Benelux logo
Greek logo

Ἐγκύκλιοι - Μηνύματα - Δημοσιεύσεις

Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 2020 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ
κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020

Ἀριθμ. Πρωτ. 779/2020

Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ,
Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε!

Σᾶς χαιρετίζω μὲ τὴν ἀγάπη, τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἐλπίδα ποὺ μᾶς χαρίζει τόσο γενναιόδωρα ἡ Ἐνανθρώπιση τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Σήμερα γιορτάζουμε τὴν γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος μας καὶ διακηρύσσουμε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας. Σήμερα ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ προσλαμβάνει τὴν ἀνθρώπινη φύση μας, ἐπιτρέποντάς μας νὰ συμμετάσχουμε στὴ θεϊκή του φύση. Σήμερα ὁ Νόμος καὶ οἱ Προφῆτες ἐκπληρώνονται, καὶ ὅταν ἦρθε τὸ «πλήρωμα τοῦ χρόνου» ὁ πολυαναμενόμενος Μεσσίας ἐγκαινιάζει μία εἰρήνη πέρα ἀπὸ κάθε λογικὴ κατανόηση!

Σήμερα γιορτάζουμε αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο προετοιμαστήκαμε τὴν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς. Ἡ νηστεία, ἡ ἐντατικὴ προσευχή μας καὶ οἱ ἐλεημοσύνες βρίσκουν νόημα καὶ τὴν ἐκπλήρωσή τους στὸ μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως: ὅ,τι ἔχουμε εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς δίδεται σὰν σὲ πιστοὺς φύλακες, ὥστε νὰ γνωρίσουμε τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Καλούμαστε ὅλοι νὰ «ἐνσαρκώσουμε» τὸν Λόγο στὴν ὕπαρξή μας, κάθε στιγμὴ καὶ σὲ κάθε μας δραστηριότητα. Σίγουρα δὲν εἶναι εὔκολο, γιατὶ οἱ πειρασμοὶ τοῦ κόσμου προσπαθοῦν νὰ μᾶς παραπλανήσουν.

Ἀλλὰ ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ παράδειγμά μας! Παράδειγμα ἐπιμελείας, διακρίσεως καὶ ἐναγκαλισμοῦ ὅλων ὅσων ὁ Θεὸς τῆς ζήτησε νὰ κάνῃ. Ὅπου ἡ πρώτη Εὔα εἶπε «ὄχι» στὸν Θεό, ἡ Κυρία Θεοτόκος εἶπε ὁλόψυχα «ναί»! Καὶ μὲ αὐτὸν τον τρόπο ἀγκάλιασε ὅλα ὅσα ἐπέτυχε ὁ Υἱὸς καὶ Θεός της μὲ τὴν Γέννησή Του, καὶ ἔγινε παράδειγμα γιὰ ὅλους μας.

Μὴν ἐπιτρέψουμε στὴν φλόγα τῆς πίστεως νὰ ψυχρανθῇ. Εἴθε ἡ ἀφοσίωσή μας στὴν διακονία τοῦ Σαρκωθέντος Λόγου νὰ λάβῃ σάρκα μέσα μας ὅπως συνέβηκε στὴν Κυρία Θεοτόκο.

Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ,

Τὸ ἔτος 2020 δὲν ἔμοιαζε μὲ κανένα προηγούμενο. Ὁ κορωνοϊὸς ἐπηρέασε καὶ μπῆκε στὴ ζωή μας μὲ πρωτοφανεῖς τρόπους. Εἶναι ἕνας πειρασμὸς προσωρινὸς γιὰ ὅλους μας, μία δοκιμασία ποὺ πρέπει νὰ ὑπομείνουμε μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐλπίδα. Σ᾽αὐτὴ τὴν περίοδο τῶν Ἑορτῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, προσευχόμαστε ἰδιαιτέρως γιὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἐργάζονται γιὰ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη: τοὺς γιατρούς, τοὺς νοσοκόμους καὶ ὅλους ὅσοι – χωρὶς ἐξαίρεση – προσπαθοῦν νὰ ἐλαφρύνουν τὸ βαρὺ φορτίο τῶν συνανθρώπων μας. Προσευχόμαστε ἐπίσης γιὰ τοὺς ἀρρώστους καὶ τοὺς ἐν ἀνάγκαις, καθὼς καὶ γιὰ ὅσους ἐξεδήμησαν πρὸς Κύριον κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῆς τῆς περιόδου λόγῳ τῆς πανδημίας.

Στὴν περίοδο αὐτὴ τοῦ covid-19 καλούμαστε ἐπίσης νὰ συνεργαστοῦμε γιὰ νὰ ἀποτρέψουμε τὴν διάδοσή του, ἐφαρμόζοντες τὰ μέτρα ποὺ θέσπισαν οἱ κυβερνήσεις τῶν χωρῶν μας.

Καλὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Νέον Ἔτος 2021 νὰ εἶναι πλῆρες Θείων Εὐλογιῶν.

Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελῶ μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ Ἐνανθρωπήσαντι ἀγάπης.

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, Χριστούγεννα 2020

† ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου