Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Ὡς ἤδη ἐγράφη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐξ Alanya Μ. Ἀσίας μετέβη τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 15ης τ. μ. Νοεμβρίου, εἰς Βρυξέλλας, ἔνθα τό ἑσπέρας παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν πρός τιμήν Του ὑπό τῆς Ἐξοχ. κ. Ἐλευθερίας Γαλαθιανάκη, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Βελγίῳ.
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς τό κατάλυμά Του τόν Ἐξοχ. κ. Elmar Brok, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, εἰς τήν ἁρμοδιότητα τῆς ὁποίας ἀνήκουν καί θέματα προστασίας θρησκευτικῶν μειονοτήτων, ὡς καί θέματα ἐντάξεως νέων κρατῶν εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν.
Μετά τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν λίαν ἐνδιαφέρουσαν ἔκθεσιν Europalia-Anatolia, τῇ συνοδείᾳ τῶν Ἐξοχωτάτων Πρέσβεων τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος, μεθ᾿ ὅ ἐπεσκέφθη εἰς τά ἀνάκτορα τόν πρῴην Βασιλέα τοῦ Βελγίου Μεγαλειότατον Ἀλβέρτον, πατέρα τοῦ σημερινοῦ Ἄνακτος, μεθ᾿ οὗ καί μετά τῆς Βασιλίσσης Paola εἶχε μακράν συνομιλίαν καί ἀπήντησεν εἰς ἐρωτήσεις αὐτῶν περί τῆς θέσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔναντι διαφόρων ζητημάτων.
Ὁ ἑπόμενος σταθμός τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἦτο ἡ Πρεσβεία τῆς Τουρκίας, ἔνθα παρετέθη γεῦμα πρός τιμήν Αὐτῆς ὑπό τοῦ Πρέσβεως Ἐξοχ. κ. M. Hakan Olcay, παρουσίᾳ ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, 16ης τ. μ., ὁ Πατριάρχης ἔδωκε γαλλιστί διάλεξιν, ἐντός τῶν πλαισίων τῶν ἑπτάκις τοῦ ἔτους γινομένων Grandes Conferences Catholiques, μέ θέμα «Αἱ πνευματικαί προκλήσεις τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζει ἡ σύγχρονος κοινωνία μας», ἐνώπιον 1300 ἀκροατῶν, Ἀρχιερέων, Πρέσβεων, Ἀκαδημαϊκῶν καί λοιπῶν προσωπικοτήτων.
Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 17ης τ. μ., ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς τό ξενοδοχεῖον Του τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Παπαδημούλην, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, μετά τοῦ ὁποίου εἶχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν, καί ἀκολούθως μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καί ἐτέλεσεν Ἁγιασμόν ἐγκαινιάσας τά ὁλοκληρωθέντα ἐν αὐτῇ εὐρέα ἀνακαινιστικά ἔργα. Ἐκεῖ, μετά τήν ἀπάντησίν Του εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου τόν Ἐντιμ. κ. Boris Gurov, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ τῶν εὐεργετῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Παρέστησαν πλεῖστοι ἐκ τῶν Κληρικῶν αὐτῆς καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
Μετά ταῦτα ἐπραγματοποιήθη Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Ἀβραμόπουλον, Εὐρωπαῖον Ἐπίτροπον, ἁρμόδιον διά τήν Μετανάστευσιν, τάς Ἐσωτερικάς Ὑποθέσεις καί τήν Ὑπηκοότητα, ὡς καί εἰς τόν Ἐξοχ. κ. Frans Timmermans, Α´ Ἀντιπρόεδρον τῆς ΕὐρωπαϊκῆςἘπιτροπῆς, ἁρμόδιον διά τήν Νομοθεσίαν, τάς σχέσεις μεταξύ τῶν θεσμικῶν ὀργάνων, τό Κράτος δικαίου καί τήν Χάρταν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων, γνωστόν εἰς τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἀφ᾿ ὅτου διετέλει Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ὁλλανδίας.
Μετά τάς ἐπισκέψεις ταύτας ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀβραμόπουλος παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, εἰς ὅ παρεκάθησαν καί οἱ Εὐρωπαῖοι Ἐπίτροποι τῆς Κύπρου Ἐξοχ. κ. Χρῆστος Στυλιανίδης καί τῆς Ρουμανίας Ἐξοχ. κ. Corina Cretu, ὡς καί ἄλλαι προσωπικότητες. Μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύονος καί τοῦ τιμωμένου ἀντηλλάγησαν κατά τά ἐπιδόρπια θερμαί προπόσεις.
Τέλος, οἱ Ἐξοχ. κ. Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, κ. Martin Schulz, Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, καί κ. Federica Mogherini, Ὑπάτη Ἐκπρόσωπος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά τάς Ἐξωτερικάς Ὑποθέσεις καί διά τήν Πολιτικήν Ἀσφαλείας, ἐδέχθησαν ἀπό κοινοῦ τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τήν συνοδείαν Του καί συνειργάσθησαν ἐπί τῶν θεμάτων τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων, τῆς τρομοκρατίας καί τῆς οἰκολογίας, ὡς καί τῶν ἀφορώντων εἰς τάς ἐν Τουρκίᾳ μειονότητας, ἅπαντες δέ οὗτοι οἱ ὑψηλοί θεσμικοί παράγοντες προέπεμψαν τιμητικῶς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην μέχρι τοῦ αὐτοκινήτου Αὐτοῦ.
Οὕτως ἔληξεν ἡ σύντομος πλήν λίαν καρποφόρος Πατριαρχική αὕτη ἐπίσκεψις εἰς τήν πρωτεύουσαν τῆς Εὐρώπης καί ὁ Πατριάρχης προεπέμφθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ Zaventem τῶν Βρυξελλῶν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, τοῦ Βοηθοῦ αὐτοῦ Θεοφιλ. Τρῳάδος κ. Πέτρου καί τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος, οἵτινες καί εἶχον ὑποδεχθῆ Αὐτόν κατά τήν ἄφιξίν Του τήν Κυριακήν ὁμοῦ μετά τοῦ Διευθυντοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Βελγίου.