Benelux logo
Greek logo

Ἐγκύκλιοι - Μηνύματα - Δημοσιεύσεις

Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Βελγίου Άθηναγόρου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019

Ἀριθμ. Πρωτ. 1010/2019

Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ,

«Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε, Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε, Χριστὸς ἐπὶ γῆς ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῇ καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοὶ ὅτι δεδόξασται»

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μᾶς προσκαλεῖ νὰ γιορτάσουμε τὰ Χριστούγεννα μὲ ἐγκράτεια, εἰρήνη καὶ προσευχή: «Ἄς γιορτάσουμε τὴν γιορτή, ὄχι ὅπως ὁ κόσμος, ἀλλὰ μὲ τρόπο θεϊκό, διότι, εἶναι ἡ μεγάλη γιορτὴ τῆς Θεοφανείας ἤ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Τὸ ὄνομα Θεοφάνεια διότι φανερώθηκε ὁ Χριστός, ἡ λέξη Γέννηση, διότι γεννήθηκε».

«Ἐμεῖς ποὺ λατρεύουμε τὸν Θεό Λόγο, ἄν πρέπει νὰ χαροῦμε, ἄς χαροῦμε μὲ τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, μὲ τὶς ἱστορίες ποὺ ἀφοροῦν τὴν σημερινὴ Γιορτή, γιατὶ ἔτσι ἡ χαρά μας θὰ ἔχει σχέση μὲ τὸ μεγάλο αὐτὸ γεγονός».
Αὐτὰ τὰ βαθειὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ποὺ ἀναφέρθηκαν παραπάνω, προκαλοῦν αἰσθήματα μεγάλης χαρᾶς καὶ ἐλπίδος ἐξαιτίας τοῦ ὅτι ὅ Θεὸς σαρκώθηκε γιὰ τὰ παιδιά του.

Καθ´ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ὁ Θεός καλεῖ τὰ παιδιά του νὰ ἐπιστρέψουν σ´Αὐτὸν μετὰ τὴν πτώση τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας. Μᾶς ἐκάλεσε μέσῳ τῶν προφητῶν καὶ ὅλων τῶν Ἁγίων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ποὺ εἶναι οἱ πρόγονοι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέχρι τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο. Σήμερα γιορτάζουμε τὴν σημαντικώτερη πρόσκληση τοῦ Θεοῦ πρὸς τὰ παιδιά του ποὺ ἔγινε μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς Κυρίας Θεοτόκου, καὶ τὴν παραμονή Του ἀνάμεσά μας σὰν ἀνθρώπου. Εἴμαστε προσκαλεσμένοι νὰ ἀπαντήσουμε σ´αὐτὴν τὴν φιλάνθρωπη καὶ ἐξαιρετικὴ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ζωῆς μας. Καλούμαστε σὲ ἀλλαγὴ τῆς ζωῆς μας, ὥστε νὰ ἀγαπᾶμε μὲ ὅλο μας τὸ εἶναι τὸν Θεό καὶ τὰ οὐράνια αἰώνια ἀγαθὰ καὶ ὄχι τὰ σαρκικὰ καὶ ὑλικὰ τοῦ κόσμου. Ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος: «Συνεπῶς, νὰ γιορτάσουμε τὴν γιορτή, ὄχι ὅπως ὁ κόσμος, ἀλλὰ μὲ θεϊκὸ τρόπο, ὄχι μὲ κοσμικό, ἀλλὰ ἀναζητῶντας τὰ ἀνώτερα».

Καθὼς βρισκόμαστε γιὰ ἀρκετὸ χρόνο μὲ τὴν οἰκογένεια καὶ τὰ ἀγαπητά μας πρόσωπα αὐτὲς τὶς ἡμέρες, ἄς τοὺς θεωρήσουμε σὰν δῶρο τοῦ Θεοῦ γιὰ μᾶς καὶ ἄς ἐπικεντρώσουμε ὅλη τὴν ἀγάπη μας στοὺς ἀνθρώπους καὶ ὄχι στὰ ὑλικὰ καὶ ἐμπορικὰ ἀγαθὰ τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας μας.

Ἄς σκεφτοῦμε, μέσα στὴν μεγάλη μας γιορτινὴ χαρά, τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ὑποφέρουν στὸν κόσμο, ἰδίως στὶς χῶρες ποὺ ἔχουν πόλεμο καὶ προβλήματα, κι ἄς προσευχηθοῦμε στὸν Κύριο, τὸν Βασιλέα τῆς Εἰρήνης, νὰ τοὺς εἰρηνεύσῃ μὲ τὴν ἄνωθεν εἰρήνη.

Καὶ πάλι φέτος σᾶς παρακαλῶ νὰ μὴ λησμονήσουμε τὴν Μητέρα μας Ἐκκλησία, τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο συνεχίζει ἐν μέσῳ πολλῶν δυσκολιῶν. Ἄς τὸ συμπαρασταθοῦμε καὶ ἐνισχύσουμε ἔμπρακτα μὲ τὸν ἔκτακτον δίσκον, διὰ νὰ συνεχίσῃ νὰ φωτίζῃ ἀπὸ τὸ ταπεινὸν Φανάριον.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων καὶ σᾶς προσκαλῶ ὅλους στὴν Κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Βρυξελλῶν τὴν Κυριακὴ 12ην Ἰανουαρίου 2020 καὶ ὥραν 4ην μ.μ.

Καλὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Νέον Ἔτος 2020 νὰ εἶναι πλῆρες Θείων Εὐλογιῶν.

Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελῶ μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ Ἐνανθρωπήσαντι ἀγάπης.

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, Χριστούγεννα 2019

† ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου