Benelux logo
Greek logo

Ανακοινωθέντα

Ανακοινωθέν της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελέσεως της ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ (CEOB-OBB)

Βρυξέλλες – Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνεκλήθη εἰς ἔκτακτον συνεδρίασιν συντονισμοῦ. Ἡ συνεδρίασις διεξήχθη, διὰ τηλεδιασκέψεως λόγῳ τῆς ὑγιειονομικῆς κρίσεως, τὴν Πέμπτην 11 Μαρτίου 2021 μεταξὺ 11.00΄και 12.50΄καὶ ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Σεραφεὶμ (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νέαμτς κ. Μάρκου ὡς ἐκπροσώπου τοῦς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἰωσὴφ (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Δοσιθέου (Πατριαρχεῖον Γεωργίας) καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακεὶμ (Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου – Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας παρέσχεν εἰς τοὺς ἀρχιερεῖς-μέλη τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως πληροφορίας σχετικῶς μὲ τὰς δυσκολίας ποὺ ἡ ὑγιειονομικὴ κρίσις ἔχει ἐπιφέρει εἰς τὴν καλὴν λειτουργίαν τῆς θείας λατρείας καὶ ἐπαρουσίασε τοὺς περιορισμοὺς ποὺ ἀκόμη ἰσχύουν διὰ τὴν δυνατότητα φυσικῆς παρουσίας τῶν πιστῶν εἰς τὰς ἱερὰς ἀκολουθίας ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν τοῦ Βελγίου, τῆς Ὁλλανδίας καὶ τοῦ Λουξεμβούργου. Οἱ ἐπίσκοποι ἀντήλλαξαν ἀπόψεις ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ ἐξέφρασαν τὴν ἐλπίδα ὅτι συντόμως θὰ ἐπιβραδυνθῇ ἐπιτέλους ἡ διάδοσις τῆς πανδημίας. Οἱ ἐπίσκοποι συνεζήτησαν ἐπίσης καὶ διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῶν πιστῶν ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν οἰκημάτων.
Διαπιστοῦντες ὁτι διὰ τὸ τρέχον ἔτος τὸ πανηγυρικὸν διορθόδοξον συλλείτουργον διὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καθίσταται ἀδύνατον νὰ πραγματοποιηθῇ, οἱ ἱεράρχαι συνέταξαν ἕνα μήνυμα πρὸς τοὺς πιστοὺς ἐκ μέρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ διὰ νὰ ὑπογραμμίσουν τὴν μεγάλην σημασίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας διὰ τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν πίστιν τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τὸ ἴδιον μήνυμα ἐκφράζουν τὰς εὐχάς των διὰ μίαν εὐλογημένην περίοδον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τὴν ἐλπίδα των διὰ βελτίωσιν τῆς ὑγιειονομικῆς καταστάσεως καὶ ζητοῦν ἀπὸ τοὺς πιστοὺς νὰ ὁπλισθοῦν μὲ ἀκόμην ὀλίγην ὑπομονήν. Δηλώνουν δὲ τὴν εὐγνωμοσύνην των πρὸς τοὺς ἰατροὺς καὶ τὸ νοσηλευτικὸν προσωπικόν.

Οἱ ἐπίσκοποι εύχήθησαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Σερβίας κυροῦ Εἰρηναίου. Ἐξέφρασαν ἐπίσης τὰς καλυτέρας των εὐχὰς διὰ τὸν νέον Μακαριώτατον Πατριάρχην Σερβίας κ. Πορφύριον. Ἐπίσης ἥνωσαν τὰς προσευχάς των διὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Οἱ ἱεράρχαι συνεζήτησαν ἐπὶ τοῦ κειμένου ἑνὸς «Συμφώνου Δεσμεύσεων» ποὺ προορίζεται διὰ τοὺς ἐπικεφαλῆς τῶν ἐνοριῶν καθὼς καὶ διὰ τοὺς ἀναλαμβάνοντας εὐθύνην διαχειρίσεως ὑλικῶν ἢ οἰκονομικῶν ἀγαθῶν εἰς μίαν Ὀρθόδοξον ἐνορίαν. Τὸ «Σύμφωνον» αὐτὸ συνάδει μὲ τὴν «Χάρταν τῶν Ἀντιπροσωπευτικῶν Ὀργάνων τῶν Ἀνεγνωρισμένων Λατρειῶν» ποὺ ὑπεγράφη εἰς τὰς 26 Μαρτίου 2019 ὑπὸ τῆς Βελγικῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν ἀνεγνωρισμένων λατρειῶν εἰς τὸ Βέλγιον. Πρόκειται περὶ τῆς χρηστῆς διαχειρίσεως τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῶν Ὀρθοδόξων ἐνοριῶν συμφώνως πρὸς συγκεκριμένα κριτήρια τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τὴν ἐν λόγῳ “Χάρταν”. Ἔγινεν ἐπίσης ἀναφορὰ καὶ εἰς τὴν κατάστασιν εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ εἰς τὸ Λουξεμβοῦργον.

Ἡ ἀνάγκη ἀναδιοργανώσεως τῶν διαφόρων Ἐπιτροπῶν ποὺ λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν Ἐπισκοπικὴν Συνέλευσιν καθὼς καὶ τῆς ἀνανεώσεως τῶν μελῶν των ἐξητάσθη ἐπίσης ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων.

Οἱ ἐπίσκοποι ἐμοιράσθησαν ἐπίσης ἄλλας εἰδήσεις καὶ πληροφορίας ἐν σχέσει μὲ τὰς ἐπισκοπάς των.
Ἡ ἑπομένη συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἔχει προγραμματισθεῖ διὰ τὴν 15ην Ἰουνίου 2021.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ ἐδημιουργήθη κατόπιν τῆς ἀποφάσεως τῆς 4ης Προσυνοδικῆς Διασκέψεως ποὺ συνεκλήθη εἰς τὸ Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.