Benelux logo
Greek logo

Geen onderdeel van een categorie

Kerstboodschap 2023 van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

KERSTMIS 2023

 

Prot. N° 856/2023

 

Dierbare broeders en zusters in Christus,

“Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil”.

 

Terwijl wij ons voorbereiden om de Menswording van Christus te vieren, groet ik u met liefde en vreugde. In eenzelfde ademtocht verheerlijk ik onze Heer en God om mij te zegenen en toe te staan u, de clerus en gelovigen van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, sinds tien jaar te dienen en nogmaals met u de vreugde van Zijn Gezegende Geboorte te vieren.

 

Op deze Heilige Hoogdag vieren en verkondigen wij dat op deze dag, “voor ons en voor onze verlossing”, de Redder van de wereld geboren is, Jezus Christus, de Eniggeboren Zoon van God. God is één van de onzen geworden, zoals de Heilige Johannes Chrysostomos zegt. “Hij heeft ons vlees aangenomen om ons te heiligen”, en schonk ons Zijn Geest zodat wij ons kunnen verzoenen met onze Schepper en met Hem in het eeuwig leven kunnen treden. Het was Goddelijke Liefde, de liefde van God voor ons allen, die dit groot mirakel mogelijk maakte: “Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe” (Joh. 3,16).

 

Met Zijn komst, hebben we hoop voor een ware vreugde, voor vrede onder de mensen, voor eeuwig leven in Zijn Koninkrijk. Dit is het heilig ogenblik waarbij de onsterfelijke zich verenigt met de sterfelijke, eeuwig leven met sterfelijk leven.  Dit is het grote mysterie van God die wordt zoals ons, waarbij Hij ons transformeert om te worden zoals Hij is, en Hij dus onze sterfelijkheid doet overstijgen om helemaal leven te worden in Hem: “Zo opent Hij voor ons een weg, die leidt naar de Hemel” (Canon van de Geboorte).

 

Mijn dierbaren, God heeft ons het kostbare geschenk van het leven en de redding geschonken. Laten wij antwoorden, door onze harten voor Hem te openen, opdat Hij ons kan transformeren tot dat waarvoor wij zijn geschapen: kinderen van onze Hemelse Vader en deelgenoten van Zijn Goddelijke Natuur.

 

Laten we in deze dagen van de Geboorte van Christus, de Koning van de Vrede, ons in gebed verdiepen en onze algoede en menslievende God vragen en smeken de mensheid te helpen opdat elk conflict en elke oorlog ophoudt. We denken dan in het bijzonder aan de krankzinnige oorlog in Oekraïne, waar orthodoxe christenen elkaar doden, maar ook aan de oorlog die nogmaals woedt in Gaza en zovele onschuldige slachtoffers maakt.

 

Ik wens u allen een gezegende Kerst toe en een gezond en gelukkig Nieuwjaar en ik bid dat de vreugde van Zijn Geboorte uw harten moge vullen met gevoelens van oprechte dankbaarheid voor God, voor alles wat Hij voor ons doet en vooral voor de liefde die Hij ons schenkt met de geboorte van Zijn Zoon in onze wereld. 

 

Met vaderlijke zegen en veel liefde in onze Vleesgeworden Heer, Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

 

Te Brussel, in het Aartsbisdom, Kerstmis 2023.

 

 

Metropoliet Athenagoras van België

Exarch van Nederland en Luxemburg

 

P.S. Deze boodschap wordt in de kerk gelezen op Kerstdag.