Benelux logo
Greek logo

Ἐγκύκλιοι - Μηνύματα - Δημοσιεύσεις

Ποιμαντορικὴ Ἐπιστολὴ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου καὶ Ἐξάρχου Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρου σχετικῶς πρὸς τὸν κορωνοϊό

Θεοφιλέστατε,
Ἀγαπητοὶ πατέρες,
Γερόντισσα μετὰ τῆς συνοδείας σας,
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὑρισκόμενοι μπροστὰ στὶς μεγάλες δυσκολίες οἱ ὁποῖες δημιουργοῦνται, σὲ μεγαλύτερο ἤ μικρότερο βαθμὸ, ἀπὸ τὴν πανδημία τοῦ COVID-19, ἂς ἀνανεώσουμε τὴν ἐμπιστοσύνη μας στὸν Κύριο καὶ ἂς ἀντιμετωπίσουμε τὴν δυσκολία αὐτὴ μὲ χριστιανικὴ ἀγάπη. Ὁποιαδήποτε κατάσταση εἶναι καλὴ γιὰ ἕναν χριστιανὸ ὁ ὁποῖος θέλει τὴν πρόοδο στὴν πνευματική του ζωή, ἀλλὰ ἡ κατάσταση εἶναι διαφορετικὴ σὲ κάθε μέρος τοῦ κόσμου. Ἡ χορεία τῶν Ἁγίων μᾶς παροτρύνει νὰ κάνουμε δικό μας τὸ πρόβλημα τοῦ πλησίον, διότι, ἐὰν «πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη» (Α´ Κορ. 12,26). Ἐν ὄψει τῆς παρούσης ἐκτάκτου δυσκόλου καταστάσεως, ἂς ἑνώσουμε τὶς προσευχές μας ὑπὲρ ὅλων αὐτῶν οἱ ὁποῖοι βρίσκονται σὲ κρίσιμες καταστάσεις ὅπως οἱ συνάνθρωποί μας οἱ ὁποῖοι νοσοῦν σοβαρὰ ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, οἱ συνάνθρωποί μας οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ μεταναστεύσουν γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους – λόγῳ τῆς φυγῆς αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἀπὸ τὴν Συρία –,ἢ οἱ οἰκογένειες οἱ ὁποῖες ἐπλήγησαν ἀπὸ διάφορες τραγωδίες κλπ.

Ὁ κορωνοϊὸς ὡδήγησε σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης, ἄλλαξε τὸν ρυθμὸ τῆς ζωῆς μας καὶ ἐπηρέασε τὴν ψυχολογικὴ κατάσταση τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ὅμως καλὸ νὰ θυμόμαστε ὅτι ὁ Κύριος μᾶς δίδει τὴν Χάρη Του γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦμε στὸν ἁγιασμό μας καὶ μέσα σὲ τέτοιες καταστάσεις ἀβεβαιότητος. Μέρα μὲ τὴν μέρα ἄς βοηθοῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν παροῦσα δυσκολία. Νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὅταν ἀναγκαζόμαστε νὰ σταματήσουμε τὶς ἐξωτερικές μας ἐργασίες, μποροῦμε νὰ ὡριμάσουμε ἐσωτερικά.

Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἐξέλιξη τῆς πανδημίας, οἱ πολιτικὲς ἀρχὲς κάθε χώρας λαμβάνουν μέτρα προλήψεως καὶ ἐλέγχου. Ἂν καὶ οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες στὶς χῶρες μας διακόπηκαν, τελοῦνται ὅμως ἐκεῖ ὅπου ἐπιτρέπεται, γιὰ νὰ ζήσῃ ὁ κόσμος καὶ σὲ ἀπόλυτη πνευματικὴ ἑνότητα μὲ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Εὐχόμαστε νὰ ἐπιτρέπει ὁ Ἅγιος Θεός μας νὰ συνεχίζεται ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν σημερινὴ συγκυρία, κατὰ τὴν ὁποία οἱ ἀρχές δὲν μᾶς τὸ ἐπιτρέπουν. Ἂς ἐμβαθύνουμε στὴν χριστιανική μας ὡρίμανση.

Ἄς μὴν λησμονοῦμε: ἡ Ἐκκλησία ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνει Σῶμα Χριστοῦ. Ἡ κοινωνία μὲ τὸν Ἅγιο Θεό μας εἶναι προσωπικὴ καὶ πραγματοποιεῖται σὲ κάθε τόπο καὶ μὲ κάθε τρόπο. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ὁ σύνδεσμος ποὺ μᾶς κρατάει στὴν ζωὴ καὶ μᾶς ἑνώνει στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ὡστόσο, δὲν ἔχει μαγικὲς ἰδιότητες καὶ ἐὰν λείπουν οἱ πνευματικές προϋποθέσεις, γίνεται κρίμα καὶ κατάκριμα σύμφωνα μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο.

Ἐπιπροσθέτως, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τὴν Ε´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ἑορτάζει τὴν μνήμη τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ἡ ὁποία κοινώνησε μόνο μία δύο φορὲς στὴ ζωή της. Το κριτήριο μὲ τὸ ὁποῖο θὰ μετρήσει ὁ Κύριος τὴν πίστη καὶ τὴν ἀφοσίωσή μας στὸ ὄνομά Του εῖναι πρὶν ἀπ᾽ ὅλα πῶς καὶ πόσο Τὸν ἀναζητοῦμε. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ, οὐχ ὁ τόπος ἀλλ᾽ ὁ τρόπος. Ὁ πανάγαθος Θεός βλέπει τὸν φανερό καὶ ἀφανὴ ἀγῶνα τοῦ καθενὸς καὶ θὰ ἀνταποδώσει ὡς δίκαιος καὶ ἐλεήμων τὸ δίκαιον ὄφλημα στὸν καθένα.

Ἐπιπλέον, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀποτελεῖ μέρος τῆς κοινωνίας στὴν ὁποία ζοῦμε καὶ εἶναι σεβαστή χάρη στὶς ἄοκνες προσπάθειες τῶν ἐκπροσώπων της. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἀκολουθεῖ τὶς ὁδηγίες καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν νομίμως ἐκλεγμένων κυβερνήσεων τῶν χωρῶν αὐτῆς. Καὶ ὅταν δὲν συμφωνεῖ, ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ γνωστοποιήσει τὴν διαμαρτυρία της καὶ νὰ ἀναπτύξει τὶς θέσεις της στὶς ἀρχές. Ἐνίοτε, ἡ φωνή της γίνεται σεβαστὴ καὶ ἱκανοποιοῦνται τὰ αἰτήματά της.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στὴν ταραχώδη αὐτὴ συγκυρία, εἶναι σύμφωνη μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου καὶ τὰ σχετικὰ βασιλικὰ καὶ κυβερνητικὰ διατάγματα. Βεβαίως, τὰ μέτρα αὐτὰ μᾶς θλίβουν, ἐπειδὴ διακόπτεται ἡ λειτουργικὴ ζωὴ στὴν περίοδο μάλιστα τοῦ ἔντονου πνευματικοῦ ἀγῶνος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ὅμως, μὲ μεγάλη λύπη πρέπει νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὶς ὁδηγίες τῶν κυβερνήσεων γιὰ τὸν σεβασμὸ τῆς ζωῆς καὶ τῆς ὑγείας ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Εἴμαστε ἰδιαιτέρως εὐγνώμονες πρὸς τοὺς ἐργαζομένους στὸν τομέα τῆς ὑγείας, οἱ ὁποῖοι σήμερα προσφέρουν θυσιαστικῶς τὶς ὑπηρεσίες τους. Ἄς προσπαθοῦμε νὰ τοὺς συμπαρασταθοῦμε καὶ ἐνθαρρύνουμε στὸ ἔργο τους.

Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ὡς ποιμὴν τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως θὰ προσεύχομαι γιὰ ὅλους καθημερινά, κλίνων τὰ γόνατα καὶ μὲ πολλὴ θέρμη, ἐνώπιον τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, τὰ ὁποῖα θησαυρίζονται στὸ μητροπολιτικὸ παρεκκλήσιο τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἂς προσευχηθοῦμε μαζὶ ὥστε αὐτὲς οἱ δύσκολες ὧρες νὰ γίνουν γιὰ ὅλους μας εὐκαιρία νὰ πλησιάσουμε τὸν Κύριο καὶ Θεό μας, ὡς ἐργάτες τῆς εἰρήνης καὶ τῆς χαρᾶς στὴν κοινωνία μας, καὶ νὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ ξεπεράσουμε τὸ συντομώτερο δυνατόν αὐτὴ τὴν τραγωδία γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα.

Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελῶ μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 18ῃ Μαρτίου 2020

† ὁ Μητροπολίτης Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου