique, Avenue Charbo 71 – 1030 Bruxelles
Τηλ.: +32.2/736.52.78
Fax: +32.2.735/32.64
E-mail: [email protected]

Ἐπιτροπὴ Ποιµαντικῆς Μερίµνης:

Πρόεδρος: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης. Γραµµατεύς: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ψάλλας. Μέλη: Πρωτοπρεσβύτεροι Paolo Perletti καὶ Κωνσταντῖνος Κενανίδης, Πρεσβύτερος Ἀλέξανδρος Πιτσικάκης, Καθηγητὴς κ. Βασίλειος Σαρόγλου καὶ κα Μαρίνα Δερµιτζάκη.

Ἐπιτροπὴ Νεότητος:

Πρόεδρος: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης. Γραµµατεύς: Διάκονος Filip Boone. Μέλη: Ἀρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλῆς, Πρωτοπρεσβύτεροι Ciprian Popescu, Pawel Cecha καὶ Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης, Πρεσβύτερος Ἀντώνιος Ταρλίζος, Διάκονος Βαρνάβας Genbrugge, Γεώργιος Ἀντωνίου, Nicolas Peckstadt καὶ Stefania Corbeanu.

Ἐπιτροπὴ Φοιτητικῆς Μερίµνης:

Ἀρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλῆς, Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ψάλλας καὶ Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Κενανίδης (διὰ τὸ Βέλγιον). Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννης Ψωµᾶς (διὰ τὴν Ὁλλανδίαν). Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Τσεκούρας (διὰ τὸ Λουξεµβοῦργο).

Ἐπιτροπὴ Ἐπικοινωνιῶν (Ραδιοφώνου, Τηλεοράσεως, Τύπου):

Πρόεδρος: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης. Γραµµατεύς:Μέλη: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ψάλλας, Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Ψάλλας, Διάκονος Βαρνάβας Genbruggeκαὶ Johanna Pelgrims.

Ἐπιτροπὴ Ἐλέγχου Διαχειρίσεως Ἐνοριακῶν Ταµείων:

Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Παναγιώτης Μοσχονᾶς καὶ Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης.

Κεντρικὸ Φιλόπτωχο Ταµεῖο:

Πρόεδρος: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης. Μέλη: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οικουμενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ψάλλας, Γεωργία Τσακλάγκανου, Μαρία Γαλανοπούλου, Νιόβη Κυριαζάκου, Ἀσπασία Λημνίου, Νεκταρία Μαργαρώνη καὶ Αἰκατερίνη Κουλούρη.

Κήρυγµα θείου λόγου:

Τὸν θεῖον λόγον κηρύσσουν οἱ προσοντοῦχοι κληρικοὶ καὶ οἱ θεολόγοι καθηγηταί.

Κύκλος Ὁµιλιῶν «Ὀρθόδοξος Λόγος»

Πρόεδρος: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης. ᾽Υπεύθυνος: Ἀρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλῆς. Μέλη: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης, Πρεσβύτεροι Ἀντώνιος Ταρλίζος καὶ Κωνσταντῖνος Ψάλλας, κ.κ. Θεοδώρα Ἀντωνίου καὶ Παρθένα-Ρεγγίνα Κωτέκη.
E-mail: [email protected]

Ἱερὰ Ἐξοµολόγησις:

Oἱ πνευματικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος Ἰωακείμ, Πρωτοπρεσβύτεροι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Σταῦρος Τριανταφύλλου, Παναγιώτης Μοσχονᾶς, Εὐάγγελος Ψάλλας, Dominique Verbeke καὶ Ἰωάννης Ψωμᾶς, Πρωτοπρεσβύτεροι Θεολόγος Τσιρτσίδης, Ἄγγελος Καμαλίδης, Παντελεήμων Νούσης, Νικόλαος Παλαμιανάκης, Ἰωάννης Λύκος, Bernard Peckstadt, Ἀθανάσιος Καρατζογιάννης, Paolo Perletti, Κωνσταντῖνος Κενανίδης, Ἐμμανουὴλ Μαυρογιαννάκης καὶ Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης.

Θρησκευτικὴ Ὑπηρεσία Ἀσθενῶν:

Ἐπίσκεψις καὶ συµπαράστασις γίνεται εἰς ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς ὑπὸ τῶν ἐντεταλµένων ἱερέων.

Θρησκευτικὴ Ὑπηρεσία Φυλακῶν:

Πρόεδρος: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης. Συντονιστής: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ψάλλας. Ἐφηµερεύοντες: κ. κ. Valentin Constantin Zamfir, Alain Couty καὶ Sorin Farcas.

ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ:

Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Σπυρίδων Ἀποστολάκης
Διεύθυνσις: Rue Faider 117 – 1050 Ixelles
Κιν.: +32.496/10.44.60
E-mail: [email protected]

Πρωτοπρεσβύτερος Βαρθολοµαῖος D’Huyvetter
Διεύθυνσις: Hendrik Serruyslaan 3A – 8040 Oostende
Τηλ.: +32.59/43.41.88
Κιν.: +32.479/55.52.46
E-mail: [email protected]

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόφιλος Pelgrims
Διεύθυνσις: Lobe Sobrystraat 1 (bus 2) – 1800 Vilvoorde
Τηλ.: +32.2/253.13.25
Κιν.: +32.476/62.33.01
E-mail: [email protected]

Πρωτοπρεσβύτερος Aurel Popescu
Διεύθυνσις: Rue Toots Thielemans 29 – 1190 Bruxelles
Κιν.: +32.498/16.13.18

Πρωτοπρεσβύτερος Pius Pauwelyn
Διεύθυνσις: Paddevijverstraat 33 – 8900 Ieper
Τηλ.: +32.57/20.10.84
E-mail: [email protected]

Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Σταματάκης
Διεύθυνσις: Avenue Adolphe Lacomblée 40 – 1030 Bruxelles
Τηλ.: +32.2/734.43.47
Κιν.: +32.497/40.00.53
E-mail: [email protected]

Οἰκονόμος Νικόλαος ∆ιακοσταυριανός
Διεύθυνσις: Rue Marechal Foch 32 – 6044 Roux (Charleroi)
Τηλ.: +32.475/34.62.56

Διάκονος Nicolas Dura
Διεύθυνσις: Keizer Karellaan 226 – 1083 Brussel
Κιν.: +32.466/08.07.35
E-mail: [email protected]

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ:

α. Κεστεκίδειον Σχολεῖον:

Περιλαµβάνει Νηπιαγωγεῖον, ∆ηµοτικόν, Γυµνάσιον καὶ Λύκειον καθὼς καὶ τµήµατα Μητρικῆς Γλώσσης.
Διεύθυνσις: Rue Joseph Claes 91 – 1060 Bruxelles
Τηλ.: +32.2/538.02.25
Ὑπεύθυνος Ἱ.Μ.Β.: Ἀρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλῆς
E-mail: [email protected]

β. Ἐνοριακὸν Κέντρον «Ἰωάννου καὶ Γεωργίας Κεστέκογλου»:

Διεύθυνσις: Avenue de Stalingrad 28 – 1000 Bruxelles
Τηλ. καὶ Fax: +32.2/512.19.13
Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης
E-mail: [email protected]

γ. Ὀρθόδοξον Θεολογικόν Ἰνστιτοῦτον «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

Τὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦτο Ὀρθοδόξου Θεολογίας στεγάζεται εἰς τὸ Κεστεκίδειον Σχολεῖον (Rue Joseph Claes 91 – 1060 Bruxelles). Εἰς τὸ Ἰνστιτοῦτο γίνεται θεολογικὴ προετοιµασία τῶν ἐπιθυµούντων νὰ διδάξουν τὸ ὀρθόδοξον θρησκευτικόν µάθηµα εἰς τὰ Βελγικὰ Σχολεῖα. Ἡ διδασκαλία γίνεται εἰς τὰς γλώσσας τοῦ Κράτους, Γαλλικὴν καὶ Ὁλλανδικήν.

Πρόεδρος: Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας

1. Φλαµανδόφωνο Τµῆµα:

Διεύθυνσις: Orthodox Theologisch Instituut Apostel Paulus
Sophie van Akenstraat 56 – 9000 Gent
Τηλ. καὶ Fax: +32.9/224.11.53+32.9/225.47.18
Email: [email protected]
Ἱστοσελίδα: www.orthodoxonderwijs.be

2. Γαλλόφωνο Τµῆµα:

Διεύθυνσις: Institut de Théologie Orthodoxe Apôtre Paul
Rue Josephe Claes 91 – 1060 Bruxelles
Τηλ.: +32.2/736.42.86
Email: [email protected]
Ἱστοσελίδα: www.enseignementorthodoxe.be

δ. Φροντιστήριο Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς:

Διεύθυνσις: Ἱερὸς Ναὸς Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ Ixelles
Rue de Stassart 92 – 1050 Bruxelles
Ὑπεύθυνος: Γεώργιος Ἀντωνίου
Τηλ.: +32.487/33.39.90
E-mail: [email protected]

ε. Κέντρο Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Παρουσίας – Βιβλιοπωλεῖον «Ὀρθόδοξος Λόγος»

Διεύθυνσις: Αvenue de Stalingrad 36 – 1000 Bruxelles
Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλῆς
E-mail: [email protected]

στ. Ὀρθόδοξον Νεκροταφεῖον:

Ἀπὸ τοῦ 2005 ὑπάρχει εἰς τὰς Βρυξέλλας Ὀρθόδοξον Κοιµητήριον.
Διεύθυνσις: Cimetière de Schaerbeek
Rue d’ Evere 4 – 1140 Evere
Τηλ.: +32.2/726.33.43
E-mail: [email protected]

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

Ἱερὰ Μονὴ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Ἄστεν:

Ἡγουµένη: Γερόντισσα Ἰωάννα
Διεύθυνσις: Gruttoweg 7 – NL 5725 RT Heusden Gem. Asten, Ὁλλανδία
Τηλ.: +31.493/56.04.21
E-mail: [email protected]
Ἱστοσελίδα: www.orthodoxasten.nl

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

1. Παρεκκλήσιον τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Gate A. Ἀπέναντι ἀπὸ τὴν ἔξοδο 42.

2. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου

Gate B. Εἰς τὸν ἡµιόροφον (Mezzanine) τοῦ Ἀεροδροµίου, ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπὸ τὸν χῶρον ἐλέγχου τῶν διαβατηρίων.

Ὑπεύθυνος: Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας
Διεύθυνσις: Aumônerie Orthodoxe de l’Aviation Civile
Τηλ.: +32.2/735.68.82
Κιν.: +32.475/351.301
E-mail: [email protected]