Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

KERSTBOODSCHAP VAN METROPOLIET PANTELEIMON VAN BELGIE

Mijn dierbaren,

Met Gods genade hebben we deze heilige dagen bereikt waarin we de Geboorte gaan vieren van de Godmens. Opnieuw zal de ster van Bethlehem onze harten komen verwarmen en zal ons leiden naar Christus, het ware avondloze Licht.

De boodschap van Bethlehem die verkondigd werd door de heilige Engelen bij de Geboorte, is de meest vreugdevolle en hoopvolle boodschap van de geschiedenis. Hij is gekomen Die heel de mensheid in spanning verwachtte, om “Zijn volk te redden van hun zonden”. We zingen in de tweede stichier van de Lofpsalmen van Kerstmis: “De Vader heeft er welbehagen in gehad, het Woord is vleesgeworden en de Maagd heeft de Mensgeworden God gebaard”. Voor de gelovigen is dit het einde van een weg die de mens en heel de schepping naar het verderf leidt. Christus heeft immers een nieuwe weg geopend, die naar de verlossing leidt, naar God, naar het eeuwige leven en koninkrijk. Want Degene Die uit de Maagd wordt geboren in de grot in Bethlehem en Die als hulpelozebaby in de kribbe ligt van de redeloze dieren, is de Almachtige God, Die heel de schepping in Zijn handen houdt.

Degene van Wie wij zo feestelijk de geboorte vieren, is de grenzeloze God, Die nu ook Mens wordt. Christus de Godmens is volkomen God en volkomen Mens, volgens het feilloze geloof van onze kerk. Er bestaat geen groter wonder in de geschiedenis, er bestaat geen schokkender gebeurtenis. Dit is het meest paradoxale Mysterie. God is op aarde gekomen en werd mens! De grot werd tot hemel en de kribbe omvatte Hem Die onomvatbaar is. Werkelijk, een groot en paradoxaal Mysterie, onbegrijpelijk voor het verstand van Engelen en mensen. Ook wij worden geroepen om dat Mysterie te ervaren in onze Kerk.

Mijn dierbaren, laten we gedurende deze feestelijke tijd onze Moederkerk niet vergeten, ons Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, dat onze steun nodig heeft, om door te kunnen gaan met het behoeden van alles wat ons heilige geloof betreft. Laten we daarom de collecte steunen met onze gift voor het Oecumenisch Patriarchaat, een collecte die één dezer dagen in onze kerken gehouden wordt.

Moge onze Heer, Die voor ons mensgeworden is, gezondheid schenken, voorspoed en heil aan allen en aan ieder van u afzonderlijk en aan uw familieleden.

+ Metropoliet Panteleimon van België,
Exarch van Nederland en Luxemburg

 

___________________________

 

DE MEESTE ORTHODOXE PAROCHIES IN ONS LAND VIEREN KERSTMIS OP 25 DECEMBER – ANDERE PAROCHIES VIEREN HET OP 7 JANUARI

 

Het merendeel van de orthodoxe parochies in ons land viert Kerstmis, het Feest van de Geboorte van Christus, op 25 december en niet op 7 januari. Inderdaad, slechts een tiental van de 50 orthodoxe parochies in ons land viert Kerstmis volgens de oude (Juliaanse) kalender. De andere 40 parochies vieren Kerstmis volgens de correctie van de Gregoriaanse kalender, nl. op 25 december.

BELANG VAN HET FEEST VAN KERSTMIS VOOR DE ORTHODOXE CHRISTENEN
Precies om reden van haar theologisch belang is het feest van Kerstmis samen het feest van Pasen de twee grote polen rond dewelke het kerkelijk jaar zich keert. Pasen is de kroon van de beweegelijke en Kerstmis van de onbeweegelijke feesten. Volgens de Heilige Johannes Chrysostomos is Kerstmis de «metropool» van de feesten, want wat wij op dit feest vieren is de prohypothese van alle andere stadia van onze redding. «Indien Christus niet geboren was, dan zou Hij niet gedoopt zijn, dan zou Hij niet onderwezen hebben en geen wonderen hebben gedaan. Hij zou ook niet geleden hebben en opgestaan zijn uit de doden». Reeds met de Geboorte van Christus is onze redding reeds op dynamische wijze voltrokken. De goddelijke en de menselijke natuur zijn in Christus verenigd. De God en mens Jezus Christus is de levende icoon en de waarborg van de toekomstige hernieuwing van allen in Christus.

DE ICOON VAN KERSTMIS
De icoon van Kerstmis verzoent ons meteen al met het Feest van Kerstmis en doet ons de opwinding die het vergezelt vergeten. Er heerst een zodanige vrede, een zodanige harmonie, dat alles in feeststemming is. Er heerst een vreugdevolle sfeer. De sterren stralen aan de hemel, de rotsen openen zich om er hun Schepper te onthalen, de dieren zijn tot vrede gebracht, de herders delen hun vreugde met de engelen, de wijzen snellen zich vreugdevol naar de ontdekking van de Waarheid die door de ster geopenbaard werd. Het geheel baadt in het licht, een licht van uitzonderlijke schittering, dat licht waar de Evangelist Lucas het over heeft : «Plotseling stond een engel des Heren en zij werden omstraald door de glorie des Heren» (Lc. 2,9).

ORTHODOX KERSTMIS IN BELGIE – Ook in België vieren orthodoxe christenen met luister en eer het Feest van de Geboorte van Christus. Dit gebeurt in de meeste van de 50 orthodoxe parochies bediend door een zestigtal bedienaars, w.o. 4 bisschoppen. Het aantal orthodoxe christenen in België draait rond de 80.000.

 

© 2004-2011 – Orthodox Church in Belgium