Benelux logo
Greek logo

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Γαλλίας καὶ Ἔξαρχος Βελγίου καὶ Λουξεμβούργου κυρὸς Μελέτιος (1914-1993)

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Γαλλίας καὶ Ἔξαρχος Βελγίου καὶ Λουξεμβούργου κυρὸς Μελέτιος (1914-1993)

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Γαλλίας κυρὸς Μελέτιος Καραμπίνης ἐγεννήθη τὴν 30ὴν Δεκεμβρίου 1914 ἐν Καλαμάτᾳ τῆς Πελοποννήσου Ἑλλάδος. Ἐσπούδασε τὴν Ἱερὰν Ἐπιστήμην τῆς Θεολογίας εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῶν Ἀθηνῶν, μὲ εἰδίκευσιν εἰς τὴν Ἐξηγητικὴν τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Τὸ 1940 ἐγένετο μοναχὸς λαβὼν τὸ ὄνομα Μελέτιος καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐχειροτονήθη εἰς διάκονον καὶ πρεσβύτερον. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου ὑπηρέτησε ὡς στρατιωτικὸς ἱερεύς τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ἀπὸ τοῦ 1944 ἦτο ἱεροκῆρυξ εἰς δύο Μητροπόλεις τῆς Πελοποννήσου. Κατὰ τὴν περίοδον τῆς ἰταλικῆς καὶ γερμανικῆς κατοχῆς ἀνέπτυξε μίαν ἀξιοσημείωτον πνευματικὴν καὶ κοινωνικὴν δραστηριότητα.

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1946 διωρίσθη ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ἐν Παρισίοις. Τοιουτοτρόπως ὑπήχθη εἰς τὴν κανονικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Τὸ 1950 διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ ἰδίου Ναοῦ εἰς Παρισίους. Λόγῳ τῆς μεγάλης του ποιμαντικῆς καὶ κοινωνικῆς δραστηριότητός του τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον τὸν ἐξέλεξε τὸ 1953 βοηθὸν ἐπίσκοπον τοῦ Μητροπολίτου Θυατείρων ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ μὲ τὸν τίτλον τοῦ Ἐπισκόπου Ρηγίου. Ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία του ἐγένετο εἰς Παρισίους τὴν 27ην Ἰουνίου 1953.

Τὴν 22αν Ὀκτωβρίου 1963 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπεφάσισε νὰ διαμελίσῃ εἰς διαφόρους Ἐπαρχίας τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Θυατείρων καὶ ἐξέλεξε τὸν Ἐπίσκοπον Ρηγίου ὡς πρῶτον Μητροπολίτην Γαλλίας καὶ Ἔξαρχον Βελγίου, Λουξεμβούργου, Ἱσπανίας καὶ Πορτογαλίας. Ἡ ἐνθρόνισίς του ἐγένετο εἰς τὸν προαναφερθέντα Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Παρισίων τὴν 24ην Νοεμβρίου 1963.

Ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς Ἐξάρχου Βελγίου, ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Μελέτιος ἐπεσκέπτετο συχνὰ τὸ Βέλγιον καὶ ἐτελοῦσε τὴν Θείαν Λειτουργίαν.

Μὲ πρότασιν τοῦ Μητροπολίτου Μελετίου ἱδρύθη ἡ Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις Γαλλίας μὲ στόχο τὸν συντονισμὸν τῶν ἐπαφῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Γαλλίᾳ μὲ τὰς ἄλλας χριστιανικὰς ὁμολογίας. Μερικῶς πρὸς τοῦτο ἐβοήθησε καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Συρακουσῶν Γεώργιος (Ταρασσώφ) καὶ ὁ Μητροπολίτης Σουρὼζ Ἀντώνιος (Μπλούμ).

Πολλὰ ἔτη διήρκεσεν ἡ Ἀρχιερατεία τοῦ Μητροπολίτου Μελετίου εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Γαλλίας. Ἦτο θερμὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Διαλόγου. Χάρις εἰς αὐτὸν ἐδημιουργήθησαν δύο Ἐπιτροπαὶ Ἀνωτάτου ἐπιπέδου ἐν Γαλλίᾳ, μία διὰ τὸν Διάλογον μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ ἡ ἄλλη μὲ τοὺς Προτεστάντας.

Ἐνεθρόνισε τοὺς δύο πρώτους Μητροπολίτας Βελγίου: τὸ ἔτος 1969 τὸν ἀείμνηστον Μητροπολίτην Αἰμιλιανὸν Ζαχαρόπουλον καὶ τὸ 1983 τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα Κοντογιάννην. Ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν προσεκάλει ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους ἐπισκόπους, ἱερεῖς, διακόνους καὶ πιστοὺς νὰ συνεορτάσουν τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς διορθόδοξον Ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον. Αὐτὴ ἡ πρωτοβουλία ἐσυνέχισε καὶ εἰς τὰς γειτονικὰς χώρας καθὼς καὶ εἰς τὰς πλέον ἀπομεμακρυσμένας περιοχὰς τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς.

Ἕκαστον θέρος ὁ Μητροπολίτης Μελέτιος διωργάνωνε κατασκηνώσεις εἰς Ἑλλάδα διὰ τοὺς Ἑλληνας νέους τῆς Γαλλίας. Τὸ θεωροῦσε λίαν σημαντικόν. Συμμετεῖχον πάντοτε ἄνω τῶν 300 Ἑλλήνων νέων ἀπὸ τὴν Μητρόπολίν του. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν ὁδηγοῦσε τοὺς νέους τῆς Γαλλίας εἰς τὴν πηγὴν τῆς ὀρθοδόξου λαϊκῆς εὐσεβείας.

Ἦτο ἰδιαιτέρως εὐαίσθητος εἰς τὰ κοινωνικὰ προβλήματα. Ἵδρυσε τοιουτοτρόπως πολυάριθμα ἑλληνικὰ σχολεῖα ἐν Γαλλίᾳ. Τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ἀρχιερατείας του ἵδρυσε περισσοτέρας ὀρθοδόξους ἐνορίας εἰς Γαλλίαν μὲ σκοπὸν τὴν διάδοσιν τῆς μονίμου ὀρθοδόξου μαρτυρίας ἐν Γαλλίᾳ καὶ μάλιστα μὲ γαλλοφώνους ἐνορίας εἰδικώτερον εἰς τὴν νότιον Γαλλίαν. Γνωρίζει ἄλλωστε πολὺ καλῶς τὸν εἰδικὸν ρόλον πρὸς τοῦτο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. ᾽Εσέβετο καὶ ἦτο ἰδιαιτέρως προσεκτικὸς εἰς τὴν διαφορετικότητα ἑκάστου καὶ ἦτο ἕτοιμος νὰ βοηθήσῃ εἰς τὴν προσέγγισιν τῶν ὀρθοδόξων παρὰ τὴν πολυπλοκότητα τῶν κανονικῶν δικαιοδοσιῶν εἰς Γαλλίαν.

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης κυρὸς Μελέτιος ἦτο ἐπίσης πολὺ δραστήριος εἰς τὴν οἰκουμενικὴν κίνησιν. Ὡς παράδειγμα ἀναφέρουμε ὅτι τὸ 1967 μετὰ τοῦ Καρδιναλίου Μαρτίνου διωργάνωσε συνάντησιν Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν ἐπισκόπων τῆς Γαλλίας.

Τὸ 1988 ἠναγκάσθη νὰ ὑποβάλῃ παραίτησιν λόγῳ προβλημάτων ὑγείας. Τὸν διεδέχθη εἰς τὴν Μητρόπολιν Γαλλίας ἕνας ἀπὸ τοὺς βοηθοὺς ἐπισκόπους του, ὁ Σασίμων κ. Ἱερεμίας.

Τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 1993 ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης κυρὸς Μελέτιος ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον εἰς Ἀθήνας. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Παρισίων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Παντελεήμων ἐξεπροσώπησε κατ᾽ αὐτὴν τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην καὶ τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar