Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Ο Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας εις το Μέγα προσκύνημα της Γκραμπάρκα εν Πολωνία

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας ἐπεσκέφθην διὰ δύο ἡμέρας τὴν Πολωνίαν, μετὰ ἀπὸ εὐγενικὴν πρόσκλησιν τοῦ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας κ. Σάββα, διὰ νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὰς ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις τῆς Ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Grabarka, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Διακόνου κ. Γεωργίου Τζατζάνη, κληρικοῦ τῆς Μητροπόλεως Βελγίου.

Ἐγένοντο δεκτοὶ εἰς τὸ ἀεροδρόμιον τῆς Βαρσοβίας ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀνδρέου Kuzma καὶ τοῦ Διακόνου κ. Rastislav, οἱ ὁποῖοι τοὺς ὡδήγησαν εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βαρσοβίας, ὅπου τοὺς ὑπεδέχθη ὁ Μακαριώτατος κ. Σάββας, ἐκφράσας τὴν μεγάλην χαράν του διὰ τὴν ἄφιξίν των εἰς Πολωνίαν καὶ τὴν συμμετοχήν των εἰς τὴν μεγάλην Ἑορτήν. Ἠκολούθησε γεῦμα καὶ ἀνταλλαγὴ δώρων. Ἐν συνεχείᾳ, μετὰ ἀπὸ σύντομον ἐπίσκεψιν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν καὶ τὸ Πνευματικὸν Κέντρον, ἐταξίδευσαν πρὸς τὴν Ἱερὰν Μονήν τῆς Grabarka, εὑρισκομένην ἀνατολικῶς τῆς Βαρσοβίας. Τὸ ταξείδιον τοῦτο διήρκεσε δύο καὶ ἡμισείαν ὥρας.

Εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Grabarka τοὺς ὑπεδέχθησαν ἡ Ἡγουμένη, οἱ Ἱεράρχαι καὶ ὁ κλῆρος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας καὶ ἀμέσως ἡτοιμάσθησαν διὰ τὴν πομπὴν πρὸς τὸν τόπον ὅπου τελοῦνται ὑπαιθρίως αἱ Ἀκολουθίαι. Οἱ πιστοί, ἀρκεταὶ χιλιάδες, εἶχον προσέλθει διὰ προσκύνημα πρὸ ἀρκετῶν ἡμερῶν, ἔχοντες διανύσει οἱ περισσότεροι πολλὰ χιλιόμετρα πορείας. Μεταξὺ τῶν προσκυνητῶν ἦσαν καὶ 60 πιστοὶ τῆς Πολωνικῆς Ἐνορίας τῆς Μητροπόλεως Βελγίου, ὑπὸ τὸν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Ἐνορίας των, Πρωτοπρεσβύτερον κ. Pawel Cecha. Μεταξὺ ἐκείνων ποὺ τοὺς ὑπεδέχθησαν ἦτο καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος, συνοδευόμενος ὑπὸ ὁμίλου 50 νέων, προσκομμίσας μάλιστα  καὶ ἀπότμημα ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.

Ἐτελέσθησαν αἱ Ἀκολουθίαι τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου, πρωτοστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας κ. Σάββα. Ἔψαλλε ἡ Χορωδία τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Βαρσοβίας. Ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σάββας ἐχαιρέτισε τὴν παρουσίαν τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐκφράσας μὲ ἰδιαιτέραν ἐπισημότητα τοὺς μεγάλους δεσμοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἀπευθύνας τὴν μεγάλην ἐκτίμησίν του καὶ τὰς εὐγνωμόνους εὐχαριστίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας, διὰ τὸ ἐπιτελούμενον ἔργον εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Βελγίου, ἰδιαιτέρως μάλιστα ἀναφορικῶς πρὸς τοὺς ὀρθοδόξους Πολωνοὺς πιστοὺς τῶν Βρυξελλῶν. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐχαιρέτισε τὴν παρουσίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου καὶ τῶν νέων ἐξ Ἑλλάδος, εὐχαριστήσας διότι προσεκόμμισεν εἰς τὴν Ἑορτὴν ἀπότμημα τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Ἐκλήθη μάλιστα ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος νὰ ἀπευθύνῃ λόγον πρὸς τοὺς πιστούς. Αἱ Ἀκολουθίαι ἐτελέσθησαν συμφώνως πρὸς τὴν Ρωσσικὴν Παράδοσιν. Ἠκολούθησε δεῖπνον εἰς τὴν μεγάλην Τράπεζαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἐτελέσθησαν τέσσαρες Λειτουργίαι ὑπὸ διαφόρων ἀρχιερέων, εἰς διαφορετικοὺς ναοὺς καὶ παρεκκλήσια, καὶ τοῦτο ἀπὸ τοῦ μεσονυκτίου ἕως καὶ τῆς 8ης πρωϊνῆς. Ἡ Ἑορταστικὴ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας κ. Σάββα ὑπαιθρίως, περιβαλλομένου ὑπὸ Μητροπολίτου Βελγίου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἄβελ, ὑπῆρχε μάλιστα σύγχρονος ἀναμετάδοσις ὑπὸ τῆς Ἐθνικῆς Τηλεοράσεως.

Μετὰ τὸ Εὐαγγέλιον ὡμίλησε ἕνας ἱερεύς. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπαρουσίασε τὸν Μητροπολίτην Βελγίου εἰς τὸ πλῆθος τῶν προσκυνητῶν ἀπευθύνων εὐγνωμόνους εὐχαριστίας διὰ τὴν ἀμέριστον συμπαράστασιν καὶ τὴν πατρικὴν φροντίδα του πρὸς τὴν Πολωνικὴν Ἐνορίαν Βρυξελλῶν, τὸν παρεκάλεσε μάλιστα νὰ ἀπευθύνῃ λόγους τινὰς πρὸς τοὺς προσκυνητάς. Ὁ Μητροπολίτης Βελγίου ἐξέφρασε «τὴν εὐγνωμοσύνην καὶ τὴν χαράν του πρὸς τὴν Αὐτοῦ Μακαριότητα διότι τοῦ ἐπιτρέψε νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὴν μεγάλην Ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως εἰς Grabarka, ἡ ὁποία συμβολίζει τὸ ὄρος Θαβώρ, εἰς τὸ ὁποῖον ὁ Κύριος μετεμορφώθη ἐν δόξῃ, ἀποκαλύψας τὴν θεότητά του, καθὼς ἠδύναντο, ἐνώπιον τῶν τριῶν αὐτοῦ μαθητῶν καὶ Ἀποστόλων. Καλούμαστε κι ἐμεῖς σήμερον νὰ ἀντανακλοῦμε τὸ φῶς τῆς Μεταμορφώσεως εἰς τὸν ὅλο καὶ περισσότερον ἐκκοσμικευμένον κόσμον, τὸν πλήρη προβλημάτων καὶ ἀπελπισίας». Ἀπηύθυνε θερμοὺς ἀδελφικοὺς χαιρετισμοὺς πρὸς τὸν Μακαριώτατον Μητροπολίτην Βαρσοβίας κ. Σάββαν ἐκ μέρους τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καὶ διεβεβαίωσε τὸν Μακαριώτατον, ὅτι ἡ Μητέρα Ἐκκλησία εἶναι πάντοτε ἕτοιμη νὰ συμπαρασταθῇ εἰς τὴν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Πολωνίας.

Κατὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης κ. Σάββας παρεσημοφόρησεν τόσο τὸν Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα, ὅσον καὶ τὸν Διάκονόν του κ. Γεώργιον Τζατζάνην. Ἐπὶ πλέον τοὺς προσέφεραν δῶρα ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Grabarka. Ὁ Μητροπολίτης Βελγίου μετὰ ἀπὸ παράκλησιν τῶν ἁρμοδίων παρεχώρησε ἐν συνεχείᾳ συνεντεύξεις εἰς τελεοπτικοὺς σταθμοὺς καὶ δημοσιογράφους τοῦ Τύπου. Ἠκολούθησε δεῖπνον εἰς τὴν μεγάλην Τράπεζαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπου ἔλαβον χώραν διάφοροι ὁμιλίαι.

Ἐν συνεχείᾳ τοὺς μετέφεραν εἰς τὸ Ἀεροδρόμιον τῆς Βαρσοβίας διὰ τὴν ἐπιστροφήν. Ἐδόθη ἡ εὐκαιρία κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν ταύτην εἰς Πολωνίαν νὰ γίνῃ περισσότερον γνωστὴ ἡ θέρμη τῆς πίστεως τῶν Πολωνῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἐπίσης ἐδόθη ἡ εὐκαιρία τῆς διαπροσωπικῆς ἐπαφῆς μετὰ τῶν ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκην νὰ εἰσακούονται καὶ νὰ ἀναγνωρίζεται τὸ ἔργο των.

Transfiguration in Grabarka Monastery in Poland (19.8.2017)