Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Ἔκκλησις εἰς τὴν γενναιοδωρίαν σας

Ἀνακαίνισις ἱστορικού Οὐκρανικοῦ Ὀρθοδόξου Παρεκκλησίου εἰς τὸ Boussoit (Βέλγιον)

Τὸ 2019, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου ἀπέκτησεν τὴν κυριότητα ἑνὸς ἱστορικοῦ Ὀρθοδόξου Παρεκκλησίου εἰς τὸ Boussoit (πλησίον τῆς πόλεως Mons). Κατὰ τὸ τελευταῖον χρονικὸν διάστημα μόνον δύο ἐνορίται αὐτῆς τῆς ἐνορίας τὴν ἐπεσκέπτοντο. Τὸ κτήριον, τὸ ὁποῖον ἐστέγαζεν ἕνα Παρεκκλήσιον, μίαν αἴθουσαν κατηχήσεως ἢ συνδριάσεων καθὼς καὶ ἕνα μικρὸν διαμέρισμα διὰ τὸν ἱερέα, ἦτο εἰς πράγματι ἀξιοθρήνητον κατάστασιν. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις δὲν ἐγνώριζεν πῶς νὰ τὸ χρησιμοποιήσῃ. Ἡ ἔκρηξις τοῦ πολέμου εἰς τὴν Οὐκρανίαν καὶ ἡ ἔξοδος χιλιάδων ἀνθρώπων ποὺ ἐγκαταλείπουν τὴν χώραν των καὶ φθάνουν εἰς τὸ Βέλγιον ἔχουν ἀλλάξῃ τὴν κατάστασιν. Αἴφνης, τὸ κτήριον ἐφάνη χρησιμώτερον παρὰ ποτέ: θὰ ἠδύνατο νὰ καταστῇ ἕνα πνευματικὸν καταφύγιον διὰ τοὺς ἐκτοπισμένους αὐτοὺς ἀνθρώπους καθὼς καὶ νὰ στεγάσῃ ἕναν ἱερέα ὁ ὁποῖος καὶ θὰ τοὺς ἐφρόντιζεν.

Φυσικά, ἐτέθη τὸ ἐρώτημα πῶς θὰ ἐχρηματοδοτεῖτο ἡ ἀνακαίνισις αὐτοῦ τοῦ οἰκήματος. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις ἔχει ἤδη ἀναλάβῃ πολλὰ ἔξοδα καὶ δὲν ἔχει ἀποθεματικά. Πολλὰ ἄλλα κτήρια ἔχουν ἀνακαινισθῇ τὰ τελευταῖα ἔτη καὶ ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ ἄλλα ἔργα εἰς ἐξέλιξιν.

Κατόπιν συζητήσεων μετὰ τοῦ Ἄρχοντος κ. Boris Gurov (Ἄρχων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, βουλγαρικῆς καταγωγῆς ἀλλὰ συνδεδεμένος μετὰ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως), αὐτὸς καὶ ἰδιαιτέρως ἡ σύζυγός του Yulianna ἔλαβον τὴν ὑπόθεσιν αὐτὴν πολὺ σοβαρά. Ἐκάλεσαν φίλους καὶ γνωστούς των καὶ συνεκέντρωσαν τὸ ποσὸν τῶν 100.000 εὐρὼ ἐντὸς ὀλίγων μηνῶν. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις τοὺς εὐγνωμονεῖ διὰ τὰς εὐγενεῖς προσπαθείας των.

Δι’ αὐτῶν τῶν χρημάτων, ἡ ὀροφὴ τοῦ κτηρίου ἀνεκαινίσθη πλήρως καὶ ἐπραγματοποιήθησαν βασικαὶ ἐργασίαι διὰ τὴν ἀποφυγὴν ἀνόδου τῆς ὑγρασίας. Ἕνα σὐστημα ἀποστραγγίσεως ἔχει ἐγκατασταθῇ περιμετρικῶς τοῦ κτηρίου διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν. Ἔχουν ἐπίσης ἀρχίσῃ ἐργασίαι ἀνακαινίσεως τοῦ ἄνω ὀρόφου, ὁ ὁποῖος θὰ χρησιμεύσῃ ὡς κατοικία τοῦ μέλλοντος ἱερέως. Εἰς τὸ ἰσόγειον ἔχουν ἐπίσης ἀρχίσῃ ἐργασίαι διὰ θεμελιώδεις ἀλλαγὰς: τὸ Παρεκκλήσιον θὰ μεγαλώσῃ ἐλαφρῶς καὶ ἡ μικρὰ αἴθουσα θὰ ἑνωθῇ μετὰ τῆς παλαιᾶς κουζίνας ποὺ εὑρίσκεται ὀπίσω της.

Ἀπευθύνομεν θερμὰν ἔκκλησιν εἰς τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα ποὺ αἰσθάνονται ὅτι δύνανται νὰ συμβάλλουν μὲ τὴν καρδίαν των εἰς τὴν ἐπίτευξιν αὐτοῦ τοῦ σχεδίου καὶ ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ προσφέρουν μίαν γενναιόδωρον συνεισφορὰν ὡς εὐεργέται τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας. Ἀπευθύνομεν θερμὰν ἔκκλησιν εἰς κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ὑποστηρίξῃ αὐτὸ τὸ εὐγενὲς ἔργον. Ὁ Ἄρχων Boris καὶ ἡ σύζυγός του Youlianna ἔδωσαν τὸ καλὸν παράδειγμα. Δίχως τὴν στήριξίν σας δὲν θὰ δυνηθῶμεν νὰ τελειώσωμεν τὸ σχέδιον αὐτὸ καὶ τοῦτο θὰ ἦτο κρῖμα, διότι οἱ Οὐκρανοὶ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές μας ποὺ ἦλθαν ἐδῶ διὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴν τραγωδίαν τῆς χώρας των, χρειάζονται αὐτὸ τὸ Παρεκκλήσιον καὶ αὐτὸν τὸν πνευματικὸν τόπον.

Σᾶς εῦχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων διὰ τὴν συνδρομήν σας καὶ τὴν βοήθειάν σας!

Λείπουν ἀκόμη € 170.000 !

Δύνασθε νὰ καταθέσετε τὴν συνεισφοράν σας εἰς τὸν ἀκόλουθον τραπεζικὸν λογαριασμόν: BE45 7370 6309 3489 τῆς Asbl ACOG τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ἀριθμὸς ἐπιχειρήσεως: 412 914 944).

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν.

Ἱστορία τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας Σκέπης εἰς τὸ Boussoit

Ὁ τελευταῖος Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945) ὁδήγησεν ἑκατοντάδας χιλιάδας νέων Οὐκρανῶν εἰς τὴν Γερμανίαν πρὸς καταναγκαστικὴν ἐργασίαν. Ἦσαν μεταξὺ τῶν 12 ἑκατομμυρίων ἄλλων νέων διαφορετικῶν ἐθνικοτήτων ποὺ ἐστρατολογήθησαν βιαίως ὑπὸ τῶν γερμανικῶν ἀρχῶν. Τὸν Μάϊον τοῦ 1945, ἡ Γερμανία εὑρίσκεται εἰς ἀταξίαν. Χιλιάδαι ἐργαζομένων εἰς τὰ καταναγκαστικὰ ἔργα ἀνυπομονοῦν νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὴν πατρίδαν των, ἐνῷ πολλοὶ ἄλλοι προσπαθοῦν νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν ἄφιξιν τῶν ῥωσσικῶν δυνάμεων εἰς τὴν Κεντρικὴν καὶ Δυτικὴν Εὐρώπην.

Ἐκείνην τὴν ἐποχήν, αἱ μεγάλαι βιομηχανίαι τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης ἀπευθύνονται πρὸς τοὺς Οὐκρανοὺς ἐργάτας ἀπὸ τὴν Γερμανίαν ποὺ εἶχον ἀρνηθῇ νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὴν πατρίδα των. Οἱ Βέλγοι ἐργοδόται ἔστειλον τοὺς ἐκπροσώπους των εἰς τὰ γερμανικὰ στρατόπεδα διὰ νὰ προσλάβουν ἐργάτας, διὰ τὸ ὀρυχεῖα, τὰ λατομεῖα καὶ τὰς μεταλλουργικὰς βιομηχανίας. Οὕτω πολλοὶ Οὐκρανοὶ ὑπογράφουν διετῆ σύμβασιν ἐργασίας εἰς τὰ ὀρυχεῖα τοῦ Βελγίου. Εἴκοσι χιλιάδαι Οὐκρανοὶ φθάνουν εἰς τὸ Βέλγιον.

