Benelux logo
Greek logo

Ανακοινωθέντα

Ἀνακοινωθὲν τῆς 23ης συνεδριάσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ (CEOB-OBB)

Βρυξέλλαι 

 

Ἡ εἰκοστὴ τρίτη συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ (CEOB-OBB) ἐπραγματοποιήθη μὲ τηλεδιάσκεψιν, λόγῳ τῆς ὑγιειονομικῆς κρίσεως, τὴν Τρίτην 16 Νοεμβρίου 2021, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Λουκᾶ (Πατριαρχεῖον Σερβίας), τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Σεραφείμ (Πατριαρχεῖο Ρουμανίας), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νέαμτς κ. Μάρκου, ἐκπροσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἰωσὴφ  (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Δοσιθέου (Πατριαρχεῖον Γεωργίας) καὶ  τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακεὶμ (Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου-Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον). 

Οἱ ἀχιερεῖς ἀντήλλαξαν ἀπόψεις γύρω ἀπὸ τῆν ὑγιεινομικὴν κρίσιν μὲ τὴν ἐκ νέου ἐπιδείνωσιν τῆς πανδημίας εἰς τὰς τρεῖς χώρας τῆς Μπενελοὺξ καὶ τὰς συνεπείας ποὺ πιθανὸν θὰ ἔχει αὐτὴ εἰς τὰ περιοριστικὰ μέτρα ποὺ λαμβάνονται κατὰ τὰς συναθροίσεις τῶν πιστῶν εἰς τοῦς ναούς. Ἐνημερώθησαν ὑπὸ τοῦ προέδρου σχετικῶς μὲ τὰς συναντήσεις ποὺ εἶχεν οὗτος, ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὰς χώρας αὐτάς, μὲ τοὺς Πρωθυπουργοὺς καὶ ἄλλους κυβερνητικοὺς παράγοντας  τόσον τοῦ Βελγίου ὅσον καὶ τοῦ Λουξεμβούργου, καὶ τῶν ὁποίων συναντήσεων τὸ θέμα ἦτο κυρίως αὐτὸ τῆς αὐστηρᾶς τηρήσεως τῶν μέτρων ποὺ λαμβάνονται ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνάγκη εὐαισθητοποιήσεως ὅλων ὑπὲρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Διὰ τοῦτο, ἐνώπιον τῆς ἐκ νέου ἀνησυχητικῆς ἐξάρσεως τῶν κρουσμάτων καὶ ἔχοντες ὑπόψιν τὰ τωρινὰ δεδομένα τῆς ἰατρικῆς ποὺ καταδεικνύουν ὅτι, μέχρις στιγμῆς, ὁ ἐμβολιασμὸς, παραλλήλως πρὸς τὰ ἄλλα μέτρα προστασίας, εἶναι τὸ πλέον ἀποτελεσματικὸν μέσον διὰ τὴν μείωσιν τῆς μεταδόσεως τῆς νόσου. Οἱ ἀρχιερεῖς παροτρύνουν τοὺς πιστοὺς νὰ τηροῦν τὰ μέτρα προστασίας καὶ νὰ ἀποδέχονται τὴν βοήθειαν τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Βεβαίως κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο ἔχει τὴν ἐλευθερίαν νὰ ἐπιλέξῃ μετὰ πλήρους συνειδήσεως.        

Κατόπιν ὅπως καὶ οἱ ἄλλες θρησκευτικὲς κοινότητες, οἱ ἐπίσκοποι ἐδωσαν τὴν συγκατάθεσίν των διὰ τὴν ἵδρυσιν καὶ λειτουργίαν μίας ἐπιτροπῆς ἐμπιστευτικότητος διὰ τὸ σύνολον τῆς Μπενελοὺξ τῆς ὁποίας σκοπὸς θὰ εἶναι ἡ διαχείρισις καὶ διαλεύκανσις θεμάτων ἠθικῶν καταχρήσεων εἰς τὸν ἐκκλησιαστικὸν χῶρον, ἐὰν ὑπάρξουν.     

Ἐπίσης τὸ ζήτημα τῶν ὑπευθύνων ποιμαντικῆς μερίμνης εἰς τὰς φυλακὰς τοῦ Βελγίου κα τῆς Ὁλλανδίαςκαὶ τὸ νομικὸν καθεστὼς ποὺ διέπει τὴν διακονίαν των, ἀπετέλεσεν ἕνα ἄλλον θέμα συζητήσεως καὶ ποιμαντικοῦ προβληματισμοῦ τῶν ἀρχιερέων.   

Οἱ ἱεράρχαι ἐξέτασαν ἐπίσης τὴν κατάστασιν καὶ τὴν πρόοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ κατόπιν ἀντήλλαξαν εἰδήσεις καὶ πληροφορίας γύρω ἀπὸ τὴν δρᾶσιν τῶν ἐπισκοπῶν των.    

Ἡ ἑπομένη συνεδρίασις τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως θὰ διεξαχθῇ τὴν 16ην Ἰουνίου 2022. 

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ ἐδημιουργήθη κατόπιν τῆς ἀποφάσεως τῆς 4ης Προσυνοδικῆς Διασκέψεως ποὺ συνεκλήθη εἰς τὸ Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.