Benelux logo
Greek logo

Αφίσες και Φυλλάδια

Χρυσοῦν Ἰωβηλαῖον ΙΜΒ (1969 – 2019)

Ἀριθμ. Πρωτ. 282-2019

Πρὸς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν
εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί πατέρες καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ὀλίγον πρὸ τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, διὰ τοῦ ἐγκυκλίου τούτου γράμματος, σᾶς ἀνακοινώνω ἐπισήμως, τόσον εἰς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον, ὅσον καὶ εἰς ὑμᾶς τὸν φιλόχριστον λαὸν τῆς Ἐπαρχίας ἡμῶν, ὅτι κατὰ τὸ τρέχον ἔτος 2019 συμπληρώνονται πενήντα ἔτη ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. Τὸ ἔτος τοῦτο ἀποτελεῖ ἱστορικὸν σταθμὸν διὰ τὴν πορείαν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὰς Χώρας τῆς Μπενελούξ, ἀφοῦ ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, ἀφουγκρασθεῖσα τὰς ἀνάγκας τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου παροικίας, ἵδρυσε ἐδῶ καὶ πενήντα χρόνια εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην ξεχωριστήν Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου. Μισὸς αἰώνας προσφορᾶς ποιμαντικῆς. Μισός αἰώνας εἰς τὴν διακονίαν τῶν Ὀρθοδόξων ἀνεξαρτήτου προελεύσεως.

Διὰ τὸ Χρυσοῦν τούτον Ἰωβηλαῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀπηυθύναμεν ἐπίσημον πρόσκλησιν εἰς τὴν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τὸν Βασιλέα τοῦ Βελγίου Φίλιππον, ἵνα παραστῇ αὐτοπροσώπως εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν κατὰ τὸ Διορθόδοξον Συλλείτουργον τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν ὁποίαν ἀπεδέχθη. Κατὰ τὴν 17ην Μαρτίου 2019 ἡ ἐν Βελγίῳ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔζησε στιγμὰς ἱστορικὰς καὶ μοναδικάς. Ὁ ἀνώτατος Ἄρχων τοῦ κράτους, τὸ ὁποῖον ἀνεγνώρισε ἐπισήμως τὴν Ἐκκλησίαν μας, διὰ τῆς ὑψηλῆς αὐτοῦ παρουσίας, ἀνανέωσε, τρόπον τινά, τὴν ἀναγνώρισιν καὶ τὴν περίοπτον θέσιν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν τοπικὴν κοινωνίαν, κηρύσσων μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν καὶ τὴν ἔναρξιν τῶν ἑορτασμῶν τοῦ Χρυσοῦ Ἰωβηλαίου τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ λαμπρὰ ταύτη ἐπέτειος, σὺν Θεῷ, θὰ κορυφωθῇ τὸν προσεχῆ μήνα Νοέμβριον, ὅτε καὶ θὰ ἀφιχθῇ εἰς τὰς χώρας τῆς Μπενελούξ ἡ Σεπτὴ Κορυφὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος. Τὸ πρόγραμμα θὰ ἀρχίσῃ εἰς τὰς 5 Νοεμβρίου μὲ Οἰκολογικὸν Συμπόσιον καὶ ἐν συνεχείᾳ μὲ ἐπισκέψεις εἰς Ναούς μας εἰς Ὁλλανδίαν, ἀκολούθως εἰς τὸ Βέλγιον μὲ τὸν Πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν τῆς 9ης Νοεμβρίου καὶ τὴν Πατριαρχικὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ τὸ ἐπίσημον Δεῖπνον τῆς 10ης Νοεμβρίου εἰς τὰς Βρυξέλλας καὶ τέλος εἰς τὸ Μέγα Δουκᾶτον τοῦ Λουξεμβοῦργου.

Εἰς τὰς εἰσόδους τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν καὶ εἰς τοὺς πίνακας ἀνακοινώσεων αὐτῶν θὰ εὕρετε μέρος τοῦ προγράμματος, εἰς τὸ ὁποῖον ἐπιβάλλεται νὰ εἴμεθα ἅπαντες παρόντες, καθώς καὶ εἰδικὸν τραπεζικὸν λογιαριασμόν, εἰς τὸν ὁποῖον δύναται ὁ καθεὶς νὰ προσφέρῃ ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας του διὰ τὴν ὅλην διοργάνωσιν.

Οἱ ἑορτασμοὶ τῆς ἐπετείου ταύτης, τῶν πενήντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, εἶναι μεῖζον ἱστορικὸν γεγονὸς καὶ ἀφορᾶ ὅλους μας. Ἀπευθύνω, λοιπόν, προσκλητήριον σάλπισμα εἰς ἅπαντας, ὅπως μετάσχητε εἰς τὰς ἑορταστικὰς ταύτας ἐκδηλώσεις, εἰς τὴν μεγάλην ταύτην χαρὰν διὰ τὴν τοπικήν μας Ἐκκλησίαν, τὴν μεγάλην πνευματικήν μας οἰκογένειαν.

Ἄς ἑορτάσουμε γηθοσύνως τὴν λαμπρὰν ταύτην ἐπέτειον μνημονεύοντες τοὺς πρὸ ἡμῶν καὶ τὰ ὅσα ἱερὰ καὶ ὅσια μᾶς παρέδωσαν, δοξάζοντες τὸν Ἅγιον Θεὸν διὰ τὸ παρὸν καὶ εὐχόμεθα διὰ τὸ μέλλον τῆς Ὀρθοδόξου Παρουσίας ἐδῶ εἰς τὸ κέντρον τῆς Εὐρώπης.

Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελῶ ματά τῶν ὁλοθύμων πατρικῶν μου εὐχῶν καὶ τὴν ἀρχιερατικήν μου εὐλογίαν διὰ τὰς ἐπικειμένας ἑορτὰς τῶν Ἀχράντων Παθῶν καὶ τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῃρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 1ῃ Ἀπριλίου 2019

† ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν Κα Λουξεμβούργου