Benelux logo
Greek logo

Bez kategorii

Wiadomość Patriarchalna Z Okazji Święta Paschy (2020)

WIADOMOŚĆ PATRIARCHALNA
Z OKAZJI ŚWIĘTA PASCHY

Nr protokołu 270

† BARTŁOMIEJ
Z ŁASKI BOŻEJ
ARCYBISKUP KONSTANTYNOPOLA, NOWEGO RZYMU
I PATRIARCHA EKUMENICZNY
NIECH ŁASKA, POKÓJ I MIŁOSIERDZIE
CHWALEBNIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO CHRYSTUSA
BĘDĄ Z CAŁĄ PEŁNIĄ KOŚCIOŁA

* * *

Czcigodni bracia i umiłowane dzieci w Panu,

Po osiągnięciu Świętej Paschy i dzieląc się radością Zmartwychwstania śpiewamy Panu chwały, który swoją śmiercią odniósł zwycięstwo nad śmiercią, podźwignął ze Sobą Adama, każdą istotę ludzką i otworzył nam bramy raju.

Chwalebne Zmartwychwstanie Chrystusa jest gwarancją, że to nie śmierć dominuje nad życiem świata, ale że to Pan, który obalił moc śmierci, znany najpierw jako Logos niewcielony, a potem jako Słowo, które z miłości do ludzkości wcieliło się dla nas, które umarło jako istota ludzka i zmartwychwstało z autorytetu jako Bóg, który powróci z chwałą, aby wypełnić boską ekonomię zbawienia.

Będąc tajemnicą i doświadczeniem, Zmartwychwstanie stanowi rdzeń życia kościelnego. Świetliste uwielbienie, święte sakramenty, życie modlitwą, postem i ascezą, posługa duszpasterska i dobre świadectwo w świecie – wszystko to emanuje zapachem paschalnej radości. Życie wierzących w Kościele jest codzienną Paschą; jest to „radość z góry”, „radość zbawienia”, ale także „zbawienie będące radością ”.

Dlatego nabożeństwa Wielkiego Tygodnia nie są ponure, ale pełne zwycięskiej mocy Zmartwychwstania. Objawiają, że krzyż nie jest ostatnim słowem na temat zbawienia człowieka i świata. To jest to, co zapowiada sobota Łazarza. Zmartwychwstanie bliskiego przyjaciela Chrystusa prefiguruje „powszechne zmartwychwstanie”. Hymn „Dziś wisi na drzewie” osiąga punkt kulminacyjny wezwaniem: „pokaż nam swoje święte zmartwychwstanie”. Przed całunem (cs. płaszczanicą) śpiewamy: „wysławiam Twoje cierpienia, opiewam w pieśniach pogrzeb Twój ze Zmartwychwstaniem”. A podczas nabożeństwa paschalnego donośnie głosimy prawdziwe znaczenie Krzyża: „Przez krzyż nadeszła radość dla całego świata”.

„Doskonale święty dzień” Paschy jest świtem „ósmego dnia”, początkiem „nowego stworzenia”, doświadczenia naszego własnego zmartwychwstania, wielkim „cudem zbawienia ”. Jest pewne, że Pan był za nas męczony i ukrzyżowany, że zmartwychwstał dla nas „przygotowując dla nas wieczne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie ”. Podczas całego okresu paschalnego hymnologia śpiewa z nieporównywalną poezją antropologiczne znaczenie chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa, przejścia człowieka z niewoli do prawdziwej wolności, „wspinaczkę, postęp w kierunku Ziemi Obiecanej ” . Ta zbawcza odnowa w Chrystusie dzieje się w Kościele jako przedłużenie etosu Eucharystii w świecie, jako „wyznanie prawdy w miłości”, jako współpraca z Bogiem w celu przemienienia świata, tak aby reprezentowała pełnię objawienia boskiej miłości w królestwie czasów ostatecznych. Życie w zmartwychwstałym Chrystusie oznacza głoszenie Ewangelii „aż po krańce ziemi”, zgodnie z wzorem Apostołów; to świadczenie w uczynkach łaski i nadziei „nowego stworzenia”, gdzie „śmierci już nie będzie; gdzie nie będzie już żałoby, płaczu, ani cierpienia ”.

Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa i wraz z Nim w nasze zmartwychwstanie nie neguje bolesnej obecności śmierci, cierpienia i krzyża w życiu świata. Nie tłumimy okrutnej rzeczywistości; przez wiarę nie zabezpieczamy się psychologicznie przed śmiercią. Wiemy jednak, że obecne życie nie jest pełnią życia, że jesteśmy tutaj tylko „przechodniami”; że należymy do Chrystusa i zmierzamy w kierunku Jego wiecznego panowania. Obecność cierpienia i śmierci, choć tak oczywista, nie jest rzeczywistością ostateczną. Ta rzeczywistość jest ostatecznym zniesieniem śmierci. W Królestwie Bożym nie ma ani cierpienia, ani śmierci, ale niekończące się życie ”. „Przed Twoim chwalebnym ukrzyżowaniem” – śpiewamy – „ludzie bali się śmierci; ale po Twojej chwalebnej męce to człowiek, zmusił się bać śmierci ”. Wiara w Chrystusa zapewnia siłę, wytrwałość i cierpliwość do przetrwania próby. Chrystus jest tym, który „leczy wszelkie choroby i wybawia nas od śmierci ”. To On jest tym, który cierpiał za nas, tym, który objawił ludziom, że Bóg „jest zawsze dla nas”, że prawda Boga leży zasadniczo w Jego przyjaźni do człowieka. Ten pożądany głos boskiej miłości dźwięczy w słowach: „Ufaj, mój synu”, które Chrystus kieruje do sparaliżowanego i „Ufaj, moja córko! ” do kobiety cierpiącej na krwotok; słowami „miejcie odwagę, zwyciężyłem świat ” przed męką i w słowach „odwagi, Pawle ” skierowanymi do apostoła Narodów w więzieniu, kiedy groziła mu śmierć.

Pandemia nowego koronawirusa pokazała, jak krucha jest ludzka istota, bojaźliwa i pozbawiona nadziei, jak słaba jest jej wiedza i pewność siebie, jak przestarzała jest idea śmierci oznaczającej koniec życia, i że aby temu sprostać, wystarczy zapomnieć lub stłumić śmierć. Ekstremalne sytuacje pokazują, że ludzie nie są w stanie uporać się ze swoim istnieniem, gdy wierzą, że śmierć jest niezwyciężoną rzeczywistością i granicą, której nie można przekroczyć. Trudno nam pozostać człowiekiem bez nadziei w istnienie wieczności. Ta nadzieja żyje w sercach lekarzy, opiekunów, wolontariuszy, darczyńców i wszystkich tych, którzy odważnie pomagają swoim cierpiącym braciom, w duchu bezinteresowności i miłości. W tym bezprecedensowym kryzysie, to oni tchną zmartwychwstaniem i nadzięją. Są to „dobrzy Samarytanie”, którzy ryzykując życiem, leczą rany, wlewając na nie oliwę i wino; są oni współczesnymi „mężami Cyreny” na Golgocie obłożnie chorych.

Tymi myślami, czcigodni bracia i umiłowane w Panu dzieci, oddajemy chwałę Imieniu – które jest ponad wszelkie imię – Zmartwychwstałego Pana, który wytacza życie ze Swej światłości i który sprawia, że wszystko lśni radością przez światło Zmartwychwstania. Prosimy lekarza dusz i ciał, dawcę życia i zmartwychwstania, w Jego niewysłowionej przyjaźni do człowieka, aby raczył nas wynagrodzić cennym darem zdrowia i pokierował naszymi krokami na właściwą ścieżkę, tak, nadprzyrodzenie ofiarowana wolność została uznana w świecie, zapowiadając jej spełnienie w Królestwie Niebieskim Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Chrystus Zmartwychwstał!
Fanar, Święta Pascha 2020


† Bartłomiej
wasz żarliwy orędownik przed Chrystusem Zmartwychwstałym