Benelux logo
Greek logo

Ἐνορία Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, Βρύγη

Ezelstraat 85 - 8000 Brugge

Διεύθυνσις Ναοῦ: Ezelstraat 85, 8000 Brugge Ἱστοσελὶς Ἐνορίας: http://brugge.orthodoxia.be E-mail: [email protected] Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Bernard Peckstadt. Κιν.: +32.476/49.95.77 Χοράρχης: Stefaan Coudenys Μέλη χορωδίας: Victoria Kulinicheva, Diana Rosu, Melania Rosu, Sylwia Kryszkiewicz, Kris Pape, Branseflour Coudenys, Johanna-Baptista Pelgrims, Frieda D’Huyvetters, Evgenia Krylova, Bert Forrez καὶ Guido Verleye Βοηθοὶ εἰς τὸ Ἱερό: Patrick Dezillie, Slobodan Ilievski, Matthias D’Huyvetter, Claude Bouillon, Emiel Sudorgin καὶ Nicolas Peckstadt Γλῶσσαι Ἀκολουθιῶν: Ὁλλανδικὴ καὶ ἄλλαι γλῶσσαι Ὧραι Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἑσπερινός: Ἕκαστον Σάββατον καὶ παραμονὴν τελέσεως Θείας Λειτουργίας εἰς τὰς 18:00 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία: Τὰς Κυριακὰς καὶ μεγάλας ἑορτὰς 09:00-12:00. Τὰς καθημερινὰς συμφώνως πρὸς τὸ πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ Ἐξομολόγησις: Κατόπιν συνεννοήσεως Γραφεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ: Ἕκαστον Σάββατον 17:00-18:00 ἢ κατόπιν συνεννοήσεως Ἐνοριακὸν Συμβούλιον: Patrick Dezilie, Catherine Jonckheere, Νικόλαος Βενέτης, Victoria Kulnicheva, Ἀγαθὴ Σιώζιου, Monique Lamote, Natasa Urosevic, Diana Rosu, Lydia Schipor, Χριστίνα Βενέτη καὶ Παντελεήμων Πανταλέων Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον - Kerkfabriek: Πρωτοπρεσβύτερος Bernard Peckstadt, Χριστίνα Βενέτη, Stefaan Coudenys, Patrick Dezillie, Ἀγαθὴ Σιώζιου καὶ Victoria Kulnicheva Κατηχητικόν: Ὑπὸ τὴν εὐθύνην τῶν Slobodan Ilievski, Diana Rosu καὶ Anastasia Madan Ὑπεύθυνος Νεότητος: Πρωτοπρεσβύτερος Bernard Peckstadt Φιλόπτωχον Ταμεῖον: Catherine Jonckheere, Ἀγαθὴ Σιώζιου, Victoria Kulnicheva καὶ Ἄσπα Λημνιοῦ Ἐνοριακὸν Κέντρον: Δίπλα εἰς τὸν Ναὸν εἰς τὸν πρῶτον ὄροφον Βιβιβλιοθήκη: Ὑπὸ τὴν εὐθύνην τῆς Diana Rosu. Βιβλία εἰς τὴν ὁλλανδικήν, γαλλικήν, ἀγγλικήν, γερμανικήν, ρουμανικήν, ρωσσικὴν καὶ ἑλληνικήν. Περισσότερες πληροφορίες: http://bibliotheek-brugge.orthodoxia.be Ἐκδόσεις: Διμηνιαῖο περιοδικὸ «HET KRUIS» Λοιπαὶ δραστηριότηται: Ἐργαστήριον Ἁγιογραφίας «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός». Περισσότερες πληροφορίες [email protected]

 

 

Ἐνορία Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Μπρὺζ  (Brugge) Ἱστορικὸν

Ἡ ἐνορία ἱδρύθη κατὰ τὸ πρῶτον τρίμηνον τοῦ ἔτους 1995  ὑπὸ τὴν δικαιοδοσίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου ἀνηκούσης εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως. Ἠφιερώθη εἰς τοὺς Βασιλέας καὶ Ἰσαποστόλους Κωνσταντῖνον καὶ Ἑλένην. Περιλαμβάνει εἰς τοὺς κόλπους αὐτῆς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ἐνορίτας διαφόρων ἐθνικοτήτων, ἤτοι Βέλγους, Ἕλληνας, Λιβανέζους, Συρίους, Ρώσσους, Οὐκρανούς, Σέρβους, Ρουμάνους, Βουλγάρους, Γεωργιανούς, Πολωνούς καὶ λοιπούς, οἵτινες ἀνέρχονται εἰς μερικὰς ἑκατοντάδας, συμπεριλαμβανομένων δὲ τῶν ὀρθοδόξων φοιτητῶν τοῦ εὑρισκομένου εἰς τὴν πόλιν τῆς Brugge Κολλεγίου τῆς Εὐρώπης.

Τὸ ἔτος 1993, ὁ τότε ἀρχιδιάκονος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (καὶ νῦν Μητροπολίτης Βελγίου) κ. Ἀθηναγόρας Peckstadt, ἔχοντας πρὸς τοῦτο τὴν εὐλογίαν καὶ ἄδειαν τοῦ τότε Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος καὶ τὴν συμπαράστασιν τοῦ κατὰ σάρκαν ἀδελφοῦ αὐτοῦ π. Bernard Peckstadt - σήμερον Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Ένορίας - καὶ τῶν οἰκογενειῶν τοῦ ἀειμνήστου Στυλιανοῦ Μπόη καὶ Νικολάου Βενέτη, προέβη εἰς τὴν διαμόρφωσιν τοῦ ἐπὶ τῆς Ezelstraat 85 κτηρίου εἰς ὀρθόδοξον ναόν. Εἶναι κτίσμα τοῦ 14ου αἰῶνος καὶ εὑρίσκεται εἰς τὸ κέντρον τῆς πόλεως. Ἅπαντες οἱ ἐνορῖται εἰργάσθησαν σκληρῶς διὰ τὴν ἀνάπλασιν καὶ τὸν ἐξωραϊσμὸν εἰς τὰ ὀρθόδοξα αἰσθητικὰ καὶ λειτουργικὰ πρότυπα τόσον τῆς μικρᾶς ἐκκλησίας τῆς εὑρισκομένης εἰς τὸ ἰσόγειον ὅσον καὶ τοῦ ἐνοριακοῦ κέντρου, τοῦ γραφείου, καὶ τῆς βιβλιοθήκης τῶν εὑρισκομένων εἰς τὸν πρῶτον ὄροφον τοῦ οἰκοδομήματος.

Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰγνάτιος Peckstadt ἀνέλαβε νὰ τελῇ τὴν Λειτουργίαν ἕν Σάββατον ἑκάστου μηνός. Διὰ πρώτην φοράν, τὸν Μάϊον τοῦ ἔτους 1995, κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης ὁ Μητροπολίτης Παντελεήμων ἐτέλεσε τὴν πανηγυρικὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὴν κατάμεστον πιστῶν ἐκκλησίαν.

Ὁ π. Ἀθηναγόρας ἐπρότεινε νὰ ἀφιερωθῇ ἡ ἐνορία εἰς τοὺς Ἁγίους Κωνσταντῖνον καὶ Ἑλένην, ἐπειδὴ εἰσὶν Ἅγιοι δι' ἅπαντας τοὺς χριστιανούς, ἐνθυμίζουν δὲ εἰς τοὺς πιστοὺς ἀφ' ἑνὸς μὲν τὸν Τίμιον Σταυρὸν (ὅστις εὑρέθη συμφώνως πρὸς τὴν Παράδοσιν ὑπὸ τῆς Ἁγίας Ἑλένης εἰς Ἱεροσόλυμα), ἀφ' ἑτέρου δὲ τὴν μεγάλην καὶ λαμπρὰν πρωτεύουσαν τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἔνθα ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου. Δὲν εἶναι τυχαῖον τὸ γεγονὸς ὅτι ἕν προάστειον τῆς Brugge φέρει τὴν ὀνομασίαν "St. Kruis". Ἐπιπλέον δὲν ὑπῆρχεν ἕτερος ὀρθόδοξος ναὸς ἀφιερωμένος εἰς τοὺς ένδόξους καὶ θεοστέπτους βασιλεῖς Ἁγίους.

Τὸν Μάρτιον τοῦ ἔτους 1996, ὁ Ἀρχιδιάκονος Ἀθηναγόρας, μετὰ τὴν εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν του, ἀνέλαβε τὴν ἱερατικὴν προϊσταμενίαν τῆς Ἐνορίας, τῆς ὁποίας ἡ ἐπίσημος ἀναγνώρισις ἐγένετο τὸ θέρος τοῦ ἔτους 1998. Μετὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀθηναγόρου εἰς βοηθὸν ἐπίσκοπον τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου, φέροντος τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Σινώπης, καὶ συγκεκριμένως τὸν Μάϊον τοῦ 2003, ἀνεκαινίσθη ριζικῶς τὸ κτήριον τόσον ἐξωτερικῶς ὅσον καὶ ἐσωτερικῶς ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων φορέων, ὁ δὲ ναὸς ἐπλουτίσθη διὰ ξυλογλύπτων, προερχομένων ἐκ Θεσσαλονίκης, διὰ πολυελαίων καὶ μανουαλίων, ἐπίσης  ἡγιογραφήθη ὑπὸ τοῦ  κ. Yaroslav Dobrinin.

Τὴν 24ην Μαΐου 2008, ὁ Ἱερὸς Ναὸς ἐγκαινιάσθη ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος, πλαισιουμένου ὑπὸ τῶν βοηθῶν ἐπισκόπων αὐτοῦ Εὐμενείας κυροῦ Μαξίμου καὶ Σινώπης κ. Ἀθηναγόρου, καὶ ὑπὸ δέκα εἰς τὸν ἀριθμὸν ἱερέων καὶ διακόνων. Εἰς τὴν τέλεσιν τῶν Ἐγκαινίων καὶ εἰς τὴν ἐν συνεχείᾳ Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Brugge, ἀλλὰ καὶ ὁ κ. Paul Breyne, Νομάρχης τῆς Δυτικῆς Φλάνδρας, ἡ Γενικὴ Πρόξενος καὶ πλῆθος κόσμου.

Ἀπὸ τοῦ ἔτους 2001, ἡ Ἐνορία ἀπέκτησε παρεκκλήσιον ἐπ' ὀνόματι τῶν Ἁγίων Kυρίλλου καὶ Μεθοδίου εἰς Ostende. Καθίστατο ἀπαραίτητος ἡ ἀνάγκη νὰ ἐξυπηρετῶνται καὶ οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ τῆς πόλεως ταύτης.

Ὁ κύριος σκοπὸς τῆς Ἐνορίας εἶναι ἡ ἐνσωμάτωσις ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῆς περιοχῆς εἰς τὴν λατρευτικήν, λειτουργικὴν ζωὴν συμφώνως πρὸς τὴν ὀρθόδοξον παράδοσιν. Ἀπὸ τῆς  ἱδρύσεώς της ἡ λειτουργικὴ ζωὴ ὑπῆρξεν ἀδιάλειπτος καὶ πλήρης, δηλαδὴ ἕκαστον Σάββατον τελεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἑκάστην Κυριακὴν ἡ τοῦ Ὄρθρου καὶ ἡ Θεία Λειτουργία. Δραστηριοποιεῖται ἐπίσης ἐπιτυχῶς εἰς τὸν διαχριστιανικὸν καὶ διαθρησκειακὸν διάλογον. Ὁ π. Ἀθηναγόρας Peckstadt ὡς καὶ ὁ νῦν Ἱερατικῶς Προϊστάμενος π. Bernard Peckstadt συμμετέχουσιν ἐνεργῶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν εἰς τὰς Οἰκουμενικὰς Συναντήσεις τῆς Δυτικῆς Φλάνδρας καὶ εἰς τὴν ἡμέραν προσευχῆς διὰ τὴν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν.

Ἡ Ἐνορία ἐκδίδει τὸ περιοδικὸν Het Kruis (ὁ Σταυρός), διὰ τοῦ ὁποίου ἐνημερώνονται οἱ ὀρθοδόξοι χριστιανοὶ τῆς περιοχῆς Μπρύζ περὶ τῶν ἐνοριακῶν δραστηριοτήτων. Περιέχει θεολογικὰ ἄρθρα πίστεως σχετικὰ μὲ τὴν ὀρθόδοξον παράδοσιν, περιλαμβάνει δὲ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, σειρὰν ἐκ μονίμων στηλῶν περιεχόντων συντόμους πληροφορίας περὶ τῶν σημαντικῶν γεγονότων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόσον εἰς τοπικὸν ὅσον καὶ εἰς παγκόσμιον ἐπίπεδον.

Ἡ χορωδία κατέχει δεσπόζουσαν θέσιν εἰς τὴν Ἐνορίαν. Ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ κ. Carlo Snauwaert ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ πλούσιον καὶ πρωτοποριακὸν ἔργον, ἀφοῦ προσήρμοσε τὴν θρησκευτικὴν μουσικὴν εἰς τὴν ὁλλανδικὴν γλῶσσαν. Ἐπεξεργάσθη δὲ ἁπάσας τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου, τῆς Θείας Λειτουργίας, τῶν Μυστηρίων τοῦ Βαπτίσματος καὶ Γάμου, τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας καὶ τῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ἀπὸ τοῦ ἔτους 2012 τὴν χορωδίαν διευθύνει ὁ Stefaan Coudenys ἐπιδιώκοντας καὶ ἐπιτυγχάνοντας τὴν ὑψηλὴν μουσικὴν ἀπόδοσιν καὶ τὴν ἀρμονικὴν συνεργασίαν τῶν χορωδῶν, οἵτινες καταλαμβάνονται ὑπὸ μεγάλου καὶ συνεχοῦς ἐνθουσιασμοῦ.

Διατελέσαντες Κληρικοὶ -         Πρωτοπρεσβύτερος  Ignace Peckstadt (1995 - 1996) -         Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηναγόρας Peckstadt (νῦν Μητροπολίτης Βελγίου) (1995 - 2003) Ἐν ἐνεργεία Κληρικὸς  -         Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Bernard Peckstadt   (ἀπὸ τοῦ ἔτους 2003 μέχρι τῆς σήμερον)

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος

 

  Πρωτοπρεσβύτερος Bernard Peckstadt Κιν.: +32.476/49.95.77 E-mail: [email protected]