Benelux logo
Greek logo

De betreurde Metropoliet Meletios van Frankrijk en Exarch van België en Luxemburg (1914-1993)

De betreurde Metropoliet Meletios van Frankrijk en Exarch van België en Luxemburg (1914-1993)

De betreurde Metropoliet Meletios Karabinis werd geboren op 20 december 1914 te Kalamata, in de Griekse Peloponnesos. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Athene, waar hij zich nadien specialiseerde in Bijbelse exegese. In 1940 werd hij tot monnik getonsureerd, waarbij hij de naam Meletios ontving, en vervolgens tot diaken en priester gewijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij als aalmoezenier van het Griekse leger. Sinds 1944 was hij prediker in twee bisdommen van de Peloponnesos. In deze periode van Italiaanse en Duitse bezetting getuigde hij van een merkwaardige spirituele en sociale activiteit.

In december 1946 werd hij benoemd tot hulppriester van de Kathedraal van de Heilige Stefanus te Parijs. Zo hing hij voortaan af van de canonische jurisdictie van het Oecumenisch Patriarchaat. In 1950 werd hij de rector van Parijse Orthodoxe Kathedraal. Omwille van zijn vele inspanningen op catechetisch en sociaal vlak heeft de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat hem in 1953 verkozen tot hulpbisschop van de Aartsbisschop van Thyateira en West-Europa met de titel van Bisschop van Regio. Zijn bisschopswijding had plaats in Parijs op 27 juni 1953.

Op 22 oktober 1963 besloot de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat het Aartsbisdom va Thyateira op te splitsen tot verschillende bisdommen, waarbij Bisschop Meletios verkozen werd tot eerste Metropoliet van Frankrijk en Exarch van België, Luxemburg, Spanje en Portugal. Zijn intronisatie had plaats in de hogervermelde kathedraal op 24 november 1963.

In zijn hoedanigheid van Exarch van België wist de betreurde Metropoliet Meletios ons land vaak te bezoeken en er de Goddelijke Liturgie te vieren.

Op voorstel van Metropoliet Meletios werd op 23 februari 1967 het Orthodox Interepiscopaal Comité van Frankrijk opgericht, met als voornaam doel de coördinatie van de contacten van de Orthodoxe Kerk te lande met de andere Christelijke Kerken. Mede achter dit opzet stonden de betreurde Aartsbisschop Georges (Tarassoff) van Syracuse en Metropoliet Anthony (Bloom) van Sourozh.

Vele jaren was Metropoliet Meletios de woordvoerder van het orthodox episcopaat in Frankrijk. Hij was ook de promotor van de oecumenische dialoog. Dankzij hem werden er in Frankrijk twee gemengde commissies van het hoogste niveau op touw gezet: de éne met de Rooms-Katholieken, de andere met de Protestanten.

Hij heeft de twee eerste metropolieten van België geïntroniseerd: in 1969 Metropoliet Emilianos Zacharopoulos; in 1983 Metropoliet Panteleimon Kontogiannis. Hij nodigde sinds jaren alle orthodoxe bisschoppen, priesters, diakens en gelovigen uitnodigde om samen de Zondag van de Orthodoxie te vieren in een grootse eucharistische concelebratie. Dit initiatief werd nadien nagevolgd in naburige landen en zelfs in verder verwijderde gebieden van de Orthodoxe Diaspora.

Elk jaar begaf Metropoliet Meletios zich naar Griekenland voor het Griekse scoutskamp. Dit lag hem nauw aan het hart. Meer dan 300 jongeren van zijn Aartsbisdom namen er aan deel. Dit gaf hem de gelegenheid hen naar de bronnen van een populair orthodox geloof te brengen.

Hij was bijzonder aandachtig voor de sociale problemen. Zo stichtte hij in Frankrijk tal van instituten. Vooral de laatste jaren zorgde hij voor een permanente orthodoxe inplanting in Frankrijk, door vooral in het Zuiden meerdere Franstalige parochies in het leven te roepen. Hij was zich bewust dat het Oecumenisch Patriarchaat deze rol te spelen heeft. Hij respecteerde ieders diversiteit, was discreet, maar steeds bereid tot dienst, en kon zo de vele orthodoxen van Frankrijk tot toenadering krijgen, niettegenstaande de complexiteit van de canonische situaties.

Metropoliet Meletios was tevens heel actief in de oecumenische beweging. Zo richtte hij in 1967 samen met Kardinaal Martin een eerste ontmoeting in van de orthodoxe en katholieke bisschoppen in Frankrijk.

In 1988 was hij genoodzaakt ontslag te nemen omwille van gezondheidsproblemen. Hij werd opgevolgd door een van zijn hulpbisschoppen, Bisschop Jeremias van Sassima.

In april 1993 is Metropoliet Meletios te Athene in de Heer ontslapen. De uitvaart had plaats in de Kathedraal van de Heilige Stefanus te Parijs. Metropoliet Panteleimon van België vertegenwoordigde er Zijne Alheiligheid de Oecumenisch Patriarch Bartholomeos en de Heilige Synode.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar