Benelux logo
Greek logo

Εκ Φαναρίου

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ

Κωνσταντινούπολις – Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 19ης Μαρτίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τοῦ ἄρτι χειροτονηθέντος Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ἱεράρχαι ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὅμιλοι μαθητῶν καί ἄλλοι προσκυνηταί. Ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος καί καλωσώρισε διά πατρικῶν λόγων τούς προσελθόντας μαθητάς καί λοιπούς πιστούς.

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΥΣΗΣ κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν Β’ τῶν Νηστειῶν, προέστη τῆς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης Πατριαρχικῆς καί πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, καθ’ ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰς Ἀρχιερέα χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, ἀνταλλαγεισῶν ὁμιλιῶν μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ νεοχειροτονηθέντος, ἐκφράσαντος τήν υἱϊκήν του εὐγνωμοσύνην διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν. Μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Βεροίας καί Ἀλεξανδρέττας κ. Παῦλος, Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίων, Καμερούν κ. Γρηγόριος, Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐας καί Μπελάϋα Τσερκώφ καί Μπογκουσλάβ κ. Μητροφάνης.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, μετά τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ, οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ὁ ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Μητροπολίτης κ. Ἀβραάμ τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος, Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος, Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀρίστης κ. Βασίλειος, Λεύκης κ. Εὐμένιος, Κάρας κ. Γατάς, Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί Khornabuji καί Herety καί κ. Μελχισεδέκ, Κληρικοί καί Μοναχαί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Νικόλαος Σηφουνάκης, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Περιβάλλοντος, Ἐνεργείας και Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς, Πέτρος Εὐθυμίου, πρώην Ὑπουργός καί Πρόεδρος τοῦ ΟΑΣΕ, Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Γεώργιος Πουκαμισᾶς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Βουκουρεστίῳ, οἱ Ἐντιμ. Γενικοί Πρόξενοι ἐνταῦθα κ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, τῆς Ἑλλάδος, Alexey Erkhov, τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, Bohdan Yaremenko, τῆς Οὐκρανίας, οἱ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς καί κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἄλλοι ἐπίσημοι, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Λαμπρινιάδης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νάντιας, γονεῖς τοῦ νεοχειροτονηθέντος, συγγενεῖς καί οἰκεῖοι αὐτοῦ, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Παρέστη ὡσαύτως καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Antonio Lucibello, Νούντσιος τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ.

Ὁ νεοχειροτονηθείς Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν, εὐλογήσας τούς πιστούς καί ἐν συνεχείᾳ διένειμε τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί οἰκείων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πιστῶν.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καθ’ἥν ὡμίλησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καμερούν κ. Γρηγόριος καί Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίων, διαβιβάσαντες τάς εὐχάς τῶν Προκαθημένων αὐτῶν, καί ὁ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας.  Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας παρετέθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου δεῖπνον ἐν τῶ ἑστιατορίῳ «Divan Kuruçeşme».

«Εξελέγης και χειροτονείσαι σήμερον εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, εν τω οποίω «συνήχθησαν πολλοί, ώστε μηκέτι χωρείν μηδέ τα προς την θύραν» (Μαρκ. 2, 2). Χειροτονείσαι Μητροπολίτης Προύσης, μιας των διακεκριμένων Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου, όμως και αυτής αποτελούσης σήμερον μέρος της «Δακρυσμένης Μικρασίας» που δεν έχει ψάλτη ουδέ παπά. Αλλ’ όχι δια πάντα, όχι εις το διηνεκές. Η ευρωπαϊκή προοπτική και πορεία της Τουρκίας, την οποίαν πλειστάκις ανεπιφυλάκτως υπεστηρίξαμεν εις διάφορα διεθνή φόρα, δίδει βασίμους ελπίδας ότι και ως προς τούτο αλλαγαί θα γίνουν. Και θα κτυπήσουν σήμαντρα που τώρα είναι σιωπηλά και συ θα ημπορής να μεταβαίνης εις τα «ήρεμα τοπία με τα ελαιόδενδρα της γης της Βιθυνίας», της οποίας Βιθυνίας υπέρτιμος και έξαρχος είσαι πλέον από της σήμερον – και ταύτα πάντα διότι «εξουσίαν έχει ο υιός του ανθρώπου επί της γης», όπως ηκούσαμεν εις το ευαγγελικόν ανάγνωσμα», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθυνόμενος στο νέο Μητροπολίτη λίγο πριν να τον χειροτονήσει.

«Ο συμπροσευχόμενος σήμερον Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος και φίλτατος εν Χριστώ αδελφός κ. Ιερώνυμος γράφει εις πρόσφατον κείμενόν του ότι η πόλις αυτή, η Κωνσταντινούπολις, «δεν είναι μόνο παρελθόν, είναι και παρόν και κυρίως το μέλλον», είναι η πόλις του μέλλοντος από απόψεως κυρίως πνευματικής. Και συνεχίζει: «Η Κωνσταντινούπολη, χάρη στην παράδοση που διασώζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχει όλες τις προϋποθέσεις να δώσει το όραμα σε έναν κόσμο που καταρρέει». Σας ευχαριστούμεν, Μακαριώτατε, δι αὐτήν την προοπτικήν, δι αὐτήν την αισιοδοξίαν, δι αὐτό το όραμα («ω Πόλη, εφτάλοφο όραμα», θα έλεγεν ο Κωστής Παλαμάς). Και επειδή αυτά είναι τα πιστεύματα και τα βιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αυτό συντηρεί και εκφράζει την καθολικότητα και οικουμενικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και κρατεί ζωντανήν την πίστιν και αδούλωτον το φρόνημα του Γένους, εν εσωτερική ελευθερία, ο,τι και αν συμβαίνει γύρω του. «Το Φανάρι σηκώνει το σταυρό της ιστορίας του και η θυσία του δεν έχει επί ματαίω συντελεσθή». «Στο βράχο της υπομονής προσμένουμε το θαύμα», λέγει ο ποιητής. Εμείς εδώ δεν προσμένουμε το θαύμα, το ζούμε καθημερινώς, δι αυτό και είμεθα «και επί τοις δεινοίς ευέλπιδες» (Θουκυδίδης). Και έρχεται ο Μακαριώτατος να ενισχύση με τους λόγους του που ηκούσαμεν, αλλά και με την αγάπην του, την ελπίδα μας αυτήν και το αγωνιστικόν φρόνημά μας, συμμεριζόμενος και ο ίδιος το θαύμα που βιώνομεν εδώ εις «την εκλαμπροτάτην και περίφημον ταύτην πόλιν και πατρίδα ημών και βασιλεύουσαν των πόλεων», όπως την περιγράφει ο τελευταίος Χριστιανός αυτοκράτωρ της» σημείωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και πρόσθεσε: «Από αυτήν την πόλιν, λοιπόν, «το καύχημα πάσι τοις ούσιν υπό την του ηλίου ανατολήν», θα εκπορεύεται η διακονία σου, Θεοφιλέστατε Εψηφισμένε, προς τους εγγύς και τους μακράν, όπου θα ορίζη εκάστοτε η Μήτηρ Εκκλησία κατά τας ανάγκας αυτής και των τέκνων της. Και βεβαίως θα εκπληρώνης την διακονίαν σου με τα προσόντα και τα εφόδιά σου που ανεφέραμεν, αλλά, δια να είναι αύτη ευάρεστος τω Θεώ και ευπρόσδεκτος τοις ανθρώποις, να την επιτελής και με ιλαρότητα, με σεμνότητα, με ήθος, με ταπείνωσιν, με καρδιά, διότι «δεν βλέπουμε καλά παρά με την καρδιά. Το ουσιώδες είναι αόρατο για τα μάτια». Έτσι μας συμβουλεύει ο Μικρός Πρίγκηψ. Και είναι καλόν, είναι χρήσιμον, να ακούμε ενίοτε και τους μικρούς! Να έχης πρότυπόν σου τον σήμερον εορταζόμενον μέγαν βυζαντινόν θεολόγον, τον θεόσοφον Παλαμάν, τον οποίον εχαρακτήριζε «το μεθ ὑπερβολῆς πράον και ταπεινόν, το προς τας επερχομένας εκάστοτε δυσχερείας καρτερικόν και μεγαλόψυχον, το πάσης ηδονής και κενοδοξίας ανώτερον, το της καρτερίας ήρεμόν τε και γαληνόν, και αεί χαρίεν», κατά τον ιερόν Συναξαριστήν».

 

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΔΥΤΟΥ κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ἐντός πανηγυρικῆς ἀτμοσφαίρας καί μετ’ ἐκκλησιαστικῆς ἱεροπρεπείας καί τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης  Μαρτίου, καθ’ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι 50μελής ὅμιλος Ἐκπαιδευτικῶν ἐκ Χαλκιδικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν  τοῦ Πανσοιολ.  Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, καί ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ 34ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης, ἐκ τοῦ 5ου Γενικοῦ Λυκείου Τρικάλων, ἐκ τοῦ Δημοτικοῦ Πειραματικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης,  ἐκ τοῦ 5ου Δημοτικοῦ σχολείου Διδυμοτείχου, μετά γονέων καί παλαιῶν ἀποφοίτων, ἐκ τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Σπάρτης, ἐκ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Ἀταλάντης, ὡς καί ἐκ Σερρῶν,  πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 13ην ἰδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, προεξῆρχε τῆς εἰθισμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. καί Πανιερ.  Ἱεραρχῶν Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Γεράσων κ. Θεοφάνους, Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, Μπάτσκας κ. Εἰρηναίου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἀρκαδίας κ. Βασιλείου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, καί Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος , Πέργης κ. Εὐάγγελος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχι- μανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Κληρικοί καί Μοναχαί, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης, Ἄρχων Πρωτέκδικος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Πρόεδρος τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἡ Ἐξοχ. κ. Φώφη Γεννηματᾶ, Ἀναπλ. Ὑπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μαθήσεως καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, ἐκ μέρους τῆς Ἐντίμου Κυβερνήσεως αὐτῆς, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης («ΟΣΕΠ»), οἱ Ἐντιμ. Γενικοί Πρόξενοι ἐνταῦθα κ. Βασίλειος Μπορνόβας, τῆς Ἑλλάδος, καί κ. Miroslav Prcović, τῆς Σερβίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Τζότζολα, Ἀναπληρωτής Ἐκπρόσωπος τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», ἡ Ἐξοχ. κ. Φάνη Πάλλη Πετραλιᾶ, πρῴην Ὑπουργός, ἡ Εὐγεν. κ. Χαρίκλεια Οὐσουλτζόγλου Γεωργιάδη, Δήμαρχος Βεροίας, ἄλλοι ἐπίσημοι, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολος Ντινίδης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας, σεβαστοί γονεῖς τοῦ νεοχειροτονηθέντος, συγγενεῖς καί οἰκεῖοι αὐτοῦ, παράγοντες τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ὁ νεοχειροτονηθείς Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν, εὐλογήσας τούς πιστούς, ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συλλειτουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἀνέγνωσαν τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ.

Ἐπηκολούθησεν ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, ἐν πομπῇ μετά τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης  ηὐλόγησεν ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ νεοχειροτονηθείς Σεβ. Ἱεράρχης διένειμε τό ἀντίδωρον καί ἐδέξατο τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τῶν οἰκείων αὐτοῦ καί πάντων τῶν προσελθόντων πιστῶν.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὡμίλησαν ὁ νεοχειροτονηθείς, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην καί τάς υἱϊκάς αὐτοῦ εὐχαριστίας πρός τε τόν Πατριάρχην καί πρός τήν περί Αὐτόν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τῷ νεοχειροτονηθέντι καί εὐχηθείς αὐτῷ τήν ἀπό Θεοῦ ἐνίσχυσιν.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου  ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ ἑστιατορίῳ «Liman», τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ὁ Πατριάρχης.

Τό ἑσπέρας, ἐδόθη ἐν τῇ ἐν Beşiktaş αἰθούσῃ ἐκδηλώσεων τοῦ Selenium Plaza  συναυλία ὑπό τῆς Ὀρχήστρας Συγχρόνου Μουσικῆς τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας-Τηλεοράσεως («ΕΡΤ») καί τοῦ μουσικοῦ συγκροτήματος ἐν Χορδαῖς, τῇ συμμετοχῇ τῆς Εὐγεν. ᾀοιδοῦ κ. Γλυκερίας, παρέστησαν δέ πλεῖστοι ὅσοι προσκεκλημένοι τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκ τοῦ θρησκευτι- κοῦ, διπλωματικοῦ, καλλιτεχνικοῦ, δημοσιογραφικοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου τῆς πόλεως ἡμῶν, ὡς καί ἐκ τῆς ἐνταῦθα ὁμογενείας, καί ἐξ Ἑλλάδος. Ἐν τῷ τέλει τῆς συναυλίας, ὁ Πατριάρχης κατέκλεισε διά καταλλήλου ὁμιλίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας.

 

Βλ. τις φωτογραφίες.