Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Εκδημία προς τον Κύριον του Πρωτοπρεσβύτερου Ignace Peckstadt πρωτοπόρου της ορθοδόξου Εκκλησίας εις Φλάνδραν και κατά σάρκαν πατέρα του Μητροπολίτου Βελγίου κ.Αθηναγόρου

Τὴν 7ην Μαΐου 2016 ἀπεβίωσεν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ignace Peckstadt, ἀγαπητὸς ἱερεὺς τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Γάνδης καὶ ὁμότιμος δικηγόρος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου τῆς Γάνδης.

Ἐγεννήθη εἰς Evergem (Langerbrugge – Γάνδη) τὴν 4ην Νοεμβρίου 1926 ἀπὸ γονεῖς Βέλγους. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν σπουδῶν του εἰς Κολλέγιο καὶ ἀργότεραν εἰς τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Γάνδης ἦρθεν εἰς πρώτην ἐπαφὴν μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τὴν Παράδοσιν καὶ Πνευματικότητά της. Ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν ἐπεσκέφθη πλειστάκις παραδοσιακῶς ὀρθοδόξους χώρας τῶν Βαλκανίων (Γιουγκοσλαυΐαν, Ρουμανίαν, Βουλγαρίαν, Ἑλλάδα, Τουρκίαν, Ρωσσίαν) καὶ ἐγνώρισεν πολλοὺς πατριάρχας, ἀρχιερείς, θεολόγους, μοναχοὺς καὶ μοναχάς, καὶ μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐγνώρισε καὶ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην Ἀθηναγόραν καὶ τὸν Πατριάρχην Ρουμανίας Ἰουστινιανόν. Κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ ἑξήντα, περίοδον τῆς Δευτέρας Βατικανείου Συνόδου, ἵδρυσε εἰς Γάνδην Σύλλογον μὲ τὴν ἐπωνυμίαν “Ἀπόστολος Ἀνδρέας – ἐπαφὲς μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν” καὶ προσεκάλεσε σειρὰ ὀρθοδόξων θεολόγων καὶ προσωπικοτήτων εἰς Φλάνδραν, διὰ νὰ γνωρίσουν τὸν μεγάλον πλοῦτον τῆς Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος εἰς ἕνα ἑτερόκλητο κοινό. Τὸ 1972 ἐγένετο ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς Γάνδην. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν Ἐνορίαν καὶ ὑπὸ τὴν ἐμπνευσμένην καθοδήγησίν του ἡ Ὀρθοδοξία ἐξηπλώθη περαιτέρω εἰς τὴν Φλάνδραν καὶ διὰ τοῦτο θεωρεῖται ὡς πρωτοπόρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς Φλάνδραν.

Τὸ 1974 ἐχειροτονήθη διάκονος καὶ ἕνα χρόνο ἀργότερα ἱερεὺς ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Συρακουσῶν Γεωργίου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον). Μὲ τὰς πολλὰς γνωριμίας του συνέβαλε ἀποτελεσματικῶς εἰς τὴν ἐπίσημον ἀναγνώρισιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν χώραν μας. Ἦτο ἱερεὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον), τῆς ὁποίας ἀπὸ τοῦ 2013 ἡγεῖται ὡς ἐκπρόσωπος ἁπάσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ υἱός του, Μητροπολίτης κύριος Ἀθηναγόρας.

Τὴν 2αν Μαΐου 2016 ἑώρτασε μὲ τὴν πρεσβυτέρα του κυρίαν Marie-Thérèse Janssens 63 ἔτη γάμου. Ἦτο πατὴρ τεσσάρων τέκνων, παπποὺς δέκα ἐγγονῶν καὶ τριῶν δισεγγόνων. Ἐκτὸς τοῦ υἱοῦ του ποὺ εἶναι ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀθηναγόρας, ὁ ἄλλος του υἱὸς κ. Bernard Peckstadt, εἶναι ὀρθόδοξος ἱερεὺς εἰς τὴν Ἐνορίαν τῆς Bruges καὶ ὁ γαμπρός του κ. Dominique Verbeke, εἶναι ὀρθόδοξος ἱερεὺς εἰς τὴν Ἐνορίαν τῆς Γάνδης.

Εἰς Οἰκουμενικὸν ἐπίπεδον, ἦτο ἐπὶ πολλὰ ἔτη μέλος διαφόρων διεκκλησιαστικῶν ἐπιτροπῶν εἰς τὸ Βέλγιον, ὄπως καὶ εἰς τὸ ἀνώτερο ὄργανον διαλόγου εἰς τὴν χώραν.

Ἀπὸ τὸ 1950 ἕως τὸ 1998 ἦτο ἐνεργὸ μέλος τοῦ δικηγορικοῦ Συλλόγου Γάνδης, ἐκ τῶν ὁποίων, δέκα ἕξ ἔτη πρόεδρος τοῦ Γραφείου τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Γάνδης Pro Deo. Ἦτο ἐπίσης διὰ περισσότερα ἀπὸ τριάντα πέντε ἔτη ἀναπληρωτὴς δικαστὴς καὶ καθηγητὴς δικαίου εἰς τὴν τριτοβάθμιαν ἐκπαίδευσιν διὰ νοσηλευτάς.

Τέλος ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ignace Peckstadt ἦτο σημαντικὸς ὁμιλητής. Εἶχε προσκληθῆ πλειστάκις νὰ ὁμιλήσῃ διὰ ἱστορικὰς καὶ πνευματικὰς πτυχὰς τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι ἐπίσης συγγραφεὺς βιβλίων. «Ἡ δύναμις τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Σοφία ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξον πνευματικότητα» (2001), Ἐκδ. Averbode, 215σ. Καὶ «Ἕνα ἀνοικτὸ παράθυρο εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν» (2005), Ἔκδ. Averbode, 285σ.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Ignace Peckstadt θὰ τελεσθῆ τὴν 11ην πρωϊνὴν τῆς 14ης Μαΐου 2016 εἰς τὴν Γάνδην, Begijnhofkerk Sint-Elisabeth, Sophie van Akenstraat (κοντὰ εἰς τὸ Rabot). Τὴν 9ην πρωϊνὴν τῆς ἰδίας ἡμέρας, θὰ τελεσθῆ Θεία Λειτουργία εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Γάνδης, Sophie Akenstraat 17.