Benelux logo
Greek logo

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Namur

Rue de Gembloux 353, 5002 Namur

Διεύθυνσις Ναοῦ: Rue de Gembloux 353 – 5002 Namur

Ἱστοσελίδα Ἐνορίας: www.saintsrninamur.be

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: π. Κωνσταντίνος Ψάλλας,Tél.: +32.489/93.23.73 E-mail: [email protected]

Ἐφημέριος: Πρωτoπρεσβύτερος Θεολόγος Τσιρτσίδης. Διεύθυνσις: Rue du Pavillon 25 bte D – 5002 Saint-Servais, Namur. Τηλ.: +32.81/73.28.08. Κιν.: +32.484/86.19.91. E-mail:[email protected]

Ὧραι Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν:
Ἑσπερινός: Ἕκαστον Σάβ­βατον καὶ παραμονὴν τελέσεως Θείας Λειτουργίας εἰς τὰς 16:00 – 16:30.
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία: Τὰς Κυριακὰς 09:30-11:30. Κατὰ τὰς μνήμας ἑορταζομένων Ἁγίων 09:00-10:30.

Γλῶσσα Ἀκολουθιῶν: Γαλλική

Γραφεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ: Ὁ ἱερεὺς δέχεται εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν ἕκαστον Σάββατον 16:00- 17:00 καὶ κατόπιν συνεννοήσεως.

Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον – Fabrique d’Église: Πρωτοπρεσβύτερος Θεολόγος Τσιρτσίδης, κ.κ. Dominique Lesuisse,Olivier Wahis, Χριστίνα Ἀποστόλου καὶ Ἄννα Γεωργίου.

Ἱερὰ Ἐξομολόγησις:  Ἕκαστον Σάββατον 16:00-17:00 καὶ ἑκάστην Κυριακὴν μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν.

Ὑπεύθυνος Νεότητας: Πρωτοπρεσβύτερος Θεολόγος Τσιρτσίδης

Κατηχητικόν: Ἑκάστην Κυριακὴν μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ναόν. Τὴν εὐθύνην διὰ τὸ κατηχητικὸν ἔχει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θεολόγος Τσιρτσίδης.

Ἐνορία Ἁγίων Ραφαὴλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης
Ναμὺρ (Namur)
Ἱστορικὸν

Ἱδρυτής αὺτῆς, κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1990 ἐν Namur, φερούσης τὸν τίτλον «Ἐνορία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν» ὑπῆρξεν ὁ Οἰκονόμος David De Bruyn, βελγικῆς καταγωγῆς ὀρθόδοξος ἱερεὺς, ὅστις ἐπὶ Μητροπολίτου Παντελεήμονος ἐτέλει ὀρθοδόξους Ἱερὰς Ἀκολουθίας πολυεθνικοῦ χαρακτῆρος εἰς τὸ προάστειον Champion.

Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ π. Δαβίδ, ὁ τότε Μητροπολίτης Παντελεήμων συνεκάλεσε τὴν Δευτέραν 15ην Ὀκτωβρίου 2001 τοὺς πιστοὺς τῆς περιοχῆς εἰς σύναξιν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐπάρθη ἡ ἀπόφασις δημιουργίας Ἐνορίας δι’ ἅπαντας τοὺς ὀρθοδόξους. Διὰ τοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Μητροπολίτου παρεχωρήθη ὑπὸ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς  Ἐκκλησίας εἰς τοὺς ὀρθοδόξους ναός τις εἰς τὴν συνοικίαν Saint-Servais, ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ ἐλάμβανεν χώραν ἡ Θεία Λειτουργία τὴν δευτέραν καὶ τετάρτην Κυριακὴν ἑκάστου μηνός. Ἡ πρώτη τέλεσις τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἐπραγματοποιήθη τὴν 25ην Νοεμβρίου 2001 ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου τῇ συμμετοχῇ πιστῶν ἐκ τῶν παρακειμένων πόλεων. Ἡ κατάστασις αὕτη διήρκεσεν ἐπὶ μίαν διετίαν, κατὰ τὴν ὀποίαν ἐκ περιτροπῆς ἐλειτούργουν ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐν ἔτει 2003 ἐδρομολογήθη ἠ πρώτη ἀπόπειρα συστάσεως αὐτονόμου Ἐνορίας. Τὴν 3ην Ἰουνίου 2003, κατόπιν αἰτήσεως τῆς Μητροπόλεως, ὁ τότε Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν Charles Michel ἀνεγνώρισε τὴν Ἐνορίαν τῆς Namur. Ἐπειδὴ ὅμως παρετηρήθη τὸ φαινόμενον τῆς ὀλιγαρίθμου προσελεύσεως τῶν πιστῶν, ὁ Μητροπολίτης δι’ ἐπιστολῆς του (τῆς 2ας Σεπτεμβρίου 2003) προέτρεπεν αὐτοὺς ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ ἐκκλησιάζωνται τακτικῶς ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ ἀσχολῶνται εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν Ναόν, ἐὰν πράγματι ἐπιθυμοῦν τὴν τοποθέτησιν μονίμου ἐφημερίου. Τελικῶς εἰς τὰς 28 Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2003 ὑπεγράφη μὲν τὸ Βασιλικὸν Διάταγμα δημιουργίας θέσεως Ἱερατικῶς Προϊσταμένου, ἐτοποθετήθη δὲ ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Μοσχονᾶς εἰς τὴν θέσιν ταύτην, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ ὀποίου συνεκροτήθη τὴν 9ην Δεκεμβρίου 2003 τὸ πρῶτον Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον.

Τὸν μῆνα Μάρτιον τοῦ ἔτους 2004 ὁ π. Παναγιώτης Μοσχονᾶς ἀπεχώρησε διὰ προσωπικοὺς λόγους παραμένοντας ἡ θέσις κενὴ ἄχρι τοῦ μηνὸς Ἰουνίου τοῦ ἔτους 2004. Τὴν 1ην Σεπτεμβρίου 2004 τὸν διεδέχθη ἐπισήμως ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θεολόγος Τσιρτσίδης.

Ὁ π. Θεολόγος μετὰ τῶν ἐνοριτῶν προέβησαν εἰς τὴν ἀγορὰν τῶν ἀναγκαίων διὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ἱερῶν σκευῶν, ἐπίπλων, λειτουργικῶν βιβλίων καὶ λοιπῶν ἀντικειμένων ἀπαραιτήτων διὰ τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Σήμερον ἡ Ἐνορία αὕτη τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης δίδει μίαν δυναμικὴν καὶ ζῶσαν ὀρθόδοξον μαρτυρίαν εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Βαλλονίας.

Διατελέσαντες Κληρικοὶ
– Οἰκονόμος David De Bruyn († 2001).
– Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Μοσχονᾶς (2003 – 2004).
Ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικὸς
– Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: π. Θεολόγος Τσιρτσίδης (2004-2021)
– Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: π. Κωνσταντίνος Ψάλλας  (ἀπὸ τοῦ ἔτους 2021 μέχρι τῆς σήμερον)

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος:

π. Κωνσταντίνος Ψάλλας
Tél.: +32.489/93.23.73
E-mail: [email protected]