Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Κοπή Βασιλόπιτας στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου 2024

Την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας πραγματοποίησε η Ιερά Μητρόπολη Βελγίου το απόγευμα της Κυριακής 14 Ιανουαρίου 2024, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών.
Αρχικά, τελέστηκε Μέγας Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου και Εξάρχου Κάτω Χωρών και Λουξεμβρούργου κ. Αθηναγόρου, ο οποίος ομίλησε σχετικά με τα εκκλησιαστικά γεγονότα της τοπικής Εκκλησίας για το παρελθόν έτος 2023 και τους σχεδιασμούς και προοπτικές του αρχόμενου έτους 2024.
Το παρόν έδωσαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δοσίθεος του Πατριαρχείου Γεωργίας, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος κ. Ιωακείμ, ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος των Συροϊακωβιτών κ. Γεώργιος, ιερείς της Μητροπόλεως και των λοιπών Ορθοδόξων παρουσιών στο Βέλγιο, μέλη του Ελληνικού και Κυπριακού Διπλωματικού Σώματος, εκπρόσωποι της Ελληνικής Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, ο εν Βελγίω Άρχοντας της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Γεώργιος Κρητικός, οι Πρόεδροι της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών, των Ελληνίδων Κυριών και λοιπών Ελληνικών συλλόγων και φορέων στο Βέλγιο.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Μητροπολίτου Αθηναγόρου.
Ἀναπέμπομεν εὐχαριστίας εἰς τὸν Θεὸν διότι μᾶς σενεκέντρωσεν πάλιν, είς τὴν ἀρχὴν τοῦ νέου αὐτοῦ ἔτους, διὰ τὴν τέλεσιν τῆς ἱερᾶς ἑσπερινῆς ἀκολουθίας καὶ διὰ τὴν κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας. Τοιουτοτρόπως μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ εὐχαριστήσωμεν καὶ νὰ δοξολογήσωμεν τὸν Θεὸν ἀπὸ κοινοῦ διὰ πάσας τὰς εὐεργεσίας Του καὶ νὰ τὸν ἱκετεύσωμεν νὰ μᾶς χαρίσῃ τὴν ὑγιείαν καὶ πᾶν ὅ,τι αἱ καρδίαι ἡμῶν ἐπιθυμοῦσιν.

Προσφάτως, ἑορτάσαμεν καὶ πάλιν τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος καλεῖται Βασιλεὺς τῆς εἰρήνης καὶ ὁ ὁποῖος ἀπεκήρυξεν τὴν βίαν κατὰ τοῦ πλησίον. Εἴμεθα τόσον εὐγνώμονες διὰ τὰς διδασκαλίας Του, αἱ ὁποῖαι θὰ ὤφειλον νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ φέρουν τὴν ἐπὶ γῆς εἰρήνην. Ὡστόσον, δὲν ἠμποροῦμεν νὰ ἐθελοτυφλῶμεν ἐνώπιον αὐτῶν ποὺ συμβαίνουν εἰς τὸν κόσμον. Ἐξάλλου, εἰς τόσα πολλὰ μέρη τῆς γῆς, ἀδυνατεῖ νὰ ὑπάρξῃ ἡ εἰρήνη, ἀκόμη καὶ διὰ τοὺς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως. Τὸ 1989, ὅταν ἔπεσεν τὸ τεῖχος τοῦ Βερολίνου καὶ ἐτελείωσεν ὁ ψυχρὸς πόλεμος, μᾶς ἐδίδετο ἡ ὑπόσχεσις τῶν μερισμάτων τῆς εἰρήνης. Περισσότερον ἀπὸ τριάκοντα πέντε ἔτη ἀργότερον, ὁ εἰρηνισμὸς τοῦ πλήθους εἶναι, εἰς τὴν καλυτέραν περίπτωσιν, μία ἀπίθανος ἐπίδειξις ἀφελείας. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον, δι’ ἄλλην μίαν φοράν, προσευχόμεθα περισσότερον ἀπὸ ποτὲ διὰ τὴν εἰρήνην εἰς τὸν κόσμον, διότι, δυστυχώς, ἡ ἤπειρός μας εὑρίσκεται πάλιν ἀντιμέτωπος μὲ τὸν πόλεμον ποὺ δὲν φαίνεται νὰ τελειώνῃ σύντομα. Ἀντιθέτως! Ἕνα ἄλλον δράμα ἐκτυλίσσεται σήμερον εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολήν, εἰς τὰ μέρη ὅπου ἐγεννήθη καὶ ἔζησεν ὁ Χριστός. Καὶ ὅλον αὐτὸ τὸ διάστημα μαίνεται ὁ πόλεμος Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν κατὰ ἄλλων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, γεγονὸς ποὺ μᾶς θλίβει ἀκόμη περισσότερον. Τὶ εἴδους χριστιανικὴν μαρτυρία δίδομεν ὅταν ἔχομεν τοιαύτην συμπεριφοράν; Καὶ μάλιστα εἰς ἕναν κόσμον ὁ ὁποῖος ἔχει ἤδη ἀπομακρυνθεῖ κάπως ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν Του;

Ὅμως, εἰς τὴν ἔναρξιν αὐτοῦ τοῦ ἔτους, ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀντιμετωπίσωμενν τὰ πάντα μὲ αἰσιοδοξίαν. Καὶ ἐναποθέτομεν τὰς ἐλπίδας μας είς τὸν Θεόν, τὸν Κύριον τοῦ σύμπαντος, ὁ Ὁποῖος μᾶς προσκαλεῖ νὰ εἴμεθα εἰς κοινωνίαν μαζί Του καθ’ ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μας, καὶ ἤδη ἀπὸ τώρα – κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτῆς τῆς ἐπιγείου ζωῆς – νὰ συμμετάσχωμεν εἰς τὴν Ἐπουράνιον Βασιλείαν Του. Αὐτὴ εἶναι ἡ κλῆσις μας ὡς Χριστιανῶν. Αὐτὸ εἶναι ἐπίσης τὸ κήρυγμα τὸ ὁποῖον κηρύττομεν ὡς Ἐκκλησία. Αὐτὴ εἶναι ἡ χριστιανικὴ μαρτυρία ποὺ θέλομεν νὰ καταθέσωμεν.

Τὴν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἑόρτασεν τὴν πεντηκοστὴν ἐπέτειον ἀπὸ τῆς εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίας του. Εἶναι ἕνα ἀληθῶς σπουδαῖον γεγονός. Εἶναι δι’αὐτὸν μία εὐλογία καὶ ἐπίσης μία εὐλογία δι’ ἡμᾶς. Εὐχαριστοῦμεν τὸν Θεὸν διότι τὸν ἔχει θέσῃ ἐπικεφαλῆς τῆς παγκοσμίου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐδῶ καὶ πλέον ἀπὸ 32 ἔτη καὶ προσευχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος τοῦ χαρίζῃ τὴν ὑγίειαν καὶ πολλὰ ἀκόμη ἔτη!

Ἐπίσης, παρακαλοῦμεν τὸν Θεὸν ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου ἡμῶν, τοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Παντελεήμονος Κοντογιάννη, ὁ ὁποῖος παρέδωσεν τὴν ψυχήν του εἰς τὸν Κύριον πρὸ ἑνὸς ἔτους περίπου. Ἀφιέρωσεν τὴν ζωήν του εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας καὶ ἰδιαιτέρως, ἐδῶ εἰς τὴν χώραν, εἰς τὴν Ἱεράν μας Μητρόπολιν τῆς ὁποίας ὑπῆρξεν ὁ πνευματικὸς ἡγέτης ἐπὶ τριάκοντα ἕνα ἔτη. Τὴν Κυριακὴν, ἐδῶ εἰς τὸν Καθεδρικόν μας Ναόν, τελοῦμεν τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον αὐτοῦ καθὼς καὶ τὸ ἐννεαετές μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Εὐμενείας κυροῦ Μαξίμου, ὁ ὁποῖος ἦτο βοηθὸς ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως. Καὶ οἱ δύο εἶχον σπουδάσῃ εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης καὶ ἐσχημάτιζον ἕνα πνευματικὸν δίδυμον ποὺ ἠγωνίζετο διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν χιλιάδων Ἑλλήνων ποὺ διαμένουν ἐδῶ.

Μὲ μεγάλη χαρὰν ὑποδεχώμεθα ἀπόψε τὴν νέαν Πρέσβειραν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ Βέλγιον, τὴν Ἐξοχωτάτην κυρίαν Σοφίαν Γραμματᾶ. Τυγχάνει ἔγγαμος καὶ μήτηρ δύο τέκνων, ἦτο ἡ Πρέσβειρα τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Ρουμανίαν ἀπὸ ὅπου καὶ ἦλθεν ἐδῶ. Δὲν εἶναι ἡ πρὠτη φορὰ ποὺ ἐργάζεται εἰς διπλωματικὴν θέσιν εἰς τὸ Βέλγιον καὶ εἶναι πολὺ εὐχαριστημένη ποὺ ἐπιστρέφει ἐδῶ. Χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως διὰ τὴν ἀφιξίν της καὶ ἐλπίζομεν εἰς μίαν ἐποικοδομητικὴν καὶ ἁρμονικὴν συνεργασίαν! Καὶ πάλιν, καλῶς ἤλθατε!

Ὅπως εἴχαμεν ἀνακοινώσῃ πέρυσι, τὸ Ὀρθόδοξον Κέντρον «Ambiorix», λειτουργεῖ ὡς τόπος ὅπου, ἐντὸς τοῦ πλαισίου τοῦ «Ὀρθοδόξου Λόγου», ὀργανώνομεν διαλέξεις πέριξ τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικῆς ζωῆς, παιδαγωγικὰς ἡμερίδας σπουδῶν, συναντήσεις μετὰ τῶν ὑπευθύνων τῆς CROCEU, οἰκουμενικὰς καὶ διαθρησκειακὰς συναντήσεις.

Ὡς Ἱερὰ Μητρόπολις θέλομεν νὰ ὑπογραμμίσωμεν τὴν σημασίαν τῆς ἐνεργοτέρας συμμετοχῆς τῶν πιστῶν μας εἰς τὴν λειτουργικὴν καὶ πνευματικὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας μας. Προτρέπομεν τοὺς πιστούς μας νὰ συμμετέχουν συχνότερον εἰς τὰς ἱερὰς ἀκολουθίας. Εἰς τοὺς μεγαλυτέρους εἰς τὴν ἡλικίαν τοὺς παρακαλοῦμεν νὰ προτρέπουν τὰ παιδιά καὶ τὰ ἐγγόνια των νὰ ἀκολουθήσουν τὴν παράδοσιν καὶ νὰ μὴν ἀδιαφοροῦν ἢ λησμονοῦν τὴν ἐκκλησιαστικήν των ζωήν. Εἶναι ἐξαιρετικῶς σημαντικὸν διὰ τοὺς πιστοὺς νὰ εὕρουν ἐπίσης τὴν ὁδὸν τοῦ μυστηρίου τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως, τοῦ μυστηρίου τῆς συμφιλιώσεως. Πολλοὶ ἱερεῖς εἶναι διαθέσιμοι διὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν ἀλλὰ ἐπιθυμῶ νὰ εὐχαριστήσω, κατὰ προτεραιότητα, τὸν βοηθόν μας ἐπίσκοπον, Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ, διὰ τὴν ἰδιαιτέραν ἀφοσίωσίν του εἰς τὸ ἔργον τοῦτο.

