Benelux logo
Greek logo

Ἐνορία Ἁγίας Ἰσαποστόλου Νίνας, Eupen

Sankt Lambertuskapelle, Werthplatz 1 - 4700 Eupen

  • Γλώσσα λειτουργίας: Γερμανικὴ καὶ ἄλλες
  • Έτος ίδρυσης: 2005
  • Site:
  • Εmail:
Διεύθυνσις Ναοῦ: Werthplatz 24, 4700 Eupen Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβύτερος Γεώργιος Μπουζίδης. Κιν.: +49.1577/35.71.656. E-mail: [email protected] Μέλη χορωδίας: Gabriel Zirmer, Γεώργιος Κυριαζῆς, Marinela Zirmer, Elena Ventiu Γλῶσσαι Ἀκολουθιῶν: Γερμανικὴ κ.ἄ. Ὧραι Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἑσπερινός: Ἕκαστον Σάββατον καὶ παραμονὴν τελέσεως Θείας Λειτουργίας εἰς τὰς 17:00 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία: Tὰς Κυριακὰς καὶ μεγάλας ἑορτάς 09:30-11:30 Παρακλητικὸς Κανὼν: Ἕκαστον 2ον καὶ 4ον Σάββατον τοῦ μηνὸς εἰς τὰς 17:00 Ἁγιασμός: Ἑκάστη πρώτη Κυριακὴ τοῦ μηνὸς μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν Ἐξομολόγησις: Κατόπιν συνεννοήσεως μετὰ τοῦ Ἱερέως Γραφεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ: Ἕκαστον Σάββατον 16:00-18:00 Ἐνοριακὸν Συμβούλιον: Πρεσβύτερος Γεώργιος Μπουζίδης, Sorena Kavsadze, Georges Radoi, Ἄννα Παλτζίδου καὶ Γεώργιος Κυριαζῆς Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον - Kirchen Fabrik: Sorena Kavsadze, Georges Radoi, Ἄννα Παλτζίδου καὶ Γεώργιος Κυριαζῆς Κατήχησις ἐνηλίκων: Σάββατον 16:00-17:00 Κατηχητικόν: Τὴν Κυριακὴν μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν Ὑπεύθυνος Νεότητος: Γεώργιος Κυριαζῆς

Ἐνορία τῆς Ἁγίας  Ἰσαποστόλου Νίνας Eupen Ἱστορικὸν

Εἰς τὴν γερμανόφωνον περιοχὴν τοῦ Βελγίου κατοικοῦσιν ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ὀρθόδοξοι διαφόρων προελεύσεων: Ἕλληνες, Ρουμάνοι, Γεωργιανοί, Ρῶσσοι, Σέρβοι, καθὼς καὶ αὐτόχθονες, οἵτινες ἔχουν προσέλθει εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν. Εἰς τὸ σχολεῖον τοῦ Eupen, τοῦ σπουδαιοτέρου ἀστικοῦ κέντρου τῆς περιοχῆς, οἱ ὀρθόδοξοι μαθηταὶ παρηκολούθουν τὸ κατ´ ἐπιλογὴν ὀρθόδοξον θρησκευτικὸν μάθημα ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ Γεωργίου Κυριαζῆ.

Διὰ τὰς θρησκευτικὰς των ἀνάγκας οἱ ὀρθόδοξοι τῆς περιοχῆς μετέβαιναν εἰς τὴν πλησιεστέραν αὐτῶν ἐνορίαν κειμένην εἰς τὴν νομαρχίαν τοῦ Λιμβούργου, μολονότι οἱ μὴ ἑλληνικῆς καταγωγῆς ὀρθόδοξοι οὐκ ἠδύναντο νὰ κατανοήσωσι τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὴν ἑλληνικήν. Ἐν ἔτει 2004, κατόπιν προτάσεως τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Μiron (Μητρόπολις Γερμανίας), ὁ Μητροπολίτης Βελγίου Παντελεήμων ἵδρυσεν εἰς Eupen γερμανόφωνον Ἐνορίαν.

Ἀρχικῶς αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι ἐτελοῦντο εἰς τὸν Ρωμαιοκαθολικὸν Ναὸν Klosterkirche εὑρισκόμενον εἰς τὸ κέντρον τοῦ Eupen. Τὸ ἔτος 2009 ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία παρεχώρησεν εἰς τὴν ὀρθόδοξον ἐνορίαν, ἀφιερωμένην εἰς τὴν ἰσαπόστολον Ἁγίαν Νίναν (ἥτις ἐκήρυξε τὸν Χριστινισμὸν εἰς τὴν Γεωργίαν), τὸν κεντρικώτερον Ναὸν Garnstockkapelle, ἐνῷ κατὰ τὸ 2011 ἔλαβε χώραν ἡ ὑπὸ τοῦ Βελγικοῦ Κράτους Ἀναγνώρισις. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἀρτισυσταθείσης Ἐνορίας ἀνέλαβεν Πρωτοπρεσβύτερος Aurel Popescu.

Ἐν ἔτει 2012 ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία παρεχώρησεν εἰς αὐτὴν τὸν ἱστορικὸν ναὸν Lambertuskapelle, γνωστὸν εἰς τὴν περιοχὴν ὡς Werthkapelle διὰ μόνιμον πλέον ἕδραν αὐτῆς. Ἔχοντας λάβει τὴν ἄδειαν τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καὶ χάρις εἰς τὰς μεγάλας προσπαθείας τῶν ἐνοριτῶν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἀμέριστον συμπαράστασιν τοῦ Μητροπολίτου Παντελεήμονος, ὁ ἐφημέριος π. Aurel Popesu καὶ τὸ περὶ αὐτὸν ἐκκλησιαστικὸν συμβούλιον ἐπροχώρησαν εἰς τὴν τοποθέτησιν τέμπλου· γενικώτερον ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Νίνας ἐκαλλωπίσθη συμφώνως πρὸς τὴν ὀρθόδοξον παράδοσιν. Σημειωτέον δὲ, ὅτι χρησιμοποιεῖται ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐνορίας, ἥτις τελεῖ τὴν Ἀκολουθίαν ἑκάστην Τρίτην.

Τὸν συνταξιοδοτηθέντα Πρωτοπρεσβύτερον Aurel Popesu, διεδέχθη ὁ νῦν Ἱερατικῶς Προϊστάμενος Πρεσβύτερος Γεώργιος Μπουζίδης, ὅστις ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου ἔλαβε τὸν Δεκέμβριον τοῦ ἔτους 2016 εἰς Werthkapelle τὸν πρῶτον βαθμὸν τῆς ἱερωσύνης, ἐνῷ τὸν Ἰούνιον τοῦ 2017 τὸν δεύτερον.  Ἦτο ἡ πρώτη χειροτονία ὀρθοδόξου κληρικοῦ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Eupen. ῾Η Θεία Λειτουργία τελεῖται καθ’ ἑκάστην Κυριακὴν καὶ κατὰ τὰς μεγάλας ἑορτάς, κατὰ τὸ μεγαλύτερόν της μέρος εἰς τὴν γερμανικήν, ἡ ὁποία τυγχάνει ἡ ἐπίσημος γλῶσσα τῆς περιοχῆς· ἐπίσης ὁρισμένα μέρη αὐτῆς ἀποδίδονται εἰς τὴν ἑλληνικήν, ρουμανικήν, γεωργιανὴν καὶ ρωσσικὴν γλώσσαν.

Διατελέσαντες Κληρικοὶ - Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οὐκουμενικοῦ Θρόνου π. Κωνσταντῖνος Μύρων (2004 - 2011) - Πρωτοπρεσβύτερος Aurel Popesu, (2011 - 2017) Ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικὸς - Πρεσβύτερος Γεώργιος Μπουζίδης (ἀπὸ τοῦ ἔτους 2016 μέχρι τῆς σήμερον)

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος

  Πρεσβύτερος Γεώργιος Μπουζίδης Κιν.: +49.1577/35.71.656 E-mail: [email protected]