Benelux logo
Greek logo

Ἐγκύκλιοι - Μηνύματα - Δημοσιεύσεις

Ἐγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου – 23 Ὀκτωβρίου 2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ
ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 705/2020

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Θεοφιλέστατε,
Ἀγαπητοὶ πατέρες,
Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ,

Ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Κυβέρνηση τῆς Χώρας μας μόλις μὲ ἐνημέρωσε ὅτι τὸ ἰσχῦον πρωτόκολλό μας μέχρι σήμερα, θὰ παραταθῇ ἕως καὶ τὴν 19ην Νοεμβρίου 2020.

Δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅλοι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ὅτι πρέπει νὰ φέρουμε μάσκα προσώπου καθ᾽ ὅλη τὴν διάρκεια τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ὅτι ἡ φυσικὴ ἀπόσταση 1,5 μ. πρέπει νὰ τηρῇται πάντοτε, καὶ νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ καλὴ ὑγιεινὴ τῶν χεριῶν. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ καὶ ἰσχύει ἀκόμη ἡ «ἀπαγόρευση φυσικῆς ἐπαφῆς ἀνθρώπων καὶ ἀντικειμένων ἀπὸ διαφορετικοὺς ἀνθρώπους». Λάβετε ὑπ᾽ ὄψη αὐτὰ τὰ μέτρα καὶ τοὺς ἄλλους κανόνες ἀσφαλείας (βλ. πρωτόκολλο). Τελικὰ ἡ ἀπόφαση ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων γίνεται αὐστηρότερη καὶ θὰ ἐπιβάλλονται πρόστιμα ἐπὶ τόπου.

«Τὰ μέτρα ἔχουν ἕνα σημαντικὸ στόχο: τὴν ἀποφυγὴ ἐπαφῆς μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων» ἐξήγησε ὁ Πρωθυπουργὸς Alexander De Croo. «Ἐπειδὴ θέλουμε νὰ διασφαλίσουμε τὰ ἀκόλουθα: οἱ γιατροὶ καὶ τὰ νοσοκομεῖα νὰ συνεχίσουν νὰ λειτουργοῦν κάνοντας τὴ δουλειά τους, τὰ παιδιὰ νὰ συνεχίσουν νὰ πηγαίνουν στὸ σχολεῖο, οἱ ἐπιχειρήσεις μας νὰ συνεχίσουν τὶς δραστηριότητές τους καὶ νὰ συνεχίσουμε νὰ φροντίζουμε γιὰ τὴν εὐημερία καὶ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων». Εἶναι καταπληκτικὸ ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς ἐζήτησε νὰ φροντίζουμε ὁ ἕνας γιὰ τὸ καλὸ τοῦ ἄλλου. «Θὰ εἶναι δύσκολες οἱ ἑπόμενες ἡμέρες, ἑβδομάδες, ἴσως καὶ μῆνες. Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τὰ βράδια μας θὰ εἶναι λίγο πιὸ σκοτεινὰ μὲ τὴν χειμερινὴ ὥρα. Καὶ ἔτσι ἄν εἶστε ἀκμαῖοι, θὰ μποροῦν νὰ ὑπολογίζουν σὲ σᾶς καὶ οἱ συνάνθρωποί μας, δίνοντας λίγο φῶς στὶς δύσκολες ἡμέρες τοῦ Ὀκτωβρίου καὶ τοῦ Νοεμβρίου. Καλὸ εἶναι νὰ ἐπικοινωνήσετε καὶ μὲ κάποιον ποὺ γνωρίζετε ὅτι ἔχει πρόβλημα».

Τὰ νέα μέτρα ποὺ προστίθενται στὰ μέχρι σήμερα, ἰσχύουν ἀπὸ σήμερα καὶ γιὰ ἕνα μῆνα, μέχρι τὴν 19η Νοεμβρίου 2020. Βεβαίως ἡ περίοδος ποὺ θὰ ἰσχύσουν τὰ μέτρα θὰ ἐξαρτηθῇ κυρίως ἀπὸ τὴν συμπεριφορά μας» ἐπιμένει πάλι ὁ Πρωθυπουργός. «Δὲν ὑπάρχει νόμος ἤ κανόνας ποὺ μπορεῖ νὰ σταματήσῃ αὐτὸν τὸν ἰό. Μόνον ἐμεῖς μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε, ἀλλάζοντας τὴν συμπεριφορά μας».

Εὔχομαι σὲ ὅλους καλὸ φθινόπωρο, καὶ διατελῶ μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 23ῃ Ὀκτωβρίου 2020

ὁ Μητροπολίτης,

† ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου

 

Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
Πρωτόκολλο γιὰ τὴν Λατρεία στὴν περίοδο τοῦ Κορωνοϊοῦ

 

1. Γενικά
• Ἡ πρόθεση εἶναι νὰ ἐπιτραπῇ βαθμιαία ἐπιστροφὴ σὲ «περιορισμένη» λειτουργικὴ ζωή, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ τηροῦνται ὡρισμένα θεμελιώδη μέτρα.
• Μποροῦμε νὰ τὸ ἐπιτύχουμε μόνον ἀκολουθῶντας αὐστηρὰ αὐτὸ τὸ πρωτόκολλο.

2. Μερικὲς βασικὲς ἀρχές
• Ἡ κοινωνικὴ ἀποστασιοποίηση 1.5 μέτρου πρέπει νὰ τηρεῖται πάντοτε.
• Ὁ ἀριθμὸς τῶν συμμετεχόντων στὴν Θεία Λειτουργία ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ μέγεθος τοῦ ναοῦ ποὺ προορίζεται γιὰ τοὺς πιστούς (χωρὶς νὰ ὑπολογίζεται τὸ ἱερό).
• Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς συμμετεχόντων εἶναι 200 ἄτομα (μόνο γιὰ τοὺς μεγάλους καθεδρικοὺς ναούς).
• Ὅσοι ἔχουν συμπτώματα ἀσθενείας καθὼς καὶ τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας τους πρέπει νὰ παραμένουν στὸ σπίτι.
• Τονίζεται ὁ κίνδυνος συμμετοχῆς ἀτόμων ποὺ ἀνήκουν σὲ ὁμάδες κινδύνου (ἄρρωστοι, ἀδύναμοι ἤ ἄνω τῶν 70 ἐτῶν). Τελικὰ πρέπει νὰ ἀναλάβουν οἱ ἴδιοι τὴν εὐθύνη.

3. Προετοιμασία
• Τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο τῆς τοπικῆς κοινότητας-ἐνορίας – ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ ἱερέως πρέπει νὰ κάνῃ σημαντικὲς προετοιμασίες.
• Θὰ εἶναι δύσκολο καὶ ἐπίπονο νὰ προβλεφθῇ ἐπιλογὴ τῶν πιστῶν ποὺ θὰ μποροῦν νὰ συμμετάσχουν στὴν Θεία Λειτουργία.
• Ἡ Ἐνοριακὴ Ἐπιτροπὴ διασφαλίζει ὅτι μία ὁμάδα ἀνθρώπων ἐξασφαλίζουν τὴν ἐνδεδειγμένη τάξη. Ἡ παρουσία τους εἶναι φανερή, ἀφοῦ θὰ φέρουν ἕνα εὐκρινὲς σῆμα-ἑτικέττα.
• Τὰ καθήκοντα τῶν Ἐπιτρόπων μοιράζονται ἐκ τῶν προτέρων, ὥστε ὁ καθένας νὰ φροντίζει γιὰ συγκεκριμένες πτυχὲς σχετικὰ μὲ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ὑγεία τῶν παρισταμένων κατὰ τὴν διάρκεια τῆς λατρευτικῆς τελετῆς.
• Ὅλα τὰ καθίσματα πρέπει νὰ ἔχουν ἀπολυμανθῇ προηγουμένως. Οἱ καρέκλες νὰ ἀπέχουν τουλάχιστον 1,5m πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις.
• Μεγάλη φροντίδα νὰ ὑπάρχει γιὰ τὸν καθαρισμὸ καὶ τὸ πλύσιμο τῶν ἀντικειμένων ποὺ χρησιμοποιοῦνται (ἱερὰ καὶ ἄλλα).
• Προβλέπεται (ἐὰν εἶναι δυνατόν) διαφορετικὴ ἔξοδος ἀπὸ τὴν εἴσοδο. Νὰ ἐγκατασταθῇ σαφὴς καὶ ἀκριβὴς ἔνδειξη.
• Οἱ ὁδηγίες νὰ ἀναρτῶνται σὲ ὅλες τὶς εἰσόδους στὸ κτήριο τοῦ Ναοῦ.

4. Ἡ λατρευτικὴ τελετή
• Συνιστᾶται οἱ πιστοὶ νὰ φθάνουν στὸν ναό πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς λατρείας καὶ νὰ φεύγουν ἀμέσως μετὰ τὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας.
• Οἱ παριστάμενοι (κλήρος καὶ λαός) φοροῦν μάσκα καθ᾽ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἀκολουθίας.
• Ἀντισηπτικὸ θὰ διατίθεται στὴν εἴσοδο τῆς ἐκκλησίας. Τοῦτο εἶναι διαθέσιμο καὶ στὴν τουαλέττα. Οἱ παριστάμενοι καλοῦνται νὰ ἀπολυμάνουν τὰ χέρια τους ὅταν εἰσέρχονται στὸν Ναό.
• Πρέπει νὰ ἀποφεύγονται ὅλες οἱ ἐνέργειες ποὺ μποροῦν νὰ μεταδίδουν τὸν ἰό.
• Οἱ πιστοὶ δὲν ἀγγίζουν κανένα ἀντικείμενο, οὔτε δέχονται ἀντικείμενα ἀπὸ ἄλλα ἄτομα. Δὲν ἀσπαζόμαστε τοὺς ἄλλους, οὔτε τοὺς ἐναγκαλιζόμαστε.
• Νὰ ἀποφεύγονται τὰ συλλείτουργα (στὶς τελετές), ὅπου οἱ συλλειτουργοὶ πλησιάζουν ὁ ἕνας στὸν ἄλλον.
• Ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν τῆς χορωδίας πρέπει νὰ μειωθῇ στὸ ἐλάχιστο, μέχρι νεωτέρας, διότι πρέπει νὰ διατηρῆται ἡ κοινωνικὴ ἀποστασιοποίηση, διότι μὲ τὸ ψάλσιμο μπορεῖ νὰ ὑπάρχει κίνδυνος μετάδοσης.
• Ὁ τρόπος τῆς Θείας Κοινωνίας πρέπει νὰ προσαρμοσθῇ στὰ προτεινόμενα μέτρα ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, γνωρίζοντας ὅτι δὲν εἶναι ἀνεκτή : «οὐδεμία λειτουργικὴ ἐνέργεια ποὺ ἀπαιτεῖ φυσικὴ ἐπαφὴ προσώπων ἤ ἀνταλλαγὴ ἀντικειμένων ἀπὸ διαφορετικὰ ἄτομα».
• Δὲν δίνουμε κρασὶ καὶ ἀντίδωρο ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία Κοινωνία.
• Σὲ περίπτωση Τρισαγίου ἤ Μνημοσύνου τὰ κόλλυβα δὲν διανέμονται στοὺς πιστούς. Οἱ ἴδιοι περιορισμοὶ ἰσχύουν γιὰ τὴν περίπτωση slava, λιτῆς ἤ ἀρτοκλασίας.
• Τὸ ἀντίδωρο κόβεται προσεχτικὰ ἀπὸ ἕνα παπαδάκι-βοηθό, ποὺ φέρει μάσκα καὶ γάντια μιᾶς χρήσης – καὶ βάζει τὸ κάθε κομμάτι σὲ μικρὴ σακκούλα μιᾶς χρήσης τοποθετῶντάς τα σὲ ἕνα καλάθι. Κάθε πιστὸς ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ πάρει ἕνα σακκουλάκι μὲ ἀντίδωρο στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας.

5. Ἡ ἀποχώρηση τῶν πιστῶν
• Οἱ ὑπεύθυνοι φροντίζουν γιὰ τὴν καλὴ τάξη τῶν ἐξερχομένων ἀπὸ τὸν ναό, μὲ σεβασμὸ στὴν κοινωνικὴ ἀποστασιοποίηση.
• Μετὰ τὴν λατρευτικὴ τελετή, ὁ ναὸς ἀερίζεται ἐπαρκῶς.
• Δὲν θὰ ὑπάρχει συγκέντρωση τῶν πιστῶν (Agapes) μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα.

6. Ἄλλες Ἀκολουθίες καὶ Μυστήρια
• Οἱ βαπτίσεις καὶ οἱ γάμοι τελοῦνται σὲ περιορισμένο κύκλο, ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση.
• Στὶς κηδεῖες μποροῦν νὰ συμμετέχουν μὲ ἀριθμὸ πιστῶν ὅπως κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία, τηρῶντας ὅλες τὶς προδιαγεγραμμένες ὁδηγίες.

Αὐτὰ τὰ μέτρα ἰσχύουν μέχρι νεωτέρας.