Benelux logo
Greek logo

Bureau van de orthodoxe kerk bij de Europese Unie

Bureau van de orthodoxe kerk bij de Europese Unie

Het Bureau van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie werd opgericht in 1994 bij besluit van de Heilige en Gewijde Synode van het Oecumenisch Patriarchaat, met hoofdkantoor in Brussel en werkt onder toezicht en controle van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.

De heer Jacques Delors, de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, had voorgesteld dat dit kantoor zou functioneren als Bureau van de gehele Orthodoxe Kerk in de EU, parallel aan de reeds bestaande kantoren van de Rooms-Katholieke kerk bij de EU, de COMECE (Commissie Bisschoppenconferenties van de Europese Gemeenschap) en de Europese Oecumenische Commissie voor Kerk en Samenleving (nu KEK – Overleg van de Europese Kerken – Conference of European Churches).

De Heilige en Gewijde Synode plaatste het Bureau onder toezicht van elke Metropoliet van België, en benoemde er toenmalig Archimandriet Emmanuel Adamakis (nu Metropoliet van Frankrijk) en toenmalig aartsdiaken Athenagoras Peckstadt (nu Metropoliet van België) – beiden priesters van het Aartsbisdom van België – de eerste als directeur en de tweede als medewerker van het bureau.

Het Brusselse kantoor waarin het bureau is gehuisvest, werd speciaal voor deze functie door het Aartsbisdom van België aangekocht.

Van bij het begin heeft dit Bureau zich de kennis van en toenadering van de Orthodoxie tot de Europese autoriteiten en diensten tot doel gesteld. Het was belangrijk om getuigenis af te leggen van de Orthodoxie en ze bekend te maken als een oecumenische en supranationale instelling, vooral in tijden van nationale conflicten in de Balkan. Zeer snel werd ook het beheer toegevoegd van het zogenaamde religieuze geweld en terrorisme dat Oost en West zou gaan overvallen.

Deze dubbele missie van interne heropleving en getuigenis van de werkelijke bestaanswijze van het orthodoxe en oecumenische leven van onze Kerk, alsmede van de behandeling van irrationele onverdraagzaamheid, werd door het Bureau uitgevoerd door middel van een intensieve vertegenwoordiging bij de bevoegde instanties van de EU, en door het organiseren van diverse acties gericht op het versterken van vrede, vriendschap, respect voor personen en een goede verstandhouding tussen de volkeren in Europa.

Ondanks veelvuldige financiële moeilijkheden bracht het Bureau van ons Oecumenisch Patriarchaat vele activiteiten tot een goed einde, met als hoogtepunt de officiële bezoeken van Zijne Heiligheid aan de besluitvormingscentra van de EU, en het persoonlijke getuigenis van het lijden van de Kerk van Constantinopel tegenover de vertegenwoordigers van de volken van Europa. In december 2001 werd, na de gebeurtenissen van 11 september, door het bureau een grote interreligieuze bijeenkomst georganiseerd. Het hielp het Oecumenisch Patriarchaat in de dialoog met de Europese Volks Partij (voormalig premier van België, en later voorzitter van de EVP, Wilfried Martens, eeuwige gedachtenis, was hierbij zeer behulpzaam) in het formaliseren van de dialoog tussen de partij en de Orthodoxe Kerk in Europa, een dialoog die zou leiden tot een interreligieuze dialoog.

Het bureau nam actief deel aan de organisatie van seminaries van interreligieuze dialoog, en aan de officiële dialoog met de EU in de vorm van jaarlijkse ontmoetingen met de diensten van de Voorzitter van de EU.

De traditie van het Bureau om een ​​dialoog aan te gaan met de Europese Volkspartij (EVP), die begon in april 1996 in Constantinopel, duurt tot op heden voort met soortgelijke bijeenkomsten. Het fundament van de dialoog tussen de EVP en de monotheïstische godsdiensten, op initiatief van de Moederkerk, is verankerd in artikel 17 van de Conventie van Lissabon en vormt een verantwoordelijkheid voor Europa en de Moederkerk. De dialoog met de EVP werpt voortdurend vrucht af, aangezien verantwoordelijken van deze partij het grote belang van religieuze gemeenschappen voor de menselijke waardigheid benadrukken. Deze dialoog helpt bruggen te bouwen om de sociale en culturele kloof tussen West-, en Midden- en Oost-Europa te overbruggen. Het belang van de orthodoxie zal alleen met deze dialoog begrijpelijker worden.

Voorzitter:

Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Jamblinne de Meuxplein 40 – 1030 Brussel
Tel. + 32.2/ 736.52.78
E-mail: [email protected]

Secretaris-generaal :

Aartspriester Konstantinos Kenanidis
Tel. ‭+32 471 40 47 77‬
E-mail: [email protected]

Raadgever :

Aartspriester Pawel Cecha
Tel. ‭‭+32 489 86 91 16‬
E-mail: [email protected]