Benelux logo
Greek logo

Ἐνορία Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Anderlecht

Rue de la Floraison 35 - 1070 Bruxelles

  • Γλώσσα λειτουργίας: Πολωνική, Σλαυϊκή, Γαλλική
  • Έτος ίδρυσης:
  • Site: http://orthpol.be
  • Εmail:

Διεύθυνσις Ναοῦ: Rue de la Floraison 35, 1070 Anderlecht
Ἱστοσελὶς Ἐνορίας: orthpol.be
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Paweł Cecha. Κιν.: +32.489/86.91.16. E-mail: [email protected]
Χοράρχης: Marta Cecha
Γλῶσσαι Ἀκολουθιῶν: Πολωνική, σλαυονικὴ καὶ γαλλική
Ὧραι Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
Ἑσπερινός: Ἕκαστον Σάββατον 18:30-19:10
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία: Τὰς Κυριακὰς καὶ μεγάλας ἑορτὰς 09:00-12:00. Τὰς καθημερινὰς, ἀγρυπνία 18:30-22:00
Ἁγιασμός: Τὸ 1ον Σάββατον ἑκάστου μηνὸς μετὰ τὸν Ἑσπερινόν
Ἐξομολόγησις: Κατόπιν συνεννοήσεως
Γραφεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ: Ἕκαστον Σάββατον 17:00-18:00
Ἐνοριακὸν Συμβούλιον: Πρωτοπρεσβύτερος Paweł Cecha, Anna Kowalczuk, Bożena Kamieńska, Marta Cecha καὶ Tomasz Jarocki
Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον – Fabrique d’Église: Πρωτοπρεσβύτερος Paweł Cecha, Żaneta Bołtromiuk-Nowak, Aneta Siergiejuk, Andrzej Dudzicz καὶ Jan Slokotowicz
Κατήχησις ἐνηλίκων: Πρωτοπρεσβύτερος Paweł Cecha
Κατηχητικόν: Marta Cecha, Martyna Marczuk, Julia Dawidziuk καὶ Wiktoria Marczuk
Ὑπεύθυνος Νεότητος: Martyna Marczuk

Ἐνορία Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Anderlecht

Ἡ Ἐνορία τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Anderlecht ἀνήκει κανονικῶς εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Βελγίου. Ἱδρύθη τὸ ἔτος 2014 διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν ἐκ Πολωνίας προερχομένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἐφημέριος ἀποστέλλεται ἐκ τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας. Διατηρεῖται ἡ πολωνικὴ ὀρθόδοξος λειτουργικὴ παράδοσις, ἐνῷ χρησιμοποιεῖται εἰς τὰς Ἱεροπραξίας τόσον ἡ πολωνικὴ ὅσον καὶ ἡ σλαβωνικὴ γλῶσσα. Πρὸς τοῦτο ὑπεγράφη εἰδικὴ συμφωνία συναφθεῖσα μεταξὺ τοῦ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας κ. Σάββα καὶ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου περὶ ὑπαγωγῆς τῆς ἐν λόγῳ ἐνορίας εἰς τὴν κανονικὴν δικαιοδοσίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου.

Ἡ Ἐνορία αὕτη καλύπτει τὰς θρησκευτικὰς ἀνάγκας τῆς ὀρθοδόξου πολωνικῆς κοινότητος, τῆς ὁποίας τὰ ἑξακόσια κατὰ τὸν ἀριθμὸν μέλη ὑπέγραψαν σχετικὴν αἴτησιν αἰτοῦντα τὴν δημιουργίαν ἐνορίας. Χάρις εἰς τὰς ἐνεργείας τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου Ἀθηναγόρου παρεχωρήθη εἰς αὐτὴν κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τὸ ἐν Βρυξέλλαις παρεκκλήσιον τῆς Ἀναστάσεως διὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας τὴν δευτέραν καὶ τετάρτην Κυριακὴν ἑκάστου μηνός. Διὰ τὰς λοιπὰς Κυριακὰς οἱ πιστοὶ προσήρχοντο εἰς τὴν γαλλόφωνον Ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Σιλουανοῦ καὶ Μαρτίνου Βρυξελλῶν.

Κατόπιν συνεχῶν ἀναζητήσεων καὶ συγκεντρώσεων, ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία διὰ πρωτοβουλίας τοῦ Μητροπολίτου Ἀθηναγόρου ἐπρότεινε διὰ τὴν πολωνόφωνον Ἐνορίαν ναόν τινα εἰς Anderlecht, ὁ ὁποῖος ἦτο κενὸς καὶ εἰς καλὴν κατάστασιν εὑρισκόμενος, ἐπιπλέον δὲ διέθετε μεγάλον χῶρον σταθμεύσεως. Οἱ ἐνορίται μετὰ ζήλου ἐμφορούμενοι ἠγόρασαν εἰκόνας, πολυελαίους καὶ λειτουργικὰ σκεύη ἐπιτυγχάνοντας τὴν προσαρμογὴν τοῦ ἄχρι πρότινος ρωμαιοκαθολικοῦ ναοῦ εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς ὀρθοδόξου λατρείας. Ἀκολούθως, τὴν Κυριακὴν 14ην Φεβουαρίου 2016 ὁ Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας ἐτέλεσε τὴν πρώτην Θείαν Λειτουργίαν, προηγηθείσης τῆς ἀκολουθίας Καθαγιασμοῦ τοῦ χώρου.

Τὸν μῆνα Ἰανουάριον τοῦ ἔτους 2015 διεξήχθησαν συζητήσεις διὰ τὴν ἐπαναδιαπραγμάτευσιν τῆς μισθώσεως, ἥτις ἐπεκτάθη ἄχρι τοῦ ἔτους 2020. Μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς περιόδου ταύτης ἡ ἐνορία σκοπεύει νὰ προβῇ εἰς διαπραγματεύσεις τόσον διὰ τὴν ἐπίτευξιν μακροχρονίου ἐνοικιάσεως ὅσον καὶ διὰ τὴν δυνατότηταν περαιτέρω προσαρμογῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τὰς ἀνάγκας τῆς ἐνορίας. Κατὰ δὲ τὸν μῆνα Μάϊον τοῦ ἔτους 2019 ἀπέκτησεν ἐκ τοῦ Βελγικοῦ Κράτους τὴν ἐπίσημον ἀναγνώρισίν της.

Ἡ Ἐνορία δίδει ἰδιαιτέραν σημασίαν εἰς τὰ μικρὰ παιδία καὶ τοὺς νέους, τοὺς συμμετέχοντας ἐνεργῶς εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Νεολαίαν τῆς Benelux, ἐνῷ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν εἴτε ἐνετάχθησαν εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν χορωδίαν εἴτε προσφέρουσι τὰς ὑπηρεσίας των εἰς τὸ Ἱερὸν Βῆμα κατὰ τὴν τέλεσιν τῶν Ἱεροπραξιῶν. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Μυσταγωγίας ἐξήκοντα καὶ πλέον παιδία συμμετέχουσιν εἰς τὸ κατηχητικὸν μάθημα τὸ διεξαγόμενον ὑπὸ τῆς ἐχούσης τὴν διεύθυνσιν καὶ καθοδήγησιν πρεσβυτέρας Μάρθας Cecha, τῇ βοηθείᾳ πολλῶν νέων ἀποκτησάντων ἤδη μεγάλην διδακτικὴν πεῖραν.

Ἐκτὸς τοῦ ἀμιγῶς ποιμαντικοῦ ἔργου, ἡ ἐνορία δραστηριοποιεῖται καὶ εἰς ἄλλους τομεῖς. Ἐν ἔτει 2017 ἐπέτυχεν, διὰ τῆς συνεργασίας μετὰ τῆς πολωνικῆς ὀργανώσεως «Orthnet» καὶ ἔχοντας τὴν ὑποστήριξιν τῆς πολωνικῆς πρεσβείας, νὰ ἀποκτήσῃ τὰ ἀναγκαῖα χρήματα διὰ τὴν διοργάνωσιν, κατὰ τὸν μῆνα Σεπτέμβριον τοῦ ἰδίου ἔτους, τῆς Ἐκθέσεως «Orthphoto – les couleurs de l’Orthodoxie – Pologne». Τὴν Ἔκθεσιν ταύτην διήνθιζον τόσον μουσικαὶ ἐκδηλώσεις πραγματοποιηθεῖσαι ὑπὸ τῆς χορωδίας, ὅσον καὶ προβολὴ ταινίας τινός, τῆς ὁποίας θέμα ἦτο ἡ ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Πολωνίαν. Συνεργάζεται ἐπίσης μετὰ τοῦ προξενείου καὶ τῆς πολωνικῆς πρεσβείας προκειμένου νὰ συνδράμῃ Πολωνοὺς, ἀντιμετωπίζοντας ἐν Βελγίῳ πάσης φύσεως δυσκολίας. Ἡ ἐνοριακὴ χορωδία συμμετέχει ὡσαύτως εἰς ἐκδηλώσεις, αἱ ὁποῖαι διοργανώνονται ὑπὸ τῶν πολωνικῶν διπλωματικῶν Ἀρχῶν, ἐνῷ μέλη τῶν πολωνικῶν διπλωματικῶν ἀποστολῶν μετέχουσιν εἰς ἐνοριακὰς δραστηριότητας.

Ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικὸς
– Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Pawel Cecha, (ἀπὸ τοῦ ἔτους 2014 μέχρι τῆς σήμερον).

 

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος

Πρωτοπρεσβύτερος Paweł Cecha
Κιν.: +32.489/86.91.16

E-mail: [email protected]