Ἡ ἀποψινὴ συγκέντρωσίς μας μοῦ δίδει τὴν δυνατότητα νὰ ἀποτίσω φόρον τιμῆς συγκεκριμένως εἰς ἕνα πρόσωπον: τὸν αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οίκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σταῦρον Τριανταφύλλου, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησεν ὡς Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως ἕως καὶ τὴν τριακοστὴν πρώτην Δεκεμβρίου τοῦ 2023. Ἦλθεν εἰς τὸ Βέλγιον τὸ 1986 διὰ νὰ γίνῃ Πρωτοψάλτης εἰς τὸν Μητροπολιτικόν μας Ναόν. Ἐπεράτωσεν τὰς σπουδάς του καὶ κατόπιν ἔγινεν γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως. Τὸ ἔτος 1996 ἐχειροτονήθη διάκονος καὶ ἀκολούθως πρεσβύτερος καὶ ἔγινεν ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος αὐτοῦ τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ καθὼς καὶ Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως. Ἐπίσης ἐδίδαξε τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν εἰς τὰ Εὐρωπαϊκὰ Σχολεῖα τοῦ Λουξεμβούργου καὶ τῶν Βρυξελλῶν. Οὕτω, κατέστη ἀληθῶς τὸ δεξιὸν χέρι τοῦ ἐπιφανοῦς προκατόχου μου, μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Παντελεήμονος. Τὰ τελευταῖα ἑπτὰ ἔτη, ἦτο ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἱστορικῆς ἐνορίας τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων εἰς τὴν ὁδὸν Stassart. Μαζί του, εὐχαριστοῦμεν ἐπίσης καὶ τὴν σύζυγόν του, τὴν ἀξιότιμον πρεσβυτέρα Ἀνδριάνα, ἡ ὁποία ἐστάθη εἰς τὸ πλευρόν του ὅλα αὐτὰ τὰ ἔτη, στηρίζουσα αὐτὸν εἰς τὴν πολυσχιδῆ ἀποστολήν του. Τοὺς εὐχόμεθα μίαν καλὴν καὶ ἐπάξιαν συνταξιοδότησιν.

Συνεχίζων, ὀφείλω νὰ ἀναφέρω ὅτι ἀξιόλογον ἔργον συνεχίζει νὰ ἐπιτελεῖται εἰς τὸ Θεολογικὸν Ἰνστιτοῦτον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τόσον εἰς τὸ ὁλλανδόφωνον ὅσον καὶ εἰς τὸ γαλλόφωνον αὐτοῦ τμῆμα. Οἱ πιστοὶ ἔχουν οὕτω τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἐμβαθύνουν εἰς τὸν πλοῦτον τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας καὶ τῆς ὀρθοδόξου πνευματικῆς ζωῆς. Ἡ σχολὴ βυζαντινῆς μουσικῆς «Ἅγιος Ἱλάριος» συνεχίζει ἐπίσης τὰς προσπαθείας της διὰ τὴν ἐπιμόρφωσιν τῶν μελλόντων ψαλτῶν τῆς Ἐκκλησίας. Εἶμαι εὐγνώμων εἰς τὸν Θεὸν ποὺ μᾶς ἐπέτρεψεν νὰ ἐπιτελέσωμεν καὶ ἔργον φιλανθρωπίας. Διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν, πρὶν ἀπὸ ὀλίγον καιρὸν ἐδημιουργήσαμεν τὸ σωματεῖον «Φιλοξενία», τὸ ὁποῖον ἀσχολεῖται μὲ τὴν κεντρικὴν δρᾶσιν εἰς τὸν τομέα αὐτόν. Ὅμως δὲν πρέπει νὰ λησμονήσωμεν ὅτι εἰς τὰς Βρυξέλλας ὑπάρχει, ἐδῶ καὶ ἑκατὸν ἔτη, ἡ Ἀδελφότης τῶν Ἑλληνίδων Κυριῶν, ἡ ὁποία ἐργάζεται, δίχως διακοπὴν, διὰ τὴν ἀνακούφισιν τῶν ἀνθρώπων ποὺ εὑρίσκονται εἰς ἀνάγκην. Θὰ ἤθελον νὰ ἐκφράσω τὰς εὐχαριστίας μου εἰς ὅλους ὅσους ἐργάζονται εἰς τὰ διάφορα ἰνστιτοῦτα καὶ ἱδρύματα.

Αἱ κυρίαι τῆς «Φιλοξενίας» θὰ εἶναι συντόμως εἰς θέσιν νὰ παρουσιάσουν ἕνα νέον σχέδιον δράσεων καὶ ἐλπίζω ὁτι αὐτὸ τὸ σχέδιον θὰ εἶναι πλησίον τῶν καρδιῶν σας.

Πέρυσι, ἡ Σύναξις τοῦ ἱεροῦ κλήρου εἶχεν τὴν τιμὴν νὰ ὑποδεχθῇ ἕναν Ἁγιορείτην Ἡγούμενον, τὸν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐλισαῖον, Ἡγού,μενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σἰμωνος Πέτρας. Οὗτος δὲν ἀπηυθύνθη μόνον εἰς τοὺς ἱερεῖς καὶ διακόνους μας, ἀλλὰ ἔδωσεν καὶ διαλέξεις εἰς τὰς τρεῖς χώρας τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Κατὰ τὴν διάρκειαν τὴς Συνάξεως ὁμιλήσαμεν κυρίως διὰ τὰς κλήσεις εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ὄχι μόνον διὰ τὰς ἱερατικὰς κλήσεις, ἀλλὰ καὶ διὰ τὰς ἄλλας κλήσεις εἰς θέσεις διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν διακονιῶν: θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως, ὑπευθύνων νεότητος, κατηχητῶν, ψαλτῶν, ἱεροπαίδων, ἐθελοντῶν εἰς τὸ φιλανθρωπικὸν ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καὶ ἄλλων. Ἡ παρουσία μοναχῶν αὐτοῦ τοῦ βεληνεκοῦς προσθέτει ἀναμφιβόλως ἀξίαν εἰς τὴν ἀναζήτησίν μας διὰ μίαν βαθυτέραν πνευματικὴν ζωήν. Δύναμαι ἤδη νὰ σᾶς ἀνακοινώσω ὅτι τὸν προσεχῆ Ἰούνιον, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐφραὶμ, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου, θὰ ἔλθῃ ἐπίσης ἐδῶ διὰ μίαν σειρὰν διαλέξεων.

Τέλος, θὰ ἤθελον νὰ ἀπευθύνω τὰς εὐχαριστίας μου εἰς τοὺς παρόντας ἐπισκόπους. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ, ὁ ὁποῖος μὲ βοηθεῖ πολὺ εἰς τὸ ἔργον τῆς διακονίας μὲ τὴν ὁποίαν μὲ ἐπεφόρτισεν ἡ Ἐκκλησία. Εὐχαριστῶ ἐπίσης τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς διακόνους, τοὺς Ἄρχοντας καὶ ὅλους ὅσοι συνεργάζονται διὰ τὸ ἀγαθὸν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως. Εὐχαριστῶ ἐπίσης ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι προσφέρουν ἐθελοντικῶς εἰς τόσας πολλὰς πτυχὰς τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Εὐχαριστῶ τὰς προσωπικότητάς μας, τοὺς διπλωμάτας ποὺ εἶναι ἐδῶ παρόντες, τοὺς ἀνωτέρους στρατιωτικοὺς ἐκπροσώπους καὶ τοὺς ἐπικεφαλῆς τῶν διαφόρων κοινοτήτων καὶ ἑνώσεων. Οὕτοι κάμνουν ἀξιοσημείωτον ἐργασίαν διὰ τὴν διατήρησιν τῆς ἐπαφῆς μὲ τὰς ρίζας. Σᾶς εὐχαριστῶ ὄλους καὶ σᾶς ἀπευθύνω τὰς θερμοτέρας μου εὐχὰς δι’ ἕνα εὐλογημένον 2024!

Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους ποὺ εἶσθε ἐδῶ παρόντες ! Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς προστατεύῃ !

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar