Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Rondschrijven van Metropoliet Athenagoras van België over nieuwe maatregelen

Eminenties,
Excellenties,
Eerwaarde Vaders,
Dierbare broeders en zusters,

U heeft ongetwijfeld vernomen dat er op 4 december 2020 een verzoekschrift werd neergelegd bij de Raad van State, waarmee ‘bij uiterst dringende noodzakelijkheid’ de opheffing van het verbod op erediensten werd verzocht. Men argumenteerden dat er sprake was van een schending van de godsdienstvrijheid gezien de maatregelen een nationaal verbod opleggen op de collectieve uitoefening van de eredienst, met daarop slechts een zeer beperkt aantal uitzonderingen.

Daarop volgde het arrest van de Raad van State waarin gewezen wordt op een disproportionele beperking van de vrijheid van eredienst, doordat de overheid zelfs niet in de mogelijkheid heeft voorzien om de collectieve uitoefening van de eredienst ten minste, bij wijze van uitzondering en onder voorwaarden, te laten doorgaan in bepaalde gevallen. De Raad heeft bevolen dat de Belgische Staat deze regeling tenminste voorlopig zodanig dient te wijzigen dat een eventuele beperking van de collectieve uitoefening van de eredienst niet meer onevenredig is. Dat moet volgens het arrest ten laatste op 13 december 2020 gebeuren.

Daarop werden de hoofden van de Erediensten uitgenodigd voor overleg met de Minister van Justitie, dhr. Vincent Van Quickenborne. Gezien de precaire situatie waarin ons land zich momenteel bevindt, werd voorgesteld om vanaf zondag 13 december 2020 te mogen samenkomen in de cultusplaatsen met maximum 15 personen. Dit kan mits er per persoon kan 10 m² worden voorzien en uiteraard met respect voor alle geldende veiligheidsmaatregelen (ontsmetten, mondmasker dragen, afstand houden, niet aanraken van voorwerpen die ook door anderen zijn of worden aangeraakt). Het Kernkabinet en het Overlegcomité moeten het voorstel wel nog bevestigen. We wachten dus nog op het Ministerieel Besluit, dat waarschijnlijk zaterdag zal worden uitgevaardigd.

Deze uitbreiding van 4 naar 15 personen biedt onze gelovigen de kans om in deze periode opgaand naar Kerstmis en de Kersttijd een Goddelijke Dienst bij te wonen, een kerkgebouw te bezoeken voor gebed en voor het aansteken van een kaarsje. De lichte verruiming die nu wordt toegestaan, biedt extra kansen om vooral als gezin naar de kerk te komen. We doen hierbij een oproep de kerken zoveel mogelijk open te houden en een goed onthaal te voorzien. Hierbij roepen we parochies op om ervoor te zorgen dat kerken zoveel mogelijk open blijven en een goed onthaal kunnen bieden. De priesters moeten de gelovigen vragen om zich van tevoren voor elke dienst in te schrijven en ervoor te zorgen dat er een beurtrol is, waardoor iedereen de mogelijkheid heeft om een goddelijke dienst mee te vieren.

Maar laten we toch ook onze verantwoordelijkheidszin niet vergeten! Deze lichte versoepeling van het kerkbezoek mag geenszins de indruk wekken dat onze Kerk de pandemie minder ernstig neemt. Integendeel, veiligheid blijft de eerste en belangrijkste regel in deze moeilijke tijd, ook voor de Kerk. We drukken hierbij nogmaals onze solidariteit uit met de regering, de zorgsector en alle anderen die onvermoeibaar strijden tegen het virus. Ze verdienen alle steun. In elke situatie blijft de basisregel: beter voorkomen dan (misschien niet) genezen.

We lijken lang niet van dit virus verlost te zijn en daarom vraag ik u voorzichtig te zijn en alle maatregelen goed op te volgen.

Met hartelijke groeten in de Heer.

Te Brussel, in het Aartsbisdom, op 11 december 2020

† Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg