Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ

ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ – Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνῆλθεν εἰς Βρυξέλλας, εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως, Αvenue Charbo 71, τὴν Τρίτην 13 Νοεμβρίου 2012, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον). Ἐκτός τοῦ Προέδρου, παρόντες ἦσαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων, Ἀντιπρόεδρος (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κομάνων κ. Γαβριήλ (Ἔξαρχος τῶν ἐνοριῶν ρωσσικῆς παραδόσεως τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριαρχείου), ὁ Ἐπίσκοπος Λουκᾶς (Πατριαρχεῖον Σερβίας), ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰωσήφ, Ταμίας (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μιχαήλ (Ὑπερόριος Ρωσσικὴ Ἐκκλησία-Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, Γραμματεύς (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον).

Πρόκειται διὰ τὴν τετάρτην συνάντησιν τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως (CEOB) μετὰ τὴν ἵδρυσίν της, τὸν Ἰούνιον τοῦ 2010. Οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Συνελεύσεως ἐξέφρασαν τὴν θλίψιν των διὰ τὴν πρόσφατον κοίμησιν τοῦ, αἰωνίᾳ τῇ μνήμῃ, Μακαριστοῦ Πατριάρχου Βουλγαρίας κυροῦ Μαξίμου καὶ προσευχήθησαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς του. Ἐν συνεχείᾳ, οἱ Ἱεράρχαι-μέλη τῆς Συνελεύσεως, ἐνέσκυψαν εἰς τὴν ἀναζήτησιν τρόπων ἔτι μεγαλυτέρας ἐνισχύσεως τῆς ἑνότητός των ἐν τῇ ποιμαντικῇ αὐτῶν δράσει, δίδοντες ἕν κοινόν, ἐν τοῖς πράγμασιν, μήνυμα ἑνότητος τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὰς τρεῖς Χώρας τῆς Μπενελούξ καὶ συντονίζοντες καλύτερον τὰς προσπαθείας των πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον.

Αἱ πρόσφαται ἐξελίξεις ἀναφορικῶς πρὸς τὴν παρουσίαν καὶ τὴν ὀργάνωσιν τῆς ἐν Ὁλλανδίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἦσαν διὰ μίαν ἀκόμην φορὰν εἰς τὸ κέντρον τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν μελῶν τῆς Συνελεύσεως. Ἐνεκρίθη τὸ καταστατικὸν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ ἡ ἐπίσημος ὀνομασία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τῆν Ὁλλανδίαν θὰ εἶναι «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς Ὁλλανδίαν». Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν θὰ εἶναι εἰς τὸ ἑξῆς ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον).

Ἄλλα θέματα τὰ ὁποῖα ἀπησχόλησαν τὴν Συνέλευσιν ἦσαν ἡ σύνθεσις καὶ ἡ ἀποτελεσματικὴ λειτουργία τῶν ἐπιτροπῶν τῶν ὑφισταμένων ὑπὸ τὴν αἰγίδαν τῆς Συνελεύσεως ὡς ἐπίσης καὶ ἡ λῆψις κοινῶν θέσεων σχετικῶς πρὸς διαφόρους ἐκδηλώσεις ἤ πρὸς ἰδιαζούσης σπουδαιότητος κείμενα προτεινόμενα ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν διαχριστιανικῶν καὶ διαθρησκειακῶν σχέσεων. Οἱ Ἐπίσκοποι ἀπεφάσισαν ἐπίσης νὰ παράσχουν μίαν ἰσχυρὰν μαρτυρίαν τῆς ὀρθοδόξου ἑνότητος ἐν Μπενελοὺξ διὰ τῆς διοργανώσεως μιᾶς ἐκδηλώσεως πνευματικοῦ χαρακτῆρος τὴν 1ην Ἀπριλίου 2013 καὶ εἰς χῶρον, ἐντὸς τῆς μείζονος πολεοδομικῆς περιοχῆς τῶν Βρυξελλῶν, ὁ ὁποῖος θὰ καθορισθῇ ἀργότερον, μὲ τὴν ὀνομασίαν «Ἡμέρα τῆς Ὀρθοδοξίας» ἡ ὁποία θὰ συγκεντρώσῃ ὀρθοδόξους κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.

Ὅλως ἰδιαιτέρως, τά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἠθέλησαν νὰ ἐκφράσουν τὴν πλέον ζωηρὰν ἀγωνίαν των διὰ τὴν πολὺ ἀνησυχητικὴν κατάστασιν τῶν ὀρθοδόξων καὶ τῶν ἄλλων χριστιανῶν οἱ ὁποῖοι φαίνεται ὅτι ἀποτελοῦν συστηματικῶς ἐπιλεγμένον στόχον κάθε εἴδους φανατισμῶν καὶ ἐνόπλων συγκρούσεων ἐν Συρίᾳ, ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ἄλλαις Χώραις τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Αἱ πληροφορίαι  αἱ προερχόμεναι ἐκ τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου τῆς Ἀντιοχείας, ὡς ἐπίσης καὶ ἐξ ἄλλων πηγῶν, ὁμιλοῦν περὶ αἱματηρῶν διωγμῶν καὶ φρικαλεοτήτων ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, διωργανωμένων καὶ ἐκτελουμένων ὑπὸ ὁμάδων ἐξτρεμιστῶν. Οἱ Ἱεράρχαι προσεύχονται διὰ τὴν ἔλευσιν τῆς εἰρήνης καὶ τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς εἰς τὰς Χώρας ταύτας καὶ ὑπογραμμίζουν τὴν ἀνάγκην οἱ πολιτικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ ἡγέται τῆς Διεθνοῦς Κοινότητος νὰ ἀντιδράσουν ἐπειγόντως καὶ ἀποτελεσματικῶς ἐναντίον κάθε εἴδους βίας ἔναντι τῶν ἀθώων καὶ νὰ κάμουν ὅ,τι δύνανται ὥστε νὰ παύσῃ ἡ αἱματοχυσία ταύτη καὶ ὥστε τὸ δικαίωμα τῆς ἐν ἀξιοπρεπείᾳ, ἐλευθέρως καὶ ἄνευ ούδενὸς φόβου, ἐξασκήσεως τῆς θρησκείας νὰ εἶναι ἐπιτέλους ἐγγυημένον καὶ σεβαστὸν ὑπὸ πάντων.

Ἡ ἀνταλλαγὴ ἄλλων πληροφοριῶν, γνωμῶν καὶ εἰδήσεων σχετικῶς πρὸς τὴν ζωὴν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὰς τρεῖς Χώρας τῆς Μπενελούξ ἐπεράτωσεν τὴν τετάρτην ταύτην συνεδρίασιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ.

Ἠ Συνέλευσις αὕτη ἐδημιουργήθη κατόπιν ληφθείσης ἀποφάσεως τῆς 4ης Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως, συγκληθείσης εἰς  Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.

Ἡ συνεδρίασις αὕτη τῆς CEOB διεξήχθη ἐντὸς ἑνὸς ἀδελφικοῦ κλίματος δίδουσα, διὰ μίαν εἰσέτι φοράν,τὴν μαρτυρίαν τῆς ἑνότητος ἐν τῇ πίστει καὶ μίας ὑποδειγματικῆς συνεργασίας.

Βλ. φωτογραφίες.