Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ

Πρὸς τοὺς Ἀρχιερατικς καὶ Ἱερατικῶς Προϊσταμένους τῶν Ἱερῶν Ναῶν, τὰ ἔντιμα Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν Ἐνοριῶν, καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ’ἡμᾶς Ἐπαρχίας

Μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐφθάσαμε εἰς τὶς Ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες κατὰ τὶς ὁποίες θὰ ἑορτάσουμε τὴ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου καὶ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ ἄστρο τῆς Βηθλεὲμ θὰ ἔλθη νὰ ζεστάνη τὶς καρδιές μας καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήση πρὸς τὸ ἀληθινὸ καὶ ἀνέσπερο Φῶς ποὺ εἶναι ὁ Χριστός μας.

Τὸ μήνυμα τῆς Βηθλεέμ, τὸ ὁποῖο διαλαλήθηκε ἀπό τοὺς ἁγίους Ἀγγέλους τῆς Γεννήσεως, εἶναι τὸ πιὸ χαρμόσυνο καὶ ἐλπιδοφόρο ἄγγελμα τῆς ἱστορίας. Ἦρθε Ἐκεῖνος, τὸν Ὁποῖον ἐναγωνίως ἀνέμενε ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα διὰ νὰ «σώσῃ τὸν λαόν Αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν». Ὅπως ψάλλομε εἰς τὸ δεύτερο τροπάριο τῶν Αἴνων τῶν Χριστουγέννων «Ὁ Πατὴρ ηὐδόκησεν, ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἡ Παρθένος ἔτεκεν Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα». Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ σωτήριου αὐτοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ εἶναι φανερά. Ὁ μονόδρομος, ὁ ὁποῖος ὁδηγοῦσε τὸν ἄνθρωπο καὶ ὁλόκληρη τὴν πλάση στὴν ἀπώλεια ἔπαψε νὰ ὑπάρχη γιὰ τοὺς πιστούς, διότι ἐγκαινίασε ὁ Χριστὸς νέαν ὁδόν, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία, στὸν Θεό, στὴν αἰώνια ζωὴ καὶ βασιλεία.

Διότι Αὐτὸς ποὺ γεννᾶται ἐκ τῆς Παρθένου μέσα στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ καὶ ἀνακλίνεται στὴ φάτνη τῶν ἀλόγων ὡς βρέφος ἀδύναμο, εἶναι ὁ παντοδύναμος Θεός, ὁ ὁποῖος στὰ χέρια Του κρατᾶ ὅλη τὴν κτίση.

Αὐτός, ποὺ τὴ Γέννησή Του ἑορτάζουμε πανηγυρικά, εἶναι ὁ ἄπειρος Θεός, ποὺ γίνεται τώρα καὶ ἄνθρωπος. Τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, κατὰ τὴν ἀλάνθαστη πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας. Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερο θαῦμα στὴν Ἱστορία, δὲν ὑπάρχει συγκλονιστικότερο γεγονός. Αὐτό εἶναι τὸ παραδοξότερο μυστήριο. Ὁ Θεὸς ἦλθε στὴ γῆ καὶ ἔγινε ἄνθρωπος! Τὸ σπήλαιο ἀνεδείχθη οὐρανὸς καὶ ἡ φάτνη «χωρίον ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος». Μέγα πραγματικὰ καὶ παράδοξο μυστήριο, ἀσύλληπτο γιὰ κάθε νοῦ ἀγγελικὸ καὶ ἀνθρώπινο. Αὐτὸ τὸ μυστήριο καλούμαστε καὶ ἐμεῖς νὰ ζήσουμε μέσα στὴν Ἐκκλησία μας.

Κατὰ τὴν ἑορταστικὴ αὐτὴ περίοδο, ἀγαπητοί μου, ἂς μὴν ξεχνοῦμε καὶ τὴ Μητέρα μας Ἐκκλησία, τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν στήριξίν μας διὰ νὰ συνεχίσῃ τὸ ἔργον τῆς διαφυλάξεως τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Γένους μας. Καὶ ἂς ἐνισχύσουμε μὲ τὴν προσφοράν μας τὸν δίσκον ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου ποὺ περιάγεται κατ’ αὐτὰς τὰς ἡμέρας εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναούς μας. Since the beginning of my experience in sports betting, I have faced many challenges. However, after I discovered pinup yükle all problems have disappeared. Withdrawing funds has become fast and hassle-free, and also started using their mobile application, which is convenient and understandable. With Pin-Up, my sports betting experience has become pleasant and successful,

Εὔχομαι ὁ δι’ ἡμᾶς Ἐνανθρωπήσας Κύριος νὰ δίδη ὑγεία, προκοπὴ καὶ σωτηρία σὲ ὅλους, στὸν καθένα προσωπικὰ καὶ στὶς οἰκογένειές σας.

ὁ Μητροπολίτης

+ ὁ Βελγίου Παντελεήμων