Χάρις εἰς τὴν βοήθειαν τῆς Διευθύνσεως διαχειρίσεως τῶν ὀρυχείων, τὸ ἔτος 1948 ἱδρύθη ἡ ἐνορία τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Πρωθιερέως Ἰβὰν Μπασίνσκι. Αὐτή ἡ ἐνορία ἀπετέλει μέρος τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς (σήμερον ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον). Τὸ Ἐνοριακὸν Συμβούλιον ἀπεφάσισε νὰ ἀγοράσῃ ἕνα κτήριον εἰς τὸ Boussoit (μεταξὺ Mons καὶ Peronnes) τὸ ὁποῖον θὰ ἐστέγαζεν τὴν μικρὰν ἐκκλησίαν καὶ μίαν αἴθουσαν συναντήσεων. Ἀπό τότε, οἱ Ουκρανοὶ πιστοὶ προσήρχοντο εἰς τὸν Ναὸν αὐτὸν διὰ νὰ προσευχηθοῦν εἰς τὸν Θεόν. Τὸ Παρεκκλήσιον ἐνεκαινιάσθη τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 1965.

Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ πατρὸς Ἰβὰν Μπασίνσκι τὸ 1972, ὁ πρωθιερεὺς Boris Chainiewsky (Γαλλία) διωρίσθη ὑπεύθυνος ἱερεύς. Το 1982 ο ιερέας Ἰωάννης Derewianka διωρίσθη διὰ τὴν τέλεσιν λειτουργιῶν εἰς τὴν ἐνορίαν τοῦ Boussoit. Ἀργότερον, τὸ 1991, ὁ π. Ἰωάννης ἔγινεν ἐπίσκοπος καὶ ἔγινεν δεκτὸς μαζὶ μὲ ἄλλους ἱεράρχας τῆς Οὐκρανικῆς Διασπορᾶς εἰς τὴν κανονικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (1995). Ἔλαβεν δὲ τὸν τίτλον τοῦ Ἐπισκόπου Παρνασσοῦ.

Εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῆς Ἁγίας Σκέπης εἰς τὸ Boussoit, ἐτελέσθησαν πολλαὶ βαπτίσεις καὶ γάμοι. Παρῆλθον τρεῖς γενεαί. Τὸ 2019, ἔμειναν μόνον δύο ἐνορίται. Οὕτω, κατόπιν συμβουλῆς τοῦ Ἐπισκόπου Παρνασσοῦ κ. Ἰωάννου, ἡ ἐνορία καὶ ὁ Ναὸς παρεχωρήθησαν εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βελγίου καὶ Ἔξαρχον Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόραν. Τώρα ὁ Σεβασμιώτατος εἶναι ὁ πρόεδρος τῆς νομικῆς δομῆς εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκει τὸ κτήριον. Ὅλα τὰ σχετικὰ ἔγγραφα τοῦ ἔχουν διαβιβασθῇ μέσῳ τοῦ Πρωθιερέως κ. Boris Chainiewsky.

Ὅταν ἡ μικρὰ ἐκκλησία ἀνετέθη εἰς τὸν Μητροπολίτην Ἀθηναγόραν, οὗτος δὲν ἦτο βέβαιος τὶ νὰ πράξῃ μὲ αὐτήν. Ὡστόσον, ποῖος θὰ ἠμποροῦσε νὰ φαντασθῇ ὅτι θὰ ἐκδηλώνετο πόλεμος εἰς τὴν Οὐκρανίαν καὶ ὅτι χιλιάδαι Οὐκρανῶν θὰ ἐγκατέλειπον τὴν χώραν των διὰ νὰ ἐγκατασταθοῦν μεταξὺ ἄλλων, εἰς τὸ Βέλγιον; Ἡ μικρὰ ἐκκλησία εὑρίσκεται εἰς μίαν ἀξιοθρήνητον κατάστασιν, ἀλλὰ μετὰ τὴν ἀνακαίνισίν της θὰ εἶναι πολὺ χρήσιμος διὰ τὴν πνευματικὴν συμπαράστασιν αὐτῶν τῶν προσφύγων. Ἕνα μικρὸν διαμέρισμα πρόκειται ἐπίσης νὰ δημιουργηθῇ εἰς τὸν πρώτον ὄροφον, οὕτως ὥστε ἕνας ἱερεὺς νὰ δύναται νὰ διαμένῃ ἐκεῖ μετὰ τῆς οἰκογενείας του.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar