Benelux logo
Greek logo

Ἐνορία Ἁγίας Αἰκατερίνης, Amsterdam (Zaandam)

Botenmakersstraat 114, 1506 TH Zaandam

Διεύθυνσις Ναοῦ: Botenmakersstraat 114, 1506 TH Zaandam
Ἱστοσελὶς Ἐνορίας: www.orthodoxamsterdam.nl
E-mail: [email protected]
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβύτερος Ἀλέξανδρος Κουφουδάκης. Κιν.: +31.658/91.51.23. E-mail: [email protected]
Ἱεροψάλται: Γεώργιος Ροῦσσος, Νικόλαος Ἀγγέλου καὶ Μαρία Ζαχαρία
Γλῶσσαι Ἀκολουθιῶν: Ἑλληνική, ὁλλανδικὴ καὶ σλαυϊκή
Ὧραι Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
Ἑσπερινός: Ἕκαστον Σάββατον καὶ παραμονὴν τελέσεως Θείας Λειτουργίας εἰς τὰς 18:00
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία: Τὰς Κυριακὰς καὶ μεγάλας ἑορτὰς 09:00-12:00. Τὰς καθημερινὰς εἰς τὴν μνήμην ἑορταζομένων ἁγίων 09:00-11:30
Ἁγιασμός: Τὸ 1ον Σάββατον ἑκάστου μηνὸς
Ἐξομολόγησις: Κατόπιν συνεννοήσεως
Γραφεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ: Ἕκαστον Σάββατον 16:00-18:00
Ἐνοριακὸν Συμβούλιον: Πρεσβύτερος Ἀλέξανδρος Κουφουδάκης, Δημήτριος Γιαννακουδάκης, Πηνελόπη Μοτσενίγου, Ἀθανάσιος Φραγκιᾶς καὶ Μαρία Ζαχαρία
Κατηχητικόν: Ἑκάστην Κυριακὴ μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία

Ἱστορικὴ Ἐνορία Ἁγίας Αἰκατερίνης Amsterdam 

Κατὰ τὸ ἔτος 2016 ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Μητρόπολις προέβη εἰς τὴν ἐπανασύστασιν τῆς ἐν  Ἄμστερνταμ ἱστορικῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης. Ἑκατὸν πεντήκοντα ἔτη ἀπὸ τῆς παύσεως τῆς λειτουργίας αὐτῆς (1866) ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις ἠγόρασεν κτήριόν τι, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐστεγάσθησαν τόσον ὁ ἐνοριακὸς Ναός, ὅσον καὶ ἡ ὄπισθεν αὐτοῦ αἴθουσα ἐκδηλώσεων καὶ ἡ παραπλεύρως κειμένη κατοικία τοῦ ἑκάστοτε ἱερέως.

Ὑπενθυμίζομεν ὅτι οἱ πρῶτοι ἀφιχθέντες εἰς Ὁλλανδίαν Ἕλληνες ἦσαν κληρικοί, οἵτινες ἐσπούδασαν κατὰ τὸν 17ον αἰώναν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῆς πόλεως Leiden. Κατὰ τὸν 18ον αἰῶνα ἐγκατεστάθησαν εἰς Ἄμστερνταμ ἔμποροι τινὲς Ἕλληνες προερχόμενοι ἐκ Σμύρνης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐκ τῆς νήσου Χίου καὶ ἐκ Θεσσαλονίκης, οἱ ὁποῖοι ἵδρυσαν τόσον εἰς  Ἄμστερνταμ ὅσον καὶ εἰς ἑτέρας πόλεις τῆς Εὐρώπης μικρὰ ἐμπορικὰ καταστήματα διὰ τὸ ἐμπόριον ἀνατολικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν προϊόντων.

Ἡ Ἑλληνικὴ ἐν  Ἄμστερνταμ κοινότης ἐπλήθυνεν ἐμφανῶς. Κατὰ τὸ ἔτος 1752 τὰ μέλη αὐτῆς ἠτήσαντο ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεῖου τὴν ἄδειαν καὶ εὐλογίαν ἱδρύσεως ὀρθοδόξου ἐνορίας. Ἀρχικῶς ὡς χῶρος συγκεντρώσεως διὰ τὴν τέλεσιν τῶν ἱεροπραξιῶν ἐπελέγη εἷς εὐκτήριος οἶκος, ὅστις ἠφιερώθη εἰς τὴν Ἁγίαν Ἔνδοξον Μεγαλομάρτυρα Αἰκατερίνην. Ἐν ἔτει 1763 ἡ Ἐνορία μετεφέρθη εἰς τὸ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Oudezijds Voorburgwal κτήριον, τὸ ὁποῖον ἠγόρασαν διὰ χρημάτων προερχομένων ἐκ κληρονομίας παρά τινος  Ἕλληνος ἐμπόρου, ὅστις ἠργάσθη εἰς τὴν Ὁλλανδικὴν  Ἑταιρείαν τῶν Ἀνατολικῶν Ἰνδιῶν. Ἤδη ἐν ἔτει 1760 ἐνορῖται ἐπεμελήθησαν μετάφρασιν τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τὴν Ὁλλανδικὴν γλῶσσαν.

Εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, κατόπιν ἐπιθυμίας πολλῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῆς περιοχῆς Ἄμστερνταμ ἐτελεῖτο ἅπαξ τοῦ μηνὸς ὑπὸ τοῦ ἱερέως τῆς Οὐτρέχτης Θεία Λειτουργία ἐντὸς Ρωμαιοκαθολικοῦ Ναοῦ.

Κατὰ τὸ ἔτος 2015 ὁ Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας προέβη εἰς τὴν εἰς διάκονον καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς τὴν εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Ἀλεξάνδρου Κουφουδάκη διὰ νὰ ἀναλάβῃ τὴν διαποίμανσιν τῆς Ἐνορίας. Ὁ Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας συνειδητοποιώντας τὴν μεγίστην ἀνάγκην ὑπάρξεως Ὀρθοδόξου εἰς  Ἄμστερνταμ Ἐνορίας, ἐσκέφθη νὰ προβῇ εἰς τὴν ἀγορὰν κτηρίου τινός. Τὸν μῆνα Αὔγουστο τοῦ ἔτους 2016 ἠγοράσθησαν ὁ ναὸς καὶ ἡ κατοικία τοῦ ἱερέως, χάρις εἰς δωρεὰς προερχομένας κυρίως ἐκ τοῦ ἐν Rochefort εὑρισκομένου Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀββαείου Notre-Dame de Saint-Rémy. Τὸ κτήριον ἦτο πρώην προτεσταντικὸς ναὸς κείμενος εἰς τὸ προάστιον Zaandam (βορείως τῆς πόλεως τοῦ Ἄμστερνταμ) καὶ δομημένος κατὰ τὸ ἔτος 1906. Εἶναι δημιούργημα τοῦ ἀρχιτέκτονος Jan Jansonius καὶ συγκαταλέγεται, λόγῳ τῶν ἰδιαιτέρων ἀρχιτεκτονικῶν αὐτοῦ στοιχείων, εἰς ἕν ἐκ τῶν ὡραιοτέρων δειγμάτων τῆς Art Nouveau. Παραπλεύρως τοῦ ναοῦ εὑρίσκεται τὸ πρεσβυτέριον καὶ ἡ αἴθουσα δεξιώσεων.

Μετὰ μεγάλης λαμπρότητος καὶ συγκινήσεως ἐτελέσθη ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία τὴν 3ην Σεπτεμβρίου 2016. Μετὰ παρέλευσιν δύο περίπου αἰώνων σιγῆς καὶ λήθης ἐπανελειτούργησεν ἡ Ὀρθόδοξος ταύτη Ἐνορία. Τῆς Ἀρχιερατικῆς Λειτουργίας προέστη ὁ Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας συμπαραστατούμενος ὑπὸ πολλῶν ἱερέων ἐξ Ὁλλανδίας καὶ Βελγίου. Διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ καὶ δι’ ἀόκνους προσπαθείας, τὸ ὄραμα τοῦ Μητροπολίτου Ἀθηναγόρου τὸ ἀφορῶν τὴν ἐνορίαν ταύτην, ἔλαβε σάρκα καὶ ὀστᾶ.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μητροπολίτης Βελγίου, ἀφοῦ ηὐχαρίστησεν ἐκ καρδίας ἅπαντας τοὺς παρασταθέντας, ἐτόνισε τὰς ποικιλομόρφους δυσκολίας, ἅτινας ἀντιμετώπισεν διὰ τὴν ἀπόκτησιν τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος καὶ τὴν ἀνάγκην οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως διὰ τὴν ἐξόφλησιν τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν ἀνακαίνισιν τῶν κτηρίων, τὰ ὁποῖα ἀπεκτήθησαν διὰ τῆς χρήσεως ἀτόκου δανείου χορηγηθέντος  παρὰ τοῦ  Ἄρχοντος Δρ. Γεωργίου Ἀλεξανδρῆ. Ηὐχαρίστησεν ἰδιαιτέρως τὸν κ. Ἀλεξανδρίδη, ὅστις ἠγωνίσθη ἐπὶ πολλὰ ἔτη διὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς Ἐνορίας εἰς τὴν περιοχήν, ὡσαύτως καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον. Προσεκάλεσεν ἰδιαιτέρως τοὺς νέους νὰ ἐκκλησιάζωνται τακτικῶς καὶ νὰ μετέχωσιν ἐνεργῶς εἰς τὴν ἐνοριακὴν ζωήν.

Ὁ Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας καὶ τὰ μέλη τοῦ ἱδρύματος «Ὀρθόδοξος Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν» ἐργάζονται ἀόκνως διὰ τὴν ριζικὴν ἀνακαίνησιν τοῦ ὅλου οἰκοδομήματος τοῦ περιλαμβάνοντος τὸν Ναόν, τὸ Πνευματικὸν Κέντρον καὶ τὸ πρεσβυτέριον.

Διατελέσαντες Κληρικοὶ
Ἐπίσκοπος Εὐμενείας Μάξιμος, Ἀρχιερατικὸς Ἐπόπτης (1990-2015)
Πρεσβύτερος Γεώργιος Μαυρογιαννάκης
Πρωτοπρεσβύτερος Ἀπόστολος Σγουρίδης
Οἰκονόμος Γεώργιος Περρῆς (2001-2017)
Ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικὸς
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβύτερος Ἀλέξανδρος Κουφουδάκης, (ἀπὸ τοῦ ἔτους 2016 μέχρι τῆς σήμερον)

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος

Πρεσβύτερος Ἀλέξανδρος Κουφουδάκης

Κιν.:  +31.658/91.51.23

E-mail: [email protected]