Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

KERSTBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

KERSTBOODSCHAP
VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE
EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

KERSTMIS 2018

Prot. N° 996/2018

Dierbare broeders en zusters in Christus,

“De duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds” (1 Joh. 2, 8).

Vandaag vieren wij onze ontmoeting met de levende God, de verschijning van Zijn Licht, de openbaring van Zijn liefde. De engel van de Heer verkondigt een grote vreugde aan de herders, die ’s nachts waken over hun kudde in de velden van Bethlehem. Die verkondiging is gericht aan de ganse mensheid. Ondertussen worden de wijzen die uit het Oosten komen door een ster geleid naar de geboorte van een grote Koning. Vandaag verzamelt de vernieuwde mensheid zich rond de nieuwgeboren Godmens, Jezus, het Kind dat in een kribbe ligt. De hemelse heerscharen der Engelen bezingen en loven zijn grote barmhartigheid, die Hij aan het mensengeslacht schenkt. De duistere machten, in de persoon van koning Herodes worden oproerig en sidderen. Zij die echter het Licht zoeken en liefhebben zijn van vreugde vervuld, omdat hen in deze duistere wereld het Licht is verschenen. “Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven” (Jes. 9,5).

Christus werd geboren om ons verloren leven opnieuw zin te geven, door de heiligheid en gerechtigheid van Zijn leven. Hij komt, om ons door het woord van Zijn Evangelie naar de weg van het nieuwe leven te wijzen en om het duistere van onze dood te bewandelen in het licht Zijn Opstanding.

“De liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij Zijn enige Zoon in de wereld heeft gezonden om ons het leven te brengen” (1 Joh. 4, 9).

De geboorte van Christus in Bethlehem is niet enkel een gebeurtenis uit het historisch verleden. Het is de aanvang van een bestendige werkelijkheid, een nieuw leven tot het welke alle leden van de menselijke familie zijn uitgenodigd.

Broeders en zusters, “Christus werd geboren, looft Hem”. Laat ons Hem ook in ons leven verheerlijken. Laat ons Zijn liefde voor ons beantwoorden met de trouw van ons geloof, door onze deelname aan het sacramentele leven van de Kerk en door een authentieke liefde voor onze naaste en al diegenen die onze steun nodig hebben.

Met vreugde kondig ik u aan dat 2019 voor ons Aartsbisdom een jubeljaar is. We vieren dan de 50e verjaardag van de oprichting van ons Aartsbisdom. Dit doen wij bij uitstek met Zijne Alheiligheid onze Oecumenische Patriarch Bartholomeos, die ons komt vereren met zijn hoge bezoek van 5 tot 14 november.

Ook dit jaar verzoek ik u nooit onze Moeder-Kerk, het Oecumenisch Patriarchaat, te willen vergeten. Ik verzoek u met aandrang dat uw liefde voor ons Patriarchaat ook in daden uitdrukking zou krijgen, vooral door uw substantiële gift bij de omhaling ervoor.

Ik dank u bij voorbaat en nodig u uit tot het snijden van het Basiliosbrood in onze Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel, op zondag 13 januari 2019 om 16u.

Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

Met mijn vaderlijke zegen en liefde in de Mensgeworden Heer.

Te Brussel, in het Aartsbisdom, Kerstmis 2018.

† Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg