Benelux logo
Greek logo

Γραφεῖον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει

Γραφεῖον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει


Τὸ Γραφεῖον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει ἱδρύθη τὸ ἔτος 1994 δι´ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ ἕδραν τὰς Βρυξέλλας καὶ λειτουργεῖ ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν καὶ παρακολούθησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου.

Ἦτο ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. Jacques Delors, ὁ ὁποῖος προέτεινε νὰ λειτουργεῖ ὡς Γραφεῖον ἁπάσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Ε.Ε. ἐκ παραλλήλου πρὸς τὰ ἤδη ὑπάρχοντα Γραφεῖα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Ε.Ε., COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté Européenne) καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκουμενικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ Κοινωνίαν (σήμερον ΚΕΚ – Συνδιασκέψεως Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν).

Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος ἔθεσε τὸ Γραφεῖον τοῦτο ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ ἑκάστοτε Μητροπολίτου Βελγίου καὶ διώρισε τὸν τότε Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐμμανουὴλ Ἀδαμάκην (σήμερον Μητροπολίτην Γαλλίας) καὶ τὸν τότε Ἀρχιδιάκονον Ἀθηναγόραν Peckstadt (σημερινὸν Μητροπολίτην Βελγίου) – καὶοἱ δύο κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεως Βελγίου – ὁ πρῶτος ὡς διευθυντὴς καὶ ὁ δεύτερος ὡς συνεργάτης τοῦ Γραφείου.

Τὸ κτήριον ὅπου στεγάζεται τὸ Γραφεῖον τοῦτο εἰς Βρυξέλλας ἠγοράσθη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου εἰδικῶς διὰ τὴν ἐκπροσώπησιν ταύτην.

Ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς λειτουργίας του, τὸ Γραφεῖον τοῦτο ἐδραστηριοποιήθη μὲστόχον τὴν γνωριμίαν καὶ τὴν προσέγγισιν τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τοὺς Εὐρωπαϊκοὺς θεσμοὺς καὶ ὑπηρεσίας. Ἦτο σημαντικὸν νὰ καταστῇ γνωστὴ ἡμαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς ὑπερεθνικοῦ καὶ οἰκουμενικοῦ θεσμοῦ, εἰς μίαν μάλιστα ἐποχὴν ἐθνικῶν συγκρούσεως εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Βαλκανίων. Πολὺγρήγορα προσετέθη ἡ ἀντιμετώπισις τῆς οὕτω λεγομένης θρησκευτικῆς βίας καὶτῆς τρομοκρατίας ποὺ ἐπεξετάθησαν εἰς Ἀνατολὴν καὶ Δύσιν.

Εἰς τὴν διπλῆν ταύτην ἀποστολὴν τῆς ἐσωτερικῆς ἀναγεννήσεως καὶ μαρτυρίας τοῦ γνησίου ὀρθοδόξου καὶ οἰκουμενικοῦ τρόπου ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ ἀφ΄ἑτέρου, τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς ἀλόγου μισαλλοδοξίας, τὸ Γραφεῖον ἀνταπεκρίθη διὰ τῆς ἐντατικῆς ἐκπροσωπήσεως εἰς τὰ ἁρμόδια ὄργανα τῆς Ε.Ε. καὶ τῆς ὀργανώσεως ποικίλλων δράσεων πρὸς ἐνδυνάμωσιν τῆς εἰρήνης, τῆς φιλαδελφείας, τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶτῆς συνενώσεως τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης.

Παρ΄ὅλας τὰς διαρκεῖς ὑλικὰς δυσκολίας, τὸ Γραφεῖον τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου ἔφερε εἰς πέρας πολλὰς δράσεις μὲ ἀποκορύφωμα τὰς ἐπισήμους ἐπισκέψεις τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος εἰς τὰ κέντρα ἐξουσίας τῆς Ε.Ε., καὶ τῆς ὁμολογίας διὰ ζώσης τοῦ μαρτυρίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐνώπιον τῶν ἐκπροσώπων τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης. Διωργάνωσε μεγάλην διαθρησκειακὴν συνάντησιν μετὰ τὰ γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου, τὸν Δεκέμβριον τοῦ ἔτους 2001. Ἐβοήθησε εἰς τὸν διάλογον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὸ Εὐρωπαϊκὸν Κόμμα (πρὸς τοῦτο ἐβοήθησε τὰ μέγιστα ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς τοῦ Βελγίου ἀείμνησος Wilfried Martens καὶμετέπεια πρόεδρος τοῦ Λαϊκοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κόμματος), καὶ ἐθεσμοθετήθη διάλογος τοῦ κόμματος τούτου μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν εἰς Εὐρώπην, ὁὁποῖος κατέληξε εἰς διαθρησκειακὸν διάλογον.

Τὸ Γραφεῖον συμμετέσχε πρωταγωνιστικῶς εἰς τὴν διοργάνωσιν σεμιναρίων διαθρησκειακοῦ διαλόγου, καθὼς καὶ εἰς τὸν θεσμοθετημένον διάλογον μὲ τὴν Ε.Ε. ὑπὸ τὴν μορφὴν συναντήσεων ἐτησίως μὲ τὰς ὑπηρεσίας τοῦ Προέδρου τῆς Ε.Ε.

Ἡ παράδοσις τοῦ διαλόγου τοῦ Γραφείου μὲ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Λαϊκὸ Κόμμα (ΕΛΚ), ξεκίνησε τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 1996 εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἀνάλογοι συναντήσεις δὲ συνεχίζονται νὰ πραγματοποιεῖται μέχρι σήμερον. Ἡθεμελιώδης βάσις τοῦ διαλόγου μεταξὺ τοῦ ΕΛΚ καὶ τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, τῇ πρωτοβουλίᾳ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, εἶναι κατοχυρωμένος διὰτοῦ ἄρθρου 17 τῆς συνθήκης τῆς Λισσαβῶνος καὶ ἀποτελεῖ μία εὐθύνην διὰ τὴν Εὐρώπην καὶ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία. Ὁ διάλογος μὲ τὸ ΕΛΚ φέρει συνεχῶς καρπούς, ἐφ΄ὅσον ἀνώτατα στελέχη τοῦ Κόμματος τούτου διακηρύττουν τὴν μεγάλην σημασίαν τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ἀξιοπρέπειαν. Βοηθάει ὁ διάλογος αὐτὸς εἰς τὴν γεφύρωσιν τοῦ κοινωνικοῦ καὶπολιτισμικοῦ χάσματος μεταξὺ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Κεντρικῆς καὶ Ἀνατολικῆς. Ἡ σημασία τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ γίνῃ περισσότερον κατανοητὴμόνον μὲ τὸν διάλογον αὐτόν.


Ἐπόπτης:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας
Avenue Charbo 71
1030 Bruxelles
Τηλ. +32.2/736.52.78
E-mail: [email protected]

Διευθυντὴς τοῦ Γραφείου:

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Αἰμιλιανὸς Μπογιάννου
Place de Jamblinne de Meux 40
1030 Bruxelles
Τηλ. +32.2/734.89.87
E-mail: [email protected]