Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Ἑσπερινὸς διὰ τὴν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν εἰς Βρυξέλλας

Μέσα εἰς τὸ πλαίσιον τῆς Ἑβδομάδος Προσευχῆς διὰ τὴν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν, ἡ Ἑσπερινὴ Προσευχὴ ἡ ὁποία διωργανώθη ὑπὸ τῆς Διεκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Βρυξελλῶν (CIB), ἐτελέσθη διὰ τὸ τρέχον ἔτος εἰς τὸν Ὀρθόδοξον Καθεδρικὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ στὴν Λεωφόρον Stalingrad 34 εἰς τὰς Βρυξέλλας, τὴν Πέμπτην 19 Ἰανουαρίου 2023 κατὰ τὴν 7ην ἀπογευματινήν.

Ὁ Ὀρθόδοξος ἑσπερινὸς ποὺ ἐτελέσθη προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου καὶ Ἐξάρχου Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρου συνεκέντρωσεν ἕνα μέγα πλῆθος πιστῶν διαφόρων χριστιανικῶν πεποιθήσεων οἱ ὁποῖοι ἤλθον διὰ νὰ δώσουν μαρτυρίαν τῆς ἐπιθυμίας των διὰ τὴν χριστιανικὴν ἑνότητα ἑντὸς τῆς διαφερορικότητος τοῦ καθενός. Οἱ χοροί, ἑλληνικός, ρουμανικὸς καὶ πολωνικὸς, ἐλάμπρυναν, διὰ τῶν ὕμνων ποὺ θαυμασίως ἀπέδωσαν, τὴν ἱερὰν ἀκολουθίαν, ἡ ὁποία διηνθίζετο μὲ παρεμβάσεις διαφόρων μελῶν τῆς Διεκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Βρυξελλῶν, μὲ προσευχὰς ἐμπνεομένας παρὰ τοῦ γενικοῦ θέματος τοῦ ἔτους αὐτοῦ «Μάθετε καλὸν ποιεῖν, ἐκζητήσατε κρίσιν» ἐκ τοῦ Προφήτου Ἡσαΐου 1, 12-18.

Ἡ κεντρικὴ Ὁμιλία ἐπραγματοποιήθη ὑπὸ τοῦ Καρδιναλίου Jozef De Kesel. Τὸ κύριον θέμα τῆς ὁμιλίας ἦτο ἡ σπουδαιότης καὶ τὸ ἐπεῖγον τῆς προσευχῆς διὰ τὴν ἑνότητα. «Αὐτὴ ἡ προσευχὴ δὲν εἶναι πρωτίστως ἰδική μας, εἶναι τοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τὴν πραγματικότητα συμμετέχομεν εἰς τὴν προσευχὴν τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Ἑαυτοῦ Πατέρα, ὅταν παρακαλεῖ καὶ προσεύχεται δι᾽ ἡμᾶς. Αὐτὴ ἡ προσευχὴ εἶναι καὶ ἐπείγουσα διότι ἡ κοινωνία μας καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσῃ μίαν σειρὰν μεγάλων προκλήσεων: τὴν ἐξαθλίωσιν εἰς τὸν κόσμον, τὸν πόλεμον τὸν ὁποῖον βιώνομεν εἰς τὴν εὐρωπαϊκὴν ἤπειρον, τὴν μετανάστευσιν καὶ τὴν δύσκολον ἀναζήτησιν ἀνθρωπίνων λύσεων, τὴν πτωχείαν δι᾽ ὅλον καὶ περισσοτέρας οἰκογενείας, τὴν ὑπερθέρμασνιν τοῦ πλανήτου τοῦ ὁποίου δὲν εἰμεθα οἱ ἰδιοκτῆται ἀλλὰ οἱ οίκονόμοι, … ».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἀθηναγόρας ηὐχαρίστησεν τὸν Καρδινάλιον, Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. De Kesel, καθὼς καὶ ἅπαντας τοὺς συμμετάσχοντας εἰς τὴν προσευχὴν ταύτην, ὑπογραμμίζων τὸν διακαῆ πόθον του διὰ τὴν εἰρήνευσιν τῶν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, ἐκφράζων τὸ ἀκατανόητον τοῦ γεγονότος ὅτι ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ μάχονται ἄλλους ὀρθοδόξους, ἐνάντια εἰς ὅλας τὰς ἀξίας ποὺ διακυρήττονται ἐκ τῆς Πίστεώς μας εἰς τὸν Χριστόν. Ἐπίσης ἐδήλωσεν ὅτι ὁ Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας δὲν ἠδυνήθη νὰ εἶναι παρὼν λόγῳ τῆς, κατὰ τὸ Ἰουλιανὸν ἡμερολόγιον, ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων.

Μεταξὺ τῶν πολλῶν παρισταμένων, διεκρίνοντο ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ, βοηθὸς ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Georges Kourié τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας, ὁ Αἰδεσιμώτατος κ. Zadik Avedikian, ὑπεύθυνος τῶν Ἀρμενίων εἰς τὸ Βέλγιον, ὁ Canon κ. Jack Mc Donald, ὑπεύθυνος τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, ἡ Πάστωρ Laurence Flachon ἐκπροσωποῦσα τὸν Πάστορα Steven Fuite (EPUB), ὁ Θεοφιλέστατος Ἀποστολικὸς Νούντσιος κ. Franco Coppola, ὁ Θεοφιλέστατος Hrvoje Škrlec ἐπιτετραμμένος τῆς Ἀποστολικῆς Διπλωματικῆς Ἀποστολῆς παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, ὁ Θεοφιλέστατος κ. Herman Cosijns, ὁ Θεοφιλ. κ. Etienne Quintiens.

Τὴν συνάντησιν ἠκολούθησεν δεξίωσις εἰς τὴν ἐνοριακὴν αἴθουσαν.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar