Benelux logo
Greek logo

Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου, Schaerbeek

Rue du Progrès 293 - 1030 Bruxelles

Διεύθυνσις Ναοῦ: Rue du Progrès 293, 1030 Bruxelles Ἱστοσελὶς Ἐνορίας: www.agiosnikolaos.be E-mail: [email protected] Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βλατάκης. Κιν.: +32.466/10.50.50. E-mail: [email protected] Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἐμμανουὴλ Μαυρογιαννάκης. Κιν.: +32.496/50.38.70. E-mail: [email protected] Πρωτοψάλτης: Γεώργιος Καμπανταϊδάκης Ἱεροψάλται: Γεώργιος Ἀβραμίδης καὶ Παναγιώτης Τσίγγανος Ὧραι Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἑσπερινός: Ἕκαστον Σάββατον καὶ παραμονὴν τελέσεως Θείας Λειτουργίας εἰς τὰς 18:00 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία: Τὰς Κυριακὰς καὶ μεγάλας ἑορτὰς 09:00-12:00. Τὰς καθημερινὰς εἰς τὴν μνήμην ἑορταζομένων ἁγίων 09:00-11:00 Γραφεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ: Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ 18:00-19:00. Τηλ.: +32.2/201.19.38 Ἐνοριακὸν Συμβούλιον: Πρωτοπρεσβύτεροι Γεώργιος Βλατάκης καὶ Ἐμμανουὴλ Μαυρογιαννάκης, Γεώργιος Φεΐμης, Γεώργιος Γραμματικός, Κυριάκος Τσιριμιάγκος, Σπυρίδων Τσιριμιάγκος, Στέφανος Κανταρίδης, Βασίλειος Κωλέτσης, Δημήτριος Σαλαμούρας, Ἀθανάσιος Δούπας, Πασχάλης Δούπας, Ἕλενα Ζυνιάτη, Σπυρίδων Ζυνιάτης καὶ Αντώνιος Κωλέτσης Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον - Fabrique d’Église: Πρωτοπρεσβύτεροι Γεώργιος Βλατάκης καὶ Ἐμμανουὴλ Μαυρογιαννάκης, Γεώργιος Γραμματικός, Κυριάκος Τσιριμιάγκος, Βασίλειος Κωλέτσης, Ἀθανάσιος Δούπας καὶ Σπυρίδων Τσιριμιάγκος Κατηχητικόν: Ἑκάστη Κυριακὴ μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν. Ὑπεύθυνος ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἐμμανουὴλ Μαυρογιαννάκης. Κατηχήτριαι: Αἰκατερίνη Βενετσιάνου, Στυλιανὴ Μαντοπούλου, Μαρία Γαβριήλ καὶ Μαρία Μπούρα Ὑπεύθυνος Νεότητος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἐμμανουὴλ Μαυρογιαννάκης Φιλόπτωχον Ταμεῖον: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βλατάκης καὶ Διαμαντούλα Βάλκογλου, Ἑλένη Τσελεπίδου, Σούλα Σίμογλου, Γεωργία Βλασακάκη, Εὐαγγελία Βαργιαμίδου, Δέσποινα Δημοπούλου, Ἀλεξάνδρα Βασιλειάδου, Εὐγενία Γραμματικοῦ, Τριανταφυλλιὰ Μπαξεβάνου καὶ Εὐθυμούλα Τσιαπλιά Ἐνοριακὸν Κέντρον: Ὑπεύθυνος ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἐμμανουὴλ Μαυρογιαννάκης. Εἰς τὸ Ἐνοριακὸν Κέντρον προσφέρεται καφὲς μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἐπίσης διατίθεται εἰς τοὺς πιστοὺς διὰ δεξιώσεις καὶ τελετὲς κατόπιν συνεννοήσεως

Ἐνορία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Σκάρμπεκ Βρυξελλῶν Ἱστορικὸν

Ὁ πρῶτος Μητροπολίτης Βελγίου προεῖδεν ὅτι, ἀφ' ἑνὸς μὲν ὁ μεγάλος Ναὸς τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν δὲν ἐπήρκει πλέον διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἀφ´ἑτέρου δὲ καθίστατο ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη ἱδρύσεως ἑνὸς νέου, ὅστις θὰ ἐκάλυπτε τὰς πνευματικὰς ἀνάγκας τῶν Χριστιανῶν ἐκείνων, οἵτινες ἐγκαθίσταντο εἰς τὰς περιοχὰς τῶν δύο μεγάλων ἐν Βρυξέλλαις σιδηροδρομικῶν σταθμῶν, ἤτοι τὴν περιοχὴν τοῦ Midi καὶ τὴν τοῦ Nord. Αἱ δύο προαναφερόμεναι αἰτίαι ἐστάθησαν ἡ ἀφορμὴ οὕτως ὥστε νὰ συσταθῇ ἐν ἔτει 1972 ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σκαρμπέκ.

Κατὰ τὴν ἀμέσως μετὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς Ἐνορίας χρονικὴν περίοδον ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελεῖτο εἰς τὸν μεγάλον Ρωμαιοκαθολικὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐπὶ τῆς Rue de Brabant. Ὁ Ναὸς ἐκαλλωπίσθη σταδιακῶς διὰ μικροῦ εἰκονοστασίου καὶ φορητῶν εἰκόνων. Ἐπρομηθεύθησαν δὲ τὰ ἀναγκαῖα, πρὸς ἐπιτέλεσιν τῶν Ἱερῶν Ὰκολουθιῶν, ἐκκλησιαστικὰ σκεύη. Ἐχρησιμοποιεῖτο διὰ τὴν Θείαν Λατρείαν οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ὀρθοδόξων ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν εἰς διαφορετικὰ ὠράρια. Ἄχρι τοῦ ἔτους 2016 εἰς αὐτὸν ἐλάμβανον χώραν αἱ Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.

Τὴν 22αν Ἰανουαρίου 1976 ὁ Θεόφιλος Σκυλλᾶς ἐδώρισεν, ἐπ´ὀνόματι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὸ εὑρισκόμενον ἐπὶ τῆς Rue de Progrès 293 ἀκίνητον θέτοντας ὡς σκοπὸν τὴν διαμόρφωσιν αὐτοῦ εἰς εὐκτήριον οἶκον, διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ὁ Ἱερὸς οὗτος Ναὸς παραμένει ἐν ἐνεργείᾳ ἄχρι τῆς σἠμερον ἀποτελώντας τὸ πνευματικὸν κέντρον τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σκαρμπέκ.

Τὴν 16ην Μαρτίου 1987 ἡ Ἐνορία προέβη εἰς τὴν ἀγορὰν τῶν δύο ἐπὶ τῆς ἰδίας ὁδοῦ παραπλεύρως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀκινήτων, φερόντων τοὺς ἀριθμοὺς 295 καὶ 297 ἀντιστοίχως, ἐπ´ὀνόματι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ σκοπὸς τῆς ἐπενδύσεως ταύτης διὰ τὸ μὲν πρῶτον ἦτο ἡ χρήσις αὐτοῦ ὡς κατοικία τοῦ ἑκάστοτε ἐφημερίου, διὰ δὲ τὸ δεύτερον ἡ ἐνοικίασις αὐτοῦ, τὸ προϊὸν τῆς ὁποίας θὰ διετίθετο διὰ τὴν συντήρησιν τοῦ ὅλου συγκροτήματος. Τὸ ἀπαραίτητον διὰ τὴν ἀγορὰν χρηματικὸν ποσὸν διέθεσεν, ὑπὸ μορφὴν δανείου, ὁ ἀείμνηστος Βλάσιος Ἀγγελόπουλος, τοῦ ὁποίου ἡ ἐν συνεχείᾳ ἀποπληρωμὴ ἐπετεύχθη σταδιακῶς ἐκ τῶν ἐσόδων τῆς Ἐνορίας.

Εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν καὶ εἰς τὴν ὑπερκειμένην αὐτοῦ αἴθουσαν δεξιώσεων ἐπραγματοποιήθησαν κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα μεταξὺ τῶν ἐτῶν 2015-2017 ἐκτεταμέναι ἐπισκευαστικαὶ καὶ ἐξωραϊστικαὶ ἐργασίαι, διὰ τῶν ὁποίων ἀνεκαινίσθη λίαν ἐπιτυχῶς καὶ διεμορφώθη ριζικῶς ἅπαν τὸ οἰκοδόμημα. Τὸ ποιμαντικὸν ἔργον τῆς Ἐνορίας διεξάγεται κατὰ τρόπον συστηματικὸν τὰ τρία κυρίως τελευταία ἔτη, ἰδιαιτέρως εἰς τὸν τομέαν τῆς ποιμαντικῆς τῶν νέων διὰ συχνῶν συναντήσεων καὶ καταλλήλων κατηχήσεων.

Διατελέσαντες Κληρικοὶ Πρεσβύτερος Ἰωάννης Κλῆς, (1972 - 1975). Αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Σταυρόπουλος (1976 - 1977). Πρεσβύτερος Παναγιώτης Παναγόπουλος (1977 - 1981). Πρεσβύτερος Γεώργιος Χιώτης (1981-2004). Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Χαρτοματσίδης (1995-2006). Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Παναγιώτης Μοσχονᾶς (2004-2014). Ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικοὶ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βλατάκης (ἀπὸ τοῦ ἔτους 2014 μέχρι τῆς σήμερον). Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἐμμανουὴλ Μαυρογιαννάκης (ἀπὸ τοῦ ἔτους 2014 μέχρι τῆς σήμερον).

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βλατάκης Κιν.: +32.466/10.50.50 E-mail: [email protected]  

Ἐφημέριος

Πρωτοπρεσβύτερος Ἐμμανουὴλ Μαυρογιαννάκης Κιν.: +32.496/50.38.70 E-mail: [email protected]