Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ (CEOB-OBB)

Βρυξέλλαι Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνῆλθεν εἰς Βρυξέλλας, εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως, Αvenue Charbo 71, τὴν Πέμπτην 14 Νοεμβρίου 2013, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον). Ἐκτός τοῦ Προέδρου, παρόντες ἦσαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων, Ἀντιπρόεδρος (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Λουκᾶς (Πατριαρχεῖον Σερβίας), ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰωσήφ, Ταμίας (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μιχαήλ (Ὑπερόριος Ρωσσικὴ Ἐκκλησία-Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας,  Γραμματεύς (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον).

DSC04117

Εἶναι ἡ ἕκτη  συνάντησις τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως(CEOB) μετὰ τὴν ἵδρυσίν της, τὸν Ἰούνιον τοῦ 2010. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς Συνεδριάσεως οἱ Ἱεράρχαι ἐξέφρασαν τὴν βαθεῖαν των θλῖψιν διὰ τὸν θάνατον τοῦ, μακαρίᾳ τῇ μνήμει, Ἀρχιεπισκόπου Κομάνων Κυροῦ Γαβριὴλ καὶ ἕνωσαν τὰς προσευχάς των διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς του.

Οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Συνελεύσεως ἠσχολήθησαν μὲ σημαντικὰ θἐματα ποὺ ἀφοροῦν τόσον τὴν καλυτέραν ὀργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὰς τρεῖς Χὠρας τῆς Μπενελούξ, ὅσον καὶ τὸ ἑνιαῖον καὶ ἰσχυρὸν μήνυμα ποὺ ἡ Ὀρθοδοξία ὀφείλει νὰ ἔχῃ ἔναντι τῶν σημαντικῶν θεμάτων τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν αὐτὰς τὰς Χώρας.

Οἱ Ἐπίσκοποι ἰδιαιτέρως συνεζήτησαν διά τὸ πρόβλημα τῆς εὐθανασίας, ἔχοντες ὑπ’ὄψιν τὰ σχέδια ἐπεκτάσεως τῆς δυνατότητος αὐτῆς τῆς πρακτικῆς εἰς τοὺς ἀνηλίκους, καὶ υἱοθέτησαν μίαν κοινὴν θέσιν τῆς ὁποίας οἱ κύριοι ἄξονες εἶναι 1) ὁ ἀπόλυτος σεβασμὸς τἠς ἀνθρωπίνου ζωῆς, ἡ ὁποία συνεχίζει νὰ ἔχῃ ἀνεκτίμητον ἀξίαν ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀσθενὴς ἢ ὑποφέρει, 2) ἡ πίστις ὅτι μόνον ὁ Θεὸς εἶναι Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, 3) ἡ παρότρυνσις δι’ ἰδιαιτέραν φροντίδαν εἰς τοὺς εὑρισκομένους εἰς τὸ ἔσχατον στάδιον τῆς ἐπιγείου ζωῆς, ὡς ἔκφρασιν χριστιανικῆς ἀγάπης.

Οἱ Ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν διὰ τοὺς λόγους τῆς δημιουργίας τοῦ Ἰνστιτούτου θεολογικῆς ἐπιμορφώσεως  «Ἀπόστολος Παῦλος» ἐν Βρυξέλλαις  καὶ συνεζήτησαν τὰς προοπτικὰς καὶ τὰ προβλήματα τῆς διδασκαλίας τῶν ὀρθοδόξων θρησκευτικῶν εἰς τὰ Βελγικὰ Σχολεῖα.

DSC04118

 Ἐπίσης, οἱ Ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπον τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως (CEOB) εἰς τὴν Ὁλλανδίαν, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, διὰ τὰς τελευταίας ἐξελίξεις, τὰς προοπτικὰς καὶ τὰς εἰδήσεις ἀπὸ τὴν ζωὴν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν μετὰ ἀπὸ τὴν δημιουργίαν τοῦ Ἱδρύματος «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὴν Ὁλλανδίαν (ΟΚΙΝ)» πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἐπιτρέπει τὴν καλυτέραν διοργάνωσιν τἠς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἀνοίγει νέας ποιμαντικὰς ὁδοὺς διὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ διὰ τὰ ἄλλα ἐνεργὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

Ὑπῆρξεν ἐπίσης μία συζήτησις διὰ τὴν ἐργασίαν καὶ τὴν τελικὴν σύνθεσιν τῶν Ἐπιτροπῶν ποὺ λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν αἰγίδαν τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως.

 Ἡ ἀνταλλαγὴ εἰδήσεων καὶ πληροφοριῶν ποὺ ἀφοροῦν τὴν ζωήν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Μπενελοὺξ ὁλοκλήρωσεν, διὰ μίαν φορὰν ἀκόμην, καὶ αὐτὴν τὴν Συνεδρίασιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ.

Ἡ Συνέλευσις ἐδημιουργήθη κατόπιν ἀποφάσεως ληφθείσης κατὰ τὴν 4ην Πανορθόδοξον Προσυνοδικὴν Διάσκεψιν, συγκληθεῖσαν εἰς  Chambésy (Γενεύην) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.

Ἡ ἕκτη Συνεδρίασις τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως (CEOB) ἐπεβεβαίωσεν τὸ ἀδελφικὸν καὶ ἐποικοδομητικὸν πνεῦμα ὅλων τῶν μελῶν της καθὼς καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά των νὰ συνεχίζουν νὰ ἐργάζονται ἀπὸ κοινοῦ διὰ τὴν πρόοδον τῆς ζωῆς καὶ τῆς πίστεως ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ποὺ ζοῦν εἰς τὸ Βέλγιον, εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ εἰς τὸ Λουξεμβοῦργον.

DSC04141