Benelux logo
Greek logo

Ἐγκύκλιοι - Μηνύματα - Δημοσιεύσεις

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὰ νέα μέτρα κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ

Ἀριθμ. Πρωτ. 773/2020

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θεοφιλέστατε,
Ἀγαπητοὶ πατέρες,
Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ,

Γνωρίζετε ἀσφαλῶς ὅτι κατατέθηκε στο Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τὴν 4η Δεκεμβρίου 2020 διαμαρτυρία, ζητῶντας τὴν ἄρση τῆς ἀπαγόρευσης γιὰ τὴν λατρεία «σὲ περίπτωση ἔκτακτης ἀνάγκης». Ὑποστηρίχθηκε ὅτι ὑπῆρξε παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, διότι τὰ μέτρα ἐπέβαλαν ἀπαγόρευση τῆς συλλογικῆς λατρείας σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια, μὲ περιορισμένο ἀριθμὸ ἐξαιρέσεων.

Ἀκολούθησε ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ποὺ κατήγγειλε δυσανάλογο περιορισμὸ τῆς ἐλευθερίας τῆς λατρείας, διότι ἡ Κυβέρνηση δὲν προέβλεψε κἄν τὴν δυνατότητα συλλογικῆς λατρείας τουλάχιστον, κατ´ ἐξαίρεση καὶ ὑπὸ ὅρους, σὰν συνέχεια σὲ ὡρισμένες περιπτώσεις. Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐπέβαλε στὸ Βελγικὸ Κράτος νὰ τροποποιήσῃ τουλάχιστον προσωρινὰ τὸν σχετικὸ κανονισμό, ὥστε νὰ μὴν εἶναι πλέον δυσανάλογος ὁποιοσδήποτε περιορισμὸς τῆς συλλογικῆς λατρείας. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση, ἡ τροποποίηση ἔπρεπε νὰ γίνῃ τὸ ἀργότερο μὲχρι τὴν 13η Δεκεμβρίου 2020.

Οἱ ἀρχηγοὶ τῶν Θρησκειῶν προσκλήθηκαν σὲ συνάντηση ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης κ. Vincent Van Quickenborne. Δεδομένης τῆς ἐπισφαλοῦς σημερινῆς καταστάσεως τῆς χώρας μας, ὁ Ὑπουργὸς προέτεινε τὴν δυνατότητα συγκεντρώσεως στοὺς χώρους λατρείας 15 ἀτόμων τὸ πολύ, ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 13η Δεκεμβρίου 2020. Τοῦτο εἶναι δυνατὸν ἐφ´ ὅσον παρίσταται ἕνα ἄτομο ἀνὰ 10 m² καὶ μὲ ἐφαρμογὴ τῶν ἰσχυόντων μέτρων ἀσφαλείας (ἀπολύμανση, μὲ μάσκα, διατήρηση τῶν ἀποστάσεων, χωρὶς νὰ ἀγγίζονται ἀντικείμενα ἀπὸ περισσότερα ἄτομα). Ἡ Κυβέρνηση καὶ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας δὲν ἔχει ἀκόμη ἐπιβεβαιώσει τὴν πρόταση αὐτή. Ἀναμένουμε τὸ Ὑπουργικὸ Διάταγμα ποὺ θὰ ἐκδοθῇ μᾶλλον τὸ Σάββατο.

Αὐτὴ ἡ προσέγγιση ἀπὸ 4 μέχρι 15 ἄτομα προσφέρει στοὺς πιστούς μας τὴν εὐκαιρία νὰ παραστοῦν σὲ μία Θεία Λειτουργία κατὰ τὴν περίοδο τῶν Ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, νὰ ἐπισκεφθοῦν μία ἐκκλησία γιὰ ἀτομικὴ προσευχὴ καὶ νὰ ἀνάψουν ἕνα κεράκι. Ἡ μικρὴ αὐτὴ ἐπέκταση ποὺ ἐπιτρέπεται, προσφέρει τὴν δυνατότητα προσέλευσης στὴν ἐκκλησία κυρίως μὲ τὴν οἰκογένεια. Προσκαλοῦμε μὲ τὸ παρὸν ὅλους τοὺς ἱερεῖς νὰ ἔχουν τὶς ἐκκλησίες τους ἀνοιχτὲς κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ νὰ ἐξασφαλίσουν θερμὴ ὑποδοχὴ στοὺς πιστούς μας. Οἱ ἱερεῖς θὰ πρέπει νὰ γνωρίσουν στοὺς ἐνορίτες τους νὰ ἐγγράφονται ἐκ τῶν προτέρων σὲ κατάλογο παρόντων καὶ νὰ διασφαλίσουν ὅτι σὲ κάθε Θεία Λειτουργία θὰ παρίστανται διαφορετικὰ ἄτομα, ὥστε νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι νὰ παρακολουθήσουν μία Θεία Λειτουργία στὴν περίοδο αὐτή.

Ἄς μὴ ξεχνοῦμε τὴν μεγάλη μας εὐθύνη! Αὐτὴ ἡ μικρὴ χαλάρωση δὲν πρέπει σὲ καμμία περίπτωση νὰ δώσῃ τὴν ἐντύπωση ὅτι δὲν ἀντιμετωπίζουμε τὴν πανδημία μὲ σοβαρότητα. Ἀντίθετα, ἡ ἀσφάλεια τῶν μέτρων ὑγείας παραμένει πρωταρχικὸς παράγων στὴν δύσκολη αὐτὴ περίοδο, καὶ γιὰ τὶς ἐκκλησίες. Μὲ τὸ παρὸν ἐπαναλαμβάνουμε τὴν ἀλληλεγγύη μας στὴν Κυβέρνηση, στὸν τομέα ὑγείας καὶ πρὸς ὅλους ποὺ φροντίζουν ἀκούραστα γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ ἰοῦ. Ἀξίζουν κάθε ὑποστήριξη. Σὲ κάθε περίπτωση, ὁ βασικὸς κανόνας παραμένει: ἀξίζει περισσότερο ἡ πρόληψη ἀπὸ τὴν (πιθανή, ἴσως καὶ ὄχι) θεραπεία.

Εὔχομαι σὲ ὅλους Καλὰ Χριστούγεννα καὶ διατελῶ μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 11ῃ Δεκεμβρίου 2020

† ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου