Benelux logo
Greek logo

Ἱερά Μητρόπολις Βελγίου

Ἱερά Μητρόπολις Βελγίου

Ἱδρύθη τῇ 12ῃ Αὐγούστου 1969, δι’ ἐκδοθέντος Ἱδρυτικοῦ Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόµου καὶ περιλαµβάνει τὰς χώρας τοῦ Βελγίου, Ὁλλανδίας καὶ Λουξεµβούργου.

Βέλγιον

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνεγνωρίσθη ὑπὸ τοῦ Βελγικοῦ Κράτους διὰ Νόµου (29.3.1985) δηµοσιευθέντος εἰς τὸ ὑπ’ ἀριθ. 91 τῆς 11ης Μαΐου 1985 φύλλον τῆς Ἐφηµερίδος τῆς Κυβερνήσεως. Τὸ Βασιλικὸν ∆ιάταγµα τῆς 15ης Μαρτίου 1988 τὸ σχετικὸν µὲ τὴν ὀργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἰς τὸ Α΄ κεφάλαιον, ἄρθρον 1, ἀναφέρει ἐπὶ λέξει: «Ὁ Μητροπολίτης-Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἤ ὁ ἀντικαταστάτης του, ἀναγνωρίζεται ὑφ’ Ἡµῶν ὡς τὸ ἀντιπροσωπευτικὸν ὄργανον ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Βελγίῳ».

Ὁλλανδίαν

Τὸ σύνολον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν ἐκάστοτε Μητροπολίτην Βελγίου καὶ Ἔξαρχον Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου ἀνήκοντος εἰς τὸ Οἰκουµενικὸν Πατριαρχεῖον, ὑπὸ τὴν ἰδιότητα αὐτοῦ ὡς Προέδρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ, ἢ ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπόν του.

Λουξεµβοῦργον

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὸ Λουξεµβούργον ἀνεγνωρίσθη ὑπό τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεµβούργου τήν 26ην Ἰανουαρίου 2015 καὶ περιλαµβάνει τὰς Ὀρθοδόξους Ἐνορίας: Ἑλληνόφωνον, Ρωσσόφωνον, Σερβόφωνον καὶ Ρουµανόφωνον ἐν τῷ Μεγάλῳ ∆ουκάτῳ. Ἐκπρόσωπός της εἶναι ὁ ἑκάστοτε Μτροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Κωσταντινουπόλεως. Ἡ Συµφωνία αὐτὴ ἀνανέωσε τὰς παλαιοτέρας Συµφωνίας τοῦ 1997 καὶ τοῦ 2004 µεταξὺ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεµβούργου.

Ἕδρα: Βρυξέλλαι.

Orthodox Metropolis of Belgium,
Avenue Charbo 71, 1030 Brussels, Belgium.
Τηλ.: +32.2/736.52.78
Ἰστοσελίδα: www.orthodoxia.be
E-mail: [email protected]

Μητροπολίτης:

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου, ὑπέρτιµος καί Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καί Λουξεµβούργου, κ. Ἀθηναγόρας (Peckstadt) ἐγεννήθη ἐν Γάνδῃ Βελγίου τὸ ἔτος 1962. Μετὰ τὰς λυκειακὰς σπουδὰς ἐφοίτησεν εἰς τὴν Νοµικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστηµίου Γάνδης καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰσήχθη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε µὲ βαθµὸν ἄριστα. Μετεξεπαιδεύθη ἐν τῷ Οἰκουµενικῷ Ἰνστιτούτῳ Βοssey Ἑλβετίας. ∆ιάκονος ἐχειροτονήθη τὴν 12ην Νοεµβρίου 1989, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας καὶ νῦν Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, µετονοµασθεὶς εἰς Ἀθηναγόραν. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιδιάκονος τῆς Μητροπόλεως Βελγίου ἕως τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του, τὴν 17ην Μαρτίου 1996, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήµονος. Μετὰ ἑξάµηνον ἔλαβε τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιµανδρίτου καὶ τῷ ἀνετέθησαν τὰ καθήκοντα τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου διὰ τὰς Γαλλοφώνους και Φλαµανδοφώνους Ἐνορίας, καθόσον συνειργάσθη πάντοτε µετὰ τοῦ Μητροπολίτου. Ἐδίδαξεν, ἐπὶ µίαν πενταετίαν, τὸ Ὀρθόδοξον θρησκευτικὸν µάθηµα εἰς διάφορα Λύκεια τῆς Φλάνδρας. Τὸ ἔτος 1994 ἀνέλαβε τὴν παραγωγὴν ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν ἐκποµπῶν τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Α´ Πρόγραµµα τῶν κρατικῶν σταθµῶν. Ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου ὡρίσθη κατὰ τὸ ἴδιον ἔτος συνεργάτης τοῦ νεοσυστάτου Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει (1994-2003), τοῦ ὁποίου εἶναι ἀπὸ τὸ 2014 ὁ ἐπόπτης. Τὸ ἔτος 1995, τῇ πρωτοβουλίᾳ του, ἱδρύθη ἡ Ἐνορία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης εἰς Μπρύζ, τῆς ὁποίας καὶ διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάµενος. Τὸ ἔτος 2001 ἵδρυσε καὶ τὴν Ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου εἰς Ὀστάνδην καὶ τὸ 2004 τὴν Ἐνορίαν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς Hasselt. Ἀπὸ ἐτῶν ὑπηρετεῖ ὡς Ὀρθόδοξος ὑπεύθυνος ἐφηµέριος (Chaplain) τοῦ ∆ιεθνοῦς Ἀεροδροµίου Βρυξελλῶν. Εἰς τὸ Βέλγιον τυγχάνει µέλος διαφόρων ἐπιτροπῶν οἰκουµενικοῦ χαρακτῆρος. Ἔλαβε δὲ µέρος εἰς Πατριαρχικὰς ἀντιπροσωπείας καὶ ἀποστολὰς καὶ εἰς ∆ιορθόδοξα και ∆ιαχριστιανικὰ Συνέδρια. ∆ι´ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι ἀπὸ τοῦ 2016 ὁ Συν-Πρόεδρος τοῦ διεθνοῦς ∆ιαλόγου µεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἀγγλικανικῆς Κονωνίας. Τὴν 13ην Μαΐου 2003 ἐξελέγη παµψηφεὶ βοηθός ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Βελγίου κ. Παντελεήµονι, ὑπό τόν τίτλον Σινώπης, καὶ ἐχειροτονήθη τὴν 22αν Ἰουνίου. Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καί Λουξεµβούργου ἐξελέγη παµψηφεί τῇ 27ῃ Νοεµβρίου 2013.

∆ιεύθυνσις:
His Eminence Metropolitan Athenagoras of Belgium,
Orthodox Metropolis of Belgium,
Avenue Charbo 71,
1030 Brussels,
Βelgium.
Τηλ. +32.2/736.52.78,
E-mail: [email protected]

Ὀνοµαστήρια: 24 Ἰουλίου.

Ὁ πρώην Βελγίου:

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης πρώην Βελγίου κ. Παντελεήµων (Κοντογιάννης) (18.8.1974) ἐγεννήθη ἐν Χίῳ τὸ ἔτος 1935. Μετὰ τὰς γυµνασιακὰς σπουδὰς αὐτοῦ ἐνεγράφη εἰς τὴν Ἱερὰν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν τὸ ἔτος 1957. Κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῶν θεολογικῶν του σπουδῶν (1954) ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος καὶ Πρεσβύτερος τὸ ἔτος 1957. Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἔτους ὑπηρέτησεν ἐν Βελγίῳ ἀπὸ διαφόρων θέσεων, ἤτοι ὡς ἐφηµέριος, Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος καὶ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της, ἤτοι ἀπὸ τῆς 8ης Αὐγούστου 1969. Τὴν 5ην Αὐγούστου 1974 ἐξελέγη Βοηθὸς Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος. Τὴν 23ην ∆εκεµβρίου 1982 ἐξελέγη Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου. Παρῃτήθη τῆς θέσεως αὐτοῦ τῇ 26ῃ Νοεµβρίου 2013.

Ταχυδροµικὴ διεύθυνσις: Son Eminence le Métropolite Panteleimon, Ἐφέσου 12, Τ.Θ. 128, 82100 Χίος, Greece – Τηλ. καὶ Φάξ: +30.22710/23.696 E-mail: [email protected]

Ὀνοµαστήρια: 27 Ἰουλίου.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ:

Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Σταῦρος Τριανταφύλλου.
∆ιεύθυνσις: Avenue du Diamant 166 bte 5 – 1030 Bruxelles.
Τηλ. +32.2/736.86.59, +32.2/736.52.78, κιν. +32.475/96.34.89.
Email: [email protected]

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ:

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Βελγίου: …

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Κάτω Χωρῶν: …

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λουξεµβούργου:
Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Παναγιώτης Μοσχονᾶς. ∆ιεύθυνσις: An Duelem 7, L-5838 Fentange, Grand-Duché de Luxembourg. Κιν.: +352/621.651.328 Kιν (B) +32.473/21.37.18. E-mail: [email protected]

ΑΡΧΙ∆ΙΑΚΟΝΟΣ:

∆ιάκονος Αιμιλιανός Χατζιβασιλείου.
Διεύθυνσις: Rue Roger Van der Weyden 26 bte 4 – 1000 Bruxelles.
Τηλ.: +32.474/04.60.96.
E-mail: [email protected]

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ:

∆ιευθυντὴς Ἰδιατέρου Γραφείου Μητροπολίτου:

Εἰσηγητής: Πρωτοπρεσβ. Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης. Γραφ. +32.2/736.52.78, κιν.: +32.477/06.46.60. E-mail: [email protected]

Γραµµατεία:

Γενικὸς Γραµµατεύς: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ψάλλας. Τηλ. +32.2/736.42.86. Email: [email protected]

Γραµµατεῖς:

∆ιάκονος Filip Boone. Τηλ. +32. 476/77.39.92. Email: [email protected]

Παρθένα Ρεγγίνα Κωτέκη. Τηλ. +32.478/05.90.60. Email: [email protected]

Γραµµατεία διὰ τὰ Ἐκκλησιατικὰ Συµβούλια: Ariane Lahou. Τηλ. +32.2/732.22.61, +32.498/57.62.40. Email: [email protected]

Γραφεῖον Τύπου:

Ἐκπρόσωπος Τύπου: ∆ιάκονος Γεώργιος Τζατζάνης. Ταχ. διεύθυνσις: Avenue Charbo 71, 1030 Bruxelles. Τηλ. +32.2/736.52.78, Fax: +32.2/735.32.64, Κιν. +32.476/29.62.09. E-mail: [email protected]

Ἀρχειοφυλάκιον:

Ἀρχειοφύλαξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Ἀρχιδιάκονος Φιλάδελφος Καφαλῆς. Ταχ. ∆ιεύθυνσις: Avenue Charbo 71, 1030 Bruxelles. Κιν: +32.475/69.53.81 E-mail: [email protected]

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ:

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Γραµµατεύς: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης. Μέλη: οἱ Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Σταῦρος Τριανταφύλλου καὶ Παναγιώτης Μοσχονᾶς, Πρεσβ. Ἀθανάσιος de Theux καὶ Ἰωάννης Ψωµᾶς, Ἀρχιδιάκονος Φιλάδελφος Καφαλῆς καί οἱ κ.κ. Γεώργιος Κάρταλης, Γεώργιος Πέτρου, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Γεώργιος Ἀλεξανδρῆς, Στυλιανός Κυµπαρίδης καὶ Μπόρις Γκούρωφ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ:

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Γραµµατεύς: ὁ Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Σταῦρος Τριανταφύλλου. Μέλη: οἱ Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Παναγιώτης Μοσχονᾶς καὶ Dominique Verbeke, οἱ Πρωτοπρεσβ. Θεολόγος Τσιρτσίδης καὶ Ἄγγελον Καµαλίδης και Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης καὶ ὁ Πρεσβ. Ἰωάννης Ψωµᾶς.

Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας:

Γεώργιος Κάρταλης, Ἄρχων Μέγας Νοµοφύλαξ (ἐν Βελγίῳ). Γεώργιος Πέτρου, Ἄρχων Ἔκδικος (ἐν Βελγίῳ). Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Ἄρχων Νοτάριος (ἐν Βελγίῳ). Γεώργιος Ἀλεξανδρῆς, Ἄρχων Εὐταξίας (ἐν Βελγίῳ). Ἀβραάµ Ναλµπάντογλου, Ἄρχων Ὑποµνηµατογράφος (ἐν Βελγίῳ). Στυλιανός Κυµπαρίδης, Ἄρχων Ἱεροµνήµων (ἐν Βελγίῳ), Θεόδωρος Ρούσσης, Ἄρχων ∆επουτάτος (ἐν Βελγίῳ). Μπόρις Γκούρωφ, Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος (ἐν Βελγίῳ). Κωνσταντίνος Βαµβακάς, Ἄρχων Πρωτονοτάριος (ἐν Βελγίῳ).

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:

Νοµικὸν Συµβούλιον:

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Γραµµατεύς: ∆ιάκονος Filip Boone. Μέλη: Paul Remerie, Michel Van Gysel, Παναγιώτα Baloji, Μάρκος Τσουτσάνης, Maxim Hodak, Στέφανος Καρδαρᾶς καὶ Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.

Ἐπιτροπὴ Ἀξιοποιήσεως καὶ ∆ιαχειρίσεως Ἀκινήτου Περιουσίας:

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Γραµµατεύς: ∆ιάκονος Βαρνάβας Genbrugge. Μέλη: Πρωτοπρεσβ. Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης, ∆ιάκονος Filip Boone, Ἄρχων Γεώργιος Κάρταλης, Christophe Beyer, Κοσµᾶς Βασιλιάδης, Justine Peckstadt, Ἰωάννης Κόκλης καὶ Γεώργιος Μαγκλῆς.

Ἐπιτροπή ∆ιεκκλησιαστικῶν καὶ ∆ιαθρησκειακῶν Σχέσεων:

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Γραµµατεύς: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης. Μέλη: οἱ Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Παναγιώτης Μοσχονᾶς καὶ Εὐάγγελος Ψάλλας, ὁ Πρωτοπρεσβ. Νικόλαος Παλαµιανάκης, οἱ Πρεσβ. Ciprian Popescu καὶ Ἰωάννης Ψωµᾶς, Ἀρχιδιάκονος Φιλάδελφος Καφαλῆς καὶ ∆ιάκονος Βαρνάβας Genbrugge.

Παιδαγωγική Ἐπιτροπή Ὀρθοδόξου Θρησκευτικοῦ Μαθήµατος:

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Σταῦρος Τριανταφύλλου. Γραµµατεῖς: ὁ Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Ευάγγελος Ψάλλας καὶ ὁ ∆ιάκονος Filip Boone. Μέλη: Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Dominique Verbeke, Πρωτοπρεσβ. Κωνσταντῖνος Κενανίδης, Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος de Theux, κ. Patrick Stangé, ἡ κα Chantal Lanoy, ἡ κα Johanna Pelgrims καὶ ὁ ἐπιθεωρητής κ. Philippe de Bruyn. Νοµικός Σύµβουλος: ὁ κ. Maurice Van Stiphout. Ταχυδροµική διεύθυνσις: Pedagogische Commissie – Commission Pédagogique, Avenue Charbolaan 71 – 1030 Brussel/Bruxelles. Τηλ: +32.2/736.52.78, . E-mail: [email protected]

Ὑπηρεσίες τῆς Θρησκευτικῆς Ἐκπαιδεύσεως

1. Φλαµανδική Κοινότης:

Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs: Steenweg op Brussel, 112 – 1780 Wemmel. Τηλ: +32.2/428.12.37 E-mail: [email protected]

2. Γαλλόφωνη καὶ Γερµανόφωνη Περιοχή:

προσωρινά: Secrétariat de la Commission Pédagogique, Avenue Charbo 71 – 1030 Bruxelles.

Τηλ: +32.2/736.52.78,  – E-mail: [email protected]

Ἐπιτροπή Ποιµαντικῆς Μερίµνης:

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Γραµµατεύς: Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ψάλλας. Μέλη: ὁ Πρωτοπρεσβ. Κωνσταντῖνος Κενανίδης, ὁ Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Πιτσικάκης, ὁ Καθ. κ. Βασίλειος Σαρόγλου καὶ ἡ κα Μαρίνα ∆ερµιτζάκη.

Ἐπιτροπή Νεότητος:

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Γραµµατεύς: ὁ ∆ιάκονος Filip Boone. Μέλη: Πρωτοπρεσβ. Pawel Cecha καὶ Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης, οἱ Πρεσβ. Πρεσβ. Ciprian Popescu καὶ Ἀντώνιος Ταρλίζος, Ἀρχιδιάκονος Φιλάδελφος Καφαλῆς, ∆ιάκονος Βαρνάβας Genbrugge, Γεώργιος Ἀντωνίου, Nicolas Peckstadt καὶ Stefania Corbeanu.

Ἐπιτροπή Φοιτητικῆς Μερίµνης:

Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ψάλλας, Πρωτοπρεσβ. Κωνσταντῖνος Κενανίδης καὶ ὁ Ἀρχιδιάκονος Φιλάδελφος Καφαλῆς (διὰ τὸ Βέλγιον). Πρεσβ. Ἰωάννης Ψωµᾶς (διὰ τὴν Ὁλλανδίαν). Πρωτοπρεσβ. Σπυρίδων Τσεκούρας (διὰ τὸ Λουξεµβοῦργο).

Ἐπιτροπή Ἐπικοινωνιῶν (Ραδιοφώνου, Τηλεοράσεως, Τύπου):

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Γραµµατεύς: ∆ιάκονος Γεώργιος Τζατζάνης. Μέλη: Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ψάλλας, οἱ ∆ιάκονοι Βαρνάβας Genbrugge, Filip Boone καὶ Κωνσταντῖνος Ψάλλας, καὶ ἡ Johanna Pelgrims.

Ἐπιτροπή Ἐλέγχου διαχειρίσεως Ἐνοριακῶν Ταµείων:

Ὁ Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Παναγιώτης Μοσχονᾶς, Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης καὶ ὁ ∆ιάκονος Γεώργιος Τζατζάνης.

Κεντρικὸ Φιλόπτωχο Ταµεῖο:

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: ∆ιάκονος Γεώργιος Τζατζάνης, Ἑλένη Ζαχαριάδου, Νιόβη Κυριαζάκου, Ἀσπασία Ληµνίου

Κήρυγµα θείου λόγου:

Τόν θεῖον λόγον κηρύσσουν οἱ προσοντοῦχοι κληρικοί καί οἱ θεολόγοι καθηγηταί.

Κύκλος Ὀµιλιῶν «Ὀρθόδοξος Λόγος»

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. ᾽Υπεύθυνος: Ἀρχιδιάκονος Φιλάδελφος Καφαλῆς. Μέλη: Πρωτοπρεσβ. Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης, Πρεσβ. Ἀντώνης Ταρλίζος, ∆ιάκονος Κωνσταντῖνος Ψἀλλας, αἱ κ.κ. Θεοδώρα Ἀντωνίου καὶ Παρθένα Ρεγγίνα Κωτέκη. E-mail: [email protected]

Ἱερά Ἐξοµολόγησις:

Oἱ πνευµατικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: οἱ Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Σταῦρος Τριανταφύλλου, Παναγιώτης Μοσχονᾶς, Εὐάγγελος Ψάλλας καὶ Dominique Verbeke, οἱ Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Καµαλίδης, Θεολόγος Τσιρτσίδης, ∆ηµήτριος Σταµατάκης, Νικόλαος Παλαµιανάκης, Ἰωάννης Λύκος, Bernard Peckstadt, Ἀθανάσιος Καρατζογιάννης, Κωνσταντῖνος Κενανίδης, ὁ Οἰκονόµος Josef Moes, ὁ Σακελλάριος Παντελεήµων Νούσης καὶ ὁ Πρεσβ. Ἰωάννης Ψωµᾶς

Θρησκευτική Ὑπηρεσία Ἀσθενῶν:

Ἐπίσκεψις καί συµπαράστασις γίνεται εἰς ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς ὑπό τῶν ἐντεταλµένων ἱερέων.

Θρησκευτική Ὑπηρεσία Φυλακῶν:

Συντονιστής: ὁ Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ψάλλας.

Ἐφηµερεύοντες: οἱ κ. Valentin Constantin Zamfir, Alain Couty καὶ Sorin Farcas.

ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ:

Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Σπυρίδων Αποστολάκης. ∆ιεύθυνσις: Rue Faider 117, 1050 Ixelles. Κιν. +32.496/10.44.60, E-mail: [email protected]

Πρωτοπρεσβ. Βαρθολοµαῖος D’Huyvetter. ∆ιεύθυνσις: Hendrik Serruyslaan 3A – 8040 Oostende. Τηλ. +32.59/43.41.88. Κιν. +32.479/55.52.46. E-mail: [email protected]

Πρωτοπρεσβ. Θεόφιλος Pelgrims. ∆ιεύθυνσις: Lobe Sobrystraat 1 (bus 2) – 1800 Vilvoorde. Τηλ. +32.2/253.13.25. Κιν. +32.476/62.33.01. E-mail: [email protected]

Πρωτοπρεσβ. Aurel Popescu. ∆ιεύθυνσις: Rue Toots Thielemans 29 – 1190 Bruxelles. Κιν. +32.498/16.13.18.

Οἰκον. Νικόλαος ∆ιακοσταυριανός. ∆ιεύθυνσις: Rue Marechal Foch 32 – 6044 Roux (Charleroi). Τηλ. +32.475/34.62.56.

Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ:

α. Κεστεκίδειον Σχολεῖον:

Περιλαµβάνει Νηπιαγωγεῖον, ∆ηµοτικόν, Γυµνάσιον καί Λύκειον καθὼς καὶ τµήµατα Μητρικῆς Γλώσσης. Ταχ. διεύθυνσις: Rue Joseph Claes 91, 1060 Bruxelles. Τηλ. +32.2/538.02.25. Ὑπεύθυνος: ὁ Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης.

β. Ἐνοριακὸν Κέντρον «Ἰωάννου καί Γεωργίας Κεστέκογλου»:

Ταχ. διεύθυνσις: Avenue de Stalingrad 28, 1000 Bruxelles. Τηλ. καὶ Fax: +32.2/512.19.13. Ὑπεύθυνος: ὁ Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης. Τηλ. +32.477/06.46.60. E-mail: [email protected]

γ. Ὀρθόδοξο Θεολογικόν Ἰνστιτοῦτον «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

Τό Ἰνστιτοῦτο τοῦτο Ὀρθοδόξου Θεολογίας στεγάζεται εἰς τό Κεστεκίδειον Σχολεῖον. Ταχ. διεύθυνσις: Rue Joseph Claes 91, 1060 Bruxelles. Εἰς τὸ Ἰνστιτοῦτο γίνεται θεολογική προετοιµασία τῶν ἐπιθυµούντων νά διδάξουν τό ὀρθόδοξον θρησκευτικόν µάθηµα εἰς τά Βελγικά Σχολεῖα. Ἡ διδασκαλία γίνεται εἰς τάς γλώσσας τοῦ Κράτους, Γαλλικήν καί Ὁλλανδικήν.

Πρόεδρος: Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας.

1. Φλαµανδικὸ Τµῆµα: Orthodox Theologisch Instituut Apostel Paulus, Sophie van Akenstraat 56 – 9000 Gent. Τηλ. +32.9/225.47.18 Email: [email protected]

Ἰστοσελίδα: www.orthodoxonderwijs.be

2. Γαλλόφωνο Τµῆµα: Institut de Théologie Orthodoxe Apôtre Paul, Rue Josephe Claes 91 – 1060 Bruxelles. Τηλ. +32.2/736.42.86 Email: [email protected]

Ἰστοσελίδα: www.enseignementorthodoxe.be

δ. Φροντιστήριο Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς:

Ὑπεύθυνος: Γεώργιος Ἀντωνίου. Τηλ. +32.487/33.39.90 – E-mail: [email protected]

∆ιεύθυνσις: Ἱερὸς Ναὸς Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ Ixelles. Rue de Stassart 92 – 1050 Bruxelles.

ε. Κέντρο Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Παρουσίας – Βιβλιοπωλείον «Ὀρθόδοξος Λόγος»

Ὑπεύθυνος: Ἀρχιδιάκονος Φιλάδελφος Καφαλῆς.

∆ιεύθυνσις: Αvenue de Stalingrad 36, 1000 Bruxelles, E-mail: [email protected]

ζ. Ὀρθόδοξον Νεκροταφεῖον:

Ἀπό τοῦ 2005 ὑπάρχει εἰς τάς Βρυξέλλας Ὀρθόδοξον Κοιµητήριον. Cimetière de Schaerbeek, Rue d’ Evere 4 – 1140 Evere. Τηλ. +32.2/726.33.43. E-mail: [email protected]

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

Ἱερά Μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Άστεν:

Ἡγουµένη: Γερόντισσα Ἰωάννα. ∆ιεύθυνσις: Gruttoweg 7, NL 5725 RT Heusden Gem. Asten, Ὁλλανδία. Τηλ. +31.493/56.04.21. E-mail: [email protected] Website: www.orthodoxasten.nl

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΣ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

1. Παρεκκλήσιον τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου,

Gate A. Ἀπέναντι ἀπό τήν ἔξοδο 42.

2. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου,

Gate B. Εἰς τόν ἡµιόροφον (Mezzanine) τοῦ Ἀεροδροµίου, ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπό τόν χῶρον ἐλέγχου τῶν διαβατηρίων.

Ὑπεύθυνος: ὁ Σεβασµ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας. Ταχ. διεύθυνσις: Aumônerie Orthodoxe de l’Aviation Civile. Τηλ. +32.2/735.68.82, Κιν: +32.475/351.301. E-mail: [email protected]