Benelux logo
Greek logo

Ἐγκύκλιοι - Μηνύματα - Δημοσιεύσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018

Ἀριθμ. Πρωτ. 996/2018

 

Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ,

“Ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει” (Α´ Ἰω. 2,8).

Σήμερα γιορτάζουμε τὴν συνάντησή μας μὲ τὸν ζωντανὸ Θεό, τὴν ἐμφάνιση τοῦ Φωτός, τὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀγάπης Του. Ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου διακηρύσσει τὴν χαρμόσυνη εἴδηση στοὺς βοσκούς, ποὺ ἀγρυπνοῦν προσέχοντας τὰ κοπάδια τους στὰ βουνὰ τῆς Βηθλεέμ. Αὐτὴ ἡ χαρμόσυνη εἴδηση ἀπευθύνεται σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ Μάγοι ἀπὸ τὴν Ἀνατολή ὁδηγοῦνται ἀπὸ ἕνα ἄστρο στὴν γέννηση τοῦ Μεγάλου Βασιλιά. Σήμερα ἡ ἀνανεωμένη ἀνθρωπότητα συγκεντρώνεται γύρω ἀπὸ τὸν νεογέννητο Θεάνθρωπο, τὸ παιδίο Ἰησοῦ, μέσα στὴν Φάτνη. Οἱ οὐράνιες στρατιὲς τῶν ἀγγέλων αἰνοῦν καὶ ὑμνοῦν τὴν μεγάλη φιλανθρωπία Του πρὸς τὸ ἀνρθώπινο γένος. Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, στὸ πρόσωπο τοῦ Βασιλιὰ Ἡρώδη ἐπαναστατοῦν καὶ τρέμουν. Ὡστόσο ὅσοι ἀναζητοῦν καὶ ἀγαποῦν τὸ Φῶς γεμίζουν χαρά, διότι σ´αὐτὸν τὸν σκοτεινὸ κόσμο φάνηκε τὸ Φῶς. «Ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν» (Ἡσ. 9,5).

Ὁ Χριστὸς γεννιέται γιὰ νὰ δώσῃ νόημα στὴ ζωή μας μὲ τὴν ἁγιότητα καὶ τὴν δικαιοσύνη Του. Ἔρχεται νὰ μᾶς δείξῃ τὸν δρόμο τῆς νέας ζωῆς μὲ τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου Του καὶ νὰ φωτίσῃ τὸ σκοτάδι τοῦ θανάτου μὲ τὸ φῶς τῆς ἀναστάσεώς Του.

«Ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι´αὐτοῦ» (Α´Ἰω. 4,9).

Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ στὴν Βηθλεὲμ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα γεγονὸς τοῦ παρελθόντος. Εἶναι ἡ ἀπαρχὴ μιᾶς νέας πραγματικότητας, μιᾶς νέας ζωῆς, στὴν ὁποία προσκαλοῦνται νὰ συμμετέχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι.
Ἀδελφοί μου, «Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε». Ἄς τὸν δοξάσουμε μὲ τὴν ζωή μας. Ἄς ἀνταπικριθοῦμε στὴν ἀγάπη Του μὲ τὴν πίστη μας, τὴν συμμετοχή μας στὴν μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν αὐθεντικὴ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον καὶ πρὸς ὅσους ἔχουν ἀνάγκη βοηθείας.

Μὲ χαρὰ σᾶς ἀνακοινώνω ὅτι τὸ 2019 εἶναι ἡ Ἐπέτειος τοῦ Χρυσοῦ Ἰωβηλαίου τῆς Μητροπόλεώς μας. Θὰ γιορτάσουμε τὰ 50 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της. Θὰ γιορτάσουμε αὐτὴ τὴν μεγάλη ἐπέτειο μὲ τὴν ὑψηλῆν παρουσίαν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ποὺ θὰ μᾶς ἐπισκεφθῇ ἀπὸ τὴν 5η ἕως τὴν 14η Νοεμβρίου 2019.

Καὶ πάλι φέτος σᾶς παρακαλῶ νὰ μὴ λησμονήσουμε τὴν Μητέρα μας Ἐκκλησία, τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο συνεχίζει ἐν μέσῳ πολλῶν δυσκολιῶν. Ἄς τὸ συμπαρασταθοῦμε καὶ ἐνισχύσουμε ἔμπρακτα μὲ τὸν ἔκτακτον δίσκον, διὰ νὰ συνεχίσῃ νὰ φωτίζῃ ἀπὸ τὸ ταπεινὸν Φανάριον.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων καὶ σᾶς προσκαλῶ ὅλους στὴν Κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Βρυξελλῶν τὴν Κυριακὴ 13ην Ἰανουαρίου 2019 καὶ ὥραν 4ην μ.μ.
Καλὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Νέον Ἔτος 2019 νὰ εἶναι πλῆρες Θείων Εὐλογιῶν.

Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελῶ μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ Ἐνανθρωπήσαντι ἀγάπης.

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, Χριστούγεννα 2018

† ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου