Benelux logo
Greek logo

Εκ Φαναρίου

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας τήν Tετάρτην, 30ήν, καί τήν Πέμπτην, 31ην τ. μ. Μαΐου 2012.

 Κατ᾿ αὐτάς ἐξητάσθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

 Κατά τήν τελευταίαν συνεδρίαν,  προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰωσήφ Bosch, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μπουένος Ἄϊρες, ἐξελέγη παμψηφεί Βοηθός Ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Μπουένος Ἄϊρες κυρίῳ Ταρασίῳ, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Πατάρων.

Ἐκ τοῦ Γραφείου τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου.

 

+     +     +     +     +

Ὁ ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Πατάρων κ. Ἰωσήφ (Bosch) ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1976 ἐν Κόρδοβᾳ τῆς Ἀργεντινῆς. Ἐπεράτωσε ἀριστεύσας τάς γυμνασιακάς καὶ λυκειακάς του σπουδάς ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Κολλεγίῳ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τὴν γενέτειράν του, κατά τὸ ἔτος 1994.

Τὸ ἔτος 1995, πρωτοβουλίᾳ τοῦ τότε Ἐπισκόπου Ἄρκας κ. Κυρίλλου, μεταφέρθη εἰς τὴν Συρίαν διὰ νὰ ἐξακολουθῇ πρόγραμμα ἱερατικῶν σπουδῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χειμάρρου, καὶ ἔπειτα εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐν Μπαλαμὰντ, Λιβάνῳ. Τὸ ἔτος 1997 ἔλαβε ὑποτροφίαν ἀπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διὰ νὰ σπουδάζῃ θεολογίαν εἰς τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησεν ἀριστεύσας τὸ ἔτος 2002. Εἰς διάκονον ἐχειροτονήθη τὸ ἔτος 1997 ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου μετονομασθείς εἰς Ἰωσήφ, ἐνῷ ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία ἐγένετο εἰς τὴν γενέτειράν του τὸ 2000, ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μπουένος Ἄϊρες κ. Γενναδίου. Τὸ αὐτό ἔτος μεταφέρθη εἰς τὴν πόλιν Φρείμπουργ τῆς Γερμανίας καὶ ἐτοποθετήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Τὸ 2002 μεταφέρθη εἰς τὴν Ρώμην διὰ νὰ συνεχίζῃ τὰς προπτυχιακάς θεολογικάς του σπουδὰς ἐν τῷ Καθολικῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Ἁγ. Θωμᾶ Ἀκινάτου – Angelicum, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησεν ἀριστεύσας τὸ ἔτος 2003. Τὸ ἐπόμενον ἔτος 2004 ἔλαβε μὲ ἄριστα τὸ μεταπτυχιακόν πτυχίον Master of Arts εἰς τὴν ποιμαντικήν καὶ πνευματικήν καθολικήν θεολογίαν, ὑποβαλὼν ἐπὶ τούτῳ διατριβὴν ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἡ ἰκανοποίησις τῆς μετάνοιας κατὰ τὸν Θωμᾶν Ἀκινάτον». Τὸ ἔτος 2005 ὡλοκλήρωσε ἀριστεύσας τὰς μεταπτυχιακὰς αὐτοῦ σπουδὰς εἰς τὴν Θεολογικήν Σχολὴν τοῦ προαναφερομένου Ποντιφικοῦ Πανεπιστημίου, ὑποβαλὼν διατριβὴν ὑπὸ τὸν τίτλον «Ὁ Ἁγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός ὡς πηγή τοῦ Α’ μέρους τῆς Θεολογικῆς Σούμμας τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτου». Τὸ 2006 ἔλαβε μὲ ἄριστα μεταπτυχιακόν πτυχίον ἀπὸ τοῦ Τμῆματος Ποιμαντικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑποβαλὼν διατριβὴν ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἡ θεολογική μεθοδολογία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ».

Τὸ ἔτος 2006, ἐντολῇ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, μεταφέρθη εἰς Ἀργεντινήν καὶ ἔκτοτε ὑπηρετεί εἰς τὴν ἵερᾶν του Θρόνου ἐπαρχίαν ἐν Νοτίῳ Ἀμερικῇ. Τὸν Φεβρουάριον τοῦ ἔτους 2007, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, προήχθη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μπουένος Ἄϋρες κ. Ταρασίου εἰς Ἀρχιμανδρίτην καὶ ἐτοποθετήθη ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν Σαντιάγκο, ἑνῷ διορίσθη Ἀρχιερατικῶς Ἐπίτροπος Χιλῆς. Κατὰ τὸ ἔτος 2008 μεταφέρθη εἰς τὴν γενέτειράν του Κόρδοβα διορισθείς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Ἀρχιερατικῶς Ἐπίτροπος Κεντρώας καὶ Βορείου Ἀργεντινῆς. Τὸ ἔτος 2010 μεταφέρθη εἰς Μπουένος Ἄϋρες καὶ ἀνέλαβε τὴν πρωτοσυγκελλίαν τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἑνῷ διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τὸ ἔτος 2011 ὑπέβαλε διδακτορικὴν διατριβὴν εἰς τὸ καθολικὸν πανεπιστήμιον τοῦ Ἁγ. Θωμᾶ Ἀκινάτου – Angelicum, ὑπὸ τὸν τίτλον: «Ἴχνη τοῦ Δαμασκηνοῦ εἰς τὸν Ἀγγελικόν Διδάσκαλον. Μία ἑρμηνευτική προσέγγισις εἰς τὴν χρήσιν τῆς θεολογίας τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σούμμᾳ τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτου» καὶ ἀνηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς Καθολικῆς Θεολογίας μὲ τὸν βαθμόν «ἄριστα», ἐνῷ τόν Μάρτιον τοῦ 2012 ἀνεκηρύχθη ἀριστοῦχος Διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑποβαλών διδακτορικήν διατριβήν μέ θέμα: «Τὰ ἀρεοπαγιτικά κείμενα εἰς τὸ Α’ μέρος τῆς Θεολογικής Σούμμας τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτου».

Τὴν 31ην Μαΐου 2012 ἐξελέγη παμψηφεὶ Ἐπίσκοπος Πατάρων, Βοηθὸς Ἐπίσκοπος παρὰ τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Μπουένος Ἄϋρες.

Τυγχάνει μέλος τῆς ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Νεολαίας του Π.Σ.Ε και τῆς μεικτῆς ἐπιτροπῆς διεργασίας –Joint Working Group– τοῦ Π.Σ.Ε μετὰ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Διετέλεσεν μέλος Πατριαρχικῶν Ἀντιπροσωπειῶν καὶ Ἀποστολῶν κατὰ τὰς Γενικὰς Συνελεύσεις τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, και διάφορα ἄλλα Διαχριστιανικὰ Συνέδρια.