Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Προσευχή δια την Αγίαν και Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον και Διάλεξις του Αρχιεπισκόπου Τελμησσού κ.Ιώβ

Τὴν Δευτέραν 30ὴν Μαΐου 2016 καὶ ὥραν 18.30 μ.μ. ἐτελέσθη, εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν, Avenue de Stalingrad 34 – 1000 Bruxelles, Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, διὰ νὰ προσευχηθοῦν ἅπαντες διὰ τὴν πραγματοποίησιν καὶ τὴν καλὴν ἔκβασιν τῶν ἐργασιῶν τῆς πολυαναμανομένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, ἡ ὁποία θὰ συνέλθῃ, Θεοῦ θέλοντος, τὴν Κυριακὴν τῆς Πεντηκοστῆς, 19ην Ἰουνίου 2016, εἰς τὴν νῆσον Κρήτην. 

Μετὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἠκολούθησεν ὁμιλία τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἀντιπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν, μὲ θέμα «ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος».

Πρὸ τῆς ὁμιλίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρας, παρουσίασε τὸν Πανιερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰὼβ καὶ τὸν ηὐχαρίστησε, τόσον διὰ τὴν παρουσίαν του, ὅσον καὶ διὰ τὴν ὁμιλίαν του, ηὐχαρίστησε δὲ διὰ τὴν παρουσίαν των καὶ ὅλους τοὺς παρισταμένους, ἐκπροσώπους τόσον τῶν Ὀρθοδόξων Παρουσιῶν εἰς τὸ Βέλγιον, ὅσον καὶ τὸν Ἀποστολικὸν Νούντσιον, Son Eminence Mgr Berlocco. Ἰδιαιτέρας εὐχαριστίας ἀπηύθυνε ὁ Μητροπολίτης Βελγίου εἰς τὸν πρωτοπρεσβύτερον Heikki Huttunen, Γενικὸν Γραμματέα τῆς ΚΕΚ, ὁ ὁποῖος προσεκάλεσεν τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς ΚΕΚ, εἰς τὴν ἕδρα τῆς ὁποίας, ἔδωσε διάλεξιν ὁ Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πρὸς τοὺς ἀντιπροσώπους τῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰὼβ ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων εἰς τὴν μεστὴν καὶ κατατοπιστικὴν διάλεξίν του:

Ἤδη τὸ 1902 ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἰωακεὶμ ὁ Γ΄ ἔδωσε τὴν πρώτην ἰδέαν τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, καὶ τὸ 1930 ἔγινε μία πρώτη Προπαρασκευαστικὴ Σύσκεψις. Αἱ ἱστορικαὶ ὅμως συγκυρίαι εἰς τὸν ὀρθόδοξον κόσμον, ἀνέβαλον τὴν συνέχισιν τῶν ἐργασιῶν διὰ τὴν Πανορθόδοξον Σύνοδον. Ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπανῆλθε μὲ δύο Πατριαρχικὰ Γράμματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου κατὰ τὰ ἔτη 1951 καὶ 1952.

Τὸ 1961 εἰς Ρόδον, ὑλοποιήθη ἐπισήμως ἡ ἰδέα τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, διὰ τῆς ἐπιλογῆς θεμάτων πρὸς συζήτησιν εἰς ὀκτὼ κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένης τῆς πίστεως καὶ τοῦ δόγματος. Αἱ σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, αἱ σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μὲ τὸν ὑπόλοιπον κόσμον, θεολογικὰ θέματα (καύσις τῶν νεκρῶν, εὐθανασία), κοινωνικὰ προβλήματα (οἰκογένεια, νεολαία, διακρίσεις) ἦσαν μερικὰ ἀπὸ αὐτά.

Τὸ 1976 συγκαλεῖται ἡ Α΄ Προσυνοδικὴ Διάσκεψις τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου καὶ προτείνεται νὰ ἐπικεντρωθοῦν αἱ συζητήσεις εἰς τρεῖς βασικὰς κατηγορίας: «Διορθόδοξαι σχέσεις», «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὸν ὑπόλοιπον χριστιανικὸν κόσμον» καὶ «ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον». Τὸ ἀποτέλεσμα ἦτο νὰ ὑποβληθοῦν τὰ ὀκτὼ ἀκόλουθα θέματα πρὸς συζήτησιν:

• Τὸ θέμα τοῦ Ἡμερολογίου

• Τὰ κωλύματα τοῦ Γάμου

• Ἡ προσαρμογὴ τῆς νηστείας εἰς τὰ σύγχρονα δεδομένα

• Αἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὰς ἄλλας Ἐκκλησίας καὶ χριστιανικὰς Ὁμολογίας

• Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ ὁ κόσμος

• Τὸ θέμα τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς

• Ἡ Αὐτοκεφαλία καὶ ὁ τρόπος διακηρύξεώς της

• Ἡ Αὐτονομία καὶ ὁ τρόπος διακηρύξεώς της

• Τὰ Δίπτυχα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἕξι ἔτη ἀργότερα, τὸ 1982, ἐνεκρίθη τὸ κείμενον, σχετικὸν μὲ τὰ κωλύματα τοῦ γάμου, τὴν προσαρμογὴν τῆς νηστείας εἰς τὰ σύγχρονα δεδομένα καὶ τὸ θέμα τοῦ ἡμερολογίου.

