Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Προσευχὴ διὰ τὴν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους εἰς τὴν Ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Bruges Βελγίου

Τὴν Κυριακὴ 28 Αὐγούστου 2022, καθ´ἥν ἑορτάζει ἡ Ἁγία Ἐκκλησίας μας τὴν μνήμη τοῦ Ὁσίου Μωσέως τοῦ Αἰθίοπος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν ἐνοριακὸν ἱερὸν ναὸν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῆς πόλεως Bruges Βελγίου. Τὸν Μητροπολίτην Βελγίου ἐπλαισίωναν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Bernard Peckstadt, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας, ὁ Ἀρχιδιάκονος Αἰμιλιανὸς Χατζηβασιλείου καὶ ὁ Διάκονος Κωνσταντῖνος Δέδες. Ἡ χορωδία τῆς ἐνορίας ἔψαλλε πολὺ κατανυκτικὰ ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Stefaan Coudenys.

Κατὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους προσεκλήθησαν ὅλα τὰ παιδιὰ καὶ οἱ μικροὶ μαθηταὶ νὰ προσευχηθοῦν καὶ εἰς τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἔλαβον τὴν εὐλογίαν τοῦ Μητροπολίτου.

Ἐξάλλου ἡ ὁμάδα ὐποστηρίξεως τῶν οὐκρανῶν προσφύγων προσεκάλεσε ἐπίσης παιδιὰ καὶ νέους Οὐκρανούς πρὸς συμπροσευχή. Γι᾽αὐτὰ τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ παρακολουθήσουν τὰ μαθήματα εἰς τὴν φλαμανδικήν, ἡ πρόκληση εἶναι μεγαλύτερη ἐφ´ὅσον θὰ εὑρευθοῦν σὲ νέο περιβᾶλλον μὲ διαφορετικὴ γλῶσσα ἀπὸ τὴ δική τους.

Ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης τῆς ἐνορίας Bruges προσέφερε στὰ παιδιὰ ἕνα σὲτ ἀπὸ σχολικὰ εἴδη, ποὺ περιελάμβανε τσάντες, μολύβια, στυλό, πέννες καὶ χαρτικὰ εἴδη, ὥστε νὰ εἶναι ἕτοιμα γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς. Ἡ ἀνταπόκριση στὴν πρόσκληση αὐτὴ ἦταν ἐντυπωσιακή: περίπου 50 παιδιὰ ἀπὸ τὴν Οὐκρανία ποὺ διαμένουν στὴν πόλη Bruges καὶ τὰ περίχωρά της προσῆλθαν στὴν Θεία Λειτουργία, συνοδευόμενα ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους. Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ παρέλαβαν τὰ δῶρα τους.

Εἰς τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας ἀπηύθυνε πατρικοὺς λόγους στὰ παιδιά. Ἀνέφερε ὅτι λυπᾶται γιὰ τὴν περιπέτειά τους καὶ ὅτι τοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση ποὺ εἶδε τὴν μεγάλη προσεύλευση τῶν μικρῶν μαθητῶν μὲ τὶς μητέρες τους στὴν Ἐκκλησία. «Δὲν εἶναι μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι σὰν ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ πρέπει νὰ βοηθήσουμε, ἀλλὰ εἶναι καὶ θέμα ἀνθρωπιᾶς. Καλούμαστε νὰ βοηθήσουμε καὶ ὐποστηρίξουμε τὸν κάθε συνάνθρωπό μας. Γνωρίζουμε τοὺς λόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους ἤρθατε ἐδῶ. Γι᾽αὐτὸ σᾶς ἐνθυμούμεθα στὶς προσευχές μας, παρακαλῶντας τὸν Θεὸ νὰ ἀποκατασταθῇ ἠ εἰρήνη τὸ συντομώτερο δυνατό. Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ξεκινᾶμε τὴν Θεία Λειτουργία προσευχόμενοι γιὰ εἰρήνη. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ἐνθυμούμεθα στὶς προσευχές μας ὅλα τὰ θύματα αὐτοῦ τοῦ πολέμου, καθὼς καὶ τὶς οἰκογένειές τους καὶ τοὺς φίλους τους. Σᾶς καλωσορίζουμε θερμὰ στὴν ἐνορία καὶ θὰ εἶστε πάντοτε εὐπρόσδεκτοι ἐδῶ. Αὐτὴ ἡ ἐκκλησία εἶναι γιὰ ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς. Ἦταν εὐλογία ποὺ προσήλθατε σήμερα στὴν ἐκκλησία μας. Ἐλπίζουμε νὰ σᾶς βλέπουμε συχνὰ ἐδῶ γιὰ νὰ συμμετάσχετε στὶς Θεῖες Λειτουργίες. Ἐπίσης σᾶς παρακαλῶ νὰ διατηρήσετε τὴν πίστη σας στὸν Χριστὸ καὶ τὶς παραδόσεις σας ζωντανές, νὰ τὶς μεταδώσετε δὲ καὶ στὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια σας».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας ἔκανε σχετικὴ προσευχὴ καὶ τοὺς εὐλόγησε γιὰ νὰ ξεκινήσουν ὅμορφα τὴν νέα ἐκκλησιαστικὴ καὶ σχολικὴ χρονιά μὲ τὶς εὐλογίας τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας. Κατόπιν εὐχαρίστησε τὴν κυρία Τζούλια καὶ κυρία Βικτωρία καθὼς καὶ τὸν πατέρα Bernard γιὰ τὴν ὑπέροχη αὐτὴ πρωτοβουλία τους νὰ φέρουν ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους στὴν ἐκκλησία.

Ὁ π. Bernard προσέφερε ἀκόμη ἕνα προσευχητάριο στὴν ὁλλανδικὴ καὶ μία συστατικὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὰ σχολεῖα, ζητῶντας νὰ ἐπιτρέψουν στὰ παιδιὰ αὐτὰ νὰ παρακολουθήσουν τὸ ὀρθόδοξο θρησκευτικὸ μάθημα.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκε ποτὸ καὶ σνὰκ σὲ ὅλους. Ἡ κυρία Σβετλάνα, καθηγήτρια νοσηλευτικῆς, οὐκρανικῆς ὑπηκοότητος, απηύθυνε εὐχαριστήριο λόγο πρὸς τὸν Μητροπολίτη, πρὸς τὸν π. Bernard καὶ τὴν πρεσβυτέρα του Catherine, στοὺς ἐνορίτες καθὼς καὶ στὴν κυρία Τζούλια καὶ Βικτώρια. Ὑπενθύμισε ὅτι ἡ Ἐνορία τῆς Bruges συνεισέφερε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μὲ διάφορους τρόπους τόσο ἠθικὰ ὅσο καὶ ὑλικά : μὲ ἀποστολὴ ἀγαθῶν, ὑποστήριξη καὶ ὑποδοχὴ προσφύγων. Ἡ κυρία Σβετλάνα προσέφερε μικρὸ ἀναμνηστικὸ λέγοντας ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα καὶ στὸν π. Bernard καὶ σὲ ὄλους τοὺς ὑπεύθυνους γιὰ τὴν ὅλη συμπαράστασή τους.