Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Ανακοίνωσις της ορθοδόξου επισκοπικής συνελέυσεως της Μπένελουξ (CEOB-OBB)

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνῆλθε διὰ ἑνδεκάτην φορὰν εἰς Βρυξέλλας, είς τὴν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, Avenue Charbo 71, τὴν Τετάρτην 8 Ἰουνίου 2016, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον). Ἦσαν ἐπίσης παρόντες ὁ Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Δοσίθεος (Πατριαρχεῖον Γεωργίας), ὁ Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μιχαὴλ (Ὑπερόριος Ρωσικὴ Ἐκκλησία-Πατριαρχεῖον Μόσχας), καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τρῳάδος κ. Πέτρος (βοηθὸς ἐπίσκοπος τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου -Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

Οἱ ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν διὰ τὰς ἀντιδράσεις καὶ δηλώσεις τῆς τοπικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατόπιν τῶν τραγικῶν γεγονότων τῆς 22ας Μαρτίου εἰς Βρυξέλλας τὰ ὁποῖα ἐστοίχισαν τὴν ζωὴν πολλῶν ἀνθρώπων. Ἐνημερώθηκαν ἐπίσης διὰ τὰς διαθρησκειακὰς συναντήσεις καὶ αὐτὰς μεταξὺ τῶν ἀρχηγῶν τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καὶ τῶν ὑπευθύνων τῆς Βελγικῆς Κυβερνήσεως. Διὰ μίαν φορὰν ἀκόμη οἱ Ἱεράρχαι κατεδίκασαν κατηγορηματικῶς τὰς πράξεις βίας καὶ τὸν θρησκευτικὸν φανατισμὸν ὡς ἀντιβαίνοντα εἰς τὴν χριστιανικὴν διδασκαλίαν καὶ εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ἀξιοπρέπειαν. Συνεζήτησαν δὲ περὶ τῶν αἰτίων τῶν τρομοκρατικῶν τοῦτων πράξεων καὶ πῶς δύναται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, διὰ τῆς ποιμαντικῆς της δραστηριότητος, νὰ βοηθήσῃ τοὺς πιστοὺς νὰ βιώνουν βαθύτερον τὴν πίστιν των καὶ νὰ μὴν παραδίδονται εἰς τὸν φόβον.

Οἱ ἀρχιερεῖς ἐξήτασαν ἐπίσης τὰς προετοιμασίας καὶ τὰς τελευταίας ἐξελίξεις σχετικῶς μὲ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον ἡ ὁποία ὀφείλει νὰ ἀρχίσῃ τὰς ἐργασίας της ἐντὸς ὁλίγων μόνον ἡμερῶν. Ἐξήτασαν τὰς προοπτικὰς, τὰς προσδοκίας ἀλλὰ καὶ τὰ προβλήματα ποὺ πρέπει νὰ λυθοῦν σχετικῶς μὲ τὸ μέγα τοῦτο γεγονός. Οἱ ἐπίσκοποι ἐπληροφορήθησαν μετὰ λύπης τὰς ἀποφάσεις ὡρισμένων κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν νὰ μὴν συμμετάσχουν εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον. Ἐν τούτοις, ὅλοι ἐξέφρασαν τὴν εὐχὴν ὅπως ἡ Σύνοδος αὕτη πραγματοποιηθῇ καὶ ἀποτελέσῃ μίαν ἐπιτυχίαν διὰ τὸ σύνολον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δυνηθῇ δὲ νὰ δώσῃ εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον ἕνα ἰσχυρὸν μήνυμα ἑνότητος ἐν τῇ πίστει, ἐλπίδος καὶ χριστιανικῆς ἀγάπης καὶ ἐπίσης νὰ ἐνδυναμώσῃ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν εἰς τὸ ἔργον Της ποὺ εἶναι ἡ σωτηρία καὶ ὁ ἐξαγιασμὸς τοῦ κόσμου. Εἰς τὸ τέλος τοῦ παρελθόντος μηνὸς Μαΐου ἐτελέσθη Ἐσπερινὸς εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν καὶ ήκολούθησε διάλεξις διὰ νὰ ὑπογραμμισθῇ ἡ σπουδαιότης τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου.

Οἱ ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν διὰ τὰς δραστηριότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Βέλγιον καὶ εἰς τὴν Ὁλλανδίαν. Ἐνημερώθησαν ἐπίσης καὶ διὰ τὴν εἰσχώρησιν εἰς τὴν Ὁλλανδίαν μίας ὀλιγαρίθμου σχισματικῆς ὁμάδος τοῦ λεγομένου «Πατριαρχείου τοῦ Κιέβου».

Ἡ ἑνδεκάτη αὕτη συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἔληξεν τὰς ἐργασίας της διὰ τῆς ἀνταλλαγῆς χρησίμων πληροφοριῶν ἀναφορικῶς μὲ τὰς δραστηριότητας τῶν ὀρθοδόξων ἐνοριῶν εἰς τὰς τρεῖς χώρας τῆς Μπενελούξ.

Ἠ Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις αὕτη ἐδημιουργήθη κατόπιν ληφθείσης ἀποφάσεως τῆς 4ης Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως, συγκληθείσης εἰς Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.

Ἡ προσεχὴς συνεδρίασις τῆς Ὀρθδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ καθωρίσθη διὰ τὴν 24ην τοῦ προσεχοῦς Νοεμβρίου.