Benelux logo
Greek logo

Ἐγκύκλιοι - Μηνύματα - Δημοσιεύσεις

Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 2023 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023

Ἀριθμ. Πρωτ. 856/2023

 

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ,

“Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνῃ ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία”.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑτοιμασιῶν γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀπευθύνομαι εἰς ὅλους σας μὲ χαρὰ καὶ ἀγάπη. Καὶ μὲ τὴν ἴδια διάθεση δοξάζω τὸν Κύριον καὶ Θεόν μας ποὺ μὲ εὐλόγησε καὶ μοῦ παραχωρεῖ τὴ δυνατότητα νὰ σᾶς διακονῶ ἐδῶ καὶ δέκα χρόνια, ἱερόν κλῆρο καὶ πιστὸ λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου καὶ νὰ ἑορτάζω μαζί σας τὴ χαρὰ τῆς Εὐλογημένης Σαρκώσεώς Του.  

Εἰς αὐτὴν τὴν πανίερη καὶ μεγάλη ἡμέρα, ἑορτάζουμε καὶ διακηρύττουμε ὅτι «δι’ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν», γεννήθηκε ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου, Χριστὸς ὁ Ἰησοῦς, ὁ Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς ἔγινε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. «Ἔλαβε τὴν σάρκα μας γιὰ νὰ μᾶς  ἁγιάσῃ», καὶ μᾶς ἔδωσε τὸ Ἅγιό Του Πνεῦμα γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ  καταλλαγοῦμε μὲ τὸν Δημιουργό μας καὶ νὰ εἰσέλθουμε μαζί Του στὴν αἰώνια ζωή. Εἶναι μιὰ θεϊκὴ Ἀγάπη, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς, ποὺ ἔκανε δυνατὸ αὐτὸ τὸ θαῦμα: «οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν Αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 3, 16). 

Μὲ τὴν ἔλευσή Του, ἔχουμε τὴν ἐλπίδα μιᾶς ἀληθινῆς χαρᾶς, τῆς εἰρήνης ἀνάμεσα εἰς τοὺς ἀνθρώπους, τῆς αἰώνιας ζωῆς μέσα στὴ Βασιλεία Του. Εἶναι ἡ μεγάλη στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία τὸ ἀθάνατο ἑνώνεται μὲ τὸ θνητό, ὅπου ἡ ἀθάνατη ζωὴ ἑνώνεται μὲ τὴ θνητή. Εἶναι τὸ μεγάλο μυστήριο τοῦ Θεοῦ ποὺ γίνεται ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς, καὶ μὲ τὸ ὁποῖο μᾶς μεταμορφώνει γιὰ νὰ γίνουμε ὅπως Αὐτός καὶ τὸ ὁποῖο κάνει νὰ περάσῃ ἡ θνητότητά μας μέσα εἰς τὴν δική Του ἀθανασία: «Ἀνοίγει ἔτσι γιὰ μᾶς τὴν ὁδό ποὺ ὁδηγεῖ εἰς τὸν Οὐρανό» (Κανόνας Χριστουγέννων).       

Ἀγαπητοί μου, ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε δῶρο πολύτιμο τὴ ζωὴ καὶ τὴ σωτηρία. Ἄς τοῦ ἀπαντήσουμε ἀνοίγοντάς Του τὶς καρδιές μας, γιὰ νὰ μᾶς μεταμορφώσῃ εἰς αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο πλασθήκαμε: νὰ γίνουμε παιδιὰ τοῦ οὐράνιου Πατέρα μας, μετέχοντας εἰς τὴν θεϊκή Του φύσιν. 

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες τῆς Ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Βασιλέως τῆς Εἰρήνης, ἄς προσευχώμεθα καὶ ἄς παρακαλέσουμε τὸν πανάγαθο καὶ φιλάνθρωπο Θεό μας νὰ μᾶς βοηθήσῃ ὥστε νὰ τερματισθῇ κάθε σύγκρουση καὶ πόλεμος. Ἡ σκέψη μας στρέφεται ἰδιαιτέρως εἰς τὸν παράλογο πόλεμο ἐν Οὐκρανίᾳ, ὅπου οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀλληλοσκοτώνονται, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν πόλεμο ὁ ὁποῖος μαίνεται καὶ πάλι ἐν Γάζᾳ μὲ τόσα ἀθῶα θύματα.

Εὔχομαι εἰς ὅλους σας ἅγια καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα, καθὼς καὶ ἕνα εὐτυχισμένο νέο ἔτος καὶ προσεύχομαι ὥστε ἡ χαρὰ τῆς Γεννήσεώς Του νὰ γεμίσῃ τὶς καρδιές σας, εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό γιὰ ὅλα ὅσα κάνει γιὰ μᾶς καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ μᾶς χαρίζει μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Υἱοῦ Του εἰς τὸν κόσμον. 

Εὐλογημένα Χριστούγεννα καὶ τὸ Νέο Ἔτος νὰ εἶναι μεστὸ ὑγείας καὶ θείων εὐλογιῶν! 

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ τὴν ἐν Κυρίῳ Σαρκωθέντι ἀγάπη μου. 

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾶ Μητροπόλει, Χριστούγεννα 2023

Ὁ Μητροπολίτης,

 

ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας

Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου

Ὑστερόγραφο: Νὰ δαβαστῇ στὴν Ἐκκλησία τὰ Χριστούγεννα.