Benelux logo
Greek logo

Γραφεῖον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει

Γραφεῖον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει


Τὸ Γραφεῖον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει ἱδρύθη τὸ ἔτος 1994 δι᾽ ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ ἕδραν τὰς Βρυξέλλας καὶ λειτουργεῖ ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν καὶ παρακολούθησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου.

Ἦτο ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. Jacques Delors, ὁ ὁποῖος προέτεινε νὰ λειτουργεῖ ὡς Γραφεῖον ἁπάσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Ε.Ε. ἐκ παραλλήλου πρὸς τὰ ἤδη ὑπάρχοντα Γραφεῖα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Ε.Ε., COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté Européenne) καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκουμενικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ Κοινωνίαν (σήμερον C.E.C. – Συνδιάσκεψις Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν).

Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος ἔθεσε τὸ Γραφεῖον τοῦτο ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ ἑκάστοτε Μητροπολίτου Βελγίου καὶ διώρισε τὸν τότε Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐμμανουὴλ Ἀδαμάκην (σήμερον Μητροπολίτην Γαλλίας) καὶ τὸν τότε Ἀρχιδιάκονον Ἀθηναγόραν Peckstadt (σημερινὸν Μητροπολίτην Βελγίου) – καὶ οἱ δύο κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεως Βελγίου – τὸν πρῶτον ὡς διευθυντοῦ καὶ τοῦ δευτέρου ὡς συνεργάτου τοῦ Γραφείου.

Τὸ κτήριον ὅπου στεγάζεται τὸ Γραφεῖον τοῦτο εἰς Βρυξέλλας ἠγοράσθη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου εἰδικῶς διὰ τὴν ἐκπροσώπησιν ταύτην.

Ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς λειτουργίας του, τὸ Γραφεῖον τοῦτο ἐδραστηριοποιήθη μὲ στόχον τὴν γνωριμίαν καὶ τὴν προσέγγισιν τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τοὺς Εὐρωπαϊκοὺς θεσμοὺς καὶ ὑπηρεσίας. Ἦτο σημαντικὸν νὰ καταστῇ γνωστὴ ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς ὑπερεθνικοῦ καὶ οἰκουμενικοῦ θεσμοῦ, εἰς μίαν μάλιστα ἐποχὴν ἐθνικῶν συγκρούσεων εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Βαλκανίων. Πολὺ γρήγορα προσετέθη ἡ ἀντιμετώπισις τῆς οὕτω λεγομένης θρησκευτικῆς βίας καὶ τῆς τρομοκρατίας αἱ ὁποῖαι ἐπεξετάθησαν εἰς Ἀνατολὴν καὶ Δύσιν.

Εἰς τὴν διπλῆν ταύτην ἀποστολὴν τῆς ἐσωτερικῆς ἀναγεννήσεως καὶ μαρτυρίας τοῦ γνησίου ὀρθοδόξου καὶ οἰκουμενικοῦ τρόπου ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου, τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς ἀλόγου μισαλλοδοξίας, τὸ Γραφεῖον ἀνταπεκρίθη διὰ τῆς ἐντατικῆς ἐκπροσωπήσεως εἰς τὰ ἁρμόδια ὄργανα τῆς Ε.Ε. καὶ τῆς ὀργανώσεως ποικίλλων δράσεων πρὸς ἐνδυνάμωσιν τῆς εἰρήνης, τῆς φιλαδελφείας, τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τῆς συνενώσεως τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης.

Παρ᾽ ὅλας τὰς διαρκεῖς ὑλικὰς δυσκολίας, τὸ Γραφεῖον τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου ἔφερε εἰς πέρας πολλὰς δράσεις μὲ ἀποκορύφωμα τὰς ἐπισήμους ἐπισκέψεις τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τὰ κέντρα ἐξουσίας τῆς Ε.Ε., καὶ τῆς ὁμολογίας διὰ ζώσης τοῦ μαρτυρίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐνώπιον τῶν ἐκπροσώπων τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης. Διωργάνωσε μεγάλην διαθρησκειακὴν συνάντησιν μετὰ τὰ γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου, τὸν Δεκέμβριον τοῦ ἔτους 2001. Ἐβοήθησε εἰς τὸν διάλογον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὸ Εὐρωπαϊκὸν Λαϊκὸν Κόμμα (πρὸς τοῦτο ἐβοήθησε τὰ μέγιστα ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς τοῦ Βελγίου ἀείμνησος Wilfried Martens καὶ μετέπειτα πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος), καὶ ἐθεσμοθετήθη διάλογος τοῦ κόμματος τούτου μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν εἰς Εὐρώπην, ὁ ὁποῖος κατέληξε εἰς διαθρησκειακὸν διάλογον.

Τὸ Γραφεῖον συμμετέσχε πρωταγωνιστικῶς εἰς τὴν διοργάνωσιν σεμιναρίων διαθρησκειακοῦ διαλόγου, καθὼς καὶ εἰς τὸν θεσμοθετημένον διάλογον μὲ τὴν Ε.Ε. ὑπὸ τὴν μορφὴν συναντήσεων ἐτησίως μὲ τὰς ὑπηρεσίας τοῦ Προέδρου τῆς Ε.Ε.

Ἡ παράδοσις τοῦ διαλόγου τοῦ Γραφείου μὲ τὸ Εὐρωπαϊκὸν Λαϊκὸν Κόμμα (ΕΛΚ), ξεκίνησε τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 1996 εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἀνάλογες συναντήσεις δὲ συνεχίζονται νὰ πραγματοποιεῖται μέχρι σήμερον. Ἡ θεμελιώδης βάσις τοῦ διαλόγου μεταξὺ τοῦ ΕΛΚ καὶ τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, τῇ πρωτοβουλίᾳ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, εἶναι κατοχυρωμένος διὰ τοῦ ἄρθρου 17 τῆς συνθήκης τῆς Λισσαβῶνος καὶ ἀποτελεῖ μία εὐθύνην διὰ τὴν Εὐρώπην καὶ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία. Ὁ διάλογος μὲ τὸ ΕΛΚ φέρει συνεχῶς καρπούς, ἐφ᾽ ὅσον ἀνώτατα στελέχη τοῦ Κόμματος τούτου διακηρύττουν τὴν μεγάλην σημασίαν τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ἀξιοπρέπειαν. Βοηθάει δὲ ὁ διάλογος αὐτὸς εἰς τὴν γεφύρωσιν τοῦ κοινωνικοῦ καὶ πολιτισμικοῦ χάσματος μεταξὺ τῆς Δυτικῆς καὶ τῆς Κεντρικῆς καὶ Ἀνατολικῆς Εὐρώπης. Ἡ σημασία τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ γίνῃ περισσότερον κατανοητὴ μόνον μὲ τὸν διάλογον αὐτόν.


Ἐπόπτης:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας
Avenue Charbo 71 – 1030 Bruxelles
Τηλ.: +32.2/736.52.78
E-mail: [email protected]

Διευθυντής:

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Αἰμιλιανὸς Μπογιάννου
Place de Jamblinne de Meux 40 – 1030 Bruxelles
Τηλ.: +32.2/734.89.87
E-mail: [email protected]