Benelux logo
Greek logo

Ανακοινωθέντα

Εξόδιος ακολουθία του Πρωτοπρεσβύτερου Ignace Peckstadt

Εξόδιος ακολουθία του π. Ιgnace Peckstadt
Πρωτοπρεσβύτερου και δικηγόρου

Τὸ Σάββατο 14η Μαΐου 2016 ἐτελέσθηκε εἰς Γάνδην ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰγνατίου Peckstadt, ὁ ὁποῖος ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα. Ὁ πατὴρ Ἰγνάτιος Peckstadt ἦτο ὁ κατὰ σάρκα πατέρας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, διακεκριμμένος ἐπίτιμος δικηγόρος εἰς τὴν Γάνδη καὶ πρωτοπόρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς Φλάνδραν. Ἀπεβίωσε εἰς ἡλικίαν 89 ἐτῶν. 

Τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν ἐτέλεσεν ὁ υἱός του Μητροπολίτης

Τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν ἐτέλεσεν ὁ υἱός του, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, μὲ συλλειτουργοὺς τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Δωσίθεον (ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου τῆς Γεωργίας) καὶ ἱερεῖς διαφόρων κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῶν Εὐρωπαϊκῶν Χωρῶν.

Ὀρθόδοξοι Ἐκπρόσωποι

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, primus inter pares τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀνὰ τὸν κόσμο, ἐκπροσωπήθηκε ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρηγίου κ. Εἰρηναίου. Παρόντες ἦσαν ἐπίσης: ὁ Μητροπολίτης Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιος (Ἐκκλησία Ἑλλάδος), ὁ Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος (Ἐκκλησίας Κύπρου), ἱερεῖς τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ Ρουμανίας, ἡ ἡγουμένη καὶ ἡ μοναχὴ ἀδελφή της (Σταυροπηγιακῆς Πατριαρχικῆς Μονῆς τῆς Χρυσοπηγῆς στὰ Χανιὰ Κρήτης), ἱερομόναχος καὶ δύο μοναχαὶ (Σταυροπηγιακῆς Πατριαρχικῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Μάλντον στὸ Ἔσσεξ Ἀγγλίας). Τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τρεῖς Πρέσβεις καὶ τὸν Στρατηγὸ στὸ ΝΑΤΟ.

Ἐκπρόσωποι ἁπάντων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν

Εἰς τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν παρέστησαν ἐπίσης ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν χριστιανικῶν ἀνεγνωρισμένων Ἐκκλησιῶν τοῦ Βελγίου, μεταξὺ δὲ αὐτῶν διεκρίνετο ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς Ἐπίσκοπος τῆς Γάνδης, Mgr. Luc Van Looy.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἥρχισε μὲ Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἐτελέσθηκε εἰς τὸν Ὀρθόδοξον Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς Γάνδην, τὸν ὁποῖον ἐγκαθίδρυσεν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰγνάτιος Peckstadt καὶ εἰς τὸν ὁποῖον διηκόνησεν ἐπὶ τεσσαράκοντα ἔτη. Ἐν συνεχείᾳ μετεφέρθη ἡ σωρὸς του ἐν πομπῆ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Μοναστηριοῦ τῆς Ἁγίας Ἐλισάβετ καὶ ὑπὸ ἕξ ἱερέων εἰς τὸ μέσον τοῦ ναοῦ.

Ἀξιόλογον ἔργον

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἀθηναγόρας ἐτόνισε ἰδιαιτέρως, ὅτι «ἡ μεγάλη προσφορὰ τοῦ ἱερέως Ἰγνατίου εἶναι ἡ ἐγκαθίδρυσις τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Φλάνδραν, αἱ πολλαπλαῖ ὁμιλίαι του εἰς τὴν μεγάλην πλειοψηφίαν τῶν Δήμων καὶ πόλεων, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ ἐμπνευσμένη συνεργασία του εἰς τὸ ἰδεῶδες τῆς Ἑνότητος τῶν χριστιανῶν»! Συνέβαλε ἐπίσης εἰς τὴν ἐπίσημον ἀναγνώρισιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ Κράτους τοῦ Βελγίου.

Διάσημος δικηγόρος

Οἱ συνάδελφοί του τὸν ἐθεωροῦσαν «ὡς μεγάλο δικηγόρο, διότι ὑπερασπίζετο τοὺς πτωχοὺς καὶ καταπιεσμένους, σημαντικὸ ἔργο δι´ἕναν δικηγόρον». Ἐπαγγελματικῶς δὲν περιωρίσθη εἰς τὴν μετριότητα. Ὡς συνειδητοποιημένος καὶ ἄξιος δικηγόρος, ἀνέλαβε ὑποθέσεις εὐαίσθητες καὶ δύσκολες. Μὲ τὴν ἐπιθυμίαν του γιὰ δικαιοσύνη, δὲν ἐπέτρεπε στὸν ἑαυτό του νὰ χάνῃ τὶς ὑποθέσεις. Σίγουρος γιὰ τὴν ἐπιχειρηματολογία του, ἐνέπνεε τὸν σεβασμὸ τῶν δικαστῶν.

Ἐπιστολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Στὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία ἀνεγνώσθη Πατριαρχικὸ Γράμμα, στὸ ὁποῖο ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀνέφερε ὅτι ἔμαθε μετὰ λύπης τὴν ἐκδημίαν πρὸς Κύριον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰγνατίου Peckstadt καὶ ὅτι προσεύχεται ἐνθέρμως διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς του. «Προσευχόμεθα, ὅπως τὸ προτείνει ἡ Ἐκκλησία μας, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του εἰς τοὺς κόλπους τῶν δικαίων καὶ ἁγίων, ἀλλὰ καὶ δι´ ὑμᾶς, τὴν ἐκλεκτὴν οἰκογένειάν του, ὅπως εὕρετε παρηγορίαν εἰς τὴν ὑμετέραν λύπην διὰ τῆς ἐλπίδος τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς συναντήσεώς μας ἐκ νέου εἰς τὸ φῶς τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Ἔγγαμος ἱερεύς

Τὴν 2αν Μαΐου 2016 ἑώρτασαν μὲ τὴν σύζυγό του Marie-Thérèse Janssens τὴν 63 ἐπέτειο τῶν γάμων των. Ἦτο πατὴρ τεσσάρων τέκνων, παπποὺς δέκα ἐγγονῶν καὶ τριῶν δισεγγόνων. Ἐκτὸς τοῦ υἱοῦ του Μητροπολίτου, ἔχει καὶ ἄλλον υἱὸ (Bernard Peckstadt) , καθὼς καὶ γαμπρὸ (Dominique Verbeke) οἱ ὁποῖοι εἶναι ὀρθόδοξοι ἱερεῖς.