Benelux logo
Greek logo

Βοηθὸς Ἐπίσκοπος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακεὶμ (κατὰ κόσμον Δημήτριος Ἀρχοντός) ἐγεννήθη ἐν Ἀθήναις, ἐκ ψαριανῶν γονέων, τὴν 7ην Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1964. Μετὰ τὰς λυκειακὰς σπουδὰς εἰσήχθη εἰς τὴν Νοσηλευτικὴν Σχολὴν τοῦ Τεχνολογικοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πατρῶν καὶ μετὰ τὸ πέρας τῶν σπουδῶν του ἐφοίτησεν εἰς τὴν Ἰατρικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ ἧς τυγχάνει πτυχιοῦχος. Ἐν συνεχείᾳ ἐφοίτησεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἀκολούθως, ἐπραγματοποίησε μεταπτυχιακὰς σπουδὰς εἰς τὸ τμῆμα Ἱστορίας τοῦ ἐν Κερκύρᾳ Ἰονίου Πανεπιστημίου, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησεν μὲ βαθμὸν ἄριστα· ἡ δὲ διπλωματική του ἐργασία ἐξεδόθη, κατὰ τὸ ἔτος 2017, ὑπὸ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἱστορικῶν Μελετῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν. Σήμερον τυγχάνει ὑποψήφιος διδάκτωρ τῆς Νεωτέρας Ἑλληνικῆς καὶ Εὐρωπαϊκῆς Ἱστορίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου. Παρακολούθησε μαθήματα βυζαντινῆς ἁγιογραφίας εἰς τὴν Σχολὴν Ἁγιογραφίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καὶ εἰς ἁγιορειτικὰ ἁγιογραφικὰ ἐργαστήρια.

Τὴν 11ην Νοεμβρίου 1990 ἐκάρη μοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Σκήτην τῆς Ἁγίας Ἄννης τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὴν 23ην Αὐγούστου 1991, ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χίου κυροῦ Διονυσίου ἐν τῇ παλαιφάτῳ Ἱερᾷ Νέᾳ Μονῇ Χίου, εἰς τὴν ὁποίαν ἐγκαταβίωνε. Τὴν 11ην Νοεμβρίου 1991 ἐχειροτονήθη πρεσβύτερος, ὑπὸ τοῦ ἰδίου ἱεράρχου εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Χίου, ἐνῶ τρία ἔτη ἀργότερον ἔλαβεν τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ὑπηρέτησεν, ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ ἐφημερίου, ἐκτὸς τὴν Ἱερὰν Νέαν Μονὴν καὶ ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, ἰδιαιτέρως δὲ τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Φραγκομαχαλᾶ πόλεως Χίου, τὸν ὁποῖον ἀνεκαίνισε ριζικῶς. Κατὰ τὸ ἔτος 1997 ἀπεσπάσθη εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Βελγίου, ὅπου τοῦ ἀνετέθησαν, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Βελγίου κ. Παντελεήμονος, τὰ καθήκοντα τοῦ ἱερατικῶς προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ (Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν) Βρυξελλῶν καὶ τοῦ ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τὸν μῆνα Μάρτιο τοῦ ἔτους 2004 ἐδιωρίσθη τακτικὸς Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, ἐνῶ παραλλήλως διηκόνει ἱερατικῶς καὶ τὴν ἱστορικὴν νῆσον τῶν Ψαρῶν προβαίνοντας, μεταξὺ ἄλλων, εἰς τὴν ὀργάνωσιν τῆς ἐνορίας καὶ τὴν ἀνάδειξιν τῆς πλουσίας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς νήσου, ἀφ’ ἑνὸς μὲν συγγράφοντας σχετικὰ ἱστορικὰ βιβλία καὶ ἄρθρα καὶ περισυλλέγοντας καὶ μελετώντας τὰ ἐναπομείναντα παλαίτυπα ἔντυπα, χειρόγραφα, κώδικας καὶ λυτὰ ἔγγραφα, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἀνακαινίζοντας ἐκ βάθρων τὸν Ἱστορικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου, τὸν καθεδρικὸν Ναὸν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος, τὴν ἱστορικὴν Ἱερὰν Μονὴν Κοιμήσεως Θεοτόκου καὶ τὰ λίαν ἀξιόλογα Μετόχια αὐτῆς.

Τὸν μῆνα Μάρτιον τοῦ ἔτους 2015 μετετέθη εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὡρωποῦ, ὡς τακτικὸς Ἱεροκήρυξ αὐτῆς. Ὡρίσθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας κ. Κυρίλλου εἰς τὴν ποιμαντικὴν διακονίαν τῶν εὑρισκομένων εἰς τὴν μητροπολιτικὴν περιφέρειαν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων, ἐνῶ ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ἔτους 2016 ἀνέλαβε τὴν πνευματικὴν καὶ ψυχολογικὴν ὑποστήριξιν τῶν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ ΚΑΤ νοσηλευομένων ἀσθενῶν. Συμμετεῖχεν, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, εἰς ἱστορικά, ἱατρικὰ καὶ θεολογικὰ συνέδρια, ἡμερίδας καὶ ἐκδηλώσεις.

Ἀπὸ τὸν Ἰανουάριον μῆνα τοῦ ἔτους 2018, ὅπου ὑπηρετεῖ εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Βελγίου, τοῦ ἀνετέθησαν, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, τὰ καθήκοντα τοῦ Ἱεροκήρυκος αὐτῆς.

Τὴν 9ην Ἰανουαρίου 2020 ἐξελέγη παμψηφεὶ Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος, Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, καὶ ἐχειροτονήθη τὴν 26ην Ἰανουαρίου 2020.

Διεύθυνσις:
Rue de Stassart 92 – 1050 Bruxelles
Τηλ.: +32.470‭/70.29.65‬‬
E-mail: [email protected]
Ὀνομαστήρια: 9 Σεπτεμβρίου
Χειροτονία εἰς Ἐπίσκοπον: 26 Ἰανουαρίου 2020

Λειτουργικὸν Πρόγραμμα

Μάρτιος 2023

Τετάρτη 1 Μαρτίου, Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, Dilbeek
Παρασκευὴ 3 Μαρτίου, Χαιρετισμοί, Namur
Κυριακὴ 5 Μαρτίου, Ὄρθρος – Διορθόδοξη Θεία Λειτουργία, Μητροπολιτικός
Κυριακὴ 5 Μαρτίου, Κατανυκτικός, Stassart
Τετάρτη 8 Μαρτίου, Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, Ἁγ. Μαρίνα
Παρασκευὴ 10 Μαρτίου, Χαιρετισμοί, Μητροπολιτικός
Σάββατο 11 Μαρτίου, Μνημόσυνο Μητρ. Παντελεήμονος, Μητροπολιτικός
Κυριακὴ 12 Μαρτίου, Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία, Mons
Κυριακὴ 12 Μαρτίου, Κατανυκτικός, Ἅγ. Νικόλαος Schaerbeek
Τετάρτη 15 Μαρτίου, Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, Molenbeek
Παρασκευὴ 17 Μαρτίου, Χαιρετισμοί, Genk
Κυριακὴ 19 Μαρτίου, Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία, Ἀμβέρσα
Κυριακὴ 19 Μαρτίου, Κατανυκτικός, Molenbeek
Τετάρτη 22 Μαρτίου, Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, Lasne
Παρασκευὴ 24 Μαρτίου, Ἑσπερινός – Χαιρετισμοί, Οὐτρέχτη
Σάββατο 25 Μαρτίου, Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία, Οὐτρέχτη
Κυριακὴ 26 Μαρτίου, Ὄρθρος – Διορθόδοξη Θεία Λειτουργία, Rotterdam
Κυριακὴ 26 Μαρτίου, Κατανυκτικός, Ἁγ. Μαρίνα
Τετάρτη 29 Μαρτίου, Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, Stassart
Παρασκευὴ 31 Μαρτίου, Ἀκάθιστος, Charleroi