Benelux logo
Greek logo

Εκ Φαναρίου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΣΑΜΠΑΧ: «ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΩΣ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»

Ὁ Ρωμαῖος Πατριάρχης τοῦ Φαναρίου Βαρθολομαῖος δήλωσε ὅτι κατά τήν Λειτουργία πού θά τελέσῃ τήν προσεχῆ Κυριακή στήν Σουμελᾶ τῆς Τραπεζοῦντος θά ἀναφερθῇ στούς Ὀθωμανούς Σουλτάνους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν παράσχη στήριξη στή Μονή.

Κωνσταντινούπολις – Ὁ Ρωμαῖος Πατριάρχης τοῦ Φαναρίου Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος θά προεξάρχῃ τῆς ἱστορικῆς Λειτουργίας τόν Δεκαπενταύγουστο στή Μονή Σουμελᾶ τῆς Τραπεζοῦντος ἀπαντᾷ στίς φῆμες περί προβοκατορικῶν ἐνεργειῶν: «Πηγαίνουμε στήν Σουμελᾶ γιά τήν εἰρήνη». Προσέθεσε δέ ὅτι στήν ὁμιλία του, μετά τό πέρας τῆς Λειτουργίας, θά ἀναφερθῇ σέ ὅλους τούς Ὀθωμανούς Σουλτάνους, ἕνα ἕνα ὀνομαστικῶς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐκδηλώσει κατά καιρούς τόν σεβασμό τους πρός τήν Μονή. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δέχθηκε τήν ἀνταποκρίτρια τῆς Σαμπάχ στό Ρωμαίηκο Πατριαρχεῖο τοῦ Φαναρίου, στόν συνοικισμό Μπαλάτ, καί ἀπήντησε στίς ἐρωτήσεις μας ὡς ἑξῆς:

Τήν Κυριακή θά τελεσθῇ μία πολύ σημαντική Λειτουργία γιά τούς Ὀρθοδόξους. Ποιά εἶναι εἰδικώτερα ἡ σημασία τῆς Λειτουργίας;

«Κατ’ἀρχάς ἐκφράζω τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ γιά τήν χορήγηση τῆς σχετικῆς ἀδείας. Τήν ἡμέρα τῆς τελέσεως αὐτῆς τῆς Λειτουργίας τήν περιμέναμε πολύ. Ὁ Δεκαπενταύγουστος εἶναι γιά ἐμᾶς, τούς Χριστιανούς πολύ μεγάλη ἡμέρα, ἑορτάζουμε τήν εἰς τούς οὐρανούς μετάσταση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ Κοίμησίς Της εἶναι στήν πραγματικότητα γιά ἐμᾶς μετάσταση πρός τήν ζωή. Ὁ Δεκαπενταύγουστος εἶναι ἡ μεγαλύτερη Θεομητορική ἑορτή. Στό Κοράνιο πού κρατῶ, γραμμένο στά Ἑλληνικά, διάβαζα πρό ὀλίγου τά χωρία πού εἶναι ἀφιερωμένα στήν Παναγία καί διαπιστώνω πόσο μεγάλο σεβασμό τρέφει τό Ἰσλάμ στό πρόσωπό Της. Γι’αὐτό τό λόγο αἰσθάνομαι τήν βεβαιότητα ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι τῆς Τραπεζοῦντος θά συμμερισθοῦν τόν σεβασμό μας πρός τό ἱερό πρόσωπο τῆς Παναγίας. Στή Μονή πού θά ἀνεβοῦμε, ἐξ ἄλλου πολλοί Ὀθωμανοί Σουλτάνοι ἔκαναν κατά καιρούς διάφορες εὐεργεσίες, συνεχίσαντες, ἔτσι, τήν παράδοση τοῦ σεβασμοῦ τῶν προκατόχων τους, Χριστιανῶν Αὐτοκρατόρων τῆς περιοχῆς, πρός τήν Μονή Σουμελᾶ. Γι’αὐτό τό λόγο στήν ὁμιλία πού θά κάνω μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας στήν Ἑλληνική καί τήν Τουρκική θά ἀναφερθῶ ὀνομαστικῶς σέ ἕνα ἕκαστο ἐκείνων τῶν Ὀθωμανῶν Σουλτάνων. Ἡ Μονή ἔχει μεγάλη ἱερότητα τόσο γιά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὅσο καί γιά τόν λαό τῆς περιοχῆς. Πηγαίνουμε στήν Μονή ὡς Πρέσβεις Εἰρήνης. Οἱ προσευχές μας δέν εἶναι γιά τήν διαφοροποίση τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά, τοὐναντίον, γιά τήν ἑνότητά τους».

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Σουμελᾶς

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ

Μέχρι σήμερα τό ὄνομα τῆς Τραπεζοῦντος συνδυάσθηκε σέ μεγάλο βαθμό μέ τόν Νομό, στήν ἐπικράτεια τοῦ ὁποίου ἔλαβαν χώρα ἐπιθέσεις εἰς βάρος μή Μουσουλμάνων. Ἔχετε λάβει πληροφορίες περί πιθανῶν προβοκατορικῶν ἐνεργειῶν;

«Κανείς ψύχραιμος καί νουνεχής πολίτης δέν τά ἐπικροτεῖ αὐτά. Τό Ἰσλάμ εἶναι θρησκεία εἰρήνης. Πρέπει νά τρέφουμε καί νά ἐκδηλώνουμε σεβασμό πρός πᾶσαν ἀνεξαιρέτως ἀνθρώπινη ὕπαρξη, ὅποιες καί ἐάν εἶναι ἡ πίστη καί οἱ θρησκευτικές της πεποιθήσεις. Σήμερα ἡ Τουρκική Δημοκρατία εἶναι ἕνα κοσμικό, ἀνεξίθρησκο κράτος. Ὅλοι ἔχουν μία θέση σ’αὐτό. Ἐμεῖς γεννηθήκαμε καί μεγαλώσαμε ἐδῶ. Δέ ἔχουμε καμμία ἀνησυχία πηγαίνοντας στήν Τραπεζοῦντα. Δέν ἔχουμε καμμία ἀμφιβολία ὅτι ἡ ἐκεῖ Διεύθυνση Ἀσφαλείας ἔχει λάβει ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα. Μεταβαίνουμε στήν Τραπεζοῦντα κατ’ἀρχάς με αἰσθήματα θαυμασμοῦ πρός τίς ἀρετές, οἱ ὁποῖες χαρακτηρίζουν τούς κατοίκους τοῦ Εὐξείνου Πόντου, μέ ἀγάπη καί κατανόηση. Καί καθώς ἡ ἐκεῖ μετάβασή μας συμπίπτει μέ τήν περίοδο τῆς νηστείας τοῦ Ραμαζανίου, θά παρακαθήσω σέ δεῖπνο ἰφταρίου μέ τόν Νομάρχη Τραπεζοῦντος καί τόν Μουφτῆ τοῦ Νομοῦ, ὅπερ μέ χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως».

Στίς ἱστοσελίδες τῶν ἐθνικιστῶν γράφεται ὅτι σκοπίμως ἐπελέγη ὁ Δεκαπενταύγουστος, διότι εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ἐπετείου τῆς ἁλώσεως τῆς Τραπεζοῦντος ἀπό τόν Σουλτάνο Μωάμεθ τόν Πορθητή καί τῆς καταλύσεως τῆς Ρωμαίηκης Αὐτοκρατορίας τοῦ Πόντου.Ἀληθεύουν οἱ ἰσχυρισμοί;

«Ὁ Δεκαπενταύγουστος εἶναι γιά ὁλόκληρη τήν χριστιανωσύνη ἡ ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς εἰς οὐρανούς μεταστάσεως τῆς Παναγίας. Μεταβαίνουμε στή Μονή τῆς Σουμελᾶ, διότι πρόκειται γιά Μοναστήρι ἀφιερωμένο στήν Θεοτόκο καί, εἰδικώτερα, στήν Κοίμησή Της. Πρόκειται γιά ἁπλή σύμπτωση. Ἐξ ἄλλου, στίς ἐγκυκλοπαῖδειες ἀναφέρεται ὅτι ἡ Τραπεζοῦντα κατακτήθηκε ἀπό τούς Ὀθωμανούς τόν μῆνα Αὔγουστο, καί ὄχι συγκεκριμένα καί εἰδικά τόν Δεκαπενταύγουστο. Ἡ ἱστορία εἶναι ἱστορία καί καμμία ἐμμονή, θετική ἤ ἀρνητική, δέν κρατοῦμε ἔναντι τῶν γεγονότων τοῦ παρελθόντος».