Benelux logo
Greek logo

Ἐγκύκλιοι - Μηνύματα - Δημοσιεύσεις

Ποιμαντορικὴ Ἐπιστολὴ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου καὶ Ἐξάρχου Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρου περὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα

Ποιμαντορικὴ Ἐπιστολὴ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου
καὶ Ἐξάρχου Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου


Θεοφιλέστατε,

Σεβαστοὶ πατέρες,
Γερόντισσα καὶ ἀδελφές,
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Βρισκόμαστε ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Πάσχα, δι᾽ ἡμᾶς τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς, εἶναι τὸ ἀποκορύφωμα τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους, ἡ ἐορτῶν Ἐορτή, ἡ Πανήγυρις τῶν πανηγύρεων. Εἶναι ἡ κατ᾽ ἐξοχὴν Εὐχαριστιακὴ ἡμέρα, «τὸ συμπόσιον τῆς πίστεως», κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο.

Καὶ ἀκριβῶς σὲ αὐτὴν τὴν πολὺ ἱερὴ περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος, ζοῦμε τὸ μέχρι τώρα ἄγνωστο. Προκειμένου νὰ ἀποτραπεῖ ἡ ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ ἐφαρμόζονται αὐστηρὰ μέτρα τὰ ὁποῖα ἔχουν σημαντικὸ ἀντίκτυπο στὴν καθημερινότητα. Οἱ κυβερνήσεις τῶν χωρῶν μας ἔχουν λάβει μέτρα τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ σεβαστοῦμε μὲ αὐστηρότητα. Ἡ κατάσταση θὰ ἀξιολογηθεῖ περαιτέρω.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ παραμείνουμε στὸ σπίτι γιὰ καλὸ τὸ δικό μας καὶ τῶν συνανθρώπων μας. Αὐτὸ ἐπίσης σημαίνει ὅτι μᾶς εἶναι ἀδύνατο νὰ τελέσουμε τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες. Εἶναι πολὺ δύσκολο γιὰ ὅλους μας, ἀλλὰ δὲν ἔχουμε ἄλλη ἐπιλογή. Ἡ κατάσταση μᾶς ὑποχρεώνει – αὐτὲς τὶς ἑβδομάδες – νὰ ζοῦμε τὸν χριστιανισμό, ὅπως τὴν ἐποχὴ τῆς πρώιμης Ἐκκλησίας, τὴν ἐποχὴ τῶν κατακομβῶν, κατὰ τὴν ὁποία ἀνακαλύπτουμε πάλι τὴν «κατ᾽ οἶκον ἐκκλησία».

Ὡς ποιμενάρχης αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, σᾶς ἐνθαρρύνω νὰ προσεύχεσθε ὅσο δύνασθε διαβάζοντας τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες ἢ μέρος αὐτῶν, μπροστὰ στὶς εἰκόνες. Θὰ προσπαθήσουμε νὰ δημοσιεύσουμε κείμενα καὶ ἄλλο ὑλικὸ στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ σᾶς βοηθήσουν.

Σᾶς παροτρύνω νὰ προσευχηθεῖτε ἔνθερμα γιὰ τὴν παύση αὐτῆς τῆς πανδημίας. Προσευχόμαστε ἐπίσης γιὰ τὰ θύματα καὶ τὶς πενθοῦσες οἰκογένειές του, ὅπως ἐπίσης καὶ γι᾽ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται στὰ νοσοκομεῖα, στὰ γηροκομεῖα, σὲ ἄλλα ἱδρύματα καὶ γιὰ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη στὸ σπίτι. Ἡ σύμπτωση τῆς μάχης ἐναντίον τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἕνα κάλεσμα γιὰ τὴν καταπολέμηση τῶν «ἰῶν» οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ μᾶς βλάψουν: ὁ ἐγωισμός, ἡ διαίρεση, ἡ κακία, ἡ ἀπογοήτευση, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐμπόδια τὰ ὁποῖα ἀπομακρύνουν τὴν θεία Χάρη.

Λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τὰ ληφθέντα μέτρα ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις μας καὶ συμφώνως πρὸς τὴν ἀπόφαση τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καὶ ἔπειτα ἀπὸ προσευχή, ἔλαβα τὶς παρακάτω σοβαρὲς καὶ δύσκολες ἀποφάσεις:

1. Οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες θὰ γίνουν μόνον στοὺς παρακάτω Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως: στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Ῥόττερνταμ καὶ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Λουξεμβοῦργο.

2. Θὰ τελεστεῖ μόνον ἕνας περιορισμένος ἀριθμὸς ἀκολουθιῶν, ἤτοι: ἡ θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ἡ θεία Λειτουργία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πέμπτης, ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Παρασκευῆς καὶ ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως. Σχετικὲς ὁδηγίες θὰ δοθοῦν στοὺς Ἀρχιερατικοὺς Ἐπιτρόπους.

3. Δὲν θὰ λάβει χώρα καμία ἄλλη ἀκολουθία.

4. Οἱ Ἀκολουθίες αὐτὲς θὰ τελεστοῦν ἀπὸ ἕναν (1) λειτουργό, τὸν Μητροπολίτη στὶς Βρυξέλλες καὶ ἀπὸ τοὺς ἀρχιερατικοὺς ἐπιτρόπους τῆς Ὁλλανδίας καὶ τοῦ Λουξεμβούργου στὶς ἀντίστοιχες χῶρες.

5. Οἱ Ἀκολουθίες αὐτὲς θὰ γίνουν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ ἐπιτρέπεται μόνον τὸ πολὺ δύο (2) πρόσωπα νὰ βοηθήσουν τὸν λειτουργὸ ἱερέα στὴν ψαλμωδία. Κανεὶς ἄλλος δὲν θὰ παρευρίσκεται στὶς ἀκολουθίες.

6. Καμία ἀκολουθία δὲν θὰ τελεστεῖ στὶς ὑπόλοιπες ἐκκλησίες. Οἱ ναοὶ θὰ παραμείνουν κλειστοί! Ὁ ἱερὸς κλῆρος καὶ οἱ πιστοὶ καλοῦνται νὰ προσευχηθοῦν στὶς οἱκεῖες τους.

7. Τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τετάρτη, οἱ ἱερεὶς θὰ τελέσουν τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στὶς οἰκεῖες τους, συμπαραστατούμενοι ἀπὸ τὴν πρεσβυτέρα καὶ τὰ παιδιά τους. Παρακαλοῦνται νὰ εὐχηθοῦν ἰδιαιτέρως γιὰ τὸν π. Ἀθανάσιο Καρατζογιάννη, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὸ νοσοκομεῖο.

8. Ζητῶ ἀπὸ τοὺς ἱερείς μας νὰ παραμείνουν σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἐνορίτες τους μέσω τηλεφώνου καὶ ἄλλων διαθέσιμων διαύλων ἐπικοινωνίας.

9. Ἐλπίζουμε καὶ εὐχόμαστε νὰ μπορέσουμε νὰ ἑορτάσουμε τὴν Ἀπόδοση τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, τὴν Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, ὡς τὸ Πάσχα μας γιὰ φέτος!

10. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ πρέπει νὰ ἰδωθεῖ ὡς μία καλοσύνη, μία οἰκονομία, ἐκ μέρους τοῦ τοπικοῦ ἐπισκόπου, τοῦ καὶ ὑπογράφοντος τὴν παρούσα ἐπιστολή.

Ἐπιτρέψατέ μου νὰ κλείσω τὴν παρούσα μὲ τὰ παρηγορητικὰ λόγια τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ζαχαρίου ἀπὸ τὴν Πατριαρχικὴ Μονὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸ Ἔσσεξ: «Επομένως, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δὲν χρειάζεται οὔτε νὰ κάνουμε ἡρωικὲς ὁμολογίες ἐναντίον τῆς πολιτείας γιὰ τὰ προληπτικὰ μέτρα ποὺ παίρνει γιὰ τὴν ὠφέλεια ὅλων τῶν ἀνθρώπων, οὔτε νὰ ἀπελπιζόμαστε· ἀλλὰ μὲ σύνεση νὰ μηχανευόμαστε τρόπους, ὥστε νὰ μὴ χάνουμε τὴ ζωντανὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ζημιώσει, ἁπλῶς πρέπει νὰ κάνουμε ὑπομονὴ γιὰ ἕνα μικρὸ χρονικὸ διάστημα καὶ ὁ Θεὸς θὰ δεῖ τὴν ὑπομονή μας, θὰ ἀπομακρύνει κάθε ἐμπόδιο, κάθε πειρασμὸ καὶ πάλι θὰ ἀνατείλουν ἡμέρες χαρμόσυνες καὶ θὰ πανηγυρίζουμε τὴν κοινὴ ἐλπίδα καὶ ἀγάπη ποὺ ἔχουμε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». https://korepetitoriai.intellectus.lt/anglu-kalbos-korepetitoriai/ anglų ir lietuvių kalbos, matematikos, fizikos korepetitoriai, vaikų vasaros stovyklos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, ispanų kalbos kursai

Ἡ πατρική μου ἀγάπη καὶ στοργὴ εἴησαν μεθ᾽ ὑμῶν!

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 9ῃ Ἀπριλίου 2020

† ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου