Benelux logo
Greek logo

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Molenbeek

Rue des Etangs Noirs 48 - 1080 Bruxelles

  • Γλώσσα λειτουργίας: Ἑλληνική
  • Έτος ίδρυσης:
  • Site:
  • Εmail: [email protected]

Διεύθυνσις Ναοῦ: Rue des Etangs Noirs 48 – 1080 Bruxelles

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος:
Πρωτοπρεσβύτερος Ζαχαρίας Μαλλιαράκης. Διεύθυνσις: Rue des Etangs Noirs 48 – 1080 Molenbeek. Τηλ.: +32.2/411.67.16. Κιν.: +32.497/43.04.83. E-mail: [email protected]
Ἐφημέριος:
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Ψάλλας. Διεύθυνσις: Avenue de Wezembeek 75, 1950 Kraainem. Τηλ.:+32.489/93.23.73. Email: [email protected]

Ἱεροψάλται: κ.κ. Βασίλειος Πασχαλίδης καὶ Μάρκελλος Πιρράρ

Ὧραι Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν:
Ἑσπερινός: Ἕκαστον Σάββατον καὶ παραμονὴν τελέσεως Θείας Λειτουργίας εἰς τὰς 17:00-17:30.
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία: Τὰς Κυριακάς εἰς τὰς 09:00-11:30. Τὰς καθημερινὰς καὶ εἰς μνήμας ἑορταζομένων Ἁγίων 09:00-11:00.

Γραφεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ: Ἕκαστον Σάββατον 16:00-18:00 εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν.

Ἐνοριακὸν Συμβούλιον: Πρωτοπρεσβύτερος Ζαχαρίας Μαλλιαράκης, Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Ψάλλας, κ.κ. Γεώργιος Μιχάλης, Φωτεινὴ Νομική, Κωνσταντῖνος Παπασάββας, Παναγιώτης Σιμιντζῆς, Δημήτριος Σταυράκης, Ἀθανάσιος Φισκατώρης, Ἀθανάσιος Σμοκβάρης καὶ Νικόλαος Χαρτοματσίδης

Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον – Fabrique d’Église: Πρωτοπρεσβύτερος Ζαχαρίας Μαλλιαράκης, κ.κ. Γεώργιος Μιχάλης, Φωτεινὴ Νομική, Κωνσταντῖνος Παπασάββας καὶ Παναγιώτης Σιμιντζῆς

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς: Τὴν δευτέραν καὶ τετάρτην Κυριακὴν τοῦ μηνὸς μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν. Ὑπεύθυνος ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ζαχαρίας Μαλλιαράκης.

Φιλόπτωχος Ἀδελφότης: Ὁμὰς κυριῶν ὑπὸ τὴν εὐθύνην τοῦ ἱερέως.

Κατηχητικόν: Ὑπεύθυνος ὁ Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Ψάλλας

Ὑπεύθυνος Νεότητος: Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Ψάλλας

Ἐνοριακὸν Κέντρον: Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προσφέρεται καφὲς εἰς τοὺς ἐκκλησιαζομένους.

Δανειστικὴ Βιβλιοθήκη: Εἰς τὸ Ἐνοριακὸν Κέντρον ( Ἑλληνικά & Γαλλικά).

Ἱερὰ Ἐξομολόγησις: Κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τοὺς πνευματικοὺς πατέρες.

Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Μόλενμπεκ
(Molenbeek)
  Ἱστορικὸν


Εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 παρατηρεῖται τὸ φαινόμενον τῆς εἰς τὰς Βρυξέλλας καθόδου, διὰ μόνιμον ἐγκατάστασιν, πολλῶν ἑκατοντάδων Ἑλλήνων ἔκ τινων ἀνθρακοφόρων περιοχῶν τοῦ Βελγίου. Ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος τούτου καθίσταται ἀντιληπτὸν ὅτι ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς δὲν ἐπήρκει πλέον διὰ νὰ καλύψῃ τὰς λατρευτικὰς ἀνάγκας τοῦ συνεχῶς αὐξανομένου ποιμνίου. Μετὰ δὲ τὴν ἵδρυσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου κατέστη ἐφικτὴ καὶ ἀναγκαία ἡ ἵδρυσις νέων ἐνοριῶν. Τὴν 21ην Ἀπριλίου 1973 ἔλαβε χώραν ἡ συνεδρίασις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Molenbeek ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ τότε Πρωτοσυγκέλλου, Ἀρχιμανδρίτου Παντελεήμονος Κοντογιάννη. Ἡ Ἐπιτροπὴ αὕτη ἀπεφάσισε τὴν ἵδρυσιν ἐνορίας εἰς Molenbeek, ἐξέλεξε τὰ μέλη αὐτῆς καὶ ἐπρότεινε ὡς ἐφημέριον τὸν Ἀρχιμανδρίτην Χερουβεὶμ Σταυράκη. Τὸ ἑπόμενον βῆμα ἦτο ἡ ἀναζήτησις καὶ ἐξεύρεσις χώρου καταλλήλου διὰ τὴν Θείαν Λατρείαν. Ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία ἱκανοποιώντας τὸ αἴτημα αὐτῆς παρεχώρησε διὰ τὰς θρησκευτικὰς ἀνάγκας τῶν ὀρθοδόξων τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς Molenbeek ἕν κλῖτος τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Βαπτιστοῦ εἰς Molenbeek, τὸ ὁποῖον ἐχρησιμοποιεῖτο ταυτοχρόνως καὶ ὑπὸ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν χριστιανῶν.

Ὁ Πρεσβύτερος Σπυρίδων Ἀντωνίου ἐχρημάτισε δεύτερος κατὰ σειράν ἱερατικῶς προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας. Ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν αὐτοῦ καθηκόντων ἐμερίμνησε διὰ τὴν εὕρεσιν καταλλήλου οἰκήματος, τὸ ὁποῖον ἐπέπρωτο νὰ στεγάσῃ τόσον τὸν μελλοντικὸν ναόν, καὶ τὸ ἐνοριακὸν κέντρον, ὅσον καὶ τὴν κατοικίαν τοῦ ἑκάστοτε ἱερέως. Ἄχρι τοῦ ἔτους 1976 αἱ ἱεροπραξίαι ἐτελοῦντο εἰς τὸν προαναφερόμενον Ρωμαιοκαθολικὸν Ναόν. Χάρις εἰς τὰς ἀόκνους προσπαθείας τοῦ π. Σπυρίδωνος Ἀντωνίου καὶ τῶν ἐνοριτῶν ἠγοράσθη, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὸ ἐξευρεθὲν κτήριον ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Etangs Noirs 48 εἰς Molenbeek καὶ διεμορφώθη ὁ ἰσόγειος χῶρος αὐτοῦ εἰς Ἱερὸν Ναὸν ἀφιερωμένον εἰς τὸν Τίμιον Πρόδρομον. Τὴν 11ην Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1976 ἔλαβε χώραν ἡ τελετὴ τῶν ἐγκαινίων αὐτοῦ.

Ἐγένοντο κατὰ καιροὺς φιλότιμαι προσπάθειαι συντηρήσεως καὶ, κατὰ τὸ μέτρον τοῦ δυνατοῦ, ἀνακαινίσεως τοῦ ὅλου οἰκοδομήματος, ἡ γενικὴ ὅμως ἀνακαίνισις ἐπραγματοποιήθη κατὰ τὸ ἔτος 2006. Εἰς τὰ πλαίσια τῶν ριζικῶν τούτων παρεμβάσεων ἐτοποθετήθησαν νέα δάπεδα, νέαι ἠλεκτρικαὶ καὶ ὑδραυλικαὶ ἐγκαταστάσεις. Ὁ μὲν Ἱερὸς Ναὸς ἐκαλλωπίσθη διὰ ξυλογλύπτων ἐπίπλων καὶ ἐπλουτίσθη διὰ νέων ἱερῶν σκευῶν καὶ ἀντικειμένων, τὸ δὲ πνευματικὸν κέντρον διὰ τῆς ἐκ βάθρων ἀνακαινίσεώς του ἔλαβε τὴν σημερινήν του ὄψιν. Ἅπαντα τὰ ἔργα ταῦτα ὑλοποιήθησαν χάρις εἰς τὴν ποικιλόμορφον βοήθειαν τῶν ἐνοριτῶν καὶ τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου π. Ζαχαρίου Μαλλιαράκη.

Διατελέσαντες Κληρικοὶ
– Ἀρχιμανδρίτης Χερουβεὶμ Σταυράκης, (1973 – 1976).
– Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Ἀντωνίου, (1976 – 1980).
– Πρεσβύτερος Θεοχάρης Μέγας, (1980 – 1981).
– Πρεσβύτερος Σωτήριος Φιλιππόπουλος, (1981 – 1989).
– Οἰκονόμος Ἀνδρέας Διαλεχτός, (1990 – 1994).
– Πρωτοπρεσβύτερος Ἐλευθέριος Ἀνυφαντάκης, (1994 – 1999).

Ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικὸς
– Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ζαχαρίας Μαλλιαράκης (ἀπὸ τοῦ ἔτους 1999 μέχρι τῆς σήμερον).

 

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος:

 

Πρωτοπρεσβύτερος Ζαχαρίας Μαλλιαράκης

Τηλ.: +32.2/411.67.16
Κιν.: +32.497/43.04.83.

E-mail: [email protected]

 

 

Ἐφημέριος:

 

 

Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Ψάλλας

Τηλ.: +32.489/93.23.73

Email: [email protected]