Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena, Brugge

Ezelstraat 85 - 8000 Brugge

Adres van de kerk: Ezelstraat 85, 8000 Brugge
Parochiewebsite: http://brugge.orthodoxia.be
E-mail: [email protected]
Rector: Aartspriester Bernard Peckstadt. GSM: +32.476/49.95.77
Koorleider: Stefaan Coudenys
Koorleden: Victoria Kulinicheva, Diana Rosu, Melania Rosu, Sylwia Kryszkiewicz, Kris Pape, Branseflour Coudenys, Johanna-Baptista Pelgrims, Frieda D’Huyvetters, Evgenia Krylova, Bert Forrez en Guido Verleye
Altaardienaars: Patrick Dezillie, Slobodan Ilievski, Matthias D’Huyvetter, Claude Bouillon, Emiel Sudorgin en Nicolas Peckstadt
Liturgische talen: Nederlands en andere talen
Erediensten
Vespers: Elke zaterdag en vooravond van het vieren van een Goddelijke Liturgie om 18:00
Metten en Goddelijke Liturgie: Op zondagen en hoogfeesten 09:00-12:00. Op weekdagen volgens het programma van de kerk
Biecht: Op afspraak
Kantoor: Elke zaterdag 17:00-18:00 of op afspraak
Parochieraad: Patrick Dezilie, Catherine Jonckheere, Nikolaos Venetis, Victoria Kulnicheva, Agathi Sioziou, Monique Lamote, Natasa Urosevic, Diana Rosu, Lydia Schipor, Christina Veneti en Panteleimon Pantaleon
Kerkfabriek: Aartspriester Bernard Peckstadt, Christina Veneti, Stefaan Coudenys, Patrick Dezillie, Agathi Sioziou en Victoria Kulnicheva
Catechese: Onder leiding van de Slobodan Ilievski, Diana Rosu en Anastasia Madan
Jeugdverantwoordelijke: Aartspriester Bernard Peckstadt
Liefdadigheidskas: Catherine Jonckheere, Agathi Sioziou, Victoria Kulnicheva en Aspa Limniou
Parochiezaal: Naast de Parochiekerk, 1ste verdieping
Bibliotheek: Onder leiding van de Diana Rosu. Boeken in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Roemeens, Russisch en Grieks. Inlichtingen http://bibliotheek-brugge.orthodoxia.be
Parochie-uitgaven: Tweemaandelijks tijdschrift «HET KRUIS»
Overige activitetien: Iconenatelier «Heilige Johannes van Damascus». Inlichtingen [email protected]

DE PAROCHIE VAN DE HH. KONSTANTIJN & HELENA
BRUGGE

In het eerste kwartaal van het jaar 1995 werd deze Parochie tot het leven geroepen onder de bescherming van de Heiligen Konstantijn en Helena, een Parochie die behoort tot de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (Aartsbisdom van België). Het is een Parochie met een universeel karakter, tot dewelke orthodoxen behoren van de meest diverse afkomst: Belgen, Grieken, Syriërs, Libanezen, Russen, Oekraïners, Serviërs, Roemenen, Bulgaren, Georgiërs, alsook Polen. Kortom een Parochie voor alle orthodoxe gelovigen van de regio Brugge – Oostkust: momenteel enkele honderden families. Komen daarbij nog de gemiddeld vijftien tot twintig orthodoxe studenten van het Europacollege, die de Parochie heel hartelijk poogt te onthalen.

De idee voor de oprichting van een orthodoxe parochie in Brugge bestond reeds sinds 1983. Gebrek aan tijd en clerus lieten dit initiatief toen niet toe.Begin 1993 vroeg de toenmalige Aartsdiaken van het Aartsbisdom van België, Athenagoras Peckstadt (nu Metropoliet Athenagoras, de zegen aan zijn voorganger, Metropoliet Panteleimon, voor de oprichting van een parochie in Brugge. Samen met zijn broer Bernard Peckstadt (nu rector van de Parochie) begon hij toen met contacten en zocht hij opeenvolgend de gezinnen Stelios Boïs en Nikolaos Venetis op. Er was ongetwijfeld belangstelling! De Oecumenische Kapel van de stad was beschikbaar voor het houden van liturgische vieringen en Aartspriester Ignace Peckstadt was bereid om er één zaterdag per maand de Goddelijke Liturgie te komen vieren.Vader Athenagoras stelde voor de parochie toe te wijden aan de Heiligen Konstantijn en Helena, Heiligen van de Onverdeelde Kerk die door alle christenen vereerd worden. Deze Heiligen herinneren ons enerzijds steeds aan het Kostbaar Kruis (dat volgens de Traditie door de Heilige Helena in Jeruzalem gevonden werd en overgebracht werd naar Byzantium) en anderzijds aan de grote hoofdstad van de Orthodoxie, Constantinopel, zetel van onze Oecumenische Patriarch. Een Brugse randgemeente heet trouwens St. Kruis. Komt daarbij dat in de ganse Benelux er geen orthodoxe kerk was toegewijd aan deze Heiligen. Zo werd de eerste Liturgie – voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon – gevierd op het feest van de patroonheiligen, in mei 1995, in de Oecumenische Kapel aan de Ezelstraat 85. Tot dan toe was elke pastorale activiteit in deze regio minimum of onbestaand gebleven.In maart 1996 werd Aartsdiaken Athenagoras Peckstadt tot priester gewijd en zo meteen de eerste rector van de Parochie.

Sinds 1997 beschikt de Parochie over het gebouw dat paalt aan de Oecumenische Kapel (het zogenaamde ‘Passantenhuis’). Het betreft een gebouw van de 14e eeuw van het mooie Brugge. De parochianen hebben eigenhandig het oude pand gerestaureerd en omgevormd tot een kleine kerk (gelijkvloers), een parochiezaaltje, keukentje, kantoortje en bibliotheek (bovenverdieping). Het zaaltje wordt gebruikt voor bijeenkomsten na de diensten, voor catechese en voor een cursus iconografie.Metropoliet Panteleimon heeft de parochie geholpen met zijn vaderlijke zorg en steun, alsook door ze te laten erkennen in de zomer van 1998.Nadat Archimandriet Athenagoras verkozen werd tot hulpbisschop van het Aartsbisdom van België, in juni 2003, heeft zijn broer Bernard Peckstadt de fakkel overgenomen. Bisschop Athenagoras mocht in de zomer van hetzelfde jaar zijn eigen broer tot diaken en priester wijden. Hij zet inderdaad het werk verder, in de lijn die eertijds door zijn broer getrokken was.

In 2005 kon een degelijke notariële overeenkomst worden voltrokken m.b.t. de ingebruikname van het historische pand Sint Joos. Dit maakte mogelijk dat grootse plannen konden worden verwezenlijkt. In 2006 en 2007 werd onder de impuls van Vader Bernard, de nieuwe rector van de parochie, het pand volledig gerestaureerd, eerst de buitenkant en vervolgens de binnenkant. De iconostasis en het meubilair komen uit Thessaloniki. En de kerk werd verfraaid met prachtige fresco’s geschilderd door Yaroslav Dobrynin uit Moskou. Het werd een volwaardige orthodoxe kerk voor de mooie stad Brugge. Een pareltje waar iedereen trots op is. Op het grote feest van Kerstmis 2007 werd een eerste Liturgie gevierd in de vernieuwde kerk. Op 24 mei 2008 heeft Metropoliet Panteleimon, omringd van zijn twee hulpbisschoppen en een tiental celebrerende priesters en diakens, de gerestaureerde kerk ingezegend. Deze historische eredienst werd bijgewoond door dhr. Paul Breyne, Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, en de door Consul-Generaal van Griekenland en een grote menigte gelovigen.

Op 4 juni 2008 werd de nieuwe ingewijde kerk plechtig ingehuldigd door Zijne Excellentie Bisschop Athenagoras van Sinope en dhr. Paul Breyne, Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, een delegatie van de Provincie en Schepen Boudewijn Laloo, namens het Brugse stadsbestuur.De orthodoxe parochie heeft tot voornaamste doel de integratie van alle orthodoxe gelovigen van de streek in het liturgisch leven, volgens de traditie van de Orthodoxe Kerk. Sinds de erkenning van deze Parochie door de overheid in 1998 is er een compleet liturgisch leven: alle zaterdagen Vespers en ’s zondags en op feestdagen Metten gevolgd van Goddelijke Liturgie.De liturgische taal is voornamelijk de voor allen gemeenschappelijke taal: de lokale taal, het Nederlands. Maar er worden ook andere talen aangewend, zoals het Grieks, het Slavisch en het Roemeens…

De Parochie zorgt voor een catechetisch programma en geeft een tweemaandelijks tijdschrift uit onder de naam Het Kruis. Dit tijdschrift wil in de eerste plaats de orthodoxe gelovigen van de regio Brugge informeren over het leven en de activiteiten van deze Parochie. Naast artikels van theologische en spirituele aard, zal het een aantal vaste rubrieken omvatten met beknopte informatie over de grote gebeurtenissen van de Orthodoxe Kerk, zowel op wereldvlak als in eigen land. Verder vindt men er het volledig liturgisch programma terug.In de Orthodoxe Kerk neemt het koor een bijzondere plaats in. Zo stond ons koor in de beginjaren onder de leiding van Carlo Snauwaert. Hij deed er een pionierswerk, met het opstellen van de partituren, met de aangepaste muzikale bewerking en met de Nederlandse vertaling. Zo herwerkte hij alle liturgische diensten zowel de Vespers, Metten, Goddelijke Liturgie, Doop, Huwelijk, Dienst der Overledenen, diensten in de Grote Week, met daarbij nog alle veranderlijke gezangen volgens de acht tonen en de feesten die er gevierd worden. Sinds 2012 staat ons koor o.l.v. Stefaan Coudenys, die het koor op een hoog niveau houdt, dank zij de medewerking van vele enthousiaste koorleden. Ook op oecumenisch vlak is de Parochie actief. Zowel de eerste rector van de parochie, Vader Athenagoras Peckstadt, als de huidige, Vader Bernard Peckstadt, maken sinds vele jaren deel uit van de Oecumenische Gebeds- en Bezinningsgroep van West-Vlaanderen die eens per maand samenkomt. Ook in de Gebedsweek voor de Eenheid nemen zij actief deel aan tal van initiatieven. Naast de Orthodoxe Kerk bevindt zich ook de Oecumenische Kapel.De parochie organiseert ook 1 tot tweemaal per jaar een iconencursus en dit sinds het jaar 2000. Een groep van een 8-tal personen volgen er een week lang een initiatie in het leren schrijven van een icoon.

Bedienaars:
Aartspriester Ignace Peckstadt (mei 1995 – maart 1996)
Aartsdiaken Athenagoras Peckstadt (1995 – maart 1996)
Rectoren:
Archimandriet Athenagoras Peckstadt (1996 – 2003)
Aartspriester Bernard Peckstadt (2003 – heden)

Rector

 

Aartspriester Bernard Peckstadt

GSM: +32.476/49.95.77
E-mail: [email protected]