Τὸ 1986 συνεστήθη ἡ Τρίτη Προπαρασκευαστικὴ Διάσκεψις καὶ ἀπεφασίσθησαν τὰ ἀκόλουθα: Κανονισμὸς τῶν Προπαρασκευαστικῶν Διασκέψεων καὶ Διορθοδόξων Ἐπιτροπῶν εἰς τὰς ὁποίας αἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται μὲ ὁμοφωνίαν, ἐκτὸς τῶν διαδικαστικῶν θεμάτων, ποὺ αἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται διὰ τῶν δύο τρίτων τῶν ἀρχηγῶν τῶν ἀντιπροσωπειῶν.

Ἡ τετάρτη Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις συνεκλήθη τὸ 2009 εἰς τὸ Σαμπεζύ καὶ ἐνέκρινε τὸ τελικὸν κείμενον τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, καὶ ἀπεφασίσθη ἡ δημιουργία δώδεκα Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων ἀνὰ τὸν κόσμον: Βορείου καὶ Κεντρικῆς Ἀμερικῆς, Νοτίου Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας, Νέας Ζηλανδίας καὶ Ὠκεανίας, Μεγάλης Βρετανίας καὶ Ἰρλανδίας, Γαλλίας, Μπενελούξ, Αὐστρίας, Ἰταλίας καὶ Μάλτας, Σουηδίας, Γερμανίας, Σκανδιναυΐας, Ἰσπανίας καὶ Πορτογαλίας. Ἡ περιοχὴ τῆς Βορείου καὶ Κεντρικῆς Ἀμερικῆς ἀργότερα διηρέθη εἰς : Καναδᾶ καὶ Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, κατὰ τὴν Σύναξιν τῶν Προκαθημένων τοῦ 2014, ἐνῶ τὸ Μεξικὸν προσηρτήθη εἰς τὴν Νότιον Ἀμερικήν, καὶ ὠνομάσθη πλέον ἡ Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις: Λατινικῆς Ἀμερικῆς. Κατ΄αὐτὴν τὴν Συνδιάσκεψιν ἀπεφασίσθη καὶ ὁ Κανονισμὸς τῶν Ἐπισκοπικῶν τούτων Συνελεύσεων.

Ἡ πέμπτη Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις συνεκλήθη τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2015 καὶ ἐνέκρινε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ θέματα “Αὐτονομία καὶ ἡ ἀνακήρυξίς της”, “Ἡ σχέσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὸν ὑπόλοιπον χριστιανικὸν κόσμον” καὶ τέλος “ἡ σημασία τῆς νηστείας καὶ ἡ τήρησίς της σήμερον”.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησοῦ κ. Ἰὼβ ὡλοκλήρωσε τὴν Διάλεξίν του μὲ ἀναφορὰν εἰς τὴν Σύναξιν τῶν Προκαθημένων, ποὺ ἔλαβε χώραν τὸν Ἰανουάριον τοῦ 2016 εἰς Σαμπεζὺ τῆς Ἑλβετίας, εἰς τὴν ὁποίαν ἀπεφασίσθη νὰ μὴ συζητηθοῦν τὰ ἑπόμενα τρία θέματα: «τῆς Αὐτοκεφαλίας καὶ τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεώς της», «τῶν Διπτύχων» καὶ «τοῦ Ἡμερολογίου».

Συμφώνως τῶν ἀνωτέρω, τὰ θέματα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, ὅπως διεμορφώθησαν εἶναι τὰ ἑξῆς:

1. Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον

2. Ἡ Ὀρθόδοξος Διασπορά

3. Ἡ Αὐτονομία καὶ ὁ τρόπος τῆς ἀνακηρύξεώς της

4. Τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου καὶ τὰ κωλύματά του

5. Ἡ σημασία τῆς Νηστείας καὶ ἡ τήρησίς της σήμερα

6. Αἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὸν ὑπόλοιπον χριστιανικὸν κόσμον. 

Ἀκολούθησαν ἐρωτήσεις τῶν παρισταμένων καὶ ἀπαντήσεις ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας εἰς τὸ τέλος ἔλαβε τὸν λόγον καὶ ἀπηύθυνε θερμὰς εὐχαριστίας πρὸς τὸν ὁμιλητήν, καὶ ὅλους τοὺς παρισταμένους.

Παρεκάλεσε μάλιστα ὅλους νὰ προσεύχονται, ὥστε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα νὰ φωτίζῃ ἅπαντας τοὺς μέλλοντας νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον διὰ τὴν ἐπιτυχίαν της πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.