Benelux logo
Greek logo

Ανακοινωθέντα

Ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου πρὸς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον

Πρὸς
Τὸν Θεοφιλέστατον βοηθὸν Ἐπίσκοπον,
Τοὺς Ἱερεὶς καὶ τοὺς Διακόνους
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ζοῦμε ἀναμφιβόλως στιγμὲς ἰδιαιτέρως δύσκολες μὲ τὴν ἐμφάνιση καὶ τὴν ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ προσευχόμαστε στὸν Κύριο νὰ μᾶς ἐλεήσει.

Στὸ παρὸν μήνυμα, ἐπισυνάπτω τὸ τελευταῖο ἀνακοινωθὲν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Μητρός μας Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία ζητᾶ τὴν ἀναστολὴ ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν τελετῶν καὶ ἐκδηλώσεων μέχρι νεωτέρας καὶ σὲ συνάρτηση μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς καταστάσεως. Οἱ συστάσεις αὐτὲς εἶναι πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση μὲ αὐτὲς τῶν ἀρχῶν τῶν χωρῶν μας.

Στὴν περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία δὲν θὰ ὑπάρξει καμία βελτίωση τῆς καταστάσεως, γνωρίζω καλῶς ὅτι θὰ ζήσουμε τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἄνευ προηγουμένου δύσκολα· χωρὶς ἱερὲς ἀκολουθίες, χωρὶς Θεῖες Λειτουργίες, χωρὶς Θεία Κοινωνία. Ὡστόσο, πρέπει νὰ ἐνθαρρύνουμε τοὺς πιστούς μας νὰ προσεύχονται διαβάζοντας τὶς ἀκολουθίες στὶς οἰκίες τους ἐνώπιον τῶν εἰκόνων, ὅπως ἀκριβῶς τὸ εἶπε προσφάτως σὲ μία συνέντευξή του ὁ Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου Ἰωάννης. Ἴσως θὰ μποροῦσαμε νὰ τοὺς προτείνουμε τὰ λειτουργικὰ κείμενα ἀπὸ τὶς ἱστοσελίδες μας. Παραλλήλως, ἂς μείνουμε σὲ ἐπικοινωνία μαζί τους. Στὴν σημερινὴ ἐποχὴ ὑπάρχουν τὰ μέσα· τὸ τηλέφωνο, το Διαδίκτυο. Εἶναι σημαντικὸ νὰ τοὺς ἐνθαρρύνουμε σὲ αὐτές τὶς ἔκτακτες καταστάσεις στὶς ὁποῖες ὁ φόβος ἐμφανίζεται στὴν ζωή τους. Ἐξ ἄλλου, γνωρίζουμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ νικητὴς κάθε κακοῦ! Ἐλπίζουμε ὅτι κι ἐμεῖς μποροῦμε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ ξεπεράσουμε αὐτὸ τὸ κακὸ τὸ συντομότερο δυνατὸν καὶ νὰ συνεχίσουμε νὰ ζοῦμε τὴν οἱκεία κοινωνία μας μὲ τὸν φιλάνθρωπο Θεό μας!

Ἐπίσης, σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὶς προσευχές σας γιὰ τὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφό μας, τὸν πατέρα Νικόλαο Παλαμιανάκη, ὁ ὁποῖος σταδιακῶς ἀνακάμπτει! Δόξα τῷ Θεῷ!

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.

Ὁ Μητροπολίτης,

† ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας

 

Μέ τό Ἀνακοινωθέν τῆς 18ης λήγοντος μηνός Μαρτίου, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο κοινοποίησε τήν ἀπόφαση ἀναστολῆς ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν τελετῶν καί ἐκδηλώσεων στό κλῖμα του, μέχρι τό τέλος τοῦ μηνός, καθώς καί τήν πρόθεσή του νά ἐπανέλθει στό θέμα, ἐφ᾿ ὅσον αὐτό θά καθίστατο ἀναγκαῖο ἀπό τίς τρέχουσες ἐξελίξεις.

Ἤδη, ἐπειδή τά κρούσματα ἀπό τόν ἰό Covid-19 πολλαπλασιάζονται δραματικά σέ ὅλο τόν κόσμο, μέ πολλά θύματα, καί ἐπειδή, γι᾿ αὐτό, συνεχίζεται -καί δικαίως- ἡ ἐπιβολή αὐστηρῶν περιοριστικῶν μέτρων σχεδόν σέ ὅλες τίς χῶρες, ἡ παραπάνω ἀπαγορευτική ἀπόφαση γιά τό Ἱερό Κέντρο τοῦ Φαναρίου καί γιά τίς Ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀνά τήν ὑφήλιο ἀναγκαστικά θά ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύει μέχρι νεωτέρας, ἀνάλογα πρός τήν πορεία τῆς πανδημίας.

Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως προσεύχεται καί εὔχεται νά βρεθεῖ σύντομα τό κατάλληλο ἀποτελεσματικό φάρμακο γιά τήν καταπολέμηση τῆς νόσου, ὥστε νά ξεπερασθεῖ ἡ μεγάλη αὐτή κρίση καί νά ἀντιμετωπισθοῦν οἱ ἐπιπτώσεις της στήν κοινωνία καί τήν οἰκονομία